Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 100-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 29/08/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 100-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 1994

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 100-CP NGÀY 29-8-1994 VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUẬN KIẾN AN THUỘC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.

Nay thành lập quận Kiến An thuộc thành phố Hải Phòng trên cơ cở toàn bộ diện tích nhân khẩu và địa giới hành chính của thị xã Kiến An hiện tại.

Quận Kiến An có diện tích tư nhiên 2.669,85 hécta; nhân khẩu 73.297. Gồm chín đơn vị hành chính là các phường:

1- Phương Quán Trữ (giữ nguyên địa giới hiện trạng) có diện tích tự nhiện 425,48 hécta; nhân khẩu 10.112.

2- Phương Bắc Sơn (giữ nguyên địa giới hiện trạng) có diện tích tự nhiện 204,5 hécta; nhân khẩu 8.418.

3- Phường Trần Thành Ngọ (giữ nguyên địa giới hiện trạng) có diện tích tự nhiên 153,56 hécta; nhân khẩu 9.566.

4- Phường Ngọc Sơn (giữ nguyên địa giới hiện trạng) có diện tích tự nhiên 248,15 hécta; nhân khẩu 7.320.

5- Chuyển xã Đồng Hoà thành phường Đồng Hoà.

Phường Đồng Hoà có diện tích tự nhiên 360,55 hécta; nhân khẩu 6.872.

Địa giới phường Đồng Hoà: phía Đông giáp huyện An Hải; phía Tây giáp phường Bắc Sơn; phía Nam giáp phường Nam Sơn và huyện Kiến Thuỵ; phía Bắc giáp phường Quán Trữ.

6- Thành lập phường Tràng Minh trên cơ sở diện tích tự nhiên 292,99 hécta; nhân khẩu 5.990 của xã Bắc Hà. Diện tích tự nhiên 28,43z hécta; nhân khẩu 770 của phường Phù Liễn.

Phường Tràng Minh có diện tích tự nhiên 321,42 hécta; nhân khẩu 6.760.

Địa giới phường Tràng Minh: phía Đông giáp phường Phù Liễn; phía Tây giáp huyện An Lão; phía Nam giáp huyện Kiến Thuỵ; phía Bắc giáp phường Ngọc Sơn và phường Trần Thành Ngọ.

7- Thành lập phường Văn Đẩu trên cơ sở diện tích tự nhiên 96,76 hécta; nhân khẩu 2.195 của xã Nam Hà. Diện tích tự nhiên 186,09 hécta; nhân khẩu 1.882 của xã Bắc Hà. Diện tích tự nhiên 47,44 hécta; nhân khẩu 5.985 của phường Phù Liễn.

Phường Văn Đẩu có diện tích tự nhiên 330,29 hécta; nhân khẩu 10.062.

Địa giới phường Văn Đầu: phía Đông giáp huyện Kiến Thuỵ; phía Tây giáp phường Trần Thành Ngọ; phía Nam giáp phường Phù Liễn; phía Bắc giáp phường Nam Sơn và huyện Kiến Thuỵ.

8- Sáp nhập thôn Quy Tức và thôn Đồng Tải của xã Bắc Hà (gồm 241,33 hécta; nhân khẩu 3.021) vào phần còn lại của phường Phù Liễn (gồm 47,06 hécta, nhân khẩu 3.033) thành một đơn vị hành chính mới là phường Phù Liễn.

Phường Phù Liễn sau khi điều chỉnh địa giới có diện tích tự nhiên 288,99 hécta; nhân khẩu 6.044.

Địa giới phường Phú Liễn; phía Đông giáp huyện Kiến Thuỵ; phía Tây giáp phường Trần Thành Ngọ; phía Nam giáp phường Tràng Minh; phía Bắc giáp phường Văn Đẩu.

9- Thành lập phường Nam Sơn trên cơ sở phần còn lại của xã Nam Hà (gồm thôn Kha Lâm và thôn Lệ Tảo).

Phường Nam Sơn có diện tích tự nhiên 336,91 hécta; nhân khẩu 8.141.

Địa giới phường Nam Sơn: phía Đông giáp huyện Kiến Thuỵ; phía Tây giáp phường Trần Thành Ngọ; phía Nam giáp phường Văn Đẩu; phía Bắc giáp phường Bắc Sơn, phường Quán Trữ và phường Đồng Hoà.

Địa giới quận Kiến An: phía Đông và phía Nam giáp huyện Kiến Thuỵ; phía Tây giáp huyện An lão; phía Bắc giáp huyện An hải và quận Lê Chân.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; mọi quy định trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn kiệt

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 100-CP

Hanoi, August 29, 1994

 

DECREE

ON THE ESTABLISHMENT OF KIEN AN DISTRICT UNDER THE CITY OF HAIPHONG

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
At the proposal of the President of the People's Committee of the city of Haiphong, and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel,

DECREES:

Article 1.- To establish Kien An district under the City of Haiphong on the basis of the entire area, population and administrative boundary of the present town of Kien An.

Kien An district has a land area of 2,669. 85 hectares and a population of 73,297. It is composed of nine administrative units which are the following wards:

1. Quan Tru ward (retaining its present boundary) with a land area of 425.48 hectares and a population of 10,112.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Tran Thanh Ngo ward (retaining its present boundary) with a land area of 153.56 hectares and a population of 9,566.

4. Ngoc Son ward (retaining its present boundary) with a land area of 248.15 hectares and a population of 7,320.

5. Changing Dong Hoa commune into Dong Hoa ward.

Dong Hoa ward has a land area of 360.55 hectares and a population of 6,872.

Dong Hoa ward is bordered on the East by An Hai district; on the West by Bac Son ward; on the South by Nam Son ward and Kien Thuy district; and on the North by Quan Tru ward.

6. To establish Trang Minh ward on the basis of a land area of 292.99 hectares and a population of 5,990 of Bac Ha commune, and a land area of 28.43 hectares and a population of 770 of Phu Lien ward.

Trang Minh ward is bordered on the East by Phu Lien ward; on the West by An Lao district; on the South by Kien Thuy district; and on the North by Ngoc Son ward and Trang Thanh Ngo ward.

7. To establish Van Dau ward on the basis of a land area of 96.76 hectares and a population of 2,195 of Nam Ha commune; a land area of 186.09 hectares and a population of 1,882 of Bac Ha commune; and a land area of 47.44 hectares and a population of 5,985 of Phu Lien ward.

Van Dau ward has a land area of 330.29 hectares and a population of 10,062.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8. To incorporate Quy Tuc hamlet and Dong Tai hamlet of Bac Ha commune (241.33 hectares in land area and 3,021 in population) with the remainder of Phu Lien ward (47.06 hectares in land area and 3,033 in population) into a new administrative unit called Phu Lien ward.

After readjustment of its boundary, Phu Lien ward has a land area of 288.99 hectares and a population of 6,004.

Phu Lien is bordered on the East by Kim Thuy district; on the West by Tran Thanh Ngo ward; on the South by Trang Minh ward; and on the North by Van Dau ward.

9. To establish Nam Son ward on the basis of the remainder of Nam Ha commune (composed of Kha Lam hamlet and Le Tao hamlet).

Nam Son ward has a land area of 336.91 hectares and a population of 8,141.

Nam Son ward is bordered on the East by Kien Thuy district; on the West by Tranh Thanh Ngo ward; on the South by Van Dau ward; on the North by Bac Son, Quan Tru and Dong Hoa wards.

Kien An district is bordered on the East and on the South by Kien Thuy district; on the West by An Lao district; and on the North by An Hai and Le Chau districts.

Article 2.- This Decree takes effect as from the date of its promulgation. All earlier regulations contrary to this Decree are now annulled.

Article 3.- The President of the People's Committee of the city of Haiphong and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel shall have to implement this Decree.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 100-CP ngày 29/08/1994 về việc thành lập quận Kiến An thuộc thành phố Hải Phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.569

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.56.97