Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 50A-TC/TCT-1997 quy định tạm thời về thuế suất thuế nhập khẩu đối với linh kiện, chi tiết nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp các sản phẩm chưa có quy định tiêu chuẩn dạng lắp ráp SKD,CKD, IKD do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 50A-TC/TCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Mộng Giao
Ngày ban hành: 31/07/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 50A-TC/TCT

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 1997

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 50A-TC/TCT NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 1997 QUY ĐỊNH THỰC HIỆN TẠM THỜI VỀ THUẾ XUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI LINH KIỆN, CHI TIẾT NHẬP KHẨU ĐỂ SẢN XUẤT LẮP RÁP CÁC SẢN PHẨM CHƯA CÓ QUI ĐỊNH TIÊU CHUẨN DẠNG LẮP RÁP SKD, CKD, IKD

Căn cứ Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Điều 3 Quyết định số 280/TTg ngày 28/9/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu;
Căn cứ ý kiến Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3144/KTTH ngày 24/6/1997 của Chính phủ về chính sách thuế đối với một số vật tư cho dự án đầu tư nước ngoài và chính sách thuế khuyến khích nội địa hoá sản xuất sản phẩm;
Trong khi chờ ban hành chính sách thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá đối với sản xuất, lắp ráp các sản phẩm thuộc ngành công nghiệp cơ khí - điện - điện tử; Sau khi thống nhất với các Bộ, ngành, Bộ Tài chính qui định thực hiện tạm thời về thuế suất thuế nhập khẩu đối với việc nhập khẩu bộ linh kiện để sản xuất, lắp ráp các sản phẩm chưa có qui định tiêu chuẩn dạng lắp ráp SKD, CKD, IKD như sau:

I- PHẠM VI VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

1- Phạm vi áp dụng:

Thông tư này áp dụng đối với sản phẩm cơ khí - điện - điện tử là linh kiện, chi tiết nhập khẩu của tất cả các doanh nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử, nhưng chưa có qui định tiêu chuẩn dạng lắp ráp SKD, CKD, IKD.

2- Điều kiện áp dụng:

Để được áp dụng chính sách tạm thời về thuế nhập khẩu đổi với linh kiện, chi tiết, các doanh nghiệp phải có các điều kiện sau:

- Có dây chuyền công nghệ sản xuất, lắp ráp (đảm bảo đủ điều kiện kỹ thuật, phù hợp với giấy phép đầu tư, sản xuất kinh doanh) được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng kiểm tra và xác nhận.

- Sản phẩm sản xuất, lắp ráp phải có giấy chứng nhận đăng ký chất lượng sản phẩm do cơ quan Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp.

- Có kế hoạch sản xuất, lắp ráp các sản phẩm cơ khí - điện - điện tử đăng ký với cơ quan Hải quan.

II- PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ NHẬP KHẨU:

1- Đối với các doanh nghiệp có đủ các điều kiện qui định tại điểm 2, Phần I Thông tư này, nếu nhập khẩu bộ linh kiện, chi tiết để sản xuất, lắp ráp các sản phẩm, phụ tùng chưa có qui định tiêu chuẩn dạng lắp ráp SKD, CKD, IKD thì được tính thuế theo thuế suất thuế nhập khẩu của từng linh kiện chi tiết nhập khẩu qui định tại Biểu thuế nhập khẩu.

Ví dụ: Công ty A nhập khẩu bộ linh kiện đồng bộ để sản xuất lắp ráp máy giặt bao gồm các bộ phận: Mô tơ, linh kiện điện, vỏ tôn, dây cụ roa, bảng điều khiển điện tử, dây điện, lò so, ốc vít, chi tiết bằng nhựa...

Thuế nhập khẩu của bộ linh kiện máy giặt đó được xác định riêng cho từng chi tiết: Mô tơ, linh kiện điện, dây cu roa, lò so... theo thuế suất thuế nhập khẩu qui định của từng chi tiết (không tính thuế theo thuế suất của nhóm máy giặt).

- Trường hợp một linh kiện, chi tiết có thể vận dụng xếp được vào 2 hoặc nhiều mã số có thuế suất khác nhau thì việc xác định mã số và thuế suất thuế nhập khẩu được thực hiện theo qui định hiện hành của Biểu thuế và nguyên tắc phân loại việc xếp mã số theo hệ thống điều hoà HS của Tổng cục Thống kê ban hành.

2- Đối với những trường hợp nếu áp dụng tính thuế theo từng linh kiện chi tiết theo qui định của Thông tư này mà có tổng số thuế nhập khẩu cho từng linh kiện, chi tiết của một bộ linh kiện cao hơn thuế nhập khẩu của bộ linh kiện đó nếu tính theo thuế của sản phẩm nguyên chiếc thì đối với các linh kiện, chi tiết có thuế suất thuế nhập khẩu cao hơn thuế suất của sản phẩm nguyên chiếc sẽ được tính thuế theo thuế suất thuế nhập khẩu của sản phẩm nguyên chiếc đó.

3- Đối với những mặt hàng đã có thuế nhập khẩu theo qui định tiêu chuẩn dạng SKD, CKD, IKD hiện nay (xe ôtô; xe gắn máy; tủ lạnh; động cơ đốt trong; linh kiện điện tử) thì vẫn thực hiện thuế nhập khẩu theo thuế suất thuế nhập khẩu dạng SKD, CKD, IKD như các qui định hiện hành.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Đăng ký, xét duyệt hồ sơ

Các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm, phụ tùng phải nộp cho cơ quan Hải quan (nơi làm thủ tục nhập khẩu) hồ sơ đăng ký nhập khẩu linh kiện, chi tiết để sản xuất, lắp ráp bao gồm:

- Giấy phép đầu tư, sản xuất - kinh doanh (phù hợp với các mặt hàng sản xuất, lắp ráp có sử dụng sản phẩm có khí - điện - điện tử nhập khẩu xin áp dụng tính thuế nhập khẩu theo linh kiện, chi tiết).

- Giấy xác nhận của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng về dây chuyền công nghệ sản xuất, lắp ráp đảm bảo đủ điều kiện kỹ thuật.

- Giấy đăng ký chất lượng sản phẩm.

- Bản giải trình về kế hoạch sản xuất, lắp ráp trong năm; kế hoạch nhập khẩu và định mức từng chi tiết, linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm, phụ tùng trong năm và tên sản phẩm sản xuất, lắp ráp.

Trên cơ sở hồ sơ của đơn vị, cơ quan Hải quan xét duyệt việc cho phép đơn vị thực hiện thuế nhập khẩu theo chi tiết, linh kiện. Đồng thời mở sổ theo dõi việc nhập khẩu linh kiện, chi tiết và quyết toán sau này.

2- Theo dõi và quyết toán hàng nhập khẩu:

a) Theo dõi hàng nhập khẩu: Khi nhập khẩu, doanh nghiệp phải có trách nhiệm kê khai đầy đủ từng chi tiết, linh kiện, giá nhập khẩu của từng linh kiện chi tiết và mở sổ ghi chép theo dõi hàng nhập khẩu theo hướng dẫn của cơ quan Hải quan. Tổng cục Hải quan hướng dẫn Hải quan địa phương theo dõi hàng nhập khẩu đảm bảo thuận lợi cho đơn vị, tránh lợi dụng nhập khẩu cho sản xuất lắp ráp để trốn thuế nhập khẩu.

b) Quyết toán hàng nhập khẩu: Hàng năm, chậm nhất đến ngày 1 tháng 3 năm sau, các doanh nghiệp phải tổng hợp báo cáo quyết toán về tình hình nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp của năm trước với cơ quan Hải quản: số lượng nhập khẩu; số đã sử dụng vào sản xuất, lắp ráp; số lượng sản phẩm sản xuất, lắp ráp; số chuyển sang năm sau; số đã nhượng bán hoặc không sử dụng vào mục đích sản xuất lắp ráp sản phẩm, phụ tùng.

Trên cơ sở báo cáo quyết toán của doanh nghiệp, cơ quan Hải quan chủ trì phối hợp với Cục thuế địa phương tiến hành kiểm tra và quyết toán cho doanh nghiệp. Mọi trường hợp không chấp hành đúng quy định, khi kiểm tra phát hiện đều bị xử lý truy thu thuế nhập khẩu theo thuế suất dạng nguyên chiếc (hoặc thuế suất theo linh kiện, chi tiết đối với trường hợp qui định tại điểm 2, phần II của Thông tư này) quy định tại Biểu thuế nhập khẩu và các quy định hiện hành.

Sau 30 ngày kể từ ngày 1 tháng 3 năm sau, nếu doanh nghiệp chưa báo cáo quyết toán (mà không có lý do giải trình) thì cơ quan Hải quan không cho đơn vị được áp dụng thuế suất theo linh kiện, chi tiết qui định tại Thông tư này đối với các lô hàng tiếp theo.

IV- HIỆU LỰC THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/1997.

Những trường hợp đã phát sinh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, Bộ Tài chính sẽ xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết và hướng dẫn bổ sung cho phù hợp.

 

 

Vũ Mộng Giao

(Đã Ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No. 50A/TC-TCT

Hanoi, July 31, 1997

 

CIRCULAR

PROVIDING FOR THE TEMPORARY APPLICATION OF IMPORT TAX RATES FOR COMPONENTS AND DETAILS IMPORTED FOR THE MANUFACTURE AND ASSEMBLY OF PRODUCTS NOT YET REGULATED BY STANDARDS OF ASSEMBLY IN THE FORMS OF SKD, CKD AND IKD

Pursuant to Decree No.54-CP of August 28, 1993 of the Government detailing the implementation of the Law on Import-Export Taxes and the Law on Amendments and Supplements to a Number of Articles of the Law on Import-Export Taxes;
Pursuant to Article 3 of Decision No.280-TTg of September 28, 1994 of the Prime Minister regarding the promulgation of the Import-Export Tax Indexes;
According to the Prime Minister’s opinion in Official Dispatch No.3144/KTTH of June 24, 1997 of the Government relating to the tax policy applicable to certain kinds of supplies for foreign investment projects, and the tax policy for the promotion of the localization of products;
Pending the promulgation of an import tax policy based on the proportion of localization of manufacture and assembly of mechanical, electric and electronic products; after consulting the ministries and branches, the Ministry of Finance provides for the temporary application of import tax rates for sets of components imported for the manufacture and assembly of products not yet regulated by standards of assembly in the forms of SKD, CKD and IKD.

I. APPLICATION SCOPE AND CONDITIONS

1. Scope of application:

This Circular shall apply to mechanical, electric and electronic products being components and details imported by all Vietnamese enterprises or Vietnam-based foreign invested enterprises operating in the field of manufacture and assembly of mechanical, electric and electronic products and accessories not yet regulated by standards of assembly in the forms of SKD, CKD and IKD.

2. Conditions of application:

To be eligible for the provisional policy on the import tax rates for components and details, enterprises must meet the following conditions:

- Having production or assembly technological lines (that meet the prescribed technical conditions and conform to the investment, production and business licenses), already examined and certified by the General Department for Standardization, Metrology and Quality Control.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 50A-TC/TCT-1997 quy định tạm thời về thuế suất thuế nhập khẩu đối với linh kiện, chi tiết nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp các sản phẩm chưa có quy định tiêu chuẩn dạng lắp ráp SKD,CKD, IKD do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.214
DMCA.com Protection Status