Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 834/NQ-UBTVQH14 2019 sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 834/NQ-UBTVQH14 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 17/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 834/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ THUỘC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 622/TTr-CP ngày 04 tháng 12 năm 2019 và Báo cáo thẩm tra số 2849/BC-UBPL14 ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban Pháp luật,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Hương Trà như sau:

a) Thành lập xã Bình Tiến trên cơ sở nhập toàn bộ 22,10 km2 diện tích tự nhiên, 1.559 người của xã Hồng Tiến và toàn bộ 117,92 km2 diện tích tự nhiên, 4.392 người của xã Bình Điền. Sau khi thành lập, xã Bình Tiến có 140,02 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.951 người.

Xã Bình Tiến giáp xã Bình Thành, xã Hương Bình, phường Hương Vân; huyện A Lưới và huyện Phong Điền;

b) Sau khi sắp xếp, thị xã Hương Trà có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 08 xã và 07 phường.

2. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Phú Lộc như sau:

a) Thành lập xã Giang Hải trên cơ sở nhập toàn bộ 5,70 km2 diện tích tự nhiên, 2.058 người của xã Vinh Hải và toàn bộ 18,73 km2 diện tích tự nhiên, 4.682 người của xã Vinh Giang. Sau khi thành lập, xã Giang Hải có 24,43 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 6.740 người.

Xã Giang Hải giáp các xã Vinh Hiền, Vinh Hưng, Vinh Mỹ, thị trấn Phú Lộc và Biển Đông;

b) Sau khi sắp xếp, huyện Phú Lộc có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 02 thị trấn.

3. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện A Lưới như sau:

a) Thành lập xã Lâm Đớt trên cơ sở nhập toàn bộ 16,58 km2 diện tích tự nhiên, 2.403 người của xã A Đớt và toàn bộ 51,28 km2 diện tích tự nhiên, 2.208 người của xã Hương Lâm. Sau khi thành lập, xã Lâm Đớt có 67,86 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.611 người.

Xã Lâm Đớt giáp các xã A Roàng, Đông Sơn, Hương Nguyên, Hương Phong và nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào;

b) Thành lập xã Quảng Nhâm trên cơ sở nhập toàn bộ 5,39 km2 diện tích tự nhiên, 2.225 người của xã Hồng Quảng và toàn bộ 37,85 km2 diện tích tự nhiên, 2.302 người của xã Nhâm. Sau khi thành lập, xã Quảng Nhâm có 43,24 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.527 người.

Xã Quảng Nhâm giáp các xã A Ngo, Hồng Bắc, Hồng Thái, Sơn Thủy, thị trấn A Lưới và nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào;

c) Thành lập xã Trung Sơn trên cơ sở nhập toàn bộ 10,34 km2 diện tích tự nhiên, 1.242 người của xã Bắc Sơn và toàn bộ 67,40 km2 diện tích tự nhiên, 2.053 người của xã Hồng Trung. Sau khi thành lập, xã Trung Sơn có 77,74 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 3.295 người.

Xã Trung Sơn giáp các xã Hồng Bắc, Hồng Kim, Hồng Vân; huyện Phong Điền và nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào;

d) Sau khi sắp xếp, huyện A Lưới có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 xã và 01 thị trấn.

4. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Nam Đông như sau:

a) Thành lập xã Hương Xuân trên cơ sở nhập toàn bộ 7,64 km2 diện tích tự nhiên, 1.512 người của xã Hương Giang và toàn bộ 11,21 km2 diện tích tự nhiên, 2.547 người của xã Hương Hòa. Sau khi thành lập, xã Hương Xuân có 18,85 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.059 người.

Xã Hương Xuân giáp các xã Hương Hữu, Hương Phú, Hương Sơn, Thượng Lộ, Thượng Nhật và thị trấn Khe Tre;

b) Sau khi sắp xếp, huyện Nam Đông có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 09 xã và 01 thị trấn.

5. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Phú Vang như sau:

a) Thành lập xã Phú Gia trên cơ sở nhập toàn bộ 7,37 km2 diện tích tự nhiên, 3.502 người của xã Vinh Phú và toàn bộ 19,70 km2 diện tích tự nhiên, 5.611 người của xã Vinh Thái. Sau khi thành lập, xã Phú Gia có 27,07 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.113 người.

Xã Phú Gia giáp các xã Vinh An, Vinh Hà, Vinh Thanh, Vinh Xuân, thị trấn Phú Đa; huyện Phú Lộc và thị xã Hương Thủy;

b) Sau khi sắp xếp, huyện Phú Vang có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 xã và 02 thị trấn.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

2. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Thừa Thiên Huế có 09 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 06 huyện, 02 thị xã và 01 thành phố; 145 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 98 xã, 39 phường và 08 thị trấn.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

2. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Tổng cục Thống kê;
- Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Lưu: HC, PL.

Số e-PAS: 105087

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 834/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.760
s249

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.26.60