Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 869/NQ-UBTVQH14 2020 sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã tỉnh Hậu Giang

Số hiệu: 869/NQ-UBTVQH14 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 10/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 869/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ THUỘC TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13;

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 688/TTr-CP ngày 27 tháng 12 năm 2019, Tòa án nhân dân tối cao tại Tờ trình số 08/TTr-TANDTC ngày 03 tháng 01 năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Tờ trình số 01/TTr-VKSTC ngày 03 tháng 01 năm 2020, Ủy ban Tư pháp tại văn bản số 2292/BC-UBTP14 ngày 06 tháng 01 năm 2020 và Báo cáo thẩm tra số 2895/BC-UBPL14 ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban Pháp luật,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hậu Giang

1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Châu Thành như sau:

a) Điều chỉnh 3,69 km2 diện tích tự nhiên, 1.030 người của xã Phú An vào thị trấn Ngã Sáu. Sau khi điều chỉnh, thị trấn Ngã Sáu có 14,23 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.189 người.

Thị trấn Ngã Sáu giáp các xã Đông Phú, Đông Phước, Đông Phước A, Đông Thạnh và Phú Hữu;

b) Nhập toàn bộ 4,23 km2 diện tích tự nhiên, 2.602 người của xã Phú An sau khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính quy định tại điểm a khoản này vào xã Đông Thạnh. Sau khi nhập, xã Đông Thạnh có 15,72 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.474 người.

Xã Đông Thạnh giáp xã Đông Phú, xã Đông Phước A, thị trấn Ngã Sáu; huyện Châu Thành A và thành phố Cần Thơ.

2. Sau khi sắp xếp, huyện Châu Thành có 08 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 06 xã và 02 thị trấn.

Điều 2. Thành lập phường Hiệp Li thuộc thị xã Ngã Bảy và thành phố Ngã Bảy thuộc tỉnh Hậu Giang

1. Thành lập phường Hiệp Lợi thuộc thị xã Ngã Bảy trên cơ sở toàn bộ 14,05 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.435 người của xã Hiệp Lợi.

Phường Hiệp Lợi giáp phường Lái Hiếu, phường Ngã Bảy, xã Đại Thành và huyện Phụng Hiệp.

2. Thành lập thành phNgã Bảy trên cơ sở toàn bộ 78,07 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 101.192 người của thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Thành phố Ngã Bảy giáp huyện Châu Thành, huyện Phụng Hiệp và tỉnh Sóc Trăng.

3. Sau khi thành lp phường Hiệp Lợi và thành phố Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy có 06 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 04 phường: Hiệp Lợi, Hiệp Thành, Lái Hiếu, Ngã Bảy và 02 xã: Đại Thành, Tân Thành.

Điều 3. Thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phNgã Bảy, tỉnh Hậu Giang

1. Thành lập Tòa án nhân dân thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

2. Thành lập Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.

2. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Hậu Giang có 08 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 05 huyện, 02 thành phố và 01 thị xã; 75 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 51 xã, 13 phường và 11 thị trấn.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

2. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sắp xếp tổ chức bộ máy, quyết định biên chế, số lượng Thẩm phán, Kiểm sát viên, công chức khác và người lao động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang theo quy định của pháp luật.

3. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Tổng cục Thống kê;
- Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Hậu Giang;
- Lưu: HC, PL

Số e-PAS: 2588.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 869/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hậu Giang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.231

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.237.158