Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 215/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư 16/2008/TT-BTC hướng dẫn nhập khẩu

Số hiệu: 215/2010/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 29/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 215/2010/TT-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2010

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI ĐIỂM 1, MỤC II THÔNG TƯ 16/2008/TT-BTC NGÀY 13/02/2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC NHẬP KHẨU, TẠM NHẬP KHẨU XE GẮN MÁY HAI BÁNH KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan;
Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005;
Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 30/7/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho Cơ quan Đại diện ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự và Cơ quan Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài;
Căn cứ Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình dự án ODA;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Thực hiện kiến nghị của Tổ công tác chuyên trách Đề án 30 về cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại điểm 1, mục II Thông tư số 16/2008/TT-BTC ngày 13/02/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại như sau:

Điều 1. Điểm 1 mục II Thông tư số 16/2008/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung và quy định như sau:

“1. Về hồ sơ hải quan:

1.1. Tờ khai hải quan xuất khẩu/nhập khẩu phi mậu dịch: 02 bản chính.

1.2. Vận tải đơn: 02 bản copy.

1.3. Văn bản đề nghị nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh; công hàm đề nghị của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao quy định tại Nghị định số 73/CP ngày 30/7/1994 của Chính phủ; văn bản xác nhận của cơ quan Nhà nước Việt Nam quy định tại Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài; văn bản xác nhận là đối tượng chuyên gia ODA quy định tại Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình dự án ODA; những giấy tờ khác (nếu có) liên quan đến đối tượng nhập khẩu, tạm nhập khẩu hoặc liên quan đến quyền sở hữu xe gắn máy hai bánh của đối tượng nhập khẩu, tạm nhập khẩu được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành: 01 bản chính.

1.4. Riêng đối tượng nêu tại điểm 2.2.c, 2.2.d, mục I Thông tư số 16/2008/TT-BTC ngày 13/02/2008 của Bộ Tài chính, nếu nhập khẩu xe gắn máy hai bánh đã qua sử dụng phải bổ sung thêm các giấy tờ sau:

- Văn bản đề nghị nhập khẩu xe gắn máy hai bánh, có xác nhận địa chỉ cư trú của chính quyền địa phương (đối tượng nêu tại điểm 2.2.c, mục I Thông tư số 16/2008/TT-BTC ngày 13/02/2008 của Bộ Tài chính) hoặc xác nhận kết thúc thời hạn công tác, làm việc, làm chuyên gia của cơ quan chủ quản (đối tượng nêu tại điểm 2.2.d, mục I Thông tư số 16/2008/TT-BTC ngày 13/02/2008 của Bộ Tài chính): 01 bản chính;

- Quyết định của cơ quan nhà nước cử đi công tác, làm việc, làm chuyên gia ở nước ngoài (đối tượng nêu tại điểm 2.2.d, mục I Thông tư số 16/2008/TT-BTC ngày 13/02/2008 của Bộ Tài chính): 01 bản photocopy từ bản chính, xuất trình bản chính để công chức hải quan kiểm tra, đối chiếu;

- Hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu Việt Nam còn giá trị (đối tượng nêu tại điểm 2.2.c, mục I Thông tư số 16/2008/TT-BTC ngày 13/02/2008 của Bộ Tài chính và theo quy định tại Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Cư trú) có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu (trường hợp cơ quan Công an không cấp Quyết định hoặc Giấy báo tin hồi hương theo Luật Cư trú): 01 bản photocopy từ bản chính, xuất trình bản chính để công chức hải quan kiểm tra, đối chiếu;

- Hộ chiếu: 01 bản photocopy từ bản chính, xuất trình bản chính để công chức hải quan kiểm tra, đối chiếu;

- Sổ hộ khẩu do cơ quan Công an Việt Nam cấp: 01 bản photocopy từ bản chính, xuất trình bản chính để công chức hải quan kiểm tra, đối chiếu;

- Giấy tờ chứng minh đã được cơ quan có thẩm quyền của nước định cư cho phép thường trú hoặc cư trú vĩnh viễn hoặc vô thời hạn (đối tượng nêu tại điểm 2.2.c, mục I Thông tư số 16/2008/TT-BTC ngày 13/02/2008 của Bộ Tài chính) và Giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu của bản thân đối với xe gắn máy hai bánh như: giấy đăng ký xe hoặc giấy xác nhận thu hồi đăng ký xe do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp, bằng lái xe (theo quy định của nước sở tại – nếu có):

+ Nếu giấy tờ nêu trên sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh thì nộp: 01 bản photocopy từ bản chính, xuất trình bản chính để công chức hải quan kiểm tra, đối chiếu;

+ Nếu giấy tờ nêu trên không sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh thì nộp: 01 bản photocopy từ bản chính, 01 bản dịch tiếng Việt có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1, Điều 5 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

Khi tiếp nhận hồ sơ hải quan, sau khi công chức hải quan thực hiện kiểm tra, đối chiếu nội dung bản chính với nội dung bản sao thì công chức có trách nhiệm xác nhận nội dung đã kiểm tra, đối chiếu trên bản photocopy từ bản chính”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, theo dõi và thực hiện nội dung quy định tại Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Quốc hội; VP Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở TC, Cục thuế, Hải quan, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo; Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ; Website Bộ Tài chính; Website Hải quan;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCHQ. (440)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No: 215/2010/TT-BTC

Hanoi, December 29, 2010

 

CIRCULAR

ON AMENDING AND SUPLEMENTING SOME CONTENTS AT THE POINT 1, ITEM II OF THE FEBRUARY 13, 2009 CIRCULAR NO.16/2008/TT-BTC OF THE MINISTRY OF FINANCE GUIDING THE IMPORT, TEMPORARY IMPORT OF MOTORCYCLE NOT FOR TRADING PURPOSE

Pursuant to the Law on Customs No.29/2001/QH10 and the Law No.45/2005/QH11, of June 14, 2005, amending and supplementing a number of articles of the Law on Customs;
Pursuant to the Law on import, export tax No. 45/2005/QH11 of June 14, 2005;
Pursuant to the Government’s Decree No.154/2005/ND-CP of December 15, 2005 specifying a number of articles of the Law on Customs on customs procedures, customs inspection and supervision;
Pursuant to the Government’s Decree No.149/2005/ND-CP specifying implementing of the Law on import, export tax;
Pursuant to the Government’s Decree No.12/2006/ND-CP of January 23, 2006 providing in specifying on implementing the Commercial  Law on international goods buying and selling  activities and activities of agents in buying, selling,  processing and goods transiting with foreign countries;
Pursuant to the Government’s Decree No. 73/CP, of July 30, 1994 providing in specifying the Ordinance on preferential and exemption right of Foreign Affairs representative agencies, consul agencies and representative agencies of international organizations in Vietnam;
Pursuant to The Prime Minister’s Decision No.210/1999/QD-TTG, of  October 27, 1999, on some of policies for Vietnamese abroad;
Pursuant to The Prime Minister’s Decision No. 119/2009/QD-TTg, of October 01, 2009 on promulgating the Regulation on foreign experts who implement ODA project programmers;
Pursuant to the Government’s Decree No.118/2008/ND-CP, of November 27, 2008 providing function, task, power and organizational structure of The Ministry of Finance;
To implement the petition of the specialized working group of The Prime Minister’s 30 project on reforming administrative procedures, The Ministry of Finance amends and supplements some contents at the point 1, item ii of the February 13, 2009 circular no.16/2008/tt-btc of the ministry of finance guiding the import, temporary import of motorcycle not for trading purpose as follow:

Article 1. The point 1, section II of the Circular No.16/2008/TT-BTC are amended, supplemented and provided as follow:

 “1. Regarding to customs dossiers:

1.1. The customs declaration on non-trade export/import: 02 original copies.

1.2. The bill of lading: 02 copies.

1.3. A written request for motorcycle import or temporary import and diplomatic note of request of subjects entitled to diplomatic privileges and immunities under the Government’s Decree No.73/CP, of July 30, 1994; a certifying document of Vietnam state agency under The Prime Minister’s Decision No.210/1999/QD-TTg, of October 27, 1999 on some policies for Vietnamese abroad; a document certifying that the subjects are ODA experts under the Prime Minister’s Decision No. 119/2009/QD-TTg of October 01, 2009 on promulgating the Regulation on foreign experts who implement ODA project programmers; other documents (if any) in relating to subjects of import or temporary import or relating to motorcycle ownership of subjects of import or temporary import, provided in current law documents: 01 original copy.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- A written request for motorcycle import certified by a local administration on the applicants address of residence (for subjects specified at point 2.2c, section I of the Ministry of Finance’s Circular No.16/2008/TT-BTC, of February 13, 2008) or confirming of ending working time-limit to work or act as an expert of the governing agency (for subjects specified at point 2.2d, section I of the Ministry of Finance’s Circular No.16/2008/TT-BTC, of February 13, 2008): 01 original copy;

- Decision of state agency for assigning to take a mission, work, act as an expert abroad (for subjects specified at point 2.2d, section I of the Ministry of Finance’s Circular No.16/2008/TT-BTC, of February 13, 2008): 01 copy from the original, presenting the original to customs official inspection, comparison;

- Vietnam passport or paper replacing for Vietnam passport that is valid (for subjects specified at point 2.2c, section I of the Ministry of Finance’s Circular No.16/2008/TT-BTC, of February 13, 2008 and provisions of The Ministry of Public Security  Circular No. 06/2007/TT-BCA-C11, of July 01, 2007, on guiding implementation a number of articles of the Residence Law), with an entry stamp of the immigration management agency at the border gate (when The agency of Public Security does not issue a Decision or repatriation notice under the Residence Law): 01 copy from the original, presenting the original to customs official inspection, comparison;

- Passport:  01 copy from the original, presenting the original to customs official inspection, comparison;

- Household status book issued by Vietnam police office: 01 copy from the original, presenting the original to customs official inspection, comparison;

- Paper evidencing that the applicant is permitted to reside permanently or indefinitely (for subjects specified at point 2.2c, section I of the Ministry of Finance’s Circular No.16/2008/TT-BTC, of February 13, 2008) and paper evidencing on the ownership to motorcycle such as: vehicle registration or paper confirming of recovery vehicle registration issued by competent agency of the country of residence, driver license (as requires by the country of residence, if any):

+ If the above stated documents are in Vietnamese, English shall submit: 01 copy from the original, presenting the original to customs official inspection, comparison;

+ If the above stated documents are not in Vietnamese, English shall submit: 01 copy from the original, 01Vietnamese translation notarized by the competence agency according to provisions at the clause 1, Article 5 of the Government’s Decree No.79/2007/ND-CP, of May 18, 2007 on issuing  of copies from master registers, authentication of copies from originals, and authentication of signatures.

When receiving customs dossiers, after the customs officials implement inspection and comparison the content of the original with its copy, the official shall be responsible for confirming that the content was inspected and comprised on the copy from the original”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular takes effect 45 days after its signing.

2. The Director General of Customs directs Directors of Customs in centrally-affiliated cities and provinces to be responsible for management operating, tracking and implementing content of this Circular./.

 

 

 

ON BEHALF OF MINISTER
DEPUTY OF MINISTER
Do Hoang Anh Tuan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 215/2010/TT-BTC ngày 29/12/2010 sửa đổi điểm 1, mục II Thông tư 16/2008/TT-BTC hướng dẫn việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.633

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!