Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 71/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 09/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 71/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 của Chính phủ về ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản ;
Căn cứ Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về quản lý tài sản Nhà nước ;
Căn cứ Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2000 của Chính phủ về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai và Nghị định số 66/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ;
Theo Quyết định số 100/2002/QĐ-UB ngày 12 tháng 9 năm 2002 và Quyết định số 126/2002/QĐ-UB ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất và bổ sung thành viên Hội đồng ;
Xét đề nghị của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tại Công văn số 1122/TCVG-HĐ-NS ngày 14 tháng 4 năm 2003 về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thành phố.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Quy hoạch- Kiến trúc, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chánh Thanh tra Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tư pháp, Viện Trưởng Viện Kinh tế, Giám đốc Sở Giao thông Công chánh, các thành viên Hội đồng Đấu giá quyền sử dụng đất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Thủ tướng Chính phủ
- Bộ trưởng Bộ Tài chính
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP
- VPHĐ-UB : PVP/KT, ĐT
- Tổ TM, ĐT
- Lưu (TM/P) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Nhân

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số : 71/2003/QĐ-UB ngày 09/5/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố )

Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất được thành lập theo Quyết định số 100/2002/QĐ-UB ngày 12/9/2002 và Quyết định số 126/2002/QĐ-UB ngày 11/11/2002 của Ủy ban nhân dân thành phố, hoạt động theo các quy định như sau: 

Chương 1:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG. 

Điều 1.- Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân thành phố ra Quyết định thành lập, có chức năng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2.- Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện các nhiệm vụ sau :

- Thẩm định hồ sơ khu đất đưa ra đấu giá;

- Thẩm định lại hoặc thông qua kết quả định giá khởi điểm của các tổ chức tư vấn có chức năng định giá bất động sản (mà Hội đồng đã thuê để thực hiện việc định giá); và kết quả định giá khởi điểm của Tổ định giá thuộc Hội đồng ;

- Chỉ đạo xây dựng và thông qua phương án đấu giá, các công việc liên quan đến đấu giá, các điều kiện, nội dung đăng báo.... ;

- Trình phương án đấu giá và giá khởi điểm của khu đất được đưa ra đấu giá để Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt trước khi tổ chức đấu giá ;

- Thẩm định và xét duyệt hồ sơ, tư cách của các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước đăng ký tham gia đấu giá ;

- Quyết định mức thu lệ phí tham gia đấu giá theo nguyên tắc bảo đảm đủ chi phí cho việc tổ chức đấu giá ;

- Tổ chức thực hiện buổi đấu giá, phân công người điều hành buổi đấu giá và thư ký ghi biên bản buổi đấu giá ;

- Giám sát diễn tiến buổi đấu giá và xử lý tình huống mới phát sinh (nếu có) trong buổi đấu giá ; 

Chương 2:

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG 

Điều 3.- Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm các Ông, Bà có tên tại Quyết định số 100/2002/QĐ-UB ngày 12/9/2002 và Quyết định số 126/2002/QĐ-UB ngày 11/11/2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 4. Nhiệm vụ của các thành viên trong Hội đồng :

4.1- Chủ tịch Hội đồng : chịu trách nhiệm chung, điều hành hoạt động của Hội đồng, chủ trì các phiên họp của Hội đồng, các buổi đấu giá.

- Phê duyệt biên bản đấu giá và ký tên trên văn bản đấu giá Quyền sử dụng đất.

- Xem xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo (nếu có).

4.2- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng - Phó giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất : Thay mặt Chủ tịch Hội đồng điều hành công việc của Hội đồng khi Chủ tịch Hội đồng vắng mặt hoặc được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền, giải quyết các vấn đề khác có liên quan đến lĩnh vực nghiệp vụ của ngành mình.

- Chủ trì hướng dẫn kiểm tra ranh mốc khu đất trên bản đồ và trên thực địa. Hướng dẫn xử lý các chênh lệch nếu có.

- Kiểm tra số liệu đo đạc thực tế và các yếu tố pháp lý có liên quan đến khu nhà, đất.

- Lập các thủ tục pháp lý trình Ủy ban nhân dân thành phố ký quyết định chuyển giao quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận huyện và các đơn vị có liên quan để tổ chức bàn giao đất ngoài thực địa sau khi người trúng đấu giá nộp tiền theo tiến độ quy định.

4.3- Phó Chủ tịch Hội đồng- Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư : thay mặt Chủ tịch Hội đồng điều hành công việc của Hội đồng khi Chủ tịch Hội đồng và Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng vắng mặt hoặc được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền, giải quyết các vấn đề khác có liên quan đến lĩnh vực nghiệp vụ của ngành mình.

- Cùng với Sở Quy hoạch- kiến trúc xác định phương hướng và cơ cấu đầu tư của khu đất đưa ra đấu giá.

- Kiểm tra danh sách, tư cách pháp lý, điều kiện của các tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia đấu giá.

- Hướng dẫn người trúng đấu giá thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

4.4- Các Ủy viên Hội đồng :

4.4.1- Phó Giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc :

- Kiểm tra các hồ sơ về quy hoạch và các chỉ tiêu chính về quy hoạch khu đất và có văn bản chính thức cung cấp thông tin quy hoạch chi tiết của khu đất.

- Phối hợp với Sở Địa chính-Nhà đất trong việc kiểm tra xác định ranh mốc khu đất trước và sau khi đấu giá.

- Hướng dẫn ngừơi trúng đấu giá thực hiện đầu tư theo đúng quy hoạch được duyệt.

4.4.2- Phó Giám đốc Sở Xây dựng :

- Kiểm tra các quy chuẩn xây dựng, xác định dự toán chi phí đo đạc cắm mốc các khu đất đưa ra đấu giá.

- Hướng dẫn người trúng đấu giá thực hiện đầu tư theo tiêu chuẩn quy phạm, quy chuẩn xây dựng.

4.4.3- Phó Giám đốc Sở Tư pháp :

- Cùng với Sở kế hoạch đầu tư kiểm tra danh sách, tư cách pháp lý, điều kiện của các tổ chức cá nhân tham gia đấu giá, tính pháp lý của từng khu đất đem đấu giá, tính pháp lý của hồ sơ từng cuộc đấu giá.

- Kiểm tra toàn bộ nội dung và hình thức các văn bản do Hội đồng phát hành. 

4.4.4- Phó Cục trưởng Cục thuế :

- Xác định, kiểm tra các khoản nghĩa vụ tài chính mà người trúng đấu giá phải thực hiện. Cùng với Sở Tài chánh-Vật giá xác định mức thu lệ phí tham gia đấu giá của mỗi gói đấu giá.

4.4.5- Viện phó Viện Kinh tế :

- Phối hợp với Sở Tài chánh-Vật giá tổng hợp các thông tin có liên quan để xây dựng phương án đấu giá cụ thể của từng khu đất.

4.4.6- Phó Chánh Thanh tra nhà nước thành phố :

- Tham gia giám sát kiểm tra toàn bộ hoạt động của Hội đồng.

4.4.7- Phó Giám đốc Sở Giao thông công chánh :

- Kiểm tra các điều kiện về chất lượng công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật của các khu vực có liên quan.

- Hướng dẫn người trúng đấu giá thực hiện đầu tư theo tiêu chuẩn quy phạm, quy chuẩn về cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng có liên quan.

4.4.8- Đại diện Ủy ban nhân dân quận huyện nơi khu đất đưa ra đấu giá tọa lạc :

- Phối hợp với Sở Địa chính-Nhà đất, Sở Quy hoạch kiến trúc trong việc xác định ranh mốc khu đất.

- Cung cấp các thông tin cần thiết có liên quan đến đặc điểm khu đất đưa ra đấu giá, quản lý khu đất cho đến khi chuyển giao cho người trúng đấu giá.

Điều 5.- Nguyên tắc chế độ làm việc của Hội đồng :

5.1- Hội đồng làm việc bằng hình thức hội nghị, theo nguyên tắc tập thể, quyết định các vấn đề thông qua các cuộc họp. Các thành viên Hội đồng có nhiệm vụ tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng, tham gia thảo luận, góp ý, quyết định các vấn đề thuộc trách nhiệm của Hội đồng. Trường hợp ý kiến nhất trí và không nhất trí bằng nhau, thì bên có Chủ tịch Hội đồng là quyết định. Các buổi họp Hội đồng biểu quyết thông qua phương án đấu giá và giá khởi điểm phải có từ năm thành viên chính thức của Hội đồng dự họp trở lên. Khi cần thiết, Chủ tịch Hội đồng có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về các ý kiến không nhất trí để Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

5.2- Trước khi tiến hành họp Hội đồng, phải có thư mời và tóm tắt nội dung cuộc họp gởi trước năm ngày cho các thành viên Hội đồng.

5.3- Thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trong trường hợp thành viên Hội đồng do nhu cầu công tác phải thuyên chuyển sang đơn vị khác hoặc nghỉ hưu, Chủ tịch Hội đồng trình Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định thay thế thành viên Hội đồng theo đúng thành phần đã quy định trên cơ sở đề cử của cơ quan tham gia thành viên Hội đồng.

5.4- Nếu thành viên Hội đồng vắng mặt trong ba kỳ họp Hội đồng liên tiếp mà không báo cáo lý do cụ thể, Hội đồng sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh thành viên Hội đồng có liên quan.

5.5-Vấn đề ủy quyền khi thành viên Hội đồng vắng mặt :

- Phải có giấy ủy quyền đề cử đại diện dự họp (giấy ủy quyền có ký tên, đóng dấu). Trong trường hợp người ủy quyền có ý kiến bằng văn bản gởi Chủ tịch Hội đồng về các nội dung của cuộc họp thì ý kiến trong văn bản được xem là ý kiến của người ủy quyền. Ngoài ra, ý kiến của người được ủy quyền trong cuộc họp cũng được xem là ý kiến của người ủy quyền. Nếu người ủy quyền không có ý kiến bằng văn bản thì ý kiến phát biểu của người được ủy quyền được xem là ý kiến của người ủy quyền.

- Nếu không có ủy quyền hợp lệ, không có văn bản góp ý gởi Chủ tịch Hội đồng thì người dự thay không thể đại diện cho thành viên vắng mặt và thành viên đó được coi như vắng mặt.

5.6- Hội đồng họp định kỳ 2 lần/tháng vào chiều thứ năm của tuần thứ nhất và tuần thứ ba trong tháng. Hội đồng sẽ họp đột xuất khi có công việc phát sinh.

5.7- Các thành viên Hội đồng và các chuyên viên của hai Tổ giúp việc không được cung cấp các thông tin, nghiệp vụ của Hội đồng khi chưa có ý kiến đồng ý của Chủ tịch Hội đồng. 

Chương 3:

THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM VỤ CỦA  CÁC TỔ CHUYÊN VIÊN GIÚP VIỆC 

Điều 6.- Các Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng :

6.1- Các Tổ chuyên viên giúp việc của Hội đồng gồm Tổ định giá và Tổ đấu giá.

6.1.1- Nhiệm vụ của Tổ định giá :

- Phối hợp với Sở Địa chính-Nhà đất kiểm tra, đo đạc, cắm mốc tại thực địa.

- Tổ chức thu thập và xử lý thông tin liên quan đến việc định giá.

- Tổ chức định giá khởi điểm căn cứ theo các quy định hiện hành.

- Thẩm định kết quả định giá khởi điểm của các đơn vị tư vấn (nếu có).

- Báo cáo với Hội đồng kết quả định giá để Hội đồng xem xét và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

- Phối hợp với Tổ đấu giá trong một số nội dung cụ thể.

- Báo cáo định kỳ theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng.

6.1.2- Nhiệm vụ của Tổ đấu giá :

-Tiếp nhận, chu chuyển, quản lý, lưu trữ hồ sơ giữa hai Tổ chuyên viên.

- Lập phương án đấu giá trình Hội đồng.

- Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

- Lập biên bản trúng đấu giá trình Chủ tịch Hội đồng phê duyệt, lập văn bản đấu giá quyền sử dụng đất trình Chủ tịch ký kết với người trúng đấu giá.

- Chuyển các hồ sơ liên quan cho người trúng đấu giá và cho các cơ quan chức năng để thực hiện các bước tiếp theo, theo các phần công việc có liên quan đến từng sở ngành.

- Lập báo cáo kết quả của từng cuộc đấu giá và báo cáo công tác định kỳ theo chỉ đạo của Hội đồng.

- Chuẩn bị hồ sơ (thơ mời, tài liệu...) và lập biên bản các buổi họp của Hội đồng, lập tờ trình của Hội đồng báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt các phương án đấu giá cụ thể.

- Đảm nhận công tác hậu cần phục vụ cho hoạt động của Hội đồng.

- Theo dõi, đôn đốc người trúng đấu giá nộp tiền theo quy định

6.2- Nhiệm vụ của Tổ trưởng hai Tổ chuyên viên giúp việc :

- Tổ trưởng chịu trách nhiệm điều hành hoạt động và công việc của Tổ mình. Các thành viên của các Tổ thực hiện nhiệm vụ được Tổ trưởng phân giao.

- Tổ trưởng xây dựng bảng phân công cụ thể cho từng thành viên trong Tổ báo cáo Chủ tịch Hội đồng thông qua.

- Các thành viên trong Tổ có ý kiến độc lập và chịu trách nhiệm về nghiệp vụ của mình trong công việc được giao.

- Kết quả làm việc của các Tổ về phương án đấu giá, kết quả định giá khởi điểm phải được thông qua bằng biên bản với chữ ký của các thành viên trong Tổ.

Tổ trưởng có báo cáo kết quả công việc gởi Hội đồng, trong đó nêu rõ những vấn đề thống nhất, những vấn đề chưa thống nhất để Hội đồng xem xét quyết định.

6.3- Ngoài số cán bộ kiêm nhiệm nêu trên, Hội đồng được ký hợp đồng thu nhận lao động theo yêu cầu của khối lượng công việc phát sinh, dưới hình thức cộng tác viên hoặc hợp đồng có thời hạn, hợp đồng vụ việc theo quy định của pháp luật về lao động. Kinh phí thuê mướn lao động hợp đồng trích từ kinh phí hoạt động của Hội đồng.

Chương 4:

QUY TRÌNH LẬP PHƯƠNG ÁN VÀ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ 

Điều 7.- Quy trình lập phương án đấu giá :

7.1- Thực hiện việc định giá :

Tổ định giá thực hiện các việc sau :

- Tiếp nhận hồ sơ của Tổ đấu giá, tổ chức khảo sát thực tế, thực địa hiện trường.

- Thu thập và xử lý các thông tin liên quan đến việc định giá khởi điểm.

- Trình Chủ tịch Hội đồng ký hợp đồng tư vấn định giá với các tổ chức tư vấn có chức năng định giá bất động sản.

- Tổ chức nghiệm thu kết quả tư vấn trước khi họp Hội đồng thông qua, tổ chức phúc tra kết quả của đơn vị tư vấn về giá, lập biên bản và giao lại hồ sơ cho Tổ đấu giá. Trong trường hợp không ký hợp đồng tư vấn thì Tổ định giá trực tiếp thực hiện định giá, lập biên bản giao cho Tổ đấu giá để chuẩn bị báo cáo Hội đồng.

- Lập báo cáo về định giá khởi điểm trình Hội đồng, lập biên bản kết luận của Hội đồng về mức giá khởi điểm.

- Tổ chức cho các đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu giá tham quan thực địa hiện trường trước khi đấu giá (trong khoảng thời gian đăng báo và tiếp nhận hồ sơ dự đấu giá). 

7.2- Lập phương án đấu giá:

- Tổ đấu giá trực tiếp nhận hồ sơ, thông tin liên quan đến khu đất, kiểm tra các hồ sơ pháp lý theo quy định. Nếu chưa đủ hồ sơ pháp lý phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng có văn bản đề nghị các thành viên Hội đồng, các cơ quan có liên quan bổ sung đầy đủ hồ sơ còn thiếu.

Sau khi hoàn chỉnh thủ tục, chuyển một bộ hồ sơ sang Tổ định giá.

- Tiếp nhận biên bản định giá của Tổ định giá. Sau khi tập hợp các ý kiến của các thành viên Hội đồng, dự thảo phương án đấu giá, chuẩn bị các hồ sơ liên quan trình Chủ tịch Hội đồng xem xét quyết định triệu tập họp Hội đồng.

- Lập phương án đấu giá khu đất trình Hội đồng xem xét góp ý.

- Hoàn chỉnh phương án đấu giá trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

- Tổ chức buổi đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch và phương án đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. 

Chương 5:

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CON DẤU HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 8.- Nguồn kinh phí hoạt động của Hội đồng do Ủy ban nhân dân thành phố qui định, được ngân sách thành phố cấp để chi các nội dung như sau :

- Chi phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng và các cơ quan hữu quan.

- Chi ký hợp đồng thuê tư vấn (về đo đạc, cắm mốc, đo vẽ, tư vấn về giá, kiểm tra nội nghiệp.....).

- Chi cho các hoạt động thực tế tại hiện trường trong trường hợp không thuê tư vấn (đo vẽ, khảo sát hiện trường, mua thông tin....).

- Chi bồi dưỡng thành viên Hội đồng, hai Tổ chuyên viên giúp việc và các cơ quan phối hợp.

- Chi họp Hội đồng thường kỳ và họp với các cơ quan khác có liên quan.

- Chi mua văn phòng phẩm, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, thuê xe đi thực tế hiện trường, lao vụ thuê ngoài, các bộ phận gián tiếp.

- Chi hoạt động sơ kết, tổng kết, quan hệ với các cơ quan hữu quan.

- Chi khác.

Căn cứ kế hoạch chi tiêu được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; tổ đấu giá lập dự toán thu chi theo quy định trình Hội đồng thông qua, Chủ tịch Hội đồng phê duyệt các khoản chi cụ thể và quyết toán, sau đó công khai cho các thành viên Hội đồng.

Điều 9.- Chi phí cho việc tổ chức đấu giá được lấy từ lệ phí tham gia đấu giá. Lệ phí tham gia đấu giá là khoản tiền thu cho mỗi gói được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất theo điều 2, điểm 4 và điều 9 của Quyết định số 124/2002/QĐ-UB ngày 04/11/2002 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Chi phí nêu trên bao gồm các khoản chi như sau :

- Chi đăng báo đấu giá.

- Chi sao y bộ hồ sơ đấu giá cung cấp các thông tin chi tiết về kế hoạch đấu giá gởi các khách hàng.

- Chi kiểm tra thẩm định hồ sơ xin tham gia đấu giá của các khách hàng.

- Chi thuê hội trường đấu giá, bồi dưỡng bộ phận phục vụ, bộ phận gìn giữ an ninh trật tự.

- Chi bồi dưỡng bộ phận tài vụ của Hội đồng và Kho bạc nhà nước thành phố trực tiếp theo dõi lệ phí đấu giá, thu tiền đặt trước, tiÒn nộp bổ sung....

- Chi khác có liên quan đến đấu giá.

Tổ đấu giá theo dõi, quản lý việc sử dụng lệ phí đấu giá sau mỗi đợt đấu giá, báo cáo thu chi chi tiết với Hội đồng và tổ chức quyết toán vào cuối năm. Số tiền lệ phí đấu giá cuối năm chưa sử dụng hết sẽ được chuyển sang năm sau.

Điều 10.- Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất đựơc sử dụng con dấu của Sở Tài chánh-Vật giá để giao dịch, làm việc. 

Chương 6:

KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 11.- Nhiệm vụ của các Sở ngành quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm đối với người trúng đấu giá.

Ngoài các nhiệm vụ quy định ở điều 4, các Sở ngành có liên quan có trách nhiệm kiểm tra người trúng đấu giá thực hiện đúng các bước sau đây :

- Sở Tài chánh-Vật giá, Cục Thuế theo dõi và kiểm tra việc nộp tiền trúng đấu giá và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) của người trúng đấu giá theo đúng tiến độ trong văn bản đấu giá quyền sử dụng đất; xử lý khi người trúng đấu giá vi phạm thời hạn thanh toán tiền trúng đấu giá.

- Sở Giao thông công chánh kiểm tra và xử lý khi người trúng đấu giá vi phạm các quy định về công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật của công trình xây dựng.

- Sở Địa chính-Nhà đất lập thủ tục trình Ủy ban nhân dân thành phố ký Quyết định giao quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá căn cứ hồ sơ nộp tiền và bàn giao đất ngoài thực địa.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Địa chính-Nhà đất, Sở Quy hoạch kiến trúc và Ủy ban nhân dân quận huyện nơi khu đất tọa lạc, theo dõi và kiểm tra việc tiến hành xây dựng trong thời gian quy định và theo quy hoạch, tiêu chuẩn quy phạm xây dựng, xử lý khi phát hiện người trúng đấu giá xây dựng không đúng thời gian quy định, không đúng quy hoạch hoặc sai mục đích, sai tiêu chuẩn quy phạm xây dựng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Viện Kinh tế, Thanh tra Nhà nước thành phố phối hợp kiểm tra, xử ký các vướng mắc về pháp lý, tư cách pháp lý của người trúng đấu giá; các vấn đề khác phát sinh trong phạm vi nhiệm vụ của mình.

Các cơ quan nêu trên có trách nhiệm kiến nghị, đề xuất xử lý vi phạm được phát hiện qua kiểm tra tình hình thực hiện.

Điều 12.- Cán bộ công chức tham gia Hội đồng không thực hiện trách nhiệm được giao hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái các quy định về đấu giá gây thiệt hại cho Nhà nước và các bên có liên quan tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự và bồi thường thiệt hại theo quy định của Pháp luật.

- Các khiếu nại tố cáo có liên quan đến quá trình tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ theo các quy định của Pháp luật về khiếu nại, tố cáo, về đất đai để áp dụng giải quyết. 

Chương 7:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13.- Các thành viên Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất và các Tổ chuyên viên giúp việc có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy chế này.

Việc sửa đổi, bổ sung quy chế này phải được các thành viên thống nhất thông qua và Chủ tịch Hội đồng xem xét trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 71/2003/QĐ-UB ngày 09/05/2003 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.264

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.122.122