Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Thông tư 41/2012/TT-BCT quy định xuất khẩu khoáng sản

Số hiệu: 41/2012/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 21/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hạn chế xuất khẩu khoáng sản

DN đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Thông tư 41/2012/TT-BCT được Bộ Công thương ban hành ngày 24/12/2012 mới được phép xuất khẩu khoáng sản.

Theo đó, điều kiện đầu tiên để có thể xuất khẩu là khoáng sản phải có tên trong danh mục ban hành kèm thông tư.

Danh mục này hiện chỉ còn 10 loại quặng, ít hơn 12 loại so với quy định cũ (22 loại).

Về nguồn gốc khoáng sản, hiện nay đã được nới lỏng hơn khi cho phép xuất khẩu cả những khoáng sản được nhập khẩu hợp pháp hoặc khoáng sản được cơ quan nhà nước tịch thu và phát mại.

Ngoài ra trong một số trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp có thể báo cáo UBND cấp tỉnh để được xem xét về việc xuất khẩu các khoáng sản không đạt được các điều kiện xuất khẩu nêu trên.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 04/2/2013 và thay thế Thông tư số 08/2008/TT-BCT.

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2012/TT-BCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2012

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về xuất khẩu khoáng sản như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định danh mục, tiêu chuẩn, chất lượng khoáng sản xuất khẩu và điều kiện xuất khẩu khoáng sản.

2. Khoáng sản xuất khẩu bao gồm: khoáng sản kim loại, khoáng sản phi kim loại, khoáng sản làm khoáng chất công nghiệp.

Than, dầu mỏ, khí đốt thiên nhiên, condensate, băng cháy, nước khoáng, nước nóng thiên nhiên, khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng, hợp kim, kim loại không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

3. Việc xuất khẩu khoáng sản theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất hoặc nhận gia công chế biến cho thương nhân nước ngoài để xuất khẩu được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài. Khi ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 12/2006/NĐ-CP thì việc xuất khẩu khoáng sản nói ở Khoản này sẽ thực hiện theo Nghị định mới.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến xuất khẩu khoáng sản.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tiêu chuẩn VILAS: Là tiêu chuẩn của Hệ thống công nhận phòng thí nghiệm Việt Nam (Vietnam Laboratory Accrediation Scheme).

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: các cơ quan quản lý nhà nước Trung ương (các Bộ) và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (UBND cấp tỉnh).

3. Chế biến khoáng sản: Là quá trình sử dụng riêng biệt hoặc kết hợp các phương pháp cơ-lý-hóa để làm biến tính khoáng sản nguyên khai nhằm tạo ra một hoặc nhiều sản phẩm dưới dạng: tinh quặng, kim loại, hợp kim, hợp chất hóa học, khoáng chất công nghiệp có quy cách, tính chất phù hợp yêu cầu sử dụng, có giá trị sử dụng và giá trị thương mại cao hơn khoáng sản nguyên khai.

Điều 4. Điều kiện xuất khẩu khoáng sản

1. Chỉ có doanh nghiệp mới được phép xuất khẩu khoáng sản. Doanh nghiệp xuất khẩu khoáng sản là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, có đủ điều kiện theo quy định của Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài.

2. Khoáng sản được phép xuất khẩu khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

a) Đã qua chế biến và có tên trong Danh mục tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

b) Đạt tiêu chuẩn chất lượng không thấp hơn quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

c) Có nguồn gốc hợp pháp, cụ thể là:

- Được khai thác từ các mỏ, điểm mỏ có Giấy phép khai thác, Giấy phép khai thác tận thu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, còn hiệu lực; hoặc

- Được nhập khẩu hợp pháp; hoặc

- Do cơ quan nhà nước nhà nước có thẩm quyền tịch thu và phát mại.

Khoáng sản nhập khẩu (để tái xuất hoặc để chế biến phục vụ xuất khẩu) được coi là hợp pháp khi có Tờ khai hàng hóa khoáng sản nhập khẩu có xác nhận của Hải quan cửa khẩu (bản sao có chứng thực theo quy định).

Đối với khoáng sản tịch thu, phát mại, phải có các chứng từ sau: Hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung công quỹ, Phiếu xuất kho, Biên bản bàn giao tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu bán đấu giá (bản sao có chứng thực theo quy định).

Điều 5. Thủ tục xuất khẩu khoáng sản

1. Doanh nghiệp khi làm thủ tục xuất khẩu khoáng sản, ngoài việc thực hiện các quy định của Hải quan còn phải xuất trình các loại giấy tờ sau:

- Phiếu phân tích mẫu để xác nhận sự phù hợp về tiêu chuẩn, chất lượng của lô hàng xuất khẩu, do một phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS cấp.

- Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của khoáng sản xuất khẩu, cụ thể là:

a) Đối với doanh nghiệp khai thác khoáng sản: Giấy phép khai thác hoặc Giấy phép khai thác tận thu còn hiệu lực.

b) Đối với doanh nghiệp chế biến khoáng sản: Giấy chứng nhận đầu tư nhà máy chế biến và Hợp đồng mua khoáng sản của doanh nghiệp khai thác khoáng sản hợp pháp hoặc chứng từ nhập khẩu khoáng sản hợp lệ (trường hợp doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu khoáng sản nhập khẩu quy định tại Mục c Khoản 2 Điều 4).

c) Đối với doanh nghiệp thương mại kinh doanh xuất nhập khẩu khoáng sản: Hợp đồng mua khoáng sản kèm theo bản sao hóa đơn giá trị gia tăng hoặc Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu khoáng sản ký với doanh nghiệp nêu tại Mục a) và b) của Khoản này; hoặc chứng từ hợp lệ mua khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu, phát mại (quy định tại Mục c Khoản 2 Điều 4).

2. Khi làm thủ tục thông quan, nếu Hải quan cửa khẩu có cơ sở nghi vấn lô hàng khoáng sản xuất khẩu không đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định tại Thông tư này thì có quyền vẫn cho thông quan, đồng thời tiến hành lập Biên bản và lấy mẫu khoáng sản để kiểm tra lại. Việc kiểm tra do một phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS thực hiện. Nếu kết quả kiểm tra khẳng định sự nghi vấn thì doanh nghiệp xuất khẩu phải chịu phạt theo quy định hiện hành và chịu chi phí thử nghiệm. Nếu kết quả kiểm tra cho thấy lô hàng đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định thì chi phí thử nghiệm do Hải quan cửa khẩu chịu.

Điều 6. Trường hợp cá biệt

1. Đối với các trường hợp sau, nếu doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu khoáng sản thì phải báo cáo UBND cấp tỉnh (nơi khoáng sản đó được khai thác, chế biến) để UBND tổ chức kiểm tra, xác nhận và có văn bản đề nghị Bộ Công Thương xem xét, giải quyết:

- Khoáng sản có tên trong danh mục được xuất khẩu, đã qua chế biến nhưng không thể đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định do nguyên nhân khách quan (như: do đặc điểm địa chất mỏ, khoáng sản là sản phẩm phụ thu hồi được trong quá trình chế biến khoáng sản chính, quặng đuôi thải thu hồi được nhưng trình độ công nghệ hiện tại không thể nâng hàm lượng được v.v...).

- Khoáng sản tồn kho của các mỏ có giấy phép khai thác nhưng đã hết hiệu lực.

- Khoáng sản không thuộc danh mục được xuất khẩu, nhưng trong nước không có nhu cầu tiêu thụ hoặc không tiêu thụ hết.

- Khoáng sản xuất khẩu để đối lưu nhập khẩu hàng hóa cần thiết cho nhu cầu sản xuất trong nước.

Trên cơ sở văn bản đề nghị của UBND cấp tỉnh, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể.

Điều 7. Báo cáo thực hiện xuất khẩu khoáng sản

1. Nội dung báo cáo thực hiện xuất khẩu khoáng sản bao gồm:

- Kết quả thực hiện về chủng loại, khối lượng, kim ngạch xuất khẩu khoáng sản, nguồn gốc khoáng sản xuất khẩu.

- Tình hình chấp hành các quy định về xuất khẩu khoáng sản.

2. Báo cáo thực hiện xuất khẩu khoáng sản gồm 2 loại:

- Báo cáo của doanh nghiệp xuất khẩu khoáng sản: được lập định kỳ. Định kỳ báo cáo của doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tùy thuộc yêu cầu quản lý của địa phương. Báo cáo được gửi về Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường nơi doanh nghiệp thực hiện việc xuất khẩu khoáng sản.

- Báo cáo tổng hợp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (hoặc cơ quan chức năng được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ) nơi có khoáng sản xuất khẩu: được lập định kỳ hàng năm (với mốc thời gian thực hiện từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) và gửi về Bộ Công Thương trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo (Biểu mẫu 01).

3. Doanh nghiệp xuất khẩu khoáng sản chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số liệu, thông tin báo cáo.

4. Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu báo cáo đột xuất về tình hình xuất khẩu khoáng sản để phục vụ công tác quản lý, doanh nghiệp xuất khẩu khoáng sản có trách nhiệm phải thực hiện yêu cầu đó.

Điều 8. Trách nhiệm quản lý

1. Vụ Công nghiệp nặng (Bộ Công Thương) chịu trách nhiệm chủ trì và đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan định kỳ tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về xuất khẩu khoáng sản theo Thông tư này và quy định của pháp luật liên quan.

2. Căn cứ tình hình thực tế của hoạt động khai thác, chế biến, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu khoáng sản, Vụ Công nghiệp nặng có trách nhiệm báo cáo Bộ xem xét điều chỉnh, bổ sung Thông tư này khi cần thiết.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 04 tháng 02 năm 2013 và thay thế Thông tư số 08/2008/TT- BCT ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Hợp đồng xuất khẩu khoáng sản hợp lệ (theo Thông tư số 08/2008/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Bộ Công Thương) đã ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực, nhưng không trái với Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư này được tiếp tục thực hiện.

2. Việc xuất khẩu một số loại khoáng sản được khai thác hợp pháp, đang tồn kho của năm 2012 (để giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp) thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, quy định của Thông tư này và hướng dẫn của Bộ Công Thương.

3. Bộ Công Thương có quyền yêu cầu dừng việc xuất khẩu khoáng sản đối với doanh nghiệp xuất khẩu bị phát hiện vi phạm các quy định của Thông tư này.

4. Các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến xuất khẩu khoáng sản chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, doanh nghiệp phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Công Thương để xem xét, xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban bí thư T.W Đảng;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao;
- Tòa án Nhân dân Tối cao;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Tổng cục Hải quan;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Công Thương;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, CNNg.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC, TIÊU CHUẨN, CHẤT LƯỢNG KHOÁNG SẢN XUẤT KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày tháng năm 2012 của Bộ Công Thương)

TT

Danh mục khoáng sản xuất khẩu

Tiêu chuẩn, chất lượng

Ghi chú

1

Sản phẩm chế biến từ quặng Titan

 

 

1.1. Bột zircon

ZrO2  ≥ 65%, cỡ hạt ≤ 75 µm

 

1.2. Ilmenite hoàn nguyên

TiO2 ≥ 56%, FeO ≤ 9%, Fe ≤ 27%.

 

1.3. Xỉ titan loại 1

 TiO2 ≥ 85%, FeO ≤ 10%

 

1.4. Xỉ titan loại 2

 85%>TiO270%, FeO 10%

 

1.5. Tinh quặng Rutil

1.6. Rutil nhân tạo/rutile tổng hợp

1.7. Tinh quặng Monazit

 

TiO2 83%

TiO2 83%

REO ≥ 57%

 

2

Sản phẩm chế biến từ quặng Bôxít

2.1. Alumin

 

Al2O3 ≥ 98,5%

 

2.2. Hydroxit nhôm - Al(OH)3

Al2O3 ≥ 64%

 

3

Tinh quặng đồng (Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo)

Cu≥20%

Xuất khẩu đến hết năm 2015

4

Tinh quặng Vonfram

(Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo)

WO3≥ 55%

 Xuất khẩu đến hết năm 2015

5

Tinh quặng Bismut

Bi ≥ 70%

 

6

Tinh quặng Niken

(Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc)

 Ni ≥ 9,5%

 

7

Bột ôxit đất hiếm riêng rẽ

TREO ≥ 99%

 

8

Tinh quặng Fluorit

 CaF2 ≥ 90%

 

9

Đá hoa trắng

9.1. Dạng bột

- Cỡ hạt < 1mm; độ trắng ≥ 90%

 

9.2. Dạng cục

- Cỡ hạt từ 1mm đến 400 mm; độ trắng ≥ 85%

 Xuất khẩu đến hết năm 2015

10

Bột barit

 BaSO4≥90%, cỡ hạt<1mm

 

 

Biểu mẫu 01

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN NĂM…

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH:

(kèm theo Báo cáo số ………../UBND-CN ngày… tháng .....năm….. của tỉnh…………….)

TT

Tên Doanh nghiệp,

Tên mỏ, Nhà máy chế biến quặng

Số Giấy phép khai thác, chế biến.

Công suất khai thác, chế biến, theo Giấy phép

(nghìn tấn/năm)

Sản lượng

(nghìn tấn)

Tiêu thụ trong nước

(nghìn tấn)

Xuất khẩu

Quặng nguyên khai

Tinh quặng

Quặng nguyên khai

Tinh quặng

Quặng nguyên khai

Tinh quặng

Số lượng

(nghìn tấn)

Gía trị

(USD)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Sản phẩm từ quặng titan (ví dụ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Công ty CP Hoà Tâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mỏ Titan Cây Châm.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhà máy xỉ titan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Công ty CP Khoáng sản Thắng Lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mỏ ..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Sản phẩm từ quặng bôxit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tinh quặng Niken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Tinh quặng Fluorit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Tinh quặng ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 41/2012/TT-BCT

Hanoi, December 24th 2012

 

CIRCULAR

ON THE EXPORT OF MINERALS

Pursuant to the Decree No. 95/2012/NĐ-CP dated November 12th 2012 of the Prime Minister, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Government's Decree No. 15/2012/NĐ-CP dated March 09th 2012, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Mineral;

Pursuant to the Government's Decree No. 12/2006/NĐ-CP dated January 23rd 2006, detailing the implementation of the Law on Trade applicable to international goods trade and the activities of agents, trading, processing, and transiting of goods with foreign partners;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 2427/QĐ-TTg dated December 22nd 2011, approving the Mineral strategy by 2020, and the orientation towards 2030;

Pursuant to the Prime Minister’s Directive No. 02/CT-TTg dated January 09th 2012 on the enhancement of the State management of the exploration, extraction, processing, use, and export of minerals;

At the proposal of the Director of the Department of Heavy Industry,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope of regulation

1. This Circular provides the list, quality standards of exported minerals and the conditions for exporting minerals.

2. The exported minerals include: metallic minerals, non-metallic minerals, industrial minerals.

Coal, petroleum, natural inflammable gases, condensate, methane hydrate, mineral water, natural hot water, mineral as building materials, minerals for producing cement, alloy, and metal that are not regulated by this Circular.

3. The export of minerals in the form of temporary import for re-export or export processing must comply with the Government's Decree No. 12/2006/NĐ-CP dated January 23rd 2006, detailing the implementation of the Law on Trade applicable to international goods trade and the activities of agents, trading, processing, and transiting of goods with foreign partners. When a new Decree supersedes the Decree No. 12/2006/NĐ-CP, the export of minerals mentioned in this Clause shall comply with the new Decree.

Article 2. Subjects of application

This Circular is applicable to the State management agencies and the enterprises related to the export of minerals.

Article 3. Interpretation of terms

In the Circular, the terms below are construed as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Competent State agencies are the central State management agencies (the Ministries), and People’s Committees of central-affiliated cities and provinces (hereinafter referred to as provincial People’s Committees).

3. Mineral processing: is the process of separating or combining the mechanical-physical-chemical to change the properties of raw minerals in order to create one or multiple products in the form of: refined ore, metal, alloy, chemical compounds, and industrial minerals of which the specifications and properties are suitable for the use purposes, the use value and commercial value are high than the raw minerals.

Article 4. Conditions for exporting minerals

1. Only enterprises are allowed to export minerals. The mineral exporters are the enterprises established and operated in accordance with the Law on Enterprises, satisfy all requirements prescribed in the Law on Commerce applicable to the export, import, processing, and agents of goods with foreign partners.

2. Minerals are allow to be exported when all of the following conditions are satisfied:

a) The minerals are processed and in the list in the Annex enclosed with this Circular.

b) The minerals satisfy the quality standards that are not lower than that provided in the Annex enclosed with this Circular.

c) The origins of minerals are legal, in particular:

- The minerals are extracted from the mines that have unexpired Licenses for extraction or the License for exploitation issued by competent State agencies; or

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The minerals are confiscated and liquidated by competent State agencies.

The imported minerals (for re-export or export processing) are considered legal when the Declaration of imported minerals certified by the checkpoint customs is presented (the authenticated copy).

For confisticated and liquidated minerals, the following papers are required: the sale invoices of the confiscated and expropriated assets, the delivery bill, the Record on the handover of violating assets that are confiscated and put up for auction (the authenticated copy).

Article 5. The procedure for exporting minerals

1. When following the procedure for exporting minerals, the following papers must be presented apart from the requirements from the Customs:

- The sample test result for certifying the conformity with the quality standards of the exported consignment, issued by a laboratory that satisfies the VILAS standards.

- The papers proving the legal origins of the exported minerals, in particular:

a) For the enterprises that extract minerals: the unexpired License for extraction or the License for exploitation.

b) For the enterprises that process minerals: the Certificate of investment in the processing factory and the Mineral sale contract from the enterprise that extract minerals legally, or the valid papers about the import of minerals (when the enterprise uses materials being imported minerals as prescribed in Point c Clause 2 Article 4).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. During the customs clearance procedure, if the checkpoint customs suspects that the consignment of exported minerals does not satisfy the quality standards prescribed in this Circular, the customs may still grant the customs clearance, then concurrently make records and take samples for testing again.  The test is carried out by a laboratory that satisfies the VILAS standards. If the test result confirms the suspicion, the exporter shall be penalized as prescribed by current regulations and incur the cost of testing. If the test result show that the consignment satisfies the prescribed quality standards, the customs shall incur the cost of testing.

Article 6. Special cases

1. In the following cases, if the enterprise wishes to export minerals, it shall send report to the provincial People’s Committee where the minerals are extracted or processed for. Then the People’s Committee shall inspect, certify, and send written request to the Ministry of Industry and Trade for consideration and settlement:

- The minerals are in the list of minerals eligible for export, processed, but do not satisfy the quality standards due to objective reasons (such as the geological characteristics of the mine, the minerals are by-products collected during the processing of the primary minerals, or the tailings of which the content is not able to be increased, etc.)

- The remaining minerals of the mines of which the Licenses for extraction are expired.

- The minerals not in the list of minerals eligible for export, but are not demanded or not completely consumed by the domestic market.

- The exported minerals for reciprocating with the import of goods necessary for the domestic production.

Based on the written request from the provincial People’s Committee, the Ministry of Industry and Trade shall preside and cooperate with relevant agencies in considering and resolving each case.

Article 7. The report on the export of minerals

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The types, amount, and turnover of exported minerals, the origins of exported minerals.

- The compliance with the regulations on the export of minerals.

2. There are two kinds of mineral export reports:

- The reports made by mineral exporters shall be made periodically. The reporting period shall by decided by the provincial People’s Committees depending on the local management requirements. The reports shall be sent to the Service of Industry and Trade and the Service of Natural Resources and Environment where the minerals are exported.

- The overall reports annually made by the provincial People’s Committees (or functional agencies assigned by the provincial People’s Committees) where the minerals are exported) and sent to the Ministry of Industry and Trade before January 15th of the next year (Form 01).

3. The mineral exporters are responsible for the accuracy of the reports.

4. The mineral exporters shall make irregular reports on the export of minerals at the request of the competent State agency in order to serve their management.

Article 8. The responsibility for management

1. The Department of Heavy Industry (the Ministry of Industry and Trade) shall presided and cooperate with the relevant Ministries and local authorities in periodically inspecting the compliance with the regulations on export of minerals prescribed in this Circular and relevant laws.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 9. Effects

This Circular takes effect on February 04th 2013, and supersedes the Circular No. 08/2008/TT- BCT dated June 18th 2008 of the Ministry of Industry and Trade, guiding the export of minerals.

Article 10. Implementation organization

1. The valid mineral export contracts (according to the Circular No.  08/2008/TT-BCT dated June 18th 2008 of the Ministry of Industry and Trade) that were signed before this Circular takes effect and do not contradict the Prime Minister’s Directive No. 02/CT-TTg dated January 09th 2012 and this Circular, are still effective.

2. The exports of some minerals being legally extracted or in stock in 2012 (for resolving difficulties of enterprise) shall comply with the directions from the Prime Minister, this Circular, and the guidance from the Ministry of Industry and Trade.

3. The Ministry of Industry and Trade are entitled to request the suspension of the mineral export if the exporter is found violating this Circular.

4. The State management agencies and the enterprises related to the export of minerals are responsible for the implementation of this Circular. Organizations and individuals are recommended to send feedbacks on the difficulties arising during the course of implementation to the Ministry of Industry and Trade for consideration and settlement./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

ANNEX

THE LIST AND QUALITY STANDARDS OF EXPORTED MINERALS
(Enclosed with the Circular No. 41/2012/TT-BCT dated December 24th of the Ministry of Industry and Trade)

No.

List of exported minerals

Quality standards

Notes

1

Products from titanium ore

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1.1. Zirconia powder

ZrO2  ≥ 65%, particle ≤ 75 µm

 

1.2. reverted ilmenite

TiO2 ≥ 56%, FeO ≤ 9%, Fe ≤ 27%.

 

1.3. Titanium slag type 1

 TiO2 ≥ 85%, FeO ≤ 10%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.4. Titanium slag type 2

 85%>TiO270%, FeO 10%

 

1.5. Refined rutile ore

1.6. Artificial rutile/synthetic rutile

1.7. Refined monazite ore 

TiO2 83%

TiO2 83%

REO ≥ 57%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Products from bauxite ore

2.1. Alumina

 

Al2O3 ≥ 98,5%

 

2.2. Aluminium hydroxide Al(OH)3

Al2O3 ≥ 64%

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Refined copper ore (Nui Phao Mineral Extraction and Processing LLC)

Cu≥20%

Export until the end of 2015

4

Refined wolfram ore

(Nui Phao Mineral Extraction and Processing LLC)

WO3≥ 55%

 Export until the end of 2015

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bi ≥ 70%

 

6

Refined nickel ore

(Ban Phuc Nikel Mine LLC)

 Ni ≥ 9,5%

 

7

Rare-earth oxides

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

8

Refined fluoride ore

 CaF2 ≥ 90%

 

9

White marber

9.1. Powder

- Particle < 1mm; whiteness ≥ 90%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.2. Lump

- Particle size: 1mm – 400mm; whiteness ≥ 85%

 Export until the end of 2015

10

Baryte powder

 BaSO4≥90%, particle <1mm

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 quy định về xuất khẩu khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


47.913

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.154.201
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!