Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 299/2019/NQ-HĐND thông qua Quy định Bảng giá đất tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu: 299/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Phan Văn Thắng
Ngày ban hành: 07/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 299/2019/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP 05 NĂM (2020 - 2024)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Nghị đinh số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao;

Căn cứ Nghị đinh số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng điều chỉnh Bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Xét Tờ trình số 133/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020 - 2024); Báo cáo thẩm tra số 388/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020 – 2024), áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 (có Quy định Bảng giá các loại đất kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020 – 2024). Trong quá trình điều hành, nếu có yêu cầu điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất, Ủy ban nhân dân tỉnh phải tuân thủ đúng theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa IX, kỳ họp thứ mười ba thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBTVQH, Chính phủ, VPQH, VPCP;
- Ban CTĐB, Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- TT/TU, UBND Tỉnh, UBMTTQVN Tỉnh;
- UBKTTU, Đoàn ĐBQH;
- Các Sở, ban, ngành Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phan Văn Thắng

 

QUY ĐỊNH

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP 05 NĂM (2020-2024)
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 299/2019/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp để làm căn cứ sau:

a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

b) Tính thuế sử dụng đất.

c) Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

d) Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

đ) Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.

e) Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

g) Xác định giá đất cụ thể bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai).

2. Đối tượng áp dụng.

a) Cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác có liên quan.

b) Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp người có quyền sử dụng đất thoả thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

3. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất không được thấp hơn mức giá tại Chương II Quy định này.

4. Khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, cho thuê đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và trường hợp doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ phần hóa lựa chọn hình thức thuê đất thì thực hiện xác định giá đất cụ thể theo quy định của Chính phủ về giá đất.

Điều 2. Các loại đất được quy định trong bảng giá đất gồm

1. Đất nông nghiệp gồm các loại đất:

a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác.

b) Đất trồng cây lâu năm.

c) Đất rừng sản xuất.

d) Đất rừng phòng hộ.

đ) Đất rừng đặc dụng.

e) Đất nuôi trồng thủy sản.

g) Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh.

2. Đất phi nông nghiệp gồm các loại đất:

a) Đất ở gồm đất ở tại đô thị, đất ở tại nông thôn.

b) Đất xây dựng trụ sở cơ quan gồm đất sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở hoặc văn phòng làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

c) Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.

d) Đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp; đất xây dựng cơ sở văn hóa, đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội; đất xây dựng cơ sở y tế; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo; đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao; đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ; đất xây dựng cơ sở ngoại giao và đất xây dựng trụ sở công trình sự nghiệp khác.

đ) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ gồm đất khu công nghiệp; đất cụm công nghiệp; đất khu chế xuất; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.

e) Đất thương mại, dịch vụ gồm đất xây dựng các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, thương mại và các công trình khác phục vụ cho kinh doanh, dịch vụ, thương mại (kể cả trụ sở, văn phòng đại diện của các tổ chức kinh tế).

g) Đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm đất giao thông; đất thủy lợi; đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất sinh hoạt cộng đồng; đất khu vui chơi, giải trí công cộng; đất công trình năng lượng; đất công trình bưu chính, viễn thông; đất chợ; đất bãi thải, xử lý chất thải và đất công trình công cộng khác.

h) Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

i) Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng.

k) Đất sông, ngòi, kênh, rạch và mặt nước chuyên dùng.

l) Đất phi nông nghiệp khác gồm đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất; đất xây dựng kho và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đất xây dựng công trình khác của người sử dụng đất không nhằm mục đích kinh doanh mà công trình đó không gắn liền với đất ở.

3. Đất chưa sử dụng

Nhóm đất chưa sử dụng gồm các loại đất chưa xác định mục đích sử dụng.

Điều 3. Quy định chung về xác định giá đất

1. Đất đô thị trong phạm vi Quy định này được xác định cụ thể ở từng địa phương như sau:

a) Thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc, thị xã Hồng Ngự: đất nằm trong phạm vi các phường, ấp 1 xã Mỹ Tân (thuộc thành phố Cao Lãnh) và đất trong phạm vi 100 mét được tính từ mép đường hiện trạng của các đường có tên được quy định tại khoản 3 Điều 10 Quy định này trên địa bàn thành phố Cao Lãnh và thành phố Sa Đéc.

b) Các huyện: đất nằm trong phạm vi thị trấn của mỗi huyện.

2. Đường giao thông trong phạm vi Quy định này là tên gọi chung, bao gồm Quốc lộ, Đường tỉnh, Đường huyện (Huyện lộ), Lộ xã, các đường phố có tên bằng chữ hoặc bằng số, các đường phố chưa có tên, lối đi công cộng, hẻm, bờ kênh công cộng.

a) Trục lộ giao thông chính trong phạm vi Quy định này bao gồm Quốc lộ, Đường tỉnh và các đường giao thông trong Khu vực chợ, Khu dân cư tập trung có chiều rộng mặt đường từ 12 mét trở lên.

b) Đường huyện (Huyện lộ) trong phạm vi Quy định này bao gồm đường liên xã, đường huyện của các huyện, thị xã, thành phố đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

c) Lộ xã trong phạm vi Quy định này bao gồm các đường liên ấp, lộ xã có chiều rộng mặt đường từ 2 mét trở lên.

3. Đường thủy trong phạm vi Quy định này gồm sông, ngòi, kênh, rạch (theo tên gọi dân gian): Mép đường thủy phía bờ sông được xác định theo đường mép nước của mực nước trung bình, được thể hiện ranh giới giữa thửa đất và đường thủy trên bản đồ địa chính.

4. Mép đường hiện trạng là mép đường tính từ ta-luy đắp mỗi bên theo hồ sơ thiết kế đã phê duyệt hoặc hồ sơ hoàn công, hoặc mép đường đã bồi thường giải phóng mặt bằng, hoặc mép đường hoàn chỉnh có lề đường cố định, hoặc mép đường đã có văn bản của cấp thẩm quyền công bố thu hồi đất, trường hợp thửa đất nằm trong khu vực đô thị thì tính từ mép ngoài vỉa hè của đường phố đô thị, được thể hiện ranh giới giữa thửa đất và đường giao thông trên bản đồ địa chính.

5. Thửa đất tiếp giáp với đường giao thông thủy, bộ trong phạm vi Quy định này là thửa đất liền cạnh với đường giao thông thủy, bộ và các thửa đất liền kề cùng chủ sử dụng với thửa đất tiếp giáp.

6. Đối với các dự án xây dựng khu dân cư nhằm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh mà nhà đầu tư phải đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thì vị trí thửa đất phi nông nghiệp được xác định căn cứ vào đường phố quy hoạch được duyệt.

7. Trường hợp thửa đất hoặc khu đất tiếp giáp đường phố, trục lộ giao thông chính, đường huyện, lộ xã chưa được quy định tại Điều 10 Quy định này thì được xác định vị trí, giá đất theo đường phố, trục lộ giao thông chính, đường huyện, lộ xã gần nhất có điều kiện hạ tầng tương đương với hạ tầng tiếp giáp thửa đất cần xác định giá.

8. Giá đất đối với các loại đất có thời hạn sử dụng đất trong Quy định này được tính tương ứng với thời hạn sử dụng đất là 70 năm. Trường hợp khi xác định giá đất của thời hạn khác 70 năm theo các quy định pháp luật có liên quan thì được tính theo công thức:

Giá đất theo thời hạn sử dụng đất

=

Giá đất trong Bảng giá đất

X

Số năm sử dụng đất

70

9. Trường hợp khi xác định giá các loại đất có thời hạn sử dụng ổn định lâu dài thì giá đất trong Quy định này được tính tương ứng với thời hạn sử dụng đất là lâu dài, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

10. Giá đất đối với Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp không phân biệt khu vực, vị trí được quy định tại khoản 4 Điều 10 Quy định này.

Điều 4. Khu vực đất giáp ranh

1. Khu vực giáp ranh giữa các huyện, thị xã, thành phố.

a) Khu vực đất giáp ranh giữa các huyện, thị xã, thành phố được xác định từ đường địa giới hành chính giữa các huyện, thị xã, thành phố vào sâu địa phận mỗi huyện, thị xã, thành phố là 150 mét đối với đất nông nghiệp, 50 mét đối với đất phi nông nghiệp.

b) Trường hợp đường địa giới hành chính là đường giao thông thủy, bộ thì khu vực giáp ranh được xác định từ mép đường hiện trạng, mép đường thủy vào sâu địa phận mỗi huyện, thị xã, thành phố là 150 mét đối với đất nông nghiệp, 50 mét đối với đất phi nông nghiệp. Nếu đường thủy có kích thước mặt cắt trên 20 mét thì không xếp loại đất giáp ranh.

2. Giá đất tại khu vực giáp ranh giữa các huyện, thị xã, thành phố quy định tại khoản 1 Điều này được xác định theo nguyên tắc đất giáp ranh có cùng điều kiện tự nhiên, kết cấu hạ tầng như nhau, có cùng mục đích sử dụng hiện tại, cùng mục đích sử dụng theo quy hoạch thì mức giá như nhau. Khi điều kiện kinh tế, xã hội, kết cấu hạ tầng chung của huyện, thị xã, thành phố khác nhau thì mức giá tại khu vực giáp ranh khác nhau. Trường hợp khu vực giáp ranh giữa các thửa đất liền kề trên cùng một trục đường, có mục đích sử dụng đất như nhau nhưng được chia thành các đoạn có mức giá khác nhau thì tỷ lệ chênh lệch tối đa không quá 30%.

Điều 5. Xử lý một số trường hợp trong xác định giá đất

1. Thửa đất có cạnh tiếp giáp với đường nào thì được áp giá theo giá đất của đường đó. Trường hợp thửa đất tiếp giáp với các đường hoặc lối đi công cộng thông ra nhiều đường có loại đường phố hoặc loại khu vực khác nhau thì thửa đất đó được áp giá căn cứ theo lối đi công cộng và loại đường phố hoặc loại khu vực của tuyến đường gần nhất.

2. Thửa đất có cạnh tiếp giáp với nhiều đường giao thông thì thửa đất đó được áp theo đường giao thông mà khi áp giá có tổng giá trị cao nhất. Các vị trí của thửa đất được xác định thống nhất theo cùng một đường giao thông.

3. Thửa đất không tiếp giáp với các đường nhưng có lối đi bộ vào thửa đất và thông ra nhiều đường thì nguyên tắc áp giá theo đường có cự ly đi bộ gần nhất đến thửa đất.

4. Đối với thửa đất mà phần mặt tiền tiếp giáp với các tuyến đường là mương lộ có chiều rộng dưới 3 mét (không phân biệt đã tự san lắp hay chưa san lắp) hoặc đường dân sinh được phép kết nối theo quy định thì giá đất tại vị trí 1 được tính bằng giá đất của thửa đất tiếp giáp với đường phố; giá đất tại vị trí 1 được tính bằng 80% giá của thửa đất tiếp giáp với đường phố nếu chiều rộng của mương lộ rộng từ 3 mét trở lên, cách tính giá đất các vị trí tiếp theo thực hiện theo Khoản 2 Điều này.

Trường hợp mương lộ đã san lấp toàn tuyến thì giá đất được tính bằng giá đất quy định tại Điều 10 Quy định này.

Trường hợp bên trong mương lộ có đường giao thông có tên trong bảng giá đất thì giá đất được tính theo đường giao thông đó.

5. Đối với các đường dân sinh dọc theo chiều dài hai bên cầu, hai bên đường giao thông chính nhưng không được phép kết nối theo quy định:

- Đối với các đường có độ rộng từ 3 mét trở lên, điều kiện sinh hoạt thuận lợi, cơ sở hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, giá đất tính bằng 80% vị trí 1 đường chính liền kề với đường dân sinh.

- Đối với các đường có độ rộng dưới 3 mét, điều kiện sinh hoạt kém, cơ sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh, giá đất tính bằng 60% vị trí 1 đường chính liền kề với đường dân sinh.

6. Trường hợp tính toán giá đất cụ thể mà đơn giá đất phi nông nghiệp thấp hơn đơn giá đất trồng cây lâu năm liền kề thì được tính bằng giá đất trồng cây lâu năm, đồng thời cơ quan thuế phải có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp (hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường) để kiến nghị điều chỉnh lại kịp thời cho phù hợp trong thời gian gần nhất.

7. Trường hợp thửa đất trong đô thị không tiếp giáp với các đường giao thông bộ, mà tiếp giáp đường thủy thì giá đất vị trí 1 được xác định theo đường thủy và không thấp hơn mức giá tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 10 Quy định này.

Chương II

CĂN CỨ XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT VÀ BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT

Điều 6. Giá đất nông nghiệp

1. Giá đất nông nghiệp được xác định theo từng vị trí và khu vực quy định tại khoản 1 Điều 10 Quy định này, cho từng loại đất theo từng bảng giá đất như sau:

a) Đất trồng cây lâu năm.

b) Đất trồng cây hàng năm; đất nuôi trồng thủy sản.

c) Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng được xác định giá theo bảng giá đất rừng sản xuất trên cùng địa bàn.

d) Giá các loại đất nông nghiệp khác được xác định căn cứ theo bảng giá đất quy định tại khoản 1 Điều 10 Quy định này của loại đất nông nghiệp liền kề hoặc ở khu vực lân cận (nếu không có đất liền kề).

Mức giá đất nông nghiệp khác tối đa không vượt quá giá đất nông nghiệp liền kề hoặc mức giá cao nhất đã quy định đối với đất nông nghiệp ở khu vực lân cận.

2. Phân loại khu vực đất và vị trí đất để xác định giá đất.

a) Khu vực: Trong mỗi huyện, thị xã, thành phố đất nông nghiệp được chia thành 02 khu vực: khu vực 1 là đất thuộc các phường trung tâm, thị trấn và các xã có khả năng sinh lợi cao nhất và điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi nhất; khu vực 2 là đất thuộc các phường và các xã còn lại.

b) Vị trí: Trong mỗi khu vực, đất nông nghiệp được phân thành 03 vị trí theo quy định sau:

- Vị trí 1: Áp dụng đối với thửa đất tiếp giáp đường phố trong đô thị, trục lộ giao thông chính, các đường giao thông khác có chiều rộng mặt đường từ 7 mét trở lên, đường thủy có kích thước mặt cắt từ 30 mét trở lên trong phạm vi 150 mét.

- Vị trí 2: Áp dụng trong phạm vi từ trên 150 mét đến mét thứ 300 của vị trí 1; thửa đất nằm trong phạm vi 150 mét của vị trí 1 nhưng không tiếp giáp đường giao thông thủy, bộ; thửa đất tiếp giáp đường giao thông không thuộc vị trí 1 có chiều rộng mặt đường dưới 7 mét và đường thủy có kích thước mặt cắt từ 10 mét đến dưới 30 mét trong phạm vi 150 mét.

- Vị trí 3: Đất nông nghiệp còn lại ngoài đất vị trí 1, vị trí 2.

3. Xử lý một số trường hợp về giá đất nông nghiệp.

a) Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở nằm trong đô thị đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, thì được tính theo vị trí 1 của đất trồng cây lâu năm cho từng khu vực đất theo bảng giá đất quy định tại khoản 1 Điều 10 Quy định này, nhưng không được áp dụng để tính hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm khi Nhà nước thu hồi đất.

b) Đất nông nghiệp thuộc vị trí 1 tính từ mép đường hiện trạng của các đường phố đô thị (có tên trong bảng Phụ lục 3) và Quốc lộ, Đường tỉnh (có tên trong bảng Phụ lục 2) nằm trong phạm vi 50 mét được xác định theo bảng giá đất quy định tại khoản 1 Điều 10 Quy định này nhân với hệ số 2,0 nhưng không vượt quá khung giá do Chính phủ quy định.

c) Trường hợp đất nông nghiệp mới khai hoang chưa đưa vào tính thuế sử dụng đất nông nghiệp kể cả trường hợp đất có mục đích sử dụng ghi trên giấy chứng nhận là đất hoang (Hg) thì giá đất được xác định tương ứng từng vị trí theo hiện trạng đang sử dụng; riêng đất bãi bồi sử dụng vào mục đích nông nghiệp thì vị trí để tính giá đất được áp dụng quy định tại điểm b khoản 2 Điều này của từng loại đất nông nghiệp theo hiện trạng đang sử dụng.

Điều 7. Giá đất ở tại nông thôn

1. Phạm vi đất ở tại nông thôn: đất ở tại nông thôn được xác định là các khu vực đất còn lại ngoài đất ở đô thị.

2. Phân vị trí, khu vực đất ở nông thôn

Đất ở tại nông thôn được xác định giá theo 3 khu vực đất và trong mỗi khu vực đất được chia thành 3 vị trí như sau:

a) Khu vực 1

Đất khu vực 1 là đất ở khu dân cư tập trung ở chợ xã và khu dân cư tập trung theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Đất ở khu vực 1 được phân chia thành 4 loại lộ và 3 vị trí như sau:

Phân loại lộ:

- Lộ loại 1 bao gồm: Các lộ nằm đối diện nhà lồng chợ, các trục lộ giao thông chính.

- Lộ loại 2 bao gồm: Các lộ nằm đối diện bến tàu, bến xe; các đường huyện (có tên trong Phụ lục số 2 Quy định này); các đường nội bộ có kích thước mặt đường rộng từ 7 mét đến 12 mét.

- Lộ loại 3 bao gồm: Các đường nội bộ có chiều rộng mặt đường rộng từ 5 mét đến dưới 7 mét.

- Lộ loại 4 bao gồm: Lộ xã; các đường nội bộ còn lại.

Phân Vị trí:

- Vị trí 1: Áp dụng đối với thửa đất tiếp giáp đường giao thông trong phạm vi 50 mét tính từ mép đường hiện trạng. Giá đất của vị trí 1 được quy định tại khoản 2 Điều 10 Quy định này.

- Vị trí 2: Áp dụng trong phạm vi từ trên 50 mét đến mét thứ 100 của vị trí 1 và thửa đất không tiếp giáp đường phố trong phạm vi 50 mét của vị trí 1 tính từ mép đường hiện trạng. Giá đất của vị trí 2 được tính bằng 70% giá đất của vị trí 1.

- Vị trí 3: Áp dụng đối với các trường hợp ngoài đất vị trí 1, vị trí 2. Giá đất của vị trí 3 được tính bằng 50% giá đất vị trí 1.

b) Khu vực 2:

Đất khu vực 2 là đất ở nằm trong phạm vi 200 mét (được tính từ mép đường hiện trạng) của các đường giao thông đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đất ở khu vực 2 được phân chia thành 4 loại lộ và 3 vị trí đất như sau:

Phân loại lộ:

- Trục giao thông chính, đường huyện: được chia thành 02 loại lộ, được xác định từ lộ loại 1 đến lộ loại 2 tùy theo khả năng sinh lợi và điều kiện cơ sở hạ tầng.

- Các đường huyện còn lại: được chia thành 2 loại lộ, được xác định từ lộ loại 3 đến lộ loại 4 tùy theo khả năng sinh lợi và điều kiện cơ sở hạ tầng.

Phân vị trí:

Được phân thành 3 vị trí như đối với đất khu vực 1 quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 8 Quy định này.

c) Khu vực 3:

Đất khu vực 3 là đất ở khu vực nông thôn còn lại (ngoài đất ở khu vực 1 và khu vực 2). Giá đất ở khu vực 3 được xác định theo 3 vị trí, như sau:

- Vị trí 1: Áp dụng đối với thửa đất tiếp giáp với đường liên ấp (lộ xã) cơ sở hạ tầng là nhựa hoặc bê tông, xi măng hoặc được trải đá; đường thủy có kích thước mặt cắt từ 30 mét trở lên.

- Vị trí 2: Áp dụng đối với thửa đất tiếp giáp đường thủy có kích thước mặt cắt từ 10 mét đến dưới 30 mét; tiếp giáp mặt tiền đường liên ấp (lộ xã) có hiện trạng là đường đất; hoặc thửa đất không tiếp giáp mặt tiền đường liên ấp (lộ xã) và nằm sau thửa đất tiếp giáp mặt tiền đường liên ấp (lộ xã) khác chủ sử dụng với thửa đất tiếp giáp tiền đường liên ấp (lộ xã) có cơ sở hạ tầng là nhựa hoặc bê tông, xi măng hoặc được trải đá.

- Vị trí 3: Áp dụng đối với các thửa đất còn lại.

3. Xác định giá đất cụ thể tại nông thôn:

a) Giá đất ở khu vực 1 tại nông thôn được quy định tại khoản 2 Điều 10 Quy định này là giá đất của vị trí 1, các vị trí còn lại được xác định theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều này.

b) Giá đất ở khu vực 2 tại nông thôn được quy định khoản 2 Điều 10 Quy định này là giá đất của vị trí 1, các vị trí còn lại trong phạm vi 200 mét tính từ mép đường hiện trạng được xác định theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều này; đối với đất nằm ngoài phạm vi 200 mét tính từ mép đường hiện trạng được xác định theo giá đất khu vực 3 của đất ở tại nông thôn.

c) Giá đất ở khu vực 3 tại nông thôn được tính bằng tổng diện tích của đất theo từng vị trí nhân với bảng giá đất quy định tại khoản 2 Điều 10 Quy định này.

Điều 8. Giá đất ở tại đô thị

1. Phân loại đô thị

Đô thị loại II là đất thuộc thành phố Sa Đéc; đô thị loại III là đất thuộc thành phố Cao Lãnh, thị xã Hồng Ngự; đô thị loại IV là đất thuộc thị trấn Mỹ An (huyện Tháp Mười), thị trấn Lấp Vò (huyện Lấp Vò), thị trấn Mỹ Thọ (huyện Cao Lãnh), đất ở đô thị loại 2, 3, 4 được xác định tối đa là 5 loại đường và 3 vị trí đất; đô thị loại V là đất thuộc các thị trấn của các huyện còn lại, đất ở đô thị loại V được xác định tối đa là 4 loại đường và 3 vị trí đất.

2. Phân loại đường phố

Loại đường phố trong đô thị để xác định giá đất được xác định căn cứ chủ yếu vào khả năng sinh lợi, mức độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thuận tiện sinh hoạt và giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường tại thời điểm chuyển nhượng, cụ thể như sau:

Đường phố loại 1: Là đường có khả năng sinh lợi và có giá đất thực tế cao nhất, có cơ sở hạ tầng đồng bộ; kế đến là đường loại 2, loại 3, loại 4, loại 5 có khả năng sinh lợi thấp hơn có giá đất thực tế bình quân thấp hơn và cơ sở hạ tầng kém thuận lợi hơn.

Một loại đường gồm nhiều đoạn đường có khả năng sinh lợi, cơ sở hạ tầng, điều kiện sinh hoạt và giá đất khác nhau thì từng đoạn đường được xếp vào loại đường phố tương ứng.

3. Phân loại vị trí đất, trong mỗi loại đường phố được phân thành 3 vị trí đất như sau:

a) Vị trí 1: Áp dụng đối với thửa đất tiếp giáp đường phố trong phạm vi 30 mét tính từ mép đường hiện trạng. Giá đất của vị trí 1 được quy định tại khoản 3 Điều 10 Quy định này.

b) Vị trí 2: Áp dụng trong phạm vi từ trên 30 mét đến mét thứ 60 của vị trí 1 và thửa đất không tiếp giáp đường phố trong phạm vi 30 mét của vị trí 1 tính từ mép đường hiện trạng. Giá đất của vị trí 2 được tính bằng 70% giá đất của vị trí 1.

c) Vị trí 3: Áp dụng đối với các trường hợp ngoài đất vị trí 1, vị trí 2. Giá đất của vị trí 3 được tính bằng 50% giá đất của vị trí 1.

4. Phân loại hẻm trong mỗi đô thị được phân thành 2 loại hẻm như sau:

a) Hẻm loại 1: Là hẻm kết nối với đường phố, mặt hẻm rộng từ 3 mét trở lên, có cơ sở hạ tầng như: mặt hẻm tráng nhựa hoặc bê tông, xi măng. Giá đất của hẻm loại 1 được tính bằng giá đất vị trí 2 của đường phố mà hẻm kết nối trong phạm vi 30 mét tính từ mép ngoài của hẻm; phần diện tích còn lại trên 30 mét thì giá đất được tính bằng 50% giá đất của vị trí 2.

b) Hẻm loại 2: Là các hẻm còn lại. Giá đất của hẻm loại 2 được tính bằng giá đất vị trí 3 của đường phố mà hẻm kết nối trong phạm vi 30 mét tính từ mép ngoài của hẻm; phần diện tích còn lại trên 30 mét thì giá đất được tính bằng 50% giá đất của vị trí 3.

c) Giá đất của các hẻm có tên trong bảng Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quy định này là giá đất trong phạm vi 30 mét tính từ mép ngoài của hẻm; phần diện tích còn lại trên 30 mét thì giá đất được tính bằng 50% giá đất của giá đất trong phạm vi 30 mét tiếp giáp hẻm.

Điều 9. Bảng giá một số loại đất khác

1. Bảng giá đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất xây dựng công trình sự nghiệp của nhà nước, ngoài công lập; đất thương mại dịch vụ - kết hợp cao ốc văn phòng, chung cư thì giá đất áp dụng bằng giá đất ở cùng khu vực, cùng vị trí.

2. Bảng giá đất thương mại dịch vụ thì giá đất áp dụng bằng 80% giá đất ở cùng khu vực, cùng vị trí (ngoại trừ giá đất được quy định tại khoản 4, Điều 10 Quy định này).

3. Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ thì giá đất áp dụng bằng 60% giá đất ở cùng khu vực, cùng vị trí (ngoại trừ giá đất được quy định tại khoản 4, Điều 10 Quy định này).

4. Bảng giá đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh thì giá đất áp dụng bằng 80% giá đất ở cùng khu vực, cùng vị trí.

5. Bảng giá đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng không có mục đích kinh doanh thì giá đất áp dụng bằng giá đất trồng cây lâu năm cùng khu vực, cùng vị trí.

6. Bảng giá đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng có mục đích kinh doanh thì giá đất áp dụng bằng 60% giá đất ở cùng khu vực, cùng vị trí.

7. Bảng giá đất sông, ngòi, kênh, rạch và đất có mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản thì giá đất áp dụng bằng giá đất nuôi trồng thủy sản cùng khu vực, cùng vị trí.

8. Bảng giá đất sông, ngòi, kênh, rạch và đất có mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng thủy sản thì giá đất áp dụng bằng 60% giá đất ở cùng khu vực, cùng vị trí.

9. Bảng giá đất phi nông nghiệp khác thì giá đất áp dụng bằng 60% giá đất ở cùng khu vực, cùng vị trí.

10. Bảng giá đất chưa sử dụng thì giá đất áp dụng bằng giá của loại đất cùng mục đích sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất cùng khu vực, cùng vị trí.

Điều 10. Bảng giá các loại đất

1. Giá đất nông nghiệp (ban hành kèm theo tại Phụ lục số 1).

2. Giá đất ở tại nông thôn (ban hành kèm theo tại Phụ lục số 2).

3. Giá đất ở tại đô thị (ban hành kèm theo tại Phụ lục số 3).

4. Giá đất khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp (ban hành kèm theo tại Phụ lục số 4).

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm thực hiện

1. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

a) Theo dõi tình hình biến động giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thường xuyên trên thị trường, tổ chức thống kê giá đất, tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

b) Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức điều tra, khảo sát giá đất để xây dựng phương án bảng giá các loại đất gửi Hội đồng thẩm định bảng giá đất tỉnh thẩm định trước khi trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá đất áp dụng vào ngày 01 tháng 01 của kỳ đầu 05 năm.

c) Đề xuất việc giải quyết các trường hợp vướng mắc về giá đất, tổng hợp và cung cấp thông tin, dữ liệu về giá đất.

2. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm tổ chức thẩm định phương án giá các loại đất theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

3. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm xác định quy hoạch xây dựng khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao để phục vụ cho công tác xác định giá các loại đất.

4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

a) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các phòng, ban có liên quan, khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất trong khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên, báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lập dự toán và phương án điều chỉnh giá đất, hoàn thiện hồ sơ bảng giá các loại đất điều chỉnh theo quy định tại Điều 25, Điều 26, Điều 27 của Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, đichỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất (sau đây viết tắt là Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT).

b) Trong quá trình áp dụng Bảng giá các loại đất mà cấp thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thay đổi mục đích sử dụng đất và bổ sung các đường giao thông chưa có tên trong Bảng giá các loại đất nhưng không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này thì căn cứ vào giá đất trong Bảng giá các loại đất hiện hành và giá đất chuyển nhượng phổ biến trên thị trường báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Bảng giá các loại đất bổ sung theo quy định tại Điều 25, Điều 26, Điều 27 của Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT.

Điều 12. Xử lý vấn đề phát sinh khi ban hành

Các hồ sơ có đủ điều kiện kê khai nộp các khoản thu liên quan đến đất đai đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận theo quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường ngành tài nguyên và môi trường; các dự án, hạng mục đã có Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày 01 tháng 01 năm 2020 thì giá đất không áp dụng hoặc điều chỉnh theo Quy định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp theo quy định./.

 

PHỤ LỤC 01

BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

1. Áp dụng trên địa bàn thành phố Cao Lãnh.

a) Đất trồng cây hàng năm, đất trồng lúa, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất rừng sản xuất.

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Khu vực đất

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Khu vực 1

110

90

65

Khu vực 2

75

65

60

- Khu vực 1: Phường 1, Phường 2, Phường 4, phường Mỹ Phú, khóm Mỹ Hưng của Phường 3, khóm Thuận Nghĩa của phường Hòa Thuận.

- Khu vực 2: Phường 3 (trừ khóm Mỹ Hưng), Phường 6, Phường 11, phường Hoà Thuận (trừ khóm Thuận Nghĩa) và các xã: Mỹ Tân, Tân Thuận Tây, Hoà An, Tịnh Thới, Mỹ Trà, Mỹ Ngãi, Tân Thuận Đông.

b) Đất trồng cây lâu năm.

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Khu vực đất

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Khu vực 1

130

110

90

Khu vực 2

95

75

65

- Khu vực 1: Phường 1, Phường 2, Phường 4, phường Mỹ Phú, khóm Mỹ Hưng của Phường 3, khóm Thuận Nghĩa của phường Hòa Thuận.

- Khu vực 2: Phường 3 (trừ khóm Mỹ Hưng), Phường 6, Phường 11, phường Hoà Thuận (trừ khóm Thuận Nghĩa) và các xã: Mỹ Tân, Tân Thuận Tây, Hoà An, Tịnh Thới, Mỹ Trà, Mỹ Ngãi, Tân Thuận Đông.

2. Áp dụng trên địa bàn thành phố Sa Đéc.

a) Đất trồng cây hàng năm, đất trồng lúa, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất rừng sản xuất.

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Khu vực đất

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Khu vực 1

110

90

65

Khu vực 2

75

65

60

- Khu vực 1: Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 4, phường An Hoà, phường Tân Quy Đông.

- Khu vực 2: Các xã còn lại.

b) Đất trồng cây lâu năm.

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Khu vực đất

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Khu vực 1

130

110

90

Khu vực 2

95

75

65

- Khu vực 1: Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 4, phường An Hoà, phường Tân Quy Đông.

- Khu vực 2: Các xã còn lại.

3. Áp dụng trên địa bàn thị xã Hồng Ngự.

a) Đất trồng cây hàng năm, đất trồng lúa, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất rừng sản xuất.

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Khu vực đất

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Khu vực 1

80

70

60

Khu vực 2

70

50

45

- Khu vực 1: Phường An Lạc, An Thạnh, An Lộc, xã An Bình A.

- Khu vực 2: Xã Tân Hội, Bình Thạnh, An Bình B.

b) Đất trồng cây lâu năm.

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Khu vực đất

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Khu vực 1

110

100

90

Khu vực 2

90

85

70

- Khu vực 1: Phường An Lạc, An Thạnh, An Lộc, xã An Bình A.

- Khu vực 2: Xã Tân Hội, Bình Thạnh, An Bình B.

4. Áp dụng trên địa bàn huyện Hồng Ngự.

a) Đất trồng cây hàng năm, đất trồng lúa, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất rừng sản xuất.

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Khu vực đất

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Khu vực 1

65

60

55

Khu vực 2

60

55

50

- Khu vực 1: Thị trấn Thường Thới Tiền và các xã: Thường Phước 1, Thường Phước 2, Thường Lạc, Long Khánh A, Long Khánh B, Phú Thuận A, Phú Thuận B, Long Thuận.

- Khu vực 2: Xã Thường Thới Hậu A, xã Thường Thới Hậu B.

b) Đất trồng cây lâu năm.

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Khu vực đất

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Khu vực 1

70

65

60

Khu vực 2

65

60

55

- Khu vực 1: Thị trấn Thường Thới Tiền và các xã: Thường Phước 1, Thường Phước 2, Thường Lạc, Long Khánh A, Long Khánh B, Phú Thuận A, Phú Thuận B, Long Thuận.

- Khu vực 2: Xã Thường Thới Hậu A, xã Thường Thới Hậu B.

5. Áp dụng trên địa bàn huyện Tân Hồng.

a) Đất trồng cây hàng năm, đất trồng lúa, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất rừng sản xuất.

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Khu vực đất

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Khu vực 1

65

60

55

Khu vực 2

50

45

40

- Khu vực 1: Thị trấn Sa Rài.

- Khu vực 2: Xã Tân Thành A, Tân Thành B, Thông Bình, Tân Phước, An Phước, Tân Hộ Cơ, Tân Công Chí, Bình Phú.

b) Đất trồng cây lâu năm.

ĐVT: 1000 đồng/m2

Khu vực đất

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Khu vực 1

75

70

65

Khu vực 2

60

55

50

- Khu vực 1: Thị trấn Sa Rài.

- Khu vực 2: Xã Tân Thành A, Tân Thành B, Thông Bình, Tân Phước, An Phước, Tân Hộ Cơ, Tân Công Chí, Bình Phú.

6. Áp dụng trên địa bàn huyện Thanh Bình.

a) Đất trồng cây hàng năm, đất trồng lúa, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất rừng sản xuất.

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Khu vực đất

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Khu vực 1

60

55

50

Khu vực 2

45

40

35

- Khu vực 1: Thị trấn Thanh Bình và các xã: Tân Long, xã Tân Huề, xã Tân Hoà, xã Tân Quới, xã Tân Bình, xã Tân Thạnh, xã An Phong, xã Bình Thành.

- Khu vực 2: Xã Tân Mỹ, xã Tân Phú, xã Bình Tấn, xã Phú Lợi.

b) Đất trồng cây lâu năm.

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Khu vực đất

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Khu vực 1

100

90

80

Khu vực 2

70

65

60

- Khu vực 1: Thị trấn Thanh Bình và các xã: Tân Long, xã Tân Huề, xã Tân Hoà, xã Tân Quới, xã Tân Bình, xã Tân Thạnh, xã An Phong, xã Bình Thành.

- Khu vực 2: Xã Tân Mỹ, xã Tân Phú, xã Bình Tấn, xã Phú Lợi.

7. Áp dụng trên địa bàn huyện Tam Nông.

a) Đất trồng cây hàng năm, đất trồng lúa, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất rừng sản xuất.

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Khu vực đất

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Khu vực 1

60

55

50

Khu vực 2

45

40

35

- Khu vực 1: Thị trấn Tràm Chim, xã An Hoà, An Long, Phú Ninh.

- Khu vực 2: Các xã còn lại.

b) Đất trồng cây lâu năm.

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Khu vực đất

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Khu vực 1

100

90

80

Khu vực 2

70

65

60

- Khu vực 1: Thị trấn Tràm Chim, xã An Hoà, An Long, Phú Ninh.

- Khu vực 2: Các xã còn lại.

8. Áp dụng trên địa bàn huyện Tháp Mười.

a) Đất trồng cây hàng năm, đất trồng lúa, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất rừng sản xuất.

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Khu vực đất

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Khu vực 1

60

55

50

Khu vực 2

45

40

35

- Khu vực 1: Thị trấn Mỹ An và các xã: Mỹ Đông, Mỹ Quý, Láng Biển, Phú Điền, Thanh Mỹ, Đốc Bình Kiều, Mỹ An, Tân Kiều, Mỹ Hoà.

- Khu vực 2: Xã Trường Xuân, Hưng Thạnh, Thạnh Lợi.

b) Đất trồng cây lâu năm.

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Khu vực đất

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Khu vực 1

75

70

65

Khu vực 2

60

55

50

- Khu vực 1: Thị trấn Mỹ An và các xã: Mỹ Đông, Mỹ Quý, Láng Biển, Phú Điền, Thanh Mỹ, Đốc Bình Kiều, Mỹ An, Tân Kiều, Mỹ Hoà.

- Khu vực 2: Xã Trường Xuân, Hưng Thạnh, Thạnh Lợi.

9. Áp dụng trên địa bàn huyện Cao Lãnh.

a) Đất trồng cây hàng năm, đất trồng lúa, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất rừng sản xuất.

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Khu vực đất

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Khu vực 1

70

65

60

Khu vực 2

60

55

50

- Khu vực 1: Thị trấn Mỹ Thọ và các xã: An Bình, Mỹ Hiệp, Bình Thạnh, Mỹ Long, Bình Hàng Tây, Bình Hàng Trung, Mỹ Hội, Mỹ Xương, Mỹ Thọ, Tân Hội Trung, Phương Trà, Nhị Mỹ, 03 xã (bờ Nam kênh Nguyễn Văn Tiếp): Phong Mỹ, Tân Nghĩa, Ba Sao.

- Khu vực 2: Xã Phương Thịnh, xã Gáo Giồng, 03 xã (bờ Bắc kênh Nguyễn Văn Tiếp): Phong Mỹ, Tân Nghĩa, Ba Sao.

b) Đất trồng cây lâu năm.

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Khu vực đất

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Khu vực 1

90

85

70

Khu vực 2

70

65

60

- Khu vực 1: Thị trấn Mỹ Thọ và các xã: An Bình, Mỹ Hiệp, Bình Thạnh, Mỹ Long, Bình Hàng Tây, Bình Hàng Trung, Mỹ Hội, Mỹ Xương, Mỹ Thọ, Tân Hội Trung, Phương Trà, Nhị Mỹ, 03 xã (bờ Nam kênh Nguyễn Văn Tiếp): Phong Mỹ, Tân Nghĩa, Ba Sao.

- Khu vực 2: Xã Phương Thịnh, xã Gáo Giồng, 03 xã (bờ Bắc kênh Nguyễn Văn Tiếp): Phong Mỹ, Tân Nghĩa, Ba Sao.

10. Áp dụng trên địa bàn Lai Vung.

a) Đất trồng cây hàng năm, đất trồng lúa, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất rừng sản xuất.

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Khu vực đất

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Khu vực 1

80

75

65

Khu vực 2

70

65

55

- Khu vực 1: Thị trấn Lai Vung và các xã: Tân Thành, Long Hậu, Vĩnh Thới, Tân Hoà, Định Hoà, Phong Hoà, Hoà Long, Hoà Thành, Tân Dương.

- Khu vực 2: Xã Long Thắng, xã Tân Phước.

b) Đất trồng cây lâu năm.

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Khu vực đất

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Khu vực 1

100

90

80

Khu vực 2

90

80

75

- Khu vực 1: Thị trấn Lai Vung và các xã: Tân Thành, Long Hậu, Vĩnh Thới, Tân Hoà, Định Hoà, Phong Hoà, Hoà Long, Hoà Thành, Tân Dương.

- Khu vực 2: Xã Long Thắng, xã Tân Phước.

11. Áp dụng trên địa bàn huyện Lấp Vò.

a) Đất trồng cây hàng năm, đất trồng lúa, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất rừng sản xuất.

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Khu vực đất

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Khu vực 1

80

75

65

Khu vực 2

70

65

55

- Khu vực 1: Thị trấn Lấp Vò và các xã: Bình Thành, Định An, Định Yên, Vĩnh Thạnh, Long Hưng B, Mỹ An Hưng B, Tân Mỹ, Tân Khánh Trung, Bình Thạnh Trung, Mỹ An Hưng A, Hội An Đông.

- Khu vực 2: Xã Long Hưng A.

b) Đất trồng cây lâu năm.

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Khu vực đất

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Khu vực 1

100

90

80

Khu vực 2

90

80

75

- Khu vực 1: Thị trấn Lấp Vò và các xã: Bình Thành, Định An, Định Yên, Vĩnh Thạnh, Long Hưng B, Mỹ An Hưng B, Tân Mỹ, Tân Khánh Trung, Bình Thạnh Trung, Mỹ An Hưng A, Hội An Đông.

- Khu vực 2: Xã Long Hưng A.

12. Áp dụng trên địa bàn huyện Châu Thành.

a) Đất trồng cây hàng năm, đất trồng lúa, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất rừng sản xuất.

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Khu vực đất

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Khu vực 1

75

70

65

Khu vực 2

60

55

50

- Khu vực 1: Thị trấn Cái Tàu Hạ và các xã: An Nhơn, Tân Nhuận Đông, An Hiệp, Tân Bình, Phú Hựu, An Khánh, Hoà Tân, Tân Phú Trung.

- Khu vực 2: Xã An Phú Thuận, Phú Long, Tân Phú.

b) Đất trồng cây lâu năm.

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Khu vực đất

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Khu vực 1

95

85

75

Khu vực 2

85

80

70

- Khu vực 1: Thị trấn Cái Tàu Hạ và các xã: An Nhơn, Tân Nhuận Đông, An Hiệp, Tân Bình, Phú Hựu, An Khánh, Hoà Tân, Tân Phú Trung.

- Khu vực 2: Xã An Phú Thuận, Phú Long, Tân Phú.

 

PHỤ LỤC 02

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở NÔNG THÔN

1. Áp dụng trên địa bàn thành phố Cao Lãnh

1.1. Đất khu vực 1

ĐVT: 1.000đ/m2

STT

Tên chợ xã và khu dân cư tập trung

Đơn giá Vị trí 1

Lộ L1

Lộ L2

Lộ L3

Lộ L4

A

Bảng giá đất

 

 

 

 

I

Chợ xã

 

 

 

 

1

Chợ Sáu Quốc (Hoà An)

900

 

 

 

2

Chợ Thông Lưu (Hoà An)

600

 

 

500

3

Chợ xã Tịnh Thới

800

 

 

 

4

Chợ xã Tân Thuận Đông

1.000

 

 

800

5

Chợ Bình Trị (Mỹ Tân)

600

 

 

 

6

Chợ xã Mỹ Ngãi

500

 

 

 

II

Khu dân cư, cụm dân cư tập trung

 

 

 

 

1

Cụm dân cư Rạch Chanh (Mỹ Trà)

 

 

 

 

 

- Đường Lê Văn Phương, Nguyễn Văn Sổ, Hồ Văn Tần, Hồ Văn Hai, Lê Văn Ngạng (3,5m)

 

 

 

2.000

 

- Đường Phan Văn Đời, Phan Hồng Thanh, Nguyễn Hữu Nghĩa, Trần Văn Phụng (5,5m)

 

 

2.000

 

 

- Đường Nguyễn Văn Thảo, Đặng Văn Nghĩa (7m)

 

 

2.400

 

2

Cụm dân cư Quãng Khánh (Mỹ Trà)

 

 

 

 

 

- Đường Hồ Văn Thanh, Nguyễn Văn Nhân, Quãng Khánh (3,5m)

 

 

 

1.200

 

- Đường 7m

 

 

1.500

 

3

Cụm dân cư Xẻo Bèo (Hoà An)

 

 

 

 

 

- Đường Phan Thị Thẩm, Lê Kim Hạnh, Nguyễn Văn Hạo, Đỗ Văn Y (3,5m)

 

 

 

750

 

- Đường Trần Bá Lê, Ngô Thị Giềng, Huỳnh Thúc Kháng (5,5m)

 

 

850

 

 

- Đường Đinh Thị Đảnh, Phan Thị Bảy (7m)

1.000

 

 

 

 

- Đường 9m (đối diện nhà lồng chợ)

1.200

 

 

 

 

- Đường 11m

 

1.100

 

 

4

Cụm dân cư Bà Học (Mỹ Tân)

 

 

 

 

 

- Đường 3,5m

 

 

 

500

 

- Đường 5m - 7m

 

 

600

 

5

Khu TĐC Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

 

 

 

 

 

- Đường 7m

3.400

 

 

 

 

- Đường 9m (đường cụt)

3.400

 

 

 

 

- Đường 9m (đường dài)

4.500

 

 

 

 

- Đường 14m

7.000

 

 

 

6

Cụm dân cư Khu hành chính xã Tân Thuận Tây

 

 

 

 

 

- Đường số 2, đường số 4, đường số 10 (7m)

 

500

 

 

 

- Đường số 3, đường số 9 (10,5m)

600

 

 

 

7

Khu dân cư Tân Thuận Đông

 

 

 

 

 

- Đường rộng 5,5m

 

 

500

 

B

Giá đất tối thiểu

500

1.2. Đất khu vực 2

ĐVT: 1.000đ/m2

STT

Tên đường phố

Loại lộ

Đơn giá Vị trí 1

A

Giá đất từng trục lộ

 

 

1

Đường Nguyễn Hữu Kiến

 

 

 

- Hoà Tây - cầu Sáu Quốc

L2

1.200

 

- Cầu Sáu Quốc - Chợ Tân Thuận

 L2

1.000

 

- Chợ Tân Thuận - bến đò Mỹ Hiệp

L2

800

2

Đường Hòa Tây

 

 

 

- Cầu Xẻo Bèo - cầu Bằng Lăng

L2

800

 

- Cầu Bằng Lăng - giáp sông Tiền

 L2

800

3

Đường Bà Huyện Thanh Quan (đoạn đường Hòa Tây – giáp Phường 4)

L3

600

 

XÃ MỸ TÂN

 

 

4

Đường Mai Văn Khải

 

 

 

- Cầu Bà Vại - đường Nguyễn Văn Tre

L2

1.300

 

- Đường Nguyễn Văn Tre - rạch Ông Hổ

L2

1.600

 

- Rạch Ông Hổ - cầu Bà Học

L2

1.400

 

- Cầu Bà Học - cống Bộ Từ

L2

1.200

 

- Cống Bộ Từ - giáp xã Mỹ Ngãi

L2

1.000

5

Đường Ba Sao (Mai Văn Khải - cầu Bà Học )

L3

800

6

Đường Nguyễn Văn Phối (từ cầu Vạn Thọ - cầu Ông Đen)

L4

600

7

Đường Bà Vại

 

 

 

- Cầu Bà Vại - Cầu Kháng chiến

L4

900

 

- Cầu Kháng chiến - Cầu Ông Chim

L4

700

8

Đường kênh lộ mới (chợ Bình Trị - Cụm dân cư Bà Học)

L4

600

9

Đường Ba Sao (đoạn cầu Bà Học – cuối đường nhựa)

L4

600

10

Đường Bà Học (từ cầu Bà Học - cầu Ông Đen trong)

L4

500

11

Đường Bà Học (từ cầu Bà Học - cầu Ông Chim)

L2

500

12

Đường Ông Hổ (Mai Văn Khải – đường Bà Vại)

L4

400

13

Đường Trạm Y tế xã Mỹ Tân (đường Mai Văn Khải – cầu Bà Học)

L4

500

14

Các tuyến đường đan xã Mỹ Tân

L4

400

 

XÃ HOÀ AN

 

 

15

Đường Hòa Đông

 

 

 

- Cầu Sắt Vĩ - Cầu Cái da

L2

3.000

 

- Cầu Cái Da - cuối đường

L2

2.500

16

Đường Huỳnh Thúc Kháng

 

 

 

- Lộ Hoà Tây – giáp địa bàn phường Hòa Thuận

L2

600

17

Đường đan tổ 10 ấp Hòa Lợi và ấp Hòa Long

L4

400

18

Đường đan tổ 7 ấp Hòa Long

L4

400

19

Đường đan tổ 3, tổ 4 ấp Hòa Mỹ

L4

400

20

Đường Xép Lá

L4

400

21

Đường đan ven sông Hổ Cứ (Hoà Đông - phường 6)

L3

1.000

22

Đường Cái Tôm (Đoạn từ lộ Hòa Đông - giáp Phường 6)

L3

800

23

Đường ven sông Hổ Cứ (cầu Vàm Hoà Đông - cầu Vàm Thông Lưu)

L3

800

24

Đường đan rạch Cái Da Bờ Bắc

L4

500

25

Đường rạch Bà Bướm

L4

600

26

Đường từ Vàm Thông Lưu – cầu Miễu Bà (ấp Đông Bình)

L4

500

27

Đường Bùi Hữu Nghĩa

L4

600

28

Đường Trần Tế Xương

L4

600

29

Đường Lê Văn Cử (Hoà An) - Lộ Hoà Tây – Kênh Sáu Quốc

L4

400

30

Đường nhựa bờ Nam rạch Cái Tôm, ấp Đông Bình

L4

400

31

Đường nhựa bờ Nam rạch Cái Sâu, ấp Hòa Mỹ và ấp Hòa Hưng

L4

400

32

Đường Rạch Ông Đá ấp Hòa Hưng

L4

400

33

Đường chùa Kim Quang ấp Đông Bình (xã Hòa An - Phường 6)

L4

400

34

Đường đan Cái Da (bờ nam)

L4

400

35

Đường Bà Đuổi, ấp Hòa Lợi

L4

400

36

Đường tổ 4, tổ 6, ấp Hòa Long

L4

400

37

Đường Hòa Na

L4

400

38

Đường vào nhà máy nước Đông Bình, xã Hòa An (đoạn đường ven sông Hổ Cứ - nhà máy nước Đông Bình)

L3

600

39

Đường Nguyễn Thị Đầm

 

 

 

- Cầu ngọn Cái Tôm - đường Nguyễn Công Nhàn

 L3

1.000

 

- Đường ngã ba cầu Sáu Quốc - cầu ngọn Cái Tôm

 L3

1.000

40

Đoạn từ đường Nguyễn Hữu Kiến - ngã ba cầu Sáu Quốc

L3 

1.200

41

Đường đan rạch bà Đương xã Hòa An (đoạn Nguyễn Hữu Kiến - giáp xã Tân Thuận Tây)

L2

500

42

Đường nhựa tuyến đường Xẻo Bèo

L4

500

 

XÃ MỸ NGÃI

 

 

43

Đường Vạn Thọ

 L3

600

44

Đường Cả Xáng

 L3

600

45

Đường Lê Thị Phụng

 L3

600

46

Đường Lê Văn Trung

 L3

600

47

Đường đan Cái Sao

 L3

400

48

Đường Nguyễn Chí Thanh

L3

 

 

- Cầu UBND xã Mỹ Ngãi - cầu Khách Nhì

L3

1.000

 

- Cầu Khách Nhì - cầu Cả Cái

L3

600

49

Đường Mai Văn Khải

 

 

 

- Từ đường Vạn Thọ - đường Nguyễn Chí Thanh

L3

800

 

- Từ Nguyễn Chí Thanh - cầu chùa Thanh Vân

L3

1.000

 

- Cầu chùa Thanh Vân - đường Trần Văn Năng

L3

700

 

XÃ MỸ TRÀ

 

 

50

Đường Điện Biên Phủ nối dài

 

 

 

- Ngã tư Quảng Khánh - cầu Ông Hoành

L2

1.500

51

Đường Lê Duẩn

 

 

 

- Cầu Rạch Chanh - đường Phan Hồng Thanh

L2

3.000

 

- Đường Phan Hồng Thanh - Cầu Bà Vại

L2

1.200

52

Đường Quảng Khánh

 

 

 

- Cầu Quảng Khánh - Cầu Mương Khai

L2

1.200

 

- Cầu Mương Khai - ngã ba vườn Ông Huề

L2

600

53

Đường đan Rạch Chanh - Bà Mụ

L4

500

54

Đường Rạch nhỏ (Quảng Khánh - Phạm Thị Nhị)

L4

400

55

Đường Nguyễn Văn Sớm

L5

400

56

Đường Mương Khai

 

 

 

- Cầu Mương Khai - Cầu kênh Hội Đồng (ấp 1)

L5

600

57

Đường Phạm Văn Thưởng

 

 

 

- Cầu Mương Khai - Cầu kênh Hội Đồng (ấp 2)

L5

600

58

Đường Ông Hoành

 

 

 

- Cầu Ông Hoành - đường tránh Quốc lộ 30

L5

600

59

Đường Nguyễn Văn Dình

 

 

 

- Ngã ba vườn Ông Huề - Cầu Bà Vạy

L3

700

 

- Cầu Bà Vạy - giáp đường nhựa

L3

500

60

Đường Cái Môn

L5

600

61

Đường Phạm Thị Nhị

L5

600

62

Đường Nguyễn Văn Dành

L5

600

 

XÃ TỊNH THỚI

 

 

63

Đường Tân Việt Hòa

 

 

 

- Cầu Bà Bảy - cầu UBND xã Tịnh Thới

L2

1.000

 

- Cầu UBND xã Tịnh Thới - bến đò Doi Me

L2

800

64

Đường Nguyễn Hương - Tịnh Thới

 

 

 

- Cầu Long Sa - cầu Long Hồi

L2

900

 

- Cầu Long Hồi - cống Năm Bời

L2

800

65

Đường Trần Trọng Khiêm

 

 

 

- Từ cống Cần Quỵt - Cầu Khém Cá Chốt

L2

900

 

- Cầu Khém Cá Chốt - Bến đò Phường 3

L4

600

 

- Bến đò Phường 3 - Chùa Hội Khánh

 

500

66

Đường Nguyễn Thị Trà (Cầu UBND xã Tịnh Thới - Huyền Vũ)

L3

800

67

Đường đan Long Sa - đình Tân Tịch

L3

900

68

Đường Hồ Thị Trầm - Tịnh Thới (Lộ nhựa từ chợ Hoà Bình – đuôi Huyền Vũ)

 

 

 

- Đường cầu Ông Khuôn - Chợ Hoà Bình

L4

700

 

- Đường Chợ Hoà Bình - Huyền Vũ

L4

600

69

Đường Xóm Hến

L4

500

70

Đường nhựa Phường 6 - cầu Khém Cá Chốt trong

L4

500

71

Đường Dương Thị Mỹ - Tịnh Thới (Đường nhựa từ chợ Hòa Bình - Ngã ba Cây Me)

L4

600

72

Đường dẫn lên - xuống cầu Cao Lãnh (xã Tịnh Thới)

L2

1.000

73

Đường Đinh Công Bê

 

 

 

- Đường bến đò Phường 3 - cầu Sông Tiên (đường nhựa xã Tịnh Thới đi bến đò Phường 3)

L4

700

 

- Đường Chợ Tịnh Thới - cầu Đình Tịnh Mỹ

L4

600

 

- Đường cầu Đình Tịnh Mỹ - cống Tám Nhường

L4

600

74

Đường nhựa cầu Tám Nhường - Khém Lớn hồ tôm

L4

600

75

Đường Sông Tiên (cống Bảy Tu Phường 6 - chùa Hội Khách)

L4

800

76

Đường nhựa cầu Long Hồi - cầu Nhạc Thìn

L4

800

77

Đường nhựa cầu Long Hồi - Ngã Quát

L4

800

78

Đường đan cầu Bảy Phùng - cuối Tuyến

L4

500

79

Đường đan Cả Sung

L4

500

80

Đường đan tổ 10 ấp Tịnh Mỹ

L4

500

81

Đường đan tổ 01 ấp Tịnh Mỹ

L4

500

82

Đường đan cống Long Sung – cuối tuyến (Tư Là)

L4

500

83

Đường đan cống Long Sung – cuối tuyến (Sáu Long)

L4

500

84

Đường đan cầu Trạm Xá – cống Mã Voi

L4

500

85

Đường Đình Tịnh Mỹ (cống Năm Kỳ - Doi Me)

L4

1.000

86

Đường bến đò Doi Me - Khém Lớn Hồ Tôm

L4

900

 

XÃ TÂN THUẬN TÂY

 

 

87

Các tuyến đường đan xã Tân Thuận Tây

L4

400

88

Đường Lê Thị Thôi (bến đò Mỹ Hiệp - cầu Phạm Văn Hỷ)

L4

600

89

Đường Mai Thị Chuông

L4

600

90

Đường rạch Xếp Cả Kích (ấp Tân Dân, ấp Tân Hậu)

L4

400

91

Đường từ cầu chợ Trần Quốc Toản - đường Nguyễn Hữu Kiến

L2

800

 

XÃ TÂN THUẬN ĐÔNG

 

 

92

Các tuyến đan, nhựa xã Tân Thuận Đông

L4

400

93

Đường số 1, xã Tân Thuận Đông

L3

800

B

Giá đất tối thiểu

 

400

1.3. Đất khu vực 3

ĐVT: 1.000đ/m2

STT

Phạm vi áp dụng

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

1

Toàn thành phố

400

380

350

2. Áp dụng trên địa bàn thành phố Sa Đéc

2.1. Đất khu vực 1

ĐVT: 1.000đ/m2

STT

Tên chợ xã và khu dân cư tập trung

Đơn giá Vị trí 1

Lộ L1

Lộ L2

Lộ L3

Lộ L4

I

Chợ xã

 

 

 

 

1

Các khu dân cư chợ xã

750

600

 

 

II

Khu dân cư tập trung

 

 

 

 

1

Khu dân cư Phú Thuận

1.500

 

 

 

2

Khu dân cư Phú Long

1.500

 

 

 

3

Khu dân cư Đông Quới

 

750

 

 

4

Khu dân cư dân lập

 

 

 

 

 

- Tiếp nối trục giao thông chính, đường phố đô thị

 

 

 

1.500

 

- Các khu dân cư dân lập còn lại

 

 

 

1.100

5

Khu dân cư xã Tân Quy Tây

1.500

 

 

 

6

Khu dân cư nhà ở xã hội (xã Tân Phú Đông)

1.500

 

 

 

B

Giá đất tối thiểu

600

2.2. Đất khu vực 2

ĐVT: 1.000đ/m2

STT

Tên lộ giao thông phố

Loại lộ

Đơn giá Vị trí 1

A

Bảng giá đất

 

 

1

Đường Kênh Cùng

 

 

 

- Cầu Phú Long – cống Ba Ó

L3

600

 

- Cống Ba Ó – cầu Kênh Cùng

L3

450

2

Đường Kiều Hạ (bờ trái + bờ phải)

L3

450

3

Đường Xẻo Gừa (bờ trái + bờ phải)

L3

500

4

Đường Bà Lài

 

 

 

- Bờ trái

L3

600

 

- Bờ phải

L3

500

5

Đường Họa Đồ

L3

500

6

Đường Ngã Bát

 

 

 

- I xã Tân Phú Đông – cầu Kênh 18

L3

600

 

- Cầu Kênh 18 – cầu Kênh Cùng

L3

500

 

- Cầu Kênh 18 – cầu Nhà Thờ

L3

450

7

Đường Ngã Cạy bờ trái + phải

L3

450

8

Đường Bà Ban (xã Tân Phú Đông)

L3

450

9

Đường Kênh Cùng (phía đường đan)

L3

450

10

Đường Xẻo Tre (bờ trái + bờ phải)

L3

450

11

Đường Xóm Mắm

L3

450

12

Đường Kênh 85 (từ kênh Cùng đến kênh Ba Làng)

L3

600

13

Đường cặp I xã Tân Phú Đông (đoạn từ cầu Ngã Bát – Quốc lộ 80)

L3

1.100

14

Đường nối từ khu dân cư Phú Thuận đến đường tắt Ngã Cạy

L3

750

15

Đường Sa Nhiên – Mù U

 

 

 

- Cầu Ông Thung – cầu Mù U

L3

500

16

Đường Ông Quế - đường ĐT 848

L3

600

17

Đường ngang

L3

450

18

Đường Tứ Quý – Ông Quế

L3

400

19

Đường Mù U – Rạch Bần

L4

300

20

Đường Kênh Lắp

L3

550

21

Đường Ông Quế - kênh 50

L4

400

22

Đường Cái Bè – Cai Khoa

L4

400

23

Đường Cai Khoa – Giác Long

L4

400

24

Đường Đình (từ đường ĐT 848 đến cầu Đình, xã Tân Khánh Đông)

L3

550

25

Đường rạch Thông Lưu (xã Tân Khánh Đông)

 

 

 

- Bờ trái

L4

400

 

- Bờ phải

L3

600

26

Đường rạch Cái Bè (từ cầu Mười Bảng đến cuối đường)

L3

400

27

Đường Nguyễn Văn Nhơn

L3

400

28

Đường Kênh 50

L3

300

29

Đường Mương Khai (bờ phải + bờ trái)

L3

300

30

Đường Cái Bè (bờ phải)

 

 

 

- Đoạn rạch Cái Bè đến hết đường

L3

300

31

Đường rạch Bà chủ (bờ trái + bờ phải)

 

 

 

- Từ cầu Đình đến cuối đường

L3

300

32

Đường Ông Quế - Cái Bè

L3

600

33

Đường Cái Bè – Ông Thung

L3

600

34

Đường rạch Ông Thung

L3

300

35

Đường cặp sông Tiền xã Tân Khánh Đông (từ đường Nguyễn Văn Nhơn – ranh Lấp Vò)

L3

450

36

Đường Cai Khoa (bờ phải)

L3

450

37

Đường Kênh Xếp Mương Đào

L3

450

38

Đường cặp rạch Ông Tổng (Tân Khánh Đông)

L3

450

39

Đường cặp rạch Lòng Lai (bờ phải)

L3

450

40

Đường Cao Mên dưới (xã Tân Quy Tây)

L3

400

41

Đường Cao Mên trên (bờ trái + bờ phải)

L4

400

42

Đường Ông Hộ

 

 

 

- Bờ trái

L3

400

 

- Bờ phải

L4

300

43

Đường kênh Trung Ương (bờ trái + phải)

L3

450

44

Đường Phạm Hữu Nghĩa (kênh Sáu Hiếu)

 

 

 

- Đoạn rạch Ông Hộ - rạch Cao Mên trên

L3

300

45

Đường Tân Lập (xã Tân Quy Tây)

L3

600

46

Đường cặp rạch Tư Miều (bờ trái + bờ phải), xã Tân Quy Tây

L3

400

47

Đường cặp rạch Ba Ngay, xã Tân Quy Tây

L3

400

48

Đường cặp kênh Sáu Đỏ, xã Tân Quy Tây

L3

400

49

Đường nối từ kênh Trung Ương đến đường Tân Lập, xã Tân Quy Tây

L3

600

50

Đường Cồn Bồng Bồng

L3

300

51

Đường Cồn Sậy

L3

300

52

Đường 26 tháng 3

L3

300

53

Đường nối vào Khu Công nghiệp C mở rộng

L3

1.100

54

Đường xóm Bột mì

L3

500

55

Quốc lộ 80 cũ (đoạn từ nút giao thông – mũi tàu)

L3

1.000

56

Đường tắt (Khu dân cư Phú Long – cầu Ba Thức)

L3

550

57

Đường ô bao số 10

L3

550

B

Giá đất tối thiểu

L3

300

2.3. Đất khu vực 3

ĐVT: 1.000đ/m2

STT

Phạm vi áp dụng

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

1

Toàn thành phố

300

280

250

3. Áp dụng trên địa bàn thị xã Hồng Ngự

3.1. Đất khu vực 1

ĐVT: 1.000đ/m2

STT

Tên chợ xã và khu dân cư tập trung

 Đơn giá Vị trí 1

 Lộ L1

 Lộ L2

 Lộ L3

 Lộ L4

A

Bảng giá đất

 

 

 

 

I

Chợ xã

 

 

 

 

1

Chợ Mương Lớn xã An Bình A

2.800

1.500

 

 

II

Khu dân cư, cụm dân cư tập trung

 

 

 

 

1

Cụm dân cư Trung tâm xã An Bình B

400

 

 

 

2

Cụm dân cư Trung tâm xã Tân Hội

 

500

 

 

3

Cụm dân cư số 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (xã Tân Hội)

 

250

 

 

4

Cụm dân cư số 11 xã Tân Hội

 

250

 

 

5

Cụm dân cư Trung tâm xã Bình Thạnh

1.100

600

 

 

6

Cụm dân cư số 13 xã Bình Thạnh

 

500

 

 

7

Cụm dân cư Rừng Sâu xã Bình Thạnh

 

 

 

250

8

Cụm dân cư Á Đôn 1, 2 xã Bình Thạnh

 

 

 

250

9

Cụm dân cư Kênh Cụt xã Bình Thạnh

 

 

 

250

III

Tuyến dân cư tập trung

 

 

 

 

1

Tuyến dân cư kênh Kháng Chiến xã An Bình A

 

 

 

250

2

Tuyến dân cư Kho Bể xã An Bình B

 

 

 

250

3

Tuyến dân cư kênh Thống Nhất xã An Bình B

 

 

 

250

4

Tuyến dân cư kênh Cùng xã An Bình B

 

 

 

250

5

Tuyến dân cư Tân Thành – Lò Gạch xã Bình Thạnh (Tuyến 1)

 

 

 

 

 

- Cặp Quốc lộ 30

500

 

 

 

 

- Các đường còn lại

 

250

 

 

Tuyến dân cư Tân Thành – Lò Gạch xã Bình Thạnh (Tuyến 2)

 

 

 

 

 

- Cặp Quốc lộ 30

500

 

 

 

 

- Các đường còn lại

 

250

 

 

Tuyến dân cư Tân Thành – Lò Gạch xã Bình Thạnh (Tuyến 3)

 

 

 

 

 

- Cặp Quốc lộ 30

500

 

 

 

 

- Các đường còn lại

 

250

 

 

 8

Tuyến dân cư Tân Thành – Lò Gạch xã Bình Thạnh (Tuyến 4)

 

 

 

 

 

- Cặp Quốc lộ 30

500

 

 

 

 

- Các đường còn lại

 

250

 

 

9

Tuyến dân cư Bù Lu xã Bình Thạnh

 

 

 

250

10

Tuyến dân cư Mười Độ xã Bình Thạnh

 

 

 

250

11

Tuyến dân cư Cần Sen 1 + 2 xã Bình Thạnh

 

 

 

250

12

Tuyến dân cư Mộc Rá xã Tân Hội

 

 

 

250

13

Tuyến dân cư Bờ Nam kênh Cả Chanh xã Tân Hội

 

500

 

 

B

Giá đất tối thiểu

250

3.2. Đất khu vực 2

ĐVT: 1.000đ/m2

STT

Tên đường phố

Loại lộ

Đơn giá Vị trí 1

A

Giá đất

 

 

1

Quốc lộ 30

 

 

 

- Ranh Tam Nông – cách cầu Mương Lớn 300m (An Bình A)

L1

850

 

- Từ mét thứ 300 – đường đan vào Trường Tiểu học An Bình A3 (An Bình A)

L1

3.000

 

- Từ đường đan vào Trường Tiểu học An Bình A3 – chân cầu Mương Lớn (An Bình A)

L1

1.200

 

- Từ cầu Kháng Chiến – cuối Cụm dân cư Bình Thạnh

L1

800

- Từ cuối Cụm dân cư Bình Thạnh – ranh Tân Hồng

L1

600

2

Đường đan

 

 

 

- Đường kênh Xéo An Bình (An Bình A)

L3

400

 

- Đường đan xã An Bình A (kể cả đường bờ bắc Mương Lớn – cống Mười Xình; đường bờ Nam Mương Lớn đoạn từ cầu kênh Xéo An Bình – Ngã tư kênh Kháng Chiến 2 (An Bình A)

L3

400

 

- Đường đan xã Tân Hội

L3

250

 

- Đường đan xã Bình Thạnh

L3

250

 

- Đường rải đá cấp phối xã An Bình B – Kênh cùng kênh ranh

L3

250

3

Đường Trần Phú (3 đoạn)

 

 

 

- Kênh Kháng Chiến 2 – Kháng Chiến 1 (An Bình A)

L3

700

 

- Kênh Kháng Chiến 1 – kênh 3 Ánh (An Bình B)

L3

600

 

- Kênh 3 Ánh – kênh Thống Nhất (An Bình B)

L3

500

4

Đường nhựa cặp kênh Kháng Chiến 1 (đoạn từ đường Trần Phú đến Tuyến dân cư Kho Bể)

L4

300

5

Đường rãi đá cấp phối xã An Bình B (từ kênh Ba Ánh đến cầu Kho Bể)

L4

250

6

Đường nối Cụm dân cư 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (Tân Hội)

L4

250

7

Đường nhựa bờ Bắc kênh Cả Chanh đến cầu Tắt Ông Rèn (Tân Hội)

L4

250

8

Đường nhựa nối cầu Bù Lu trên với cầu Bù Lu dưới

L4

400

9

Đường nhựa từ Tuyến dân cư bờ Nam kênh Cả Chanh đến Cụm dân cư số 12 xã Tân Hội

L4

250

10

Đường nhựa từ Cụm dân cư số 5 đến Cụm dân cư Trung tâm xã Tân Hội

L4

250

11

Đường Trần Hưng Đạo xã Tân Hội (Đường tuần tra biên giới) (02 đoạn):

 

 

 

- Cầu Tân Hội – cầu Cả Chanh

L3

750

 

- Cầu Cả Chanh – Vịnh Bà Tự

L3

500

12

Đường tuần tra biên giới xã Bình Thạnh

L3

400

13

Đường Nguyễn Huệ xã Bình Thạnh (Cầu 2 tháng 9 – cầu Kháng Chiến)

L1

800

14

Đường nhựa từ cầu Bình Thạnh đến cầu Sâm Sai trong

L4

250

15

 Đường Hùng Vương xã An Bình A (Cầu Mương Lớn – cầu Mười Xình)

L1

900

16

Tuyến tránh Quốc lộ 30 (qua xã Bình Thạnh, xã An Bình A)

L1

800

B

Giá đất tối thiểu

 

250

3.3. Đất khu vực 3

ĐVT: 1.000đ/m2

STT

Phạm vi áp dụng

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

1

Toàn thị xã

250

230

200

4. Áp dụng trên địa bàn huyện Hồng Ngự

4.1. Đất khu vực 1

ĐVT: 1.000đ/m2

STT

Tên chợ xã và khu dân cư, cụm dân cư tập trung

Đơn giá Vị trí 1

Lộ L1

Lộ L2

Lộ L3

Lộ L4

A

Bảng giá đất

 

 

 

 

 

Xã Thường Phước 1

 

 

 

 

1

Chợ Thường Phước

700

 

 

 

2

Cụm dân cư xã Thường Phước 1 (10,6 ha)

800

500

 

 

3

Cụm dân cư xã Thường Phước 1 (7,3 ha)

700

400

 

 

4

Cụm dân cư Giồng Bàn xã Thường Phước 1

150

 

 

 

5

Cụm dân cư Tứ Thường, xã Thường Phước 1

150

 

 

 

 

Xã Thường Phước 2

 

 

 

 

6

Cụm dân cư Nam Hang xã Thường Phước 2

150

 

 

 

 

Xã Thường Thới Hậu A

 

 

 

 

7

Chợ Cả Sách xã Thường Thới Hậu A

1.500

1.000

 

 

8

Cụm dân cư Giồng Duối xã Thường Thới Hậu A

150

 

 

 

9

Cụm dân cư Cả Sách xã Thường Thới Hậu A

500

300

 

 

 

Xã Thường Thới Hậu B

 

 

 

 

10

Chợ Cầu Muống xã Thường Thới Hậu B

800

500

 

 

11

Cụm dân cư Cầu Muống xã Thường Thới Hậu B (lô A, B, C, D)

800

500

 

 

12

Cụm dân cư Ngã tư Cây Da xã Thường Thới Hậu B

150

 

 

 

 

Xã Long Khánh A

 

 

 

 

13

Cụm dân cư Cây Sung

1.100

1.000

 

 

 

Xã Long Khánh B

 

 

 

 

14

Cụm dân cư trung tâm xã Long Khánh B

500

300

 

 

B

Giá đất tối thiểu

150

4.2. Đất khu vực 2

ĐVT: 1.000đ/m2

STT

Tên đường phố

Loại lộ

Đơn giá Vị trí 1

A

Bảng giá đất

 

 

 

Xã Thường Phước 1

 

 

1

Tuyến dân cư kênh cũ

L3

200

2

Đường ra bến phà Thường Phước 1 – Vĩnh Xương (bến phà mới)

L3

700

3

Đường ra bến phà Thường Phước 1 – Vĩnh Xương (bến phà cũ)

L3

500

4

Đường tỉnh ĐT 841 (Đoạn từ ranh xã Thường Phước 2 – Thường Phước 1 đến lộ 3 Mướt)

L2

350

5

Đường tỉnh ĐT 841 (Đoạn từ lộ 3 Mướt đến Cụm dân cư mở rộng 7,3 ha)

L2

500

6

Đường tỉnh ĐT 841 (Đoạn từ Cụm dân cư 7,3 ha đến hết Cụm dân cư 10,6 ha)

L2

700

7

Đường tỉnh ĐT 841 (Đoạn từ kênh Thường Phước – Ba Nguyên đến cửa khẩu Thường Phước ) (áp dụng giá đất bên ngoài Khu kinh tế)

L2

400

8

Đường tuần tra biên giới

L3

150

9

Lộ nhựa liên xã

L3

250

10

Đường A20 cửa khẩu quốc tế Thường Phước

L3

500

 

Xã Thường Phước 2

 

 

11

Tuyến dân cư kênh cũ

L3

200

12

Tuyến dân cư Đoạn cải tiến (Đoạn từ ranh thị trấn Thường Thới Tiền đến Trường Mẫu giáo Điểm ấp 2)

L2

1.500

13

Tuyến dân cư Đoạn cải tiến (Đoạn từ Trường Mẫu giáo Điểm ấp 2 đến hết Tuyến)

L2

800

14

Đường bờ kè thị trấn Thường Thới Tiền (Từ ranh Thường Thới Tiền – Thường Phước 2 đến hết bờ kè)

L3

1.200

15

Đường tỉnh ĐT 841 (Đoạn từ ranh trên Tuyến dân cư Đoạn cải tiến đến ranh Thường Phước 2 – Thường Phước 1)

L2

400

16

Đường tỉnh ĐT 841 (Đoạn từ ranh thị trấn Thường Thới Tiền – Thường Phước 2 đến ranh Thường Phước 2 – Thường Phước 1)

L2

400

17

Đường nhựa liên xã

L4

250

 

Xã Thường Thới Hậu A

 

 

18

Lộ nhựa liên xã

L3

150

19

Đường tuần tra biên giới

L4

150

 

Xã Thường Thới Hậu B

 

 

20

Đường tuần tra biên giới

L4

150

21

Lộ nhựa liên xã

L3

150

 

Xã Long Khánh A

 

 

22

Lộ nhựa liên xã (Đường cù lao lớn)

L3

300

23

Đường cù lao nhỏ

L3

250

24

Đường Giồng Long Khánh A

L3

200

25

Đường tắt Nam Hang

L3

300

 

Xã Long Khánh B

 

 

26

Lộ nhựa liên xã

L3

250

27

Đường xuống bến đò Chợ Miễu

L3

500

28

Từ lộ nhựa liên xã đến ranh cụm dân cư Trung tâm xã Long Khánh B

L3

500

29

Đường Giồng Long Khánh B

L3

200

 

Xã Phú Thuận A

 

 

30

Tuyến dân cư đường tắt Phú Thuận A-B

L3

300

31

Lộ Long – Phú Thuận (lộ nhựa liên xã)

L3

400

 

Xã Phú Thuận B

 

 

32

Tuyến dân cư đường tắt Phú Thuận A-B

L3

300

33

Tuyến dân cư Long Thuận – Mương Lớn (thuộc xã Phú Thuận B)

L3

300

34

Tuyến dân cư ấp Phú Trung

L3

200

35

Lộ Long – Phú Thuận (lộ nhựa liên xã)

L3

500

36

Cù lao ấp Phú Trung (lộ đan)

L4

200

 

Xã Long Thuận

 

 

37

Tuyến dân cư Đường tắt số 3

L3

500

38

Tuyến dân cư Long Thuận

L3

300

39

Tuyến dân cư Long Thuận nối dài

L3

300

40

Tuyến dân cư Long Thuận – Mương Lớn

L3

300

41

Lộ Long – Phú Thuận (Đoạn từ ranh xã Phú Thuận A – Long Thuận đến đầu Tuyến đường tắt số 3 thuộc ấp Long Hưng)

L3

400

42

Lộ Long – Phú Thuận (Đoạn từ ranh xã Phú Thuận B – Long Thuận đến đầu đường tắt số 3 thuộc ấp Long Hòa)

L3

200

 

Xã Thường Lạc

 

 

43

Đường tỉnh ĐT 841 (Đoạn từ ranh thị xã Hồng Ngự - ranh thị trấn Thường Thới Tiền)

L3

500

B

Giá đất tối thiểu

 

150

4.3. Đất khu vực 3

ĐVT: 1.000đ/m2

STT

Phạm vi áp dụng

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

1

Toàn huyện

150

140

120

5. Áp dụng trên địa bàn huyện Tân Hồng

5.1. Đất khu vực 1

ĐVT: 1.000đ/m2

STT

Tên chợ xã và khu dân cư tập trung

Đơn giá Vị trí 1

Lộ L1

Lộ L2

Lộ L3

Lộ L4

A

Bảng giá đất

 

 

 

 

I

Chợ xã

 

 

 

 

1

Chợ Giồng Găng

1.700

750

400

200

2

Chợ Long Sơn Ngọc

1.500

500

250

200

3

Chợ Tân Hộ Cơ

1.100

300

250

200

4

Chợ Công Binh

600

300

250

200

5

Chợ Biên Giới Thông Bình

750

300

250

200

6

Chợ Thống Nhất

850

300

250

200

7

Chợ Bình Phú

600

300

250

200

8

Chợ Tân Phước

850

300

250

200

9

Chợ An Phước

850

300

250

200

II

Khu dân cư, cụm đân cư tập trung

 

 

 

 

1

Cụm dân cư trung tâm Bình Phú

600

300

250

200

2

Cụm dân cư Gò Cát, Gò Cát mở rộng 1, 2

250

200

 

 

3

Cụm tái định cư Dinh Bà

850

350

250

200

4

Cụm dân cư Dinh Bà 1

1.700

1.100

850

600

5

Cụm dân cư Dinh Bà 2

1.700

1.100

850

600

6

Cụm dân cư Dinh Bà (giai đoạn 2)

 

1.400

1.250

 

7

Cụm dân cư khu C1 Dinh Bà

 

 

1.400

1.250

8

Cụm dân cư Long Sơn Ngọc

850

300

250

200

9

Cụm dân cư bờ Đông Long Sơn Ngọc

400

300

250

200

10

Cụm dân cư mở rộng Long Sơn Ngọc lần 2

750

450

300

200

11

Cụm dân cư Chợ Tân Thành A

400

300

250

200

 

- Đường đối diện nhà lồng chợ ( lộ nhựa – hết chợ)

500

400

300

250

 

- Đoạn còn lại

400

300

250

200

12

Cụm dân cư Cả Sơ

400

300

250

200

13

Cụm dân cư Tân Phước

400

300

250

200

14

Cụm dân cư Giồng Găng

900

600

350

250

15

Cụm dân cư trung tâm An Phước

750

500

250

200

16

Cụm dân cư Thống Nhất

350

300

250

200

17

Cụm dân cư Bắc Trang

300

200

 

 

18

Cụm dân cư Dự Án

300

200

 

 

19

Cụm dân cư Cà Vàng

300

200

 

 

20

Cụm dân cư Cây Dương

350

250

 

 

21

Cụm dân cư Đuôi Tôm

200

 

 

 

22

Cụm dân cư Vọng Nguyệt

 

200

 

 

23

Cụm dân cư Lăng Xăng 3

 

200

 

 

24

Cụm dân cư Ba Lê Hiếu

 

200

 

 

25

Cụm dân cư ngã ba Thông Bình

250

200

 

 

26

Khu dân cư bờ Bắc Kênh Tân Thành – Lò Gạch (xã Tân Hộ Cơ)

 

 

 

250

27

Tuyến dân cư bờ Bắc Kênh Tân Thành – Lò Gạch (xã Thông Bình)

 

 

 

250

28

Cụm dân cư Lăng Xăng 4 (5 sở)

 

 

 

200

29

Chẳng Xê Đá

 

 

 

200

30

Cụm dân cư Cả Chanh

350

250

 

 

31

Cụm dân cư đầu kênh Sa Rài

350

250

 

 

32

Cụm dân cư Cả Xiêm

350

250

 

 

B

Giá đất tối thiểu

200

5.2. Đất khu vực 2

ĐVT: 1.000đ/m2

STT

Tên đường phố

Loại lộ

Đơn giá Vị trí 1

A

Giá đất từng trục lộ

 

 

I

Quốc lộ 30

 

 

 

- Đoạn từ cầu Thống Nhất – ranh chợ Thống Nhất

L1

600

 

- Đoạn từ ranh chợ Thống Nhất – hết Trạm Y tế

L1

600

 

- Đoạn từ Trạm Y tế - nhà ông Nguyễn Văn Của

L1

350

 

- Đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Của – cầu Bắc Trang

L1

300

 

- Đoạn từ cầu Bắc Trang – ranh cây xăng Ngọc Nhi

L1

400

 

- Đoạn từ cây xăng Ngọc Nhi – ranh thị trấn Sa Rài

L1

600

 

- Đoạn từ cầu Đúc Mới (Bình Phú) – ngã 3 Đồn Biên phòng 909

L1

400

 

- Đoạn từ ngã 3 Đồn Biên phòng 909 – chợ Dinh Bà

L1

450

II

Đường tỉnh

 

 

1

Đường tỉnh ĐT 842

 

 

 

- Đoạn từ kênh Phú Thành – giáp Đường tỉnh ĐT 843

L1

400

 

- Đoạn từ dốc cầu Giồng Găng – đầu cầu Phú Đức

L1

300

 

- Đoạn từ giáp chợ Giồng Găng – đường nước nông trường

L1

900

 

- Đoạn từ đường nước nông trường – cây xăng Tân Phước

L1

300

 

- Đoạn từ cây xăng Tân Phước đến cầu Tân Phước – Tân Thành A

L1

600

2

Đường tỉnh ĐT 843

 

 

 

- Đoạn từ kênh Phú Hiệp – cầu Giồng Găng

L1

500

 

- Đoạn từ cầu Giồng Găng – cầu Dứt Gò Suông

L1

400

 

- Đoạn từ cầu Dứt Gò Suông – cầu Thành Lập

L1

500

 

- Đoạn từ cầu 72 nhịp – đến tâm đường Gò Tre (kể cả đường dẫn vào cầu Việt Thược)

L1

450

 

- Đoạn từ tâm đường Gò Tre – Cụm dân cư mở rộng Long Sơn Ngọc lần 2

L1

300

3

Đường tỉnh ĐT 842 cũ

 

 

 

- Đường nội bộ xã Tân Phước (từ Đường tỉnh ĐT 842 – kênh Phước Xuyên)

L1

400

 

- Đường mé sông kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng (xã Tân Phước)

L1

400

 

- Kênh K12 – Giáp Đường tỉnh ĐT 842

L4

300

 

- Giáp Đường tỉnh ĐT 842 – Giáp Đoàn kinh tế quốc phòng 959

L3

300

 

- Giáp Đường tỉnh ĐT 842 – Giáp Đoàn kinh tế quốc phòng 960

L4

300

4

Đường tỉnh ĐT 845 (Giáp ranh xã Hòa Bình – Tuyến dân cư đường dẫn vào cầu Tân Phước)

 

 400

III

Huyện lộ, lộ liên xã

 

 

1

Lộ 30 cũ

 

 

 

- Đoạn từ ngã 3 Quốc lộ 30 (đồn biên phòng 909) – bửng Năm Hăng

L3

250

 

- Đoạn từ cầu bửng Năm Hăng – đồn Biên phòng Thông Bình

L3

250

 

- Đoạn đường vào chốt biên phòng (trừ cụm dân cư Cây Dương)

L3

250

 

- Đoạn từ lộ Việt Thược – kênh Tân Thành

L4

200

2

Lộ Việt Thược

L4

200

3

Lộ liên xã Thông Bình – Tân Phước

 

 

 

- Bờ Đông:

 

 

 

+ Đoạn từ chợ biên giới Thông Bình – Bến đò Long Sơn Ngọc

L4

200

 

+ Bến đò Long Sơn Ngọc – miễu ông Tiền Hiền

L4

200

 

- Bờ Tây:

 

 

 

+ Từ đồn biên phòng Thông Bình – UBND xã Thông Bình

L4

200

 

+ Từ UBND xã Thông Bình – bến đò Long Sơn Ngọc

L4

200

4

Đường Tân Thành A – Tân Phước

 

 

 

- Bờ tây:

 

 

 

+ Từ Cụm dân cư Long Sơn Ngọc – cầu Bắc Viện (trừ Cụm dân cư Cả Sơ)

L3

300

 

+ Từ cụm dân cư Tân Thành A – kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng

L4

200

5

Đường Thông Bình – Hưng Điền

 

 

 

- Đoạn từ Tuyến dân cư bờ đông Long Sơn Ngọc đến Long An

L4

200

6

Đường bờ Đông kênh Tân Thành:

 

 

 

- Đoạn từ Cụm dân cư 30 cũ – kênh Tân Thành Lò Gạch

L4

200

 

- Đoạn từ kênh Tân Thành Lò Gạch - kênh Cả Mũi

L4

200

 

- Đoạn từ kênh Cả Mũi – kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng

L4

200

7

Lộ quốc phòng

 

 

 

- Đoạn từ lộ 30 cũ – kênh Tân Thành Lò Gạch

L4

200

 

- Đoạn từ kênh Tân Thành Lò Gạch đến kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng

L4

200

8

Đường kênh Cô Đông

L4

200

9

Đường bờ tây kênh Phú Đức

L4

200

10

Đường Gò Rượu

L4

200

11

Đường bờ đông kênh Sa Rài

 

 

 

- Đoạn từ kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng đến cầu Tứ Tân

L4

200

12

Đường nội bộ cụm dân cư Cà Vàng

L4

200

13

Đường đal Công Binh

L4

200

14

Đường đal bờ Đông kênh Tân Hòa

 

 

 

- Đoạn từ lộ 30 cũ – sông Sở Hạ

L4

200

15

Kênh Tân Hòa (Bờ Đông, Bờ Tây)

L4

200

16

Kênh Đuôi Tôm (Bờ Nam, Bờ Bắc)

L4 

 200

17

Đường bờ Bắc kênh Tân Thành Lò Gạch

L4

300

18

Đường bờ Đông kênh Phú Thành

L4

200

19

Đường bờ Đông kênh K12

L4

200

21

Đường bờ Tây kênh Tân Công Chí

L4

200

22

Đường bờ Nam kênh Thành Lập 2

L4

200

23

Đường bờ Đông kênh Thống Nhất

L4

200

24

Đường Kho Gáo Lồng Đèn

L4

200

25

Đường Thống Nhất xã Bình Phú (từ kênh Tân Thành Lò Gạch đến cụm dân cư Gò Cát)

L4

200

26

Đường bờ Đông kênh Sa Rài xã Tân Thành B

L4

200

27

Đường Tứ Tân

L4

200

28

Đường tuần tra biên giới (Tân Hưng – TX. Hồng Ngự)

L4

200

29

Đường Cả Găng (bờ đông, bờ tây)

L4

200

30

Đường bờ Tây kênh Tân Thành B

L4

200

31

Đường Gò Tre

L4

200

32

Đường kênh Phú Đức

L4

200

33

Đường kênh ngọn cũ

L4

200

34

Đường bờ Tây kênh Tân Thành (xã Tân Hộ Cơ)

L4

200

35

Đường bờ Đông kênh Sa Rài (xã Tân Hộ Cơ)

L4

200

36

Đường Tuyến dân cư bờ Bắc kênh Tân Thành Lò Gạch (xã Bình Phú)

L4

250

37

Đường Tuyến dân cư đường vào cầu Tân Phước – Tân Hưng (xã Tân Phước)

L3

600

38

Đường Tuyến dân cư bờ Đông kênh Tân Thành (xã Tân Phước)

L4

200

39

Đường Tuyến dân cư bờ Đông kênh Phước Xuyên (xã Tân Phước)

L4

200

40

Đường dọc theo Tuyến dân cư Bình Phú – Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ)

L4

200

41

Đường Tuyến dân cư Đuôi Tôm ấp Gò Bói (xã Tân Hộ Cơ)

L4

200

42

Đường dẫn lên cầu Cái Cái (Bờ Đông, bờ Tây Rạch Cái Cái)

L4

250

43

Đường dẫn lên cầu Long Sơn (Bờ Đông, bờ Tây rạch Cái Cái)

L4

300

44

Đường Bờ bắc Kênh Chín Kheo

L4

200

45

Đường bờ Nam kênh Tứ Tân

L4

200

46

Đường bờ bắc, bờ nam kênh Cả Mũi

L4

200

47

Đường bờ Bắc kênh Bắc Viện

L4

200

48

Đường bờ Bắc, bờ Nam kênh Cả Chấp 1

L4

200

49

Tuyến dân cư Bắc Viện – Bờ Đông Kênh Tân Thành

L4

250

50

Tuyến dân cư bờ Đông kênh Tân Thành

L4

300

51

Các đường còn lại không tên (xã Tân Công Chí)

L4

200

52

Đường bờ kênh Thành Lập

L4

200

B

Giá đất tối thiểu

 

200

5.3. Đất khu vực 3

ĐVT: 1.000đ/m2

STT

Phạm vi áp dụng

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

1

Toàn huyện

200

180

150

6. Áp dụng trên địa bàn huyện Thanh Bình

6.1. Đất khu vực 1

ĐVT: 1.000đ/m2

STT

Tên chợ xã và khu dân cư tập trung

Đơn giá Vị trí 1

Lộ L1

Lộ L2

Lộ L3

Lộ L4

A

Bảng giá đất

 

 

 

 

I

Chợ xã

 

 

 

 

1

Chợ xã Bình Thành

3.000

1.500

 

 

2

Chợ Bình Thuận (Bình Thành)

600

 

 

 

3

Chợ xã Tân Thạnh

2.400

1.200

 

 

4

Chợ xã An Phong

2.400

1.200

 

 

5

Chợ xã Tân Mỹ

1.600

 

 

 

6

Chợ xã Tân Phú

900

 

 

 

7

Chợ xã Bình Tấn

900

 

 

 

8

Chợ xã Tân Long

500

 

 

 

9

Chợ mới xã Tân Huề

1.000

 

 

 

10

Chợ xã Tân Hòa

500

 

 

 

11

Chợ xã Tân Quới

550

 

 

 

12

Chợ mới xã Tân Bình

1.000

 

 

 

13

Chợ xã Phú Lợi

500

 

 

 

II

Cụm dân cư tập trung

 

 

 

 

1

Cụm dân cư xã Tân Thạnh

600

 

 

 

2

Cụm dân cư An Phong

600

 

 

 

3

Cụm dân cư 256, xã An Phong

 

800

 

 

4

Cụm dân cư Tân Long

400

 

 

 

5

Cụm dân cư Tân Huề

400

 

 

 

6

Cụm dân cư Tân Hòa

 

300

 

 

7

Cụm dân cư Tân Quới

 

400

 

 

8

Cụm dân cư Tân Bình

 

400

 

 

9

Cụm dân cư Tân Mỹ

1.000

 

 

 

10

Cụm dân cư Phú Lợi

 

300

 

 

11

Cụm dân cư Bình Tấn

 

300

 

 

III

Cụm dân cư giai đoạn 2

 

 

 

 

1

Cụm dân cư giai đoạn 2 xã Bình Thành

 

500

 

 

2

Cụm dân cư bố trí các hộ dân trong vùng sạt lở khẩn cấp xã Bình Thành

 

500

 

 

3

Cụm dân cư giai đoạn 2 xã An Phong

 

500

 

 

4

Cụm dân cư giai đoạn 2 xã Tân Thạnh

 

400

 

 

5

Cụm dân cư giai đoạn 2 xã Tân Quới

 

400

 

 

6

Cụm dân cư giai đoạn 2 xã Bình Tấn

 

 

300

 

B

Giá đất tối thiểu

300

6.2. Đất khu vực 2

ĐVT: 1.000đ/m2

STT

Tên đường phố

Loại lộ

Đơn giá Vị trí 1

A

Giá đất từng trục lộ