Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Thông tư 73/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng than từ mùn cưa

Số hiệu: 73/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 20/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Nâng thuế suất thuế xuất khẩu than làm từ mùn cưa lên 5%

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 73/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than làm từ mùn cưa thuộc nhóm 44.02 tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư 182/2015/TT-BTC .

Theo đó, quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với than làm từ mùn cưa - mã hàng 4402.90.90.20 là 5% (mức thuế suất hiện hành là 0%).

Thông tư 73/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 04/7/2016.

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2016

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỨC THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHU ĐỐI VỚI MẶT HÀNG THAN LÀM TỪ MÙN CƯA THUỘC NHÓM 44.02 TẠI BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 182/2015/TT-BTC NGÀY 16/11/2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị quyết số 830/2009/UBTVQH12 ngày 17/10/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sa đi, bsung Nghị quyết s 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biu thuế xut khu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế sut đi với từng nhóm hàng, Biu thuế nhập khu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế sut ưu đãi đi với từng nhóm hàng và Nghị quyết s 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22/11/2008 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sa đổi, bổ sung Nghị quyết s 295/2007/NQ-UBTVQH12;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khu;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đi, bổ sung mức thuế sut thuế xuất khẩu đi với mặt hàng than làm từ mùn cưa thuộc nhóm 44.02 tại Biu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư s182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu

Sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than làm từ mùn cưa thuộc nhóm 44.02 tại Biu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Biu thuế xuất khẩu, Biu thuế nhập khu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế như sau:

STT

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Thuế suất (%)

67

4402

Than củi (kcả than đt từ vỏ quả hoặc hạt), đã hoặc chưa đóng thành khối.

4402.10.00

- Của tre

10

4402.90

- Loại khác:

4402.90.10

- - Than gáo dừa

0

4402.90.90

- - Loi khác:

4402.90.90.10

- - - Than grừng trng

5

4402.90.90.20

- - - Than làm từ mùn cưa

5

4402.90.90.90

- - - Loại khác

10

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 07 năm 2016.

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VP BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng;
- Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST (PXNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai

THE MINISTRY OF FINANCE
------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-----------

No:73/2016/TT-BTC

Hanoi, May 20, 2016

 

CIRCULAR

AMENDMENTS TO EXPORT TAX RATES ON SAWDUST BRIQUETTES IN THE HEADING NO. 44.02 IN SCHEDULE OF COAL EXPORT TARIFF ISSUED TOGETHER WITH THE CIRCULAR NO.182/2015/TT-BTC DATED NOVEMBER 11 BY MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Law No.45/2005/QH11 on Export and Import Tax dated June 14, 2005;

Pursuant to the Decree No.830/2009/UBTVQH12 dated October 17, 2009 by the Standing committee of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam amending and supplementing the Decree No.295/2007/NQ-UBTVQH12  dated September 28, 2007 on schedules of export tariff by goods and its tax rate, and schedule of preferential import tariffs by goods category and its preferential tax rate; and the Decree No. 710/2008/NQ-UBTVQH12 dated November 22, 2008 on amendments to the Decree No.295/2007/NQ-UBTVQH12;

Pursuant to the Government’s Decree No.87/2010/ND-CP detailing a number of articles of the Law on Import-Export Tax;

Pursuant to the Government's Decree No. 215/2013/ND-CP dated December 23, 2013 defining the functions, rights and responsibilities and organizational structure of the Ministry of Finance dated December 23, 2013;

At requests of the Director of the Tax Policy Department, the Minister of Finance hereby issues this Circular on amendments to export tax rates on sawdust briquettes in the heading 44.02 of the Export Tariff Schedule  issued together with the Circular No.182/2015/TT-BTC dated November 16, 2015.

Article 1.Amendments to export tax rates

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

HS Code

Description

Tax rate (%)

67

4402

Wood charcoal (including shell or nut charcoal), whether or not agglomerated.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Of bamboo

10

 

4402.90

- Others

 

 

4402.90.10

- - Of coconut shell

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4402.90.90

- - Others

 

 

4402.90.90.10

- - - Charcoal made from cultivated-forest tree

5

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - - Sawdust briquettes

5

 

4402.90.90.90

- - - Others

10

Article 2. Entry into forces

This Circular enters into force from July 04, 2016.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Vu Thi Mai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 73/2016/TT-BTC ngày 20/05/2016 sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than làm từ mùn cưa thuộc nhóm 44.02 tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành theo Thông tư 182/2015/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.249

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.15.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!