Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 113-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 29/08/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 113-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 1994

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 113-CP NGÀY 29-8-1994 VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ CỬA LÒ THUỘC TỈNH NGHỆ AN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.

Nay thành lập thị xã Cửa Lò thuộc tỉnh Nghệ An trên cơ sở thị trấn Cửa Lò và các xã Nghi Thu, Nghi Hưng, Nghi Hoà, Nghi Hải; 50 hécta diện tích tự nhiên; 2.291 nhân khẩu của xã Nghi Quang thuộc huyện Nghi Lộc.

Thị xã Cửa lò có diện tích tự nhiên 2.329 hécta; nhân khẩu 37.712, bao gồm các đơn vị hành chính:

1- Phường Nghi Tân được thành lập trên cơ sở diện tích tự nhiên 58 hécta; nhân khẩu 6.800 của thị trấn Cửa Lò; diện tích tự nhiên 50 hécta; nhân khẩu 2.291 của xã Nghi Quang.

Phường Nghi Tân có diện tích tự nhiên 108 hécta; nhân khẩu 9.091.

Địa giới phường Nghi Tân: phía Đông giáp phường Nghi Thuỷ; phía Tây, phía Nam và phía Bắc giáp huyện Nghi Lộc.

2- Phường Nghi Thuỷ được thành lập trên cơ sở diện tích tự nhiên 94 hécta; nhân khẩu 5.400 của thị trấn Cửa Lò.

Địa giới phường Nghi Thuỷ: phía Đông giáp biển Đông; phía Tây giáp phường Nghi Tân; phía Nam giáp phường Thu Thuỷ và huyện Nghi Lộc, phía Bắc giáp huyện Nghi Lộc.

3- Phường Thu Thuỷ được thành lập trên cơ sở phần còn lại của thị trấn Cửa Lò gồm 98 hécta diện tích tự nhiên; nhân khẩu 5.200.

Địa giới phường Thu Thuỷ: phía Đông giáp biển Đông; phía Tây giáp xã Nghi Thu và huyện Nghi Lộc; phía Nam giáp xã Nghi Thu; phía Bắc giáp phường Nghi Thuỷ.

4- Phường Nghi Hoà được thành lập trên cơ sở giữ nguyên diện tích, nhân khẩu của xã Nghi Hoà.

Phường Nghi Hoà có diện tích tự nhiên 350 hécta; nhân khẩu 3.000.

Địa giới phường Nghi Hoà: phía Đông giáp biển Đông; phía Tây giáp huyện Nghi Lộc; phía Nam giáp phường Nghi Hải; phía Bắc giáp xã Nghi Hưng.

5- Phường Nghi Hải được thành lập trên cơ sở giữ nguyên diện tích, nhân khẩu của xã Nghi Hải.

Phường Nghi Hải có diện tích tự nhiên 387 hécta; nhân khẩu 7.994.

Địa giới phường Nghi Hải: phía Đông giáp biển Đông; phía Tây giáp phường Nghi Hoà; phía Nam giáp huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh; phía Bắc giáp phường Nghi Hoà.

6- Xã Nghi Thu (giữ nguyên hiện trạng) có diện tích tự nhiên 323 hécta; nhân khẩu 2.701.

7- Xã Nghi Hưng (giữ nguyên hiện trạng) có diện tích tự nhiên 969 hécta; nhân khẩu 4.326.

Sau khi điều chỉnh địa giới:

Xã Nghi Quang (huyện Nghi Lộc) còn lại diện tích tự nhiên 509 hécta; nhân khẩu 4.503.

Địa giới xã Nghi Quang: phía Đông giáp phường Nghi Tân (thị xã Cửa Lò); phía Tây giáp xã Nghi Yên; phía Nam giáp xã Nghi Hợp; phía Bắc giáp xã Nghi Yên, Nghi Tiến, Nghi Thiết.

Huyện Nghi Lộc còn lại diện tích tự nhiên 38.316 hécta; nhân khẩu 167.538. Gồm 38 đơn vị hành chính là xã Nghi Kiều, Nghi Lâm, Nghi Văn, Nghi Hưng, Nghi Đồng, Nghi Công, Nghi Mỹ, Nghi Phương, Nghi Hoa, Nghi Thuận, Nghi Long, Nghi Trung, Nghi Diện, Nghi Vạn, Nghi Kim, Nghi Liên, Nghi Thịnh, Nghi Trường, Nghi emdashn, Nghi Đức, Nghi Xuân, Nghi Xá, Nghi Thạch, Nghi Phong, Nghi Thái, Nghi Thọ, Nghi Yên, Nghi Tiến, Nghi Thiết, Nghi Quang, Nghi Hợp, Nghi Khánh và thị trấn Quán Hành.

Điều 2.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; mọi quy định trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 113-CP

Hanoi, August 29, 1994

 

DECREE

ON THE ESTABLISHMENT OF CUA LO TOWN UNDER NGHE AN PROVINCE

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
At the proposal of the President of the People's Committee of Nghe An province and the Minister Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel;

DECREES:

Article 1.- To establish the town of Cua Lo under Nghe An province, on the basis of the Cua Lo township and the communes of Nghi Thu, Nghi Hung, Nghi Hoa and Nghi Ai, together with a land area of 50 hectares and a population of 2,291 people of Nghi Quang commune in Nghi Loc district.

The town of Cua Lo has a land area of 2,329 hectares and a population of 37,712, composed of the following administrative units:

1. Nghi Tan ward is established on the basis of a land area of 58 hectares and a population of 6,800 of Cua Lo township, and 50 hectares and a population of 2,291 of Nghi Quang commune.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Nghi Tan ward is bordered on the East by Nghi Thuy ward; on the West, the South and the North by Nghi Loc district.

2. Nghi Thuy ward is established on the bais of a land area of 94 hectares and a population of 5,400 of Cua Lo township.

Nghi Thuy wards is bordered on the Easty by the East Sea; on the West by Nghi Tan ward; on the South by Thu Thuy ward and Nghi Loc district; and on the North by Nghi Loc district.

3. Thu Thuy ward is established on the basis of the remainder of Cua Lo township composed of 98 hectares of land area and a population of 5,200.

Thu Thuy is bordered on the East by the East Sea; on the West by Nghi Thu commune and Nghi Loc district; on the South by Nghi Thu commune; and on the North by Nghi Thuy ward.

4. Nghi Hoa ward is established on the basis of the present land area and population of Nghi Hoa commune.

Nghi Hoa ward has a land area of 350 hectares and a population of 3,000.

Nghi Hoa ward is bordered on the Easty by the East Sea; on the West by Nghi Loc district; on the South by Nghi Hai Ward; and on the North by Nghi Hung commune.

5. Nghi Hai ward is established on the basis of the present land area and population of Nghi Hai commune.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Nghi Hai ward is bordered on the East by the East Sea; on the West by Nghi Hoa ward; on the Sounth by Nghi Xuan district of Ha Tinh province; and on the North by Nghi Hoa ward.

6. Nghi Thu commune (retaining its present area and population) has a land area of 323 hectares and a population of 2,701.

7. Nghi Hung commune (retaining its present area and population) has a land area of 969 hectares and a population of 4,326.

After readjustment of the boundary:

Nghi Quang commune (Nghi Loc district) shall have a land area of 509 hectares and a population of 4,503.

Nghi Quang commune is bordered on the East by Nghi Tan ward (Cua Lo town); on the West by Nghi Yen commune; on the South by Nghi Hop commune; and on the North by Nghi Yen, Nghi Tien and Nghi Thiet communes.

- The remaining land area of Nghi Loc district is 38,318 hectares with a population of 167,538. It is composed of the following 33 administrative units; the communes of Nghi Kieu, Nghi Lam, Nghi Van, Nghi Hung, Nghi Dong, Nghi Cong, Nghi My, Nghi Phuong, Nghi Hoa, Nghi Thuan, Nghi Long, Nghi Trung, Nghi Dien, Nghi Van, Nghi Kim, Nghi Lien, Nghi Thnh, Nghi Truong, Nghi An, Nghi Duc, Nghi Xuan, Nghi Xa, Nghi Thach, Nghi Phong, Nghi Thai, Nghi Tho, Nghi Yen, Nghi Tien, Nghi Thiet, Nghi Quang, Nghi Hop, Nghi Khanh, and the Quan Hanh township.

Article 2.- This Decree takes effect as from the date of its promulgation. All earlier provisions contrary to this Decree are now annulled.

Article 3.- The President of the People's Committee of Nghe An province and the Government Commission on Organization and Personnel shall have to implement this Decree.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

ON BEHALF THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 113-CP ngày 29/08/1994 về việc thành lập thị xã Cửa Lò thuộc tỉnh Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.075

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.56.9