Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 21/2023/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Sinh Nhật Tân
Ngày ban hành: 14/11/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia

Ngày 14/11/2023, Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Thông tư 21/2023/TT-BCT quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia.

Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh tạm nhập từ Lào và Campuchia để tái xuất sang nước thứ ba đối với gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên thuộc nhóm HS 44.03 và 44.07 theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022.

Danh mục gỗ cây dạng thô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc dác gỗ hoặc đẽo vuông thô thuộc nhóm HS 44.03

- Đã xử lý bằng sơn, chất màu, chất creozot hoặc các chất bảo quản khác:

+ Từ cây lá kim (Mã 4403.11)

Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng (Mã 4403.11.10)

Loại khác (Mã 4403.11.90)

+ Từ cây không thuộc loài lá kim (Mã 4403.12)

Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng (Mã 4403.12.10)

Loại khác (Mã 4403.12.90)

- Loại khác, từ cây lá kim:

+ Từ cây thông (Pinus spp.), có kích thước mặt cắt ngang nhỏ nhất từ 15 cm trở lên (Mã 4403.21)

Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng (Mã 4403.21.10)

Loại khác (Mã 4403.21.90)

+ Từ cây thông (Pinus spp.), loại khác (Mã 4403.22)

Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng (Mã 4403.22.10)

Loại khác (Mã 4403.22.90)

+ Từ cây linh sam (Abies spp.) và vân sam (Picea spp.), có kích thước mặt cắt ngang nhỏ nhất từ 15 cm trở lên (Mã 4403.23)

Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng (Mã 4403.23.10)

Loại khác (Mã 4403.23.90)

+ Từ cây linh sam (Abies spp.) và cây vân sam (Picea spp.), loại khác (Mã 4403.24)

Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng (Mã 4403.24.10)

Loại khác (Mã 4403.24.90)

+ Loại khác, có kích thước mặt cắt ngang nhỏ nhất từ 15 cm trở lên (Mã 4403.25)

Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng (Mã 4403.25.10)

Loại khác (Mã 4403.25.90)

+ Loại khác (Mã 403.26)

- Loại khác, từ gỗ nhiệt đới:

+ Gỗ Meranti đỏ sẫm, gỗ Meranti đỏ nhạt và gỗ Meranti Bakau (Mã 4403.41)

Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng (Mã 4403.41.10)

Loại khác (Mã 4403.41.90)

+ Gỗ Tếch (Teak) (Mã 4403.42)

Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng (Mã 4403.42.10)

Loại khác (Mã 4403.42.90)

+ Loại khác (Mã 4403.49)

Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng (Mã 4403.49.10)

Loại khác (Mã 4403.49.90)

- Loại khác:

+ Gỗ sồi (Quercus spp.) (Mã 4403.91)

Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng (Mã 4403.91.10)

Loại khác (Mã 4403.91.90)

+ Từ cây dẻ gai (Fagus spp.), có kích thước mặt cắt ngang nhỏ nhất từ 15 cm trở lên (Mã 4403.93)

Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng (Mã 4403.93.10)

Loại khác (Mã 4403.93.90)

+ Từ cây dẻ gai (Fagus spp.), loại khác (Mã 4403.94)

Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng (Mã 4403.94.10)

Loại khác (Mã 4403.94.90)

+ Từ cây Bạch dương (Betula spp.), có kích thước mặt cắt ngang nhỏ nhất từ 15 cm trở lên (Mã 4403.95)

Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng (Mã 4403.95.10)

Loại khác (Mã 4403.95.90)

+ Từ cây bạch dương (Betula spp.), loại khác (Mã 4403.96)

Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng (Mã 4403.96.10)

Loại khác (Mã 4403.96.90)

+ Từ cây dương (poplar and aspen) (Populus spp.) (Mã 4403.97)

Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng (Mã 4403.97.10)

Loại khác (Mã 4403.97.90)

+ Từ bạch đàn (Eucalyptus spp.) (Mã 4403.98)

Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng (Mã 4403.98.10)

Loại khác (Mã 4403.98.90)

+ Loại khác (Mã 4403.99)

Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng (Mã 4403.99.10)

Loại khác (Mã 4403.99.90)

Thông tư 21/2023/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2027.

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2023/TT-BCT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2023

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TẠM NGỪNG KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT GỖ TRÒN, GỖ XẺ TỪ RỪNG TỰ NHIÊN TỪ LÀO VÀ CAMPUCHIA

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thương nhân tham gia hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia.

Điều 3. Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh tạm nhập từ Lào và Campuchia để tái xuất sang nước thứ ba đối với gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên thuộc nhóm HS 44.03 và 44.07 theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2027.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có phát sinh vướng mắc, thương nhân, các cơ quan, tổ chức có liên quan phản ánh bằng văn bản về Bộ Công Thương để xử lý./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Viện KSND tối cao, Toà án ND tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ Công Thương: Lãnh đạo Bộ, Tổng cục QLTT, các Cục, Vụ thuộc Bộ;
- Website Bộ Công Thương;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Lưu: VT, XNK (15)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Sinh Nhật Tân

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 21/2023/TT-BCT ngày 14/11/2023 quy định về tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.441

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!