Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 20/2002/TT-BTC ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê hướng dẫn thi hành Nghị định 71/2001/NĐ-CP

Số hiệu: 20/2002/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 28/02/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 20/2002/TT-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2002

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 20/2002/TT-BTC NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2001/NĐ-CP NGÀY 05/10/2001 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở ĐỂ BÁN VÀ CHO THUÊ

Căn cứ Nghị định số 71/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính.
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các ưu đãi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất (thuế đất), thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các dự án ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê như sau:

A- ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

I- Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế là chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở quy định tại Điều 2 Nghị định số 71/2001/NĐ-CP của Chính phủ, được ưu đãi về thuế bao gồm:

1) Doanh nghiệp trong nước:

- Doanh nghiệp Nhà nước thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp Nhà nước;

- Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

- Doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, các hội nghề nghiệp; doanh nghiệp an ninh, quốc phòng thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;

- Hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;

- Doanh nghiệp do người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư trực tiếp tại Việt Nam; doanh nghiệp do người nước ngoài cư trú lâu dài ở Việt Nam đầu tư trực tiếp tại Việt Nam; doanh nghiệp do công dân Việt Nam cùng thành lập với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, với người nước ngoài cư trú lâu dài tại Việt Nam.

2) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập và hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

II- Các đối tượng thuộc diện ưu đãi tại điểm I Phần A Thông tư này để được hưởng các ưu đãi về thuế và các khoản thu khác theo quy định của Nghị định số 71/2001/NĐ-CP của Chính phủ phải có các điều kiện sau:

- Có đăng ký kinh doanh nhà ở theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện đầu tư dự án nhà ở cao tầng (từ 5 tầng trở lên đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, từ 3 tầng trở lên đối với các tỉnh, thành phố khác); có cấu trúc kiểu căn hộ khép kín, có cầu thang và lối đi chung; dự án nhà ở có cơ cấu sử dụng đất ở từ 60% tổng diện tích đất xây dựng là nhà chung cư cao tầng, ưu tiên bán, cho thuê cho các đối tượng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 71/2001/NĐ-CP của Chính phủ; Giá bán nhà, giá cho thuê nhà được xác định trên nguyên tắc bảo toàn vốn và quyền lợi của cơ sở kinh doanh; Đối với giá bán và giá cho thuê căn hộ chung cư cao tầng không được tính vào giá các khoản ưu đãi tiền sử dụng đất, tiền thuế đất, tiền thuê đất (theo quy định tại khoản 1, Điều 6 Nghị định số 71/2001/NĐ-CP).

- Thực hiện đầy đủ, đúng quy định về pháp luật kế toán, hoá đơn chứng từ ; hạch toán riêng được kết quả kinh doanh của các dự án được hưởng ưu đãi về thuế và các khoản thu về đất.

B- MỨC ƯU ĐÃI VỀ THUẾ VÀ CÁC KHOẢN THU VỀ ĐẤT

I- ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC:

Các doanh nghiệp trong nước nêu tại điểm I.1 Phần A Thông tư này, thực hiện dự án nhà ở theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 71/2001/NĐ-CP của Chính phủ gọi tắt là chủ đầu tư dự án được ưu đãi về thuế như sau:

1- Ưu đãi về tiền sử dụng đất:

a) Được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng nhà chung cư cao tầng;

b) Được giảm 50% tiền sử dụng đất xây dựng nhà ở không phải là chung cư cao tầng trong phạm vi của dự án (nếu có);

c) Được miễn tiền sử dụng đất đối với dự án xây dựng các loại nhà ở thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn (quy định tại danh mục B hoặc C của phụ lục kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ);

d) Được chậm nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất, phù hợp với tiến độ xây dựng của từng dự án theo quyết định của UBND cấp tỉnh, thành phố, nhưng thời gian được chậm nộp tiền sử dụng đất tối đa không quá 5 năm, kể từ khi được giao đất.

e) Nhà đầu tư dự án được giao đất phải nộp tiền sử dụng đất và phải đền bù thiệt hại về đất theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Nghị định số số 71/2001/NĐ-CP ngày 5/10/2001 của Chính phủ thì số tiền đền bù thiệt hại về đất được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp, nhưng tối đa không được vượt quá tổng số tiền sử dụng đất mà nhà đầu tư phải nộp.

Nhà đầu tư không được tính chi phí hỗ trợ di chuyển quy định tại Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 71/2001/NĐ-CP ngày 5/10/2001 của Chính phủ vào chi phí đền bù thiệt hại về đất để trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp hay trừ vào các khoản phải nộp Ngân sách khác (nếu có).

2- Ưu đãi về thuế sử dụng đất ở, đất xây dựng công trình: Chủ đầu tư dự án được miễn thuế sử dụng đất ở, đất xây dựng công trình trong thời hạn 3 năm, kể từ khi được giao đất đối với diện tích đất xây dựng nhà chung cư cao tầng. Trường hợp đất xây dựng chung cư cao tầng hoàn thành đã bán hoặc bàn giao cho người sử dụng trong thời gian trước 3 năm thì thời gian được miễn thuế sử dụng đất kết thúc kể từ khi đã chuyển giao nhà đất.

3- Ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp:

a) Thuế suất 15% đối với đầu tư xây dựng nhà chung cư cao tầng và các loại nhà ở khác tại địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn (quy định tại danh mục C của phụ lục kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ).

b) Thuế suất 20% đối với đầu tư xây dựng nhà chung cư cao tầng và các loại nhà ở khác tại địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn (quy định tại danh mục B của phụ lục kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ).

c) Thuế suất 25% đối với đầu tư xây dựng nhà chung cư cao tầng và các loại nhà ở khác tại các địa bàn còn lại.

Nhà đầu tư phải tổ chức hạch toán riêng kết quả kinh doanh của các dự án được hưởng mức thuế suất ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp; nếu không tổ chức hạch toán riêng được từng dự án, thì áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cao nhất mà chủ đầu tư có hoạt động sản xuất, kinh doanh.

II- ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI:

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập và hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi chung là nhà đầu tư), tham gia xây dựng các dự án nhà ở quy định tại Điều 2 Nghị định số 71/2001/NĐ-CP của Chính phủ tại các đô thị, được hưởng ưu đãi về thuế và các khoản thu về đất theo Nghị định số 71/2001/NĐ-CP như sau:

1- Về tiền thuê đất:

a) Được miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất để xây dựng nhà chung cư cao tầng trong suốt thời gian được thuê đất.

Trường hợp xây dựng nhà chung cư cao tầng để bán, thời gian miễn tiền thuê đất tính từ ngày ký hợp đồng thuê đất cho đến ngày bán xong các căn hộ của chung cư cao tầng.

b) Được miễn tiền thuê đất 03 năm đầu, kể từ khi ký hợp đồng thuê đất đối với diện tích mà nhà đầu tư phải nộp tiền thuê đất để xây dựng nhà ở (trừ diện tích xây dựng nhà chung cư cao tầng), sau thời gian được miễn tiền thuê đất Nhà đầu tư phải kê khai nộp tiền thuê đất theo quy định.

Trường hợp đất xây dựng nhà ở hoàn thành đã bán hoặc bàn giao cho người sử dụng trong thời gian trước 3 năm thì thời gian được miễn tiền thuê đất kết thúc kể từ khi đã chuyển giao nhà đất.

c) Trường hợp dự án phải tạm ngừng xây dựng hoặc tạm ngừng hoạt động có sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất thì được giảm 50% tiền thuê đất tương ứng với thời gian tạm ngừng xây dựng.

Khi nhận được bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền cho phép tạm ngừng xây dựng hoặc tạm ngừng hoạt động, Nhà đầu tư phải sao gửi (có đóng dấu của đơn vị) tới cơ quan quản lý thu tiền thuê đất để tính giảm tiền thuê đất trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

d) Trường hợp nhà đầu tư bán nhà ở không phải là nhà chung cư cao tầng trong phạm vi dự án xây dựng nhà chung cư cao tầng thì phải nộp tiền sử dụng đất (gắn với nhà ở đã bán) và được trừ đi số tiền thuê đất thực tế đã nộp vào Ngân sách Nhà nước của diện tích này, nhưng không được vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp. Tiền đền bù thiệt hại về đất không được tính giảm trừ khi tính số thu sử dụng đất phải nộp.

- Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất và được trừ tiền thuê đất là diện tích đất gắn với nhà ở đã bán.

- Giá tính tiền sử dụng đất phải nộp là giá đất do UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định trên cơ sở khung giá đất của Chính phủ quy định và được tính theo mức giá đất tại thời điểm chuyển nhượng nhà ở.

2- Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: Nhà đầu tư thực hiện các dự án xây dựng nhà quy định tại Điều 2 Nghị định số 71/2001/NĐ-CP ngày 5/10/2001 của Chính phủ tại các đô thị được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

a) Thuế suất 10% đối với đầu tư xây dựng nhà chung cư cao tầng và các loại nhà ở khác tại đô thị thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn (quy định tại mục A, Danh mục địa bàn khuyến khích đầu tư, Phụ lục I kèm theo Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ).

b) Thuế suất 15% đối với đầu tư xây dựng nhà chung cư cao tầng và các loại nhà ở khác tại đô thị thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn (quy định tại mục B, Danh mục địa bàn khuyến khích đầu tư, Phụ lục I kèm theo Nghị định số 24/2000/NĐ-CP của Chính phủ).

c) Thuế suất 20% đối với đầu tư xây dựng nhà chung cư cao tầng và các loại nhà ở khác tại đô thị thuộc các địa bàn còn lại.

Nhà đầu tư phải tổ chức hạch toán riêng kết quả kinh doanh của các dự án được hưởng mức thuế suất ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu không tổ chức hạch toán riêng được từng dự án, thì áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cao nhất mà Nhà đầu tư có sản xuất, kinh doanh.

C- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I - ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ:

Nhà đầu tư phải gửi 01 bản sao quyết định chủ dự án hay giấy phép đầu tư dự án, quyết định giao đất, hợp đồng thuê đất... (có đóng dấu của đơn vị) cho Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đơn vị đóng trụ sở chính và 01 bản sao cho Cục thuế quản lý thu thuế nhà đất nơi thực hiện dự án trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được quyết định làm chủ đầu tư để đăng ký được hưởng các ưu đãi về thuế.

1- Về kê khai nộp tiền sử dụng đất, miễn, giảm tiền sử dụng đất, chậm nộp tiền sử dụng đất:

- Nhà đầu tư phải kê khai nộp tiền sử dụng đất, lập hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất gửi tới cơ quan trực tiếp quản lý thuế theo hướng dẫn tại Thông tư 115/2000/ TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính, đề nghị được miễn giảm tiền sử dụng đất trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được bàn giao đất.

- Nhà đầu tư được chậm nộp tiền sử dụng đất phải gửi tới cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu (bản sao có đóng dấu của đơn vị) trong thời gian 10 ngày kể từ ngày được UBND cấp tỉnh, thành phố quyết định chậm nộp tiền sử dụng đất để đăng ký kế hoạch nộp tiền sử dụng đất. Thời gian được nộp chậm tiền sử dụng đất tối đa không quá 5 năm kể từ khi được giao đất.

2- Về kê khai nộp tiền thuế đất, tiền thuê đất, miễn tiền thuế đất, tiền thuê đất được thực hiện theo các quy định hiện hành.

3- Về áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: Hàng năm, chủ đầu tư tính, kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất ưu đãi.

4- Đối với các nhà đầu tư đang thực hiện những dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Nghị định số 71/2001/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành, có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 71/2001/NĐ-CP và Mục II Phần A Thông tư này thì nhà đầu tư trực tiếp làm việc với Cục Thuế địa phương để xác định những công trình, hạng mục công trình chuyển tiếp tính từ ngày Nghị định số 71/2001/NĐ-CP có hiệu lực thi hành được hưởng các ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 71/2001/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này. Riêng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp được tính từ năm 2002.

5- Khi hết thời hạn đầu tư theo Giấy phép đầu tư, nếu nhà đầu tư nước ngoài không được gia hạn Giấy phép đầu tư theo quy định thì phải có trách nhiệm thực hiện bàn giao không bồi hoàn toàn bộ hệ thống kết cấu hạ tầng trong phạm vi dự án cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định của pháp luật và giải quyết tồn tại theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nhà đầu tư tiếp theo sẽ được hưởng các mức ưu đãi đầu tư cho thời gian ưu đãi còn lại đối với các bộ phận dự án còn lại chưa được hưởng ưu đãi đầu tư.

6- Nhà đầu tư dự án thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư nhà ở theo quy định của Nghị định số 71/2001/NĐ-CP của Chính phủ, nếu trong thời gian đầu tư xây dựng được cơ quan có thẩm quyền quyết định thay đổi về nhà đầu tư thì nhà đầu tư mới tiếp tục được hưởng các mức ưu đãi đầu tư cho thời gian ưu đãi còn lại, đối với bộ phận dự án còn lại chưa được hưởng ưu đãi đầu tư.

II- ĐỐI VỚI CƠ QUAN THUẾ:

Cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu phải lập danh sách các nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở, lập hồ sơ theo dõi từng nhà đầu tư, nắm bắt tình hình thực hiện dự án; tổ chức thu và thực hiện các ưu đãi về thuế.

1- Thực hiện thu tiền sử dụng đất, miễn, giảm tiền sử dụng đất:

- Việc thu tiền sử dụng đất đối với nhà đầu tư thực hiện dự án được thực hiện như đối tượng nộp tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất theo hướng dẫn tại Thông tư số 115/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính. Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định hiện hành.

Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tính số tiền sử dụng đất phải nộp, xác định thời gian được chậm nộp, được thực hiện tại thời điểm bàn giao đất thực hiện dự án hoặc tại thời điểm bán nhà, đối với nhà đầu tư nước ngoài.

- Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định đối với chủ đầu tư vi phạm các quy định về kê khai, nộp thuế và các khoản thu về đất theo quy định.

2- Việc miễn thuế đất cho nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại điểm 3.a, Mục IV Thông tư số 83 TC/TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế nhà, đất.

3- Thu tiền thuê đất, miễn giảm tiền thuê đất: Việc thu, nộp tiền sử dụng đất, miễn giảm tiền thuê đất được thực hiện theo Quyết định 189/2000/QĐ-BTC ngày 24/11/2000 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành bản quy định về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

4- Áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ đăng ký ưu đãi đầu tư, theo dự án được duyệt để xác định số thuế tạm nộp trong năm; Hết năm, khi nhận được quyết toán thuế của nhà đầu tư gửi tới, kiểm tra thực hiện dự án đầu tư nhà ở, để áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi, tính số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp, thực hiện quyết toán thuế theo quy định.

D- HIỆU LỰC THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Đối với dự án đầu tư nhà ở và cho thuê có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 71/2001/ NĐ-CP ngày 5/10/2001 của Chính phủ đang triển khai thực hiện được hưởng ưu đãi về thuế và thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Thông tư này nếu trước đây được hưởng các mức ưu đãi theo các quy định khác thấp hơn các mức ưu đãi tại Nghị định số 71/2001/NĐ-CP ngày 5/10/2001 của Chính phủ thì được áp dụng mức ưu đãi mới theo quy định tại Nghị định số 71/2001/NĐ-CP đối với dự án hoặc phần dự án thực hiện từ ngày Nghị định số 71/2001/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, Sở Tài chính- Vật giá, Sở Địa chính, UBND các cấp, các chủ đầu tư trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình quản lý, thực hiện các dự án đầu tư và ưu đãi đầu tư về thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để có hướng dẫn thực hiện kịp thời.

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 20/2002/TT-BTC

Hanoi, February 28, 2002

 

CIRCULAR

GUIDING THE IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENTS DECREE No. 71/2001/ND-CP OF OCTOBER 5, 2001 ON PREFERENCES FOR INVESTMENT IN THE CONSTRUCTION OF DWELLING HOUSES FOR SALE OR LEASE

A. SUBJECTS OF APPLICATION

I. Enterprises of all economic sectors, which are investors of investment projects on construction of dwelling houses for sale or lease as prescribed in Article 2 of the Government’s Decree No. 71/2001/ND-CP, and entitled to the preferences, include:

1. Domestic enterprises:

- State enterprises founded and operating under the State Enterprises Law;

- Enterprises founded and operating under the Enterprise Law;

- Enterprises of political organizations, socio-political organizations and professional associations; security and defense enterprises founded and operating according to law provisions;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Enterprises directly invested by overseas Vietnamese; enterprises directly invested by foreigners permanently residing in Vietnam; enterprises jointly founded by Vietnamese citizens and overseas Vietnamese and/or foreigners permanently residing in Vietnam.

2. Foreign-invested enterprises founded and opera-ting under the Law on Foreign Investment in Vietnam.

II. In order to enjoy the preferences regarding taxes and other remittances prescribed in the Government’s Decree No. 71/2001/ND-CP, the preference-eligible subjects mentioned at Point I, Part A of this Circular must meet the following conditions:

- Having made housing business registration according to law provisions;

- Investing in projects on multi-storied dwelling houses (with five stories or more for Hanoi and Ho Chi Minh cities, three stories or more for other provinces and cities); with self-contained apartments, common stairs and passages; housing projects with at least 60% of their total land acreage being used for the construction of multi-storied condominiums for priority sale or lease to subjects specified in Article 5 of the Government’s Decree No. 71/2001/ND-CP. The house sale prices or rents have been determined on the principle of capital preservation and benefit assurance for the concerned business establishments. For sale prices or rents of condominium apartments, the land use levy, land tax and land rent preferences must not be calculated into the prices or rents (as prescribed in Clause 1, Article 6 of Decree No. 71/2001/ND-CP).

- Fully and strictly complying with the law provisions on accounting, invoices and vouchers; being capable of accounting separately the business results of projects enjoying preferences regarding land-related tax and remittances.

B. LEVELS OF PREFERENCES REGARDING LAND-RELATED TAX AND REMITTANCES

I. For domestic enterprises: Domestic enterprises mentioned at Point I.1, Part A of this Circular, which execute housing projects prescribed in Article 2 of the Government’s Decree No. 71/2001/ND-CP, called project investors for short, shall enjoy the following tax preferences:

1. Land use levy preferences:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ 50% reduction of the land use levy for the land acreage used for the construction of dwelling houses other than condominiums within the project area (if any);

c/ Exemption from the land use levy for projects on construction of dwelling houses of different types in geographical areas with difficult or extremely difficult socio-economic conditions (on list B or C in the appendices attached to the Government’s Decree No. 51/1999/ND-CP of July 8, 1999);

d/ Entitlement to deferred payment of the land use levy for the land acreage subject to land use levy payment, corresponding to the construction tempo of each project as decided by the provincial/municipal People’s Committees, but the duration for deferred payment of land use levy must not exceed five years, counted from the time of land assignment.

e/ For project investors that are assigned land and must pay land use levy as well as land-loss compensation as prescribed in Clause 2, Article 8 of the Government’s Decree No. 71/2001/ND-CP of October 5, 2001, the paid land-loss compensation amount shall be subtracted from the payable land use levy but must not exceed the total land use levy payable by the investors.

The investors shall not be allowed to calculate the relocation support expenses prescribed in Clause 1, Article 8 of the Government’s Decree No. 71/2001/ND-CP of October 5, 2001 into the land-loss compensation amount for deduction from payable land use levy or other State budget remittances (if any).

2. Preferences regarding residential land or project construction land use tax: The project investors shall be exempt from residential land or project construction land use tax for three years as from the time they are assigned land, for the land acreage used for the construction of condominiums. Where the condominiums are completely constructed then sold or handed over to users within less than three years, the time for land use tax exemption shall end upon the handing over of the condominiums.

3. Enterprise income tax rate preferences:

a/ The tax rate of 15% for investment in the construction of condominiums and dwelling houses of other types in geographical areas with extremely difficult socio-economic conditions (on list C of the appendix attached to the Government’s Decree No. 51/1999/ND-CP of July 8, 1999).

b/ The tax rate of 20% for investment in the construction of condominiums and dwelling houses of other types in geographical areas with difficult socio-economic conditions (on list B of the appendix attached to the Government’s Decree No. 51/1999/ND-CP of July 8, 1999).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The investors must organize the separate accounting of the business results of each project enjoying the preferential enterprise income tax rates; if they fail to do so, the highest enterprise income tax rate applicable to the investors production and business activities shall apply.

II. For foreign-invested enterprises:

Foreign-invested enterprises founded and operating under the Law on Foreign Investment in Vietnam (hereinafter collectively called investors), which join in constructing housing projects prescribed in Article 2 of the Government’s Decree No. 71/2001/ND-CP in urban areas, shall enjoy the following preferences regarding land-related tax and remittances according to Decree No. 71/2001/ND-CP:

1. Land rent preferences:

a/ Exemption from land rent for the land acreage used for the construction of condominiums throughout the land-leasing duration.

Where condominiums are built for sale, the land rent exemption duration shall be counted from the date the land-lease contract is signed till the date all condominium apartments are sold.

b/ Exemption from land rent for the first three years, counted from the time the land-lease contract is signed, for the land acreage for which the investors must pay land rent for the construction of dwelling houses (excluding the land acreage used for the construction of condominiums); past the land rent exemption duration, the investors must declare and pay land rent according to regulations.

Where the dwelling houses are completely built then sold or handed over to users within less than three years, the land rent exemption duration shall end on the date of handing over of such houses and land.

c/ Where a project must temporarily cease its construction or operation, with the approval of a State body competent to lease land, the land rent for the temporary construction cessation duration shall be reduced by 50%.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d/ Where the investors sell dwelling houses other than condominiums, which are built within the land area assigned for the project on construction of condominiums, they must pay the use levy for the land (associated with the sold dwelling houses), but shall be allowed to deduct therefrom the land rent actually paid into the State budget for this land area, which, however, must not exceed the payable land use levy. The land-loss compensation amount shall not be allowed to be deducted from the payable land use levy.

- The land acreage for which the land use levy must be paid and the land rent is deducted is the acreage of land associated with the sold dwelling houses.

- The prices for calculation of the payable land use levy are the land prices set by the People’s Committees of the provinces or centrally-run cities on the basis of the land price bracket stipulated by the Government and computed according to the land prices at the time of transfer of dwelling houses.

2. Enterprise income tax preferences: The investors that execute projects on construction of dwelling houses prescribed in Article 2 of the Government’s Decree No. 71/2001/ND-CP of October 5, 2001 in urban areas shall enjoy the following preferential enterprise income tax rates:

a/ The tax rate of 10% for investment in the construction of condominiums and dwelling houses of other types in geographical areas with extremely difficult socio-economic conditions (prescribed in Section A of the list of geographical areas where investment is encouraged, in appendix I attached to the Government’s Decree No. 24/2000/ND-CP of July 31, 2000).

b/ The tax rate of 15% for investment in the construction of condominiums and dwelling houses of other types in geographical areas with difficult socio-economic conditions (prescribed in Section B of the list of geographical areas where investment is encouraged in appendix I attached to the Government’s Decree No. 24/2000/ND-CP of July 31, 2000).

c/ The tax rate of 20% for investment in the construction of condominiums and dwelling houses of other types in other geographical areas.

The investors must organize the separate accounting of the business results of projects enjoying different preferential enterprise income tax rates; if they fail to do so, the highest enterprise income tax rate applicable to the investors production and business activities shall apply.

C. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Each investor must send one copy of the decision permitting it to act as investor, or the project investment license, the land-assignment decision, land-lease contract (affixed with the unit’s seal) to the Tax Department of the province or centrally-run city where the unit’s head office is based, and another copy to the Tax Department in charge of land and housing tax collection in the locality where the project is to be executed within 10 days after receiving such decision so as to make registration for enjoying tax preferences.

1. On the land use levy declaration and payment, exemption and reduction, and deferred payment

- Within 15 days after being assigned the land, the investors must declare and pay the land use levy, compile land use levy exemption or reduction dossiers and send them to the direct tax management agencies under the guidance in Circular No. 115/2000/TT-BTC of December 11, 2000 of the Ministry of Finance, requesting land use levy exemption or reduction.

- Within 10 days after the provincial/municipal Peoples Committees issue the decisions permitting them to defer land use levy payment, the investors eligible for deferred land use levy payment must send to the tax offices which directly manage the land use levy collection the copies of such decisions (affixed with the units seal) for registration of the land use levy payment plan. The duration for deferred land use levy payment must not exceed five years as from the time of land assignment.

2. The land tax and land rent declaration, payment and exemption shall comply with current regulations.

3. On the application of enterprise income tax rates: Annually, the investors shall calculate, declare and pay enterprise income tax at the preferential tax rates.

4. For investors that are executing projects already approved by competent bodies before the effective date of the Government’s Decree No. 71/2001/ND-CP and meet all the conditions prescribed in Article 2 of Decree No. 71/2001/ND-CP and Section II, Part A of this Circular, they shall directly work with the local Tax Departments so as to determine the ongoing constructions and construction items, which are entitled to investment preferences under Decree No. 71/2001/ND-CP and the guidance in this Circular as from the effective date of Decree No. 71/2001/ND-CP.

5. Upon the expiry of the investment duration prescribed in their investment licenses, if the foreign investors are not allowed to extend their investment licenses as prescribed, they shall have to transfer without indemnification the entire infrastructures belonging to their projects to the competent Vietnamese State bodies according to law provisions and settle the existing matters according to Vietnamese law provisions. The succeeding investors shall enjoy investment preferences for the remaining project components, which have not been yet granted investment preferences, in the remaining preferential duration.

6. For the projects eligible for housing investment preferences as prescribed in the Government’s Decree No. 71/2001/ND-CP, if during the time of construction investment the competent bodies permit the change of their investors, the new investors shall continue to enjoy the investment preferences for the remaining project components, which have not yet been granted investment preferences, in the remaining preferential duration.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The tax offices directly managing the tax collection must make the lists of investors that have registered for executing investment projects on construction of dwelling houses, compile dossiers for monitoring each investor, grasp the situation of the project implementation; organize the tax collection and the implementation of tax preferences.

1. Land use levy collection, exemption and reduction:

- The collection of land use levy from the project investors shall be the same as that of land use levy from those subjects that are assigned land by the State under the guidance of Circular No. 115/2000/TT-BTC of the Ministry of Finance. The land use levy exemption and reduction shall comply with current regulations.

The land use levy exemption and reduction, the calculation of payable land use levies, and the determination of the duration of deferred payment shall be effected at the time of handing over the land for project execution or at the time of house sale, for foreign investors.

- Those investors who commit administrative violations of the regulations on the declaration and payment of land-related tax and remittances shall be sanctioned according to regulations.

2. The land tax exemption for investors of projects on construction of dwelling houses shall comply with the provisions at Point 3.a, Section IV of Circular No. 83-TC/TCT of October 7, 1994 of the Ministry of Finance, which guides the implementation of the Governments Decree No. 94/CP of August 25, 1994 detailing the implementation of the Ordinance on Housing and Land Tax.

3. Land rent collection, exemption and reduction: The land use levy collection and payment and the land rent exemption and reduction shall comply with Decision No. 189/2000/QD-BTC of November 24, 2000 of the Minister of Finance, issuing the Regulation on land, water surface and sea surface rents applicable to various forms of foreign investment in Vietnam.

4. Application of enterprise income tax rates: The tax offices shall base themselves on the approved projects dossiers of registration for investment preferences to determine the temporarily-paid tax amounts in each year. At the year-end, after receiving the tax settlement reports from the investors, they shall inspect the implementation of the housing investment projects so as to apply the preferential enterprise income tax rates, calculate the payable enterprise income tax amounts and make the tax final settlement according to regulations.

D. IMPLEMENTATION EFFECT

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to direct the provincial/municipal Planning and Investment Services, Tax Departments, Finance and Pricing Services and Land Administration Services, the People’s Committees at various levels as well as the investors, within the scope of their respective functions and powers, to manage and execute investment projects and effect tax-related investment preferences under the guidance of this Circular.

If any problems arise in the course of implementation, the units are requested to promptly report them to the Ministry of Finance for timely implementation guidance.

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Vu Van Ninh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 20/2002/TT-BTC ngày 28/02/2002 hướng dẫn thi hành Nghị định 71/2001/NĐ-CP về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.079

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!