Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Thông tư 183/2012/TT-BTC mẫu tờ khai phụ lục tờ khai hàng hóa nhập xuất kho

Số hiệu: 183/2012/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 25/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Mẫu tờ khai nhập, xuất kho ngoại quan

Từ ngày 1/1/2013, mẫu tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan (HQ/2012-KNQ) và mẫu phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan (PLHQ/2012-KNQ) sẽ được chính thức áp dụng.

Đây là các biểu mẫu được ban hành tại Thông tư 183/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012.

Theo đó, mẫu tờ khai cũ (HQ/2002/KNQ) ban hành kèm theo Quyết định 1473/2002/QĐ-TCHQ sẽ bị thay thế bởi mẫu mới.

Người kê khai có thể kê khai trực tiếp trên tờ khai và phụ lục hoặc kê khai theo định dạng chuẩn trên máy tính và nội dung được in ra trên tờ khai, phụ lục.

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 183/2012/TT-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2012

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH MẪU TỜ KHAI, PHỤ LỤC TỜ KHAI HÀNG HÓA NHẬP, XUẤT KHO NGOẠI QUAN VÀ VIỆC SỬ DỤNG TỜ KHAI, PHỤ LỤC TỜ KHAI HÀNG HÓA NHẬP, XUẤT KHO NGOẠI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 sửa đi, b sung một số điều của Luật Hi quan;

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hi quan;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu t chức ca Bộ Tài chính;

Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02/6/2010 về đơn giản hóa 258 th tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý ca Bộ, ngành;

Thực hiện Nghị quyết s 68/NQ-CP ngày 27/12/2010 về đơn gin hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưng Tổng cục Hải quan;

Bộ trưng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan và việc sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan,

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này:

1. Mẫu tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan (mẫu HQ/2012-KNQ);

2. Mu phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan (mẫu PLHQ/2012-KNQ);

3. Quy định việc sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, thay thế mẫu tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan (mẫu HQ/2002/KNQ) ban hành kèm Quyết định số 1473/2002/QĐ-TCHQ ngày 24/5/2002 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Tng cục trưởng Tng cục Hải quan các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:
- VP TW Đảng và các Ban của Đng;
- VP Quốc Hội, VP Chủ tịch nước, VPCP;
- Viện kiểm sát NDTC, Toà án NPTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-
Văn phòng BCĐ TW về phòng chống tham nhũng;
- UBND tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Website Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan các tnh, thành phố;
- Website Tng cục Hi quan;
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

QUY ĐỊNH

VIỆC SỬ DỤNG TỜ KHAI, PHỤ LỤC TỜ KHAI HÀNG HÓA NHẬP, XUẤT KHO NGOẠI QUAN
(Ban hành kèm theo Thông t
ư số 183/2012/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2012)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan (mẫu HQ/2012-KNQ) và phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan (mẫu PLHQ/2012-KNQ) (sau đây gọi tắt là tờ khai và phụ lục tờ khai) được in bằng tiếng Việt, gồm 02 bản (01 bản lưu tại cơ quan hải quan và 01 bn lưu người khai hi quan).

2. Mu tờ khai và phụ lục tờ khai được in mực đen, trên giấy trắng khổ A4 (21cm x 29,7cm) được cơ quan hải quan thông báo công khai trên các trang, thông tin điện t hoặc tại các địa điểm làm thủ tục hi quan; người s dụng tự in, tự tạo mẫu hoặc sao chụp từ các mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai đ khai hải quan. Việc tự tạo mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai phải đảm bảo đúng khuôn dạng, nội dung và các tiêu chí theo mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai ban hành kèm Thông tư này.

Chương 2.

QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG TỜ KHAI VÀ PHỤ LỤC TỜ KHAI

1. Người khai hải quan có thể kê khai trực tiếp trên tờ khai, phụ lục tờ khai hoặc kê khai theo định dạng chun của tờ khai, phụ lục tờ khai trên máy tính và nội dung kê khai được in ra trên tờ khai, phụ lục tờ khai.

2. Người khai hải quan khi kê khai trực tiếp trên tờ khai, phụ lục tờ khai và công chức hải quan khi đăng ký tờ khai, c nhận hàng hóa nhập, xuất kho trên tờ khai, phụ lục tờ khai chỉ được sử dụng một loại mực, không dùng mực đỏ, bút chì hoặc các thứ mực dễ phai không thể hiện rõ nội dung kê khai, đăng ký, xác nhận; không được tẩy, xóa nội dung đã kê khai, đăng ký, xác nhận; trường hợp sửa chữa nội dung đã kê khai, đăng ký, xác nhận thì phải đóng dấu (dấu của người khai hoặc của dấu của công chức hải quan) xác nhận.

3. Khi kê khai đối với hàng hóa được phép theo quy định của pháp luật liên quan, chuyển cửa khu từ cửa khu nhập hoặc các địa điểm m thủ tục hi quan ngoài cửa khu đến kho ngoại quan và ngược lại hoặc từ kho ngoại quan này đến kho ngoại quan khác, người khai hải quan thực hiện kê khai đăng ký chuyển ca khu (ô số 20) thay cho việc nộp Đơn xin chuyn cửa khu.

4. Quy định về sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai

Tiêu thức

Nội dung hướng dẫn cụ thể

Góc trên bên trái tờ khai

Người khai hi quan khai tên Cục Hải quan và Chi cục Hi quan kho ngoại quan nơi đăng ký tờ khai.

Phần gia tờ khai

- Số tờ khai, ngày đăng ký: là số thứ tự của tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan hàng ngày tại từng Chi cục Hi quan do h thng tự động cp hoặc theo số thứ tự ghi trên sổ theo dõi đăng ký tờ khai (đi với trường hợp chưa có phần mm qun lý).

- Mục này phải thể hiện đầy đ số tờ khai, mã Chi cục Hải quan đăng ký theo trật tự: số tờ khai/KNQ/mã Chi cục Hải quan đăng ký tờ khai và ngày công chức hải quan đăng ký tờ khai

- Số lượng phụ lục tờ khai: là số lượng phụ lục kèm tờ khai (trong trường hợp lô hàng có từ 6 mặt hàng trở lên)

Góc trên bên phải tờ khai

Công chức hải quan đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu ký tên, đóng dấu công chức.

A- Phần dành cho ngưi khai hải quan khai hàng nhp kho

Ô số 1

Người thuê kho ngoại quan: Khai đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại và mã số thuế (nếu có) ca người thuê kho ngoại quan.

Ô số 2

Chủ kho ngoại quan/địa chỉ kho: Khai đầy đủ tên chủ kho ngoại quan và địa chỉ kho ngoại quan theo Quyết định thành lập kho ngoại quan của Tng cục Hải quan

Ô số 3

Hợp đồng thuê kho: số/ngày/Thời hạn: Khai đầy đủ số hiệu, ngày, tháng, năm và thời hạn hiệu lực của hợp đồng thuê kho ngoại quan

Ô s 4

Giấy phép: số/ngày/Thời hạn: Khai số, ngày, tháng, năm và thời hạn hiệu lực ca Giy phép của cơ quan có thm quyền cho phép gửi kho ngoại quan đi với một s mặt hàng theo quy định phi có giy phép gửi kho ngoại quan.

Ô số 5

Phương tiện vận tải: Người khai hải quan khai tên tàu bin, số chuyến bay, s chuyến tàu hỏa, số hiệu và ngày đến của phương tiện vận tải ch hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam theo các loại hình vận chuyển đường bin, đường hàng không, đường sắt, đường bộ.

Ô số 6

Vận đơn/tờ khai hải quan/số hiệu/ngày:

- Khai s, ngày, tháng, năm của vận đơn hoặc chứng từ vn tải do người vận tải cấp; hoặc:

- Khai số, mã loại hình, ngày, tháng, năm của tờ khai hi quan đối với hàng hóa xuất khẩu gửi kho ngoại quan hoặc hàng hóa từ kho ngoại quan khác chuyn đến.

Ô số 7

Địa điểm xếp hàng: Khai tên cảng, địa điểm (được thỏa thuận trong hợp đng thương mại hoặc ghi trên vận đơn) nơi hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải để chuyn đến Việt Nam hoặc địa điểm trong nội địa nơi hàng hóa được chuyn đến kho ngoi quan.

Ô số 8

Cửa khu nhập: Khai tên cng, cửa khẩu, sân bay, nhà ga đường sắt nơi hàng hóa được chuyển đến kho ngoại quan.

Ô số 9

Nước xuất khẩu: Khai mã quốc gia, vùng lãnh thổ nơi mà từ đó hàng hóa được chuyn đến Việt Nam (nơi hàng hóa được xuất bán cuối cùng đến Việt Nam) theo quy định trong ISO 3166. Đối với hàng hóa từ trong nước nhập kho ngoại quan thì khai là “VN“

Ô số 10

Mã nguyên tệ: Khai mã của loại tiền tệ dùng đ thanh toán (nguyên t) của mặt hàng gửi kho ngoại quan, áp mã tiền tệ phù hợp với ISO 4217 (ví dụ đồng đô la Mỹ là "USD”)

Ô số 11

Mô tả hàng hóa:

- Khai rõ tên hàng, quy cách phẩm chất hàng hóa theo bộ chứng từ hàng hóa đưa vào kho ngoại quan.

- Trong trường hợp lô hàng có từ 6 mặt hàng tr lên thì cách khai vào tiêu thức này như sau:

+ Trên tờ khai hải quan khai: “theo phụ lục tờ khai’'.

+ Trên phụ lục tờ khai: khai rõ tên, quy cách phẩm chất từng mặt ng.

Đối với lô hàng có nhiều chi tiết, nhiều mặt hàng (ví dụ: thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ) thì doanh nghiệp khai tên gọi chung của lô hàng trên tờ khai và lập bản kê chi tiết (không phải khai vào phụ lục).

Ô số 12

Mã số hàng hóa

- Khai mã số phân loại hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khẩu Việt Nam (HS.VN) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

- Trong trường hợp lô hàng có từ 6 mặt hàng trở n thì cách khai vào tiêu thức này như sau:

a. Trên tờ khai hi quan: không khai gì.

b. Trên ph lục tờ khai: khai rõ mà số từng mặt hàng.

Ô số 13

Xuất xứ:

- Khai mã quốc gia, vùng lãnh thổ nơi hàng hóa được chế tạo (sản xuất) ra theo quy định trong ISO 3166.

- Trường hợp lô hàng có từ 6 mặt hàng trở lên thì cách khai vào ô này thực hiện như hướng dn tại ô số 12.

Ô số 14

Lượng hàng:

- Khai số lượng, khối lượng hoặc trọng lượng từng mặt hàng trong lô hàng phù hợp với đơn vị tính tại ô số 15.

- Trường hợp lô hàng có từ 6 mặt hàng tr lên thì cách khai vào ô này thực hin như hướng dẫn tại ô số 12.

Ô số 15

Đơn vị tính:

- Khai tên đơn vị tính cửa từng mặt hàng (ví dụ: mét, kg, ...) theo quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Trường hợp số hàng có từ 6 mặt hàng tr lên thì cách khai vào ô này thực hiện như hướng dẫn tại ô số 12.

Ô số 16

Trị giá nguyên tệ:

- Khai trị giá nguyên tệ của từng mặt hàng nhập khẩu.

- Trường hợp lô hàng có từ 6 mặt hàng tr lên thì cách khai vào ô này thực hiện, như sau:

+ Trên tờ khai hải quan: khai tng trị giá nguyên tệ của các mặt hàng khai báo trên phụ lục tờ khai.

+ Trên phụ lục tờ khai: Khai trị giá nguyên tệ của từng mặt hàng.

Ô số 17

Số hiệu container: áp dụng cho hàng hóa vận chuyển hàng hóa bằng Container và phải khai số hiệu từng Container.

Trường hợp có từ 5 container trở lên thì tại ô này khai tng số container, số hiệu của từng container khai trên phụ lục tờ khai.

Ô số 18

Trọng lượng (kg): Khai tng trọng lượng tịnh (net weight) của lô hàng

Ô số 19

Số lượng kiện: Khai tng số lượng kiện của lô hàng

Ô số 20

Đăng ký vận chuyn:

a) Thời gian dự kiến vận chuyển: Khai rõ từ ngày, giờ bt đầu vận chuyn và ngày, giờ kết thúc vận chuyển;

b) Tuyến đưng: Khai rõ lộ trình theo tuyến đường quốc lộ nơi phương tiện vận chuyển hàng hóa đi qua. Ví dụ: Hàng hóa vận chuyển từ cửa khu nhập (ô số 8): Chùa Vẽ - Hải Phòng đến địa điểm kho ngoại quan (ô số 2): KCN Yên Phong - Bc Ninh thì khai: Quốc lộ 5 - Quốc lộ 1A.

c) Loại phương tiện: Khai rõ loại phương tiện, ví dụ: ô tô, xe đu kéo,,..

Ô số 21

Chứng từ đi kèm: Kê khai các loại chứng từ đi kèm ca lô hàng nhập kho ngoại quan và khai rõ số lượng, phiên bản của mỗi loại chứng từ

Ô số 22

Người khai hi quan (là người thuê kho hoặc chủ kho ngoại quan nếu được 1 người thuê kho ủy quyền) ghi ngày/ tháng/ năm khai, ký xác nhận, ghi rõ 1 họ tên, chức danh và đóng dấu trên tờ khai.

B. Phần dành cho cơ quan Hải quan

Ô số 23

Xác nhận hàng nhập kho ngoại quan: Công chức hải quan kho ngoại quan xác nhận về: thời gian hàng nhập kho, lượng hàng nhập kho, tình trạng hàng hóa nhập kho và ký tên, đóng dấu công chức sau khi hàng hóa đã 1 nhập vào kho ngoại quan.

Ô số 24

Lệ phí hải quan: Dành cho việc dán tem lệ phí hải quan hoặc ghi số, ngày biên lai lệ phí hải quan.

Ô số 25

Xác nhận gia hạn thời gian gửi kho ngoại quan:

Sau khi được người có thm quyền chấp nhận gia hạn thời gian hàng hóa được gửi kho ngoại quan, công chức hải quan kho ngoại quan ghi các thông tin về s công văn đ ngh gia hạn, thời gian gia hạn và ký tên, đóng dấu.

C. Phần theo dõi hàng xuất kho ngoi quan

Ô số 26

Ngày xuất kho: Là ngày người khai hải quan kê khai hàng xuất kho ngoại quan. Trường hợp số ln xut kho nhiu hơn 04 lần thì người khai hi quan sử dụng phụ lục theo dõi hàng xuất kho ngoại quan để kê khai.

Ô số 27

Tên hàng: Khai như hưng dẫn tại ô số 11

Ô số 28

Lượng hàng: Khai như hướng dẫn tại ô số 14

Ô số 29

Lũy kế: Khai rõ lượng hàng còn lại trong kho ngoại quan sau khi đã xuất kho

Ô số 30

Nước nhập khẩu: Khai mã quốc gia, vùng lãnh th nơi mà từ đó hàng hóa được chuyn đến từ kho ngoại quan áp dụng theo quy định trong ISO 3166

Ô số 31

Cửa khẩu xuất/tờ khai nhập khẩu: Khai cửa khu mà hàng hóa đi qua để ra nước ngoài; Nếu hàng chuyển sang kho ngoại quan khác hoặc nhập khẩu vào nội địa thì khai số, hiệu, ngày tờ khai nhập kho hoặc nhập khẩu

Ô số 32

Đăng ký chuyn cửa khu (tuyến đường, thời gian, phương tiện): Khai như hướng dẫn tại ô số 20.

Ô số 33

Người khai ký tên, đóng dấu: Khai như hưng dẫn tại ô số 22.

Ô số 34

Hi quan xác nhận xuất kho: Sau khi lô hàng xuất kho ngoại quan, công chức hải quan giám sát kho ghi ngày, tháng, năm, ký tên, đóng dấu công chức.

Ô s 35

Xác nhận hàng đến cửa khu xut:

Công chức hi quan kho ngoại quan căn cứ vào xác nhận của hi quan cửa khẩu xuất và Phiếu xuất kho đ xác nhận

Ô số 36

Ghi chép khác của hải quan: Công chức hải quan kho ngoại quan ghi nhng vấn đề cn lưu ý (nếu có) đối với lô hàng gửi kho ngoại quan

Ô số 37

Thanh khoản hàng nhập, xuất kho ngoại quan:

Sau khi số hàng cuối cùng được xuất ra khi kho ngoại quan, căn cứ kết quả xác nhận hàng đến ca khẩu xuất tại ô số 35, công chức hải quan xác nhận thanh khoản trên tờ khai, đồng thời ký tên, đóng du công chức và ghi rõ ngày, tháng, năm.

HẢI QUAN VIỆT NAM

HQ/2012-KNQ

TỜ KHAI HÀNG HÓA NHẬP, XUẤT KHO NGOẠI QUAN

(Bản lưu cơ quan hải quan)

Cục Hải quan:

Chi cục Hải quan:

Tờ khai số:       /KNQ/

Ngày đăng ký:

Số lượng phụ lục tờ khai:

Công chức đăng ký tờ khai

A- PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI KHAI HẢI QUAN KHAI HÀNG NHẬP KHO

1. Người thuê kho ngoại quan:

Mã số thuế

3. Hợp đồng thuê kho:

- Số:

- Ngày  /   / 

- Thời hạn:   /     /

4. Giấy phép:

- Số:

- Ngày    /    /

- Thời hạn:

2. Chủ kho ngoại quan/địa chỉ kho

5. Phương tiện vận tải:

- Tên, số hiệu

- Ngày đến

6. Vận đơn/Tờ khai hải quan:

- Số:

- Ngày    /     /

7. Địa điểm xếp hàng

8. Cửa khẩu nhập

9. Nước xuất khẩu

10. Mã nguyên tệ

TT

1. Mô tả hàng hóa

12. Mã số HS

13. Xuất xứ

14. Lượng hàng

15. Đơn vị tính

16. Trị giá nguyên tệ

1

2

3

4

5

Tổng cộng

17. Số hiệu container:  1.                                          2.

                                      3.                                          4.

18. Trọng lượng (NW/kg):

19. Số lượng kiện:

20. Đăng ký chuyển cửa khẩu

a) Thời gian dự kiến vận chuyển

Từ:         giờ, ngày   /   /    đến    giờ, ngày    /     /

b) Tuyến đường

c) Loại phương tiện

21. Chứng từ kèm:

- Hợp đồng thuê kho:

- Bản kê chi tiết:

- Vận đơn:

- Giấy phép:

- Tờ khai hải quan:

- …

Bản chính

…………

…………

…………

…………

…………

…………

Bản sao

…………

…………

…………

…………

…………

…………

22. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai trên
Ngày … tháng … năm …………..
(Người khai ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

B- PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN HẢI QUAN

23. Xác nhận hàng nhập kho ngoại quan
(Công chức hải quan ký tên, đóng dấu)

24. Lệ phí hải quan:

25. Xác nhận gia hạn thời gian gửi kho ngoại quan:
(Công chức hải quan ký tên, đóng dấu)

- Số công văn đề nghị:

- Thời gian gia hạn:


C- PHẦN THEO DÕI HÀNG XUẤT KHO NGOẠI QUAN

S lượng phụ lục:....

Ngày xuất kho

Tên hàng

Lượng hàng

Lũy kế

Nước nhập khẩu

Cửa khẩu xuất/Tờ khai nhập khẩu

Đăng ký chuyển cửa khẩu (tuyến đường, thời gian, phương tiện)

Người khai ký tên, đóng dấu

Hải quan xác nhn xuất kho

Xác nhận hàng đến cửa khu xuất

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36. Ghi chép khác ca Hi quan

37. Thanh khoản hàng nhập, xuất kho ngoại quan


HẢI QUAN VIỆT NAM

HQ/2012-KNQ

TỜ KHAI HÀNG HÓA NHẬP, XUẤT KHO NGOẠI QUAN

(Bản lưu người khai hải quan)

Cục Hải quan:

Chi cục Hải quan:

Tờ khai số:       /KNQ/

Ngày đăng ký:

Số lượng phụ lục tờ khai:

Công chức đăng ký tờ khai

A- PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI KHAI HẢI QUAN KHAI HÀNG NHẬP KHO

1. Người thuê kho ngoại quan:

Mã số thuế

3. Hợp đồng thuê kho:

- Số:

- Ngày  /   / 

- Thời hạn:   /     /

4. Giấy phép:

- Số:

- Ngày    /    /

- Thời hạn:

2. Chủ kho ngoại quan/địa chỉ kho

5. Phương tiện vận tải:

- Tên, số hiệu

- Ngày đến

6. Vận đơn/Tờ khai hải quan:

- Số:

- Ngày    /     /

7. Địa điểm xếp hàng

8. Cửa khẩu nhập

9. Nước xuất khẩu

10. Mã nguyên tệ

TT

1. Mô tả hàng hóa

12. Mã số HS

13. Xuất xứ

14. Lượng hàng

15. Đơn vị tính

16. Trị giá nguyên tệ

1

2

3

4

5

Tổng cộng

17. Số hiệu container:  1.                                          2.

                                      3.                                          4.

18. Trọng lượng (NW/kg):

19. Số lượng kiện:

20. Đăng ký chuyển cửa khẩu

a) Thời gian dự kiến vận chuyển

Từ:         giờ, ngày   /   /    đến    giờ, ngày    /     /

b) Tuyến đường

c) Loại phương tiện

21. Chứng từ kèm:

- Hợp đồng thuê kho:

- Bản kê chi tiết:

- Vận đơn:

- Giấy phép:

- Tờ khai hải quan:

- …

Bản chính

…………

…………

…………

…………

…………

…………

Bản sao

…………

…………

…………

…………

…………

…………

22. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai trên
Ngày … tháng … năm …………..
(Người khai ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

B- PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN HẢI QUAN

23. Xác nhận hàng nhập kho ngoại quan
(Công chức hải quan ký tên, đóng dấu)

24. Lệ phí hải quan:

25. Xác nhận gia hạn thời gian gửi kho ngoại quan:
(Công chức hải quan ký tên, đóng dấu)

- Số công văn đề nghị:

- Thời gian gia hạn:


C- PHẦN THEO DÕI HÀNG XUẤT KHO NGOẠI QUAN

S lượng phụ lục:....

Ngày xuất Kho

Tên hàng

Lượng hàng

Lũy kế

Nước nhập khẩu

Cửa khẩu xuất/Tờ khai nhập khẩu

Đăng ký chuyển cửa khẩu (tuyến đường, thời gian, phương tiện)

Người khai ký tên, đóng dấu

Hải quan xác nhn xuất kho

Xác nhận hàng đến cửa khu xuất

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36. Ghi chép khác ca Hi quan

37. Thanh khoản hàng nhập, xuất kho ngoại quan


HẢI QUAN VIỆT NAM

PLHQ/2012-KNQ

PHỤ LỤC TỜ KHAI HÀNG HÓA NHẬP, XUẤT KHO NGOẠI QUAN

(Bản lưu cơ quan hải quan)

Cục Hải quan:

Chi cục Hải quan:

Phụ lục số:

Tờ khai số:                      /KNQ/

Ngày đăng ký:

Công chức đăng ký t khai

TT

11. Mô tả hàng hóa

12. Mã số HS

13. Xuất xứ

14. Lượng hàng

15. Đơn vị tính

16. Trị giá nguyên tệ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Tổng cộng

17. Số hiệu container:

22. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật v nội dung khai trên.
Ngày....tháng .......n
ăm.........
(Người khai ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


C- PHỤ LỤC THEO DÕI HÀNG XUẤT KHO NGOẠI QUAN

Phụ lục số:....

Ngày xuất kho

Tên hàng

Lượng hàng

Lũy kế

Nước nhập khu

Cửa khẩu xuất/Tờ khai nhập khẩu

Đăng ký chuyển cửa khẩu (tuyến đường, thời gian, phương tiện)

Người khai ký tên, đóng dấu

Hải quan xác nhn xuất kho

Xác nhận hàng đến cửa khu xuất

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35


HẢI QUAN VIỆT NAM

PLHQ/2012-KNQ

PHỤ LỤC TỜ KHAI HÀNG HÓA NHẬP, XUẤT KHO NGOẠI QUAN (Bản lưu người khai hải quan)

Cục Hải quan:

Chi cục Hải quan:

Phụ lục số:

Tờ khai số:                      /KNQ/

Ngày đăng ký:

Công chức đăng ký t khai

TT

11. Mô tả hàng hóa

12. Mã số HS

13. Xuất xứ

14. Lượng hàng

15. Đơn vị tính

16. Trị giá nguyên tệ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Tổng cộng

17. Số hiệu Container:

22. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật v nội dung khai trên.
Ngày....tháng .......n
ăm........
(Người khai ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


C- PHỤ LỤC THEO DÕI HÀNG XUẤT KHO NGOẠI QUAN

Phụ lục số:....

Ngày xuất kho

Tên hàng

Lượng hàng

Lũy kế

Nước nhập khu

Cửa khẩu xuất/Tờ khai nhập khẩu

Đăng ký chuyển cửa khẩu (tuyến đường, thời gian, phương tiện)

Người khai ký tên, đóng dấu

Hải quan xác nhn xuất kho

Xác nhận hàng đến cửa khu xuất

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

THE MINISTRY OF FINANCE
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 183/2012/TT-BTC

Hanoi, October 25, 2012

 

CIRCULAR

STIPULATING FORMS OF DECLARATION, ANNEX DECLARATION FOR GOODS ENTERING AND EXITING BONDED WAREHOUSES AND USE OF DECLARATION, ANNEX DECLARATION FOR GOODS ENTERING AND EXITING BONDED WAREHOUSES

Pursuant to the Law on Customs No.29/2001/QH10, of June 29, 2001 and Law No.42/2005/QH11, of June 14, 2005 amending and supplementing a number of articles of the Law on Customs; 

Pursuant to the Government’s Decree No.154/2005/ND-CP, of December 15, 2005 detailing a number of articles of the Customs Law on customs procedures, examination, customs supervision;

Pursuant to the Government’s Decree No.118/2008/ND-CP, of November 27, 2008 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance; 

For implementation of Resolution No.25/NQ-CP, of June 02, 1010 on simplifying 258 administrative procedures within management function of ministries, branches;

For implementation of Resolution No.68/NQ-CP, of December 27, 1010 on simplifying administrative procedures within management function of the Ministry of Finance;

At the request of Director general of the General Department of Customs;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. To promulgate together with this Circular:

1. Form of declaration for goods entering, exiting bonded warehouses (Form HQ/2012-KNQ);

2. Form of Annex declaration for goods entering, exiting bonded warehouses (Form PLHQ/2012-KNQ);

3. Regulation on use of declarations, Annex declarations for goods entering, exiting bonded warehouses.

Article 2. Effect

This Circular takes effect on January 01, 2013, replaces form of declaration for goods entering, exiting bonded warehouses (Form HQ/2002/KNQ) promulgated together with Decision No.1473/2002/QD-TCHQ, of May 24, 2002 of Director general of the General Department of Customs.

Article 3. Organizing implementation

The director general of the General Department of Customs and relevant organizations, individuals shall implement this Circular.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FOR THE MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTER
Do Hoang Anh Tuan

 

REGULATION

USE OF DECLARATION, ANNEX DECLARATION FOR GOODS ENTERING, EXITING BONDED WAREHOUSES
(promulgated together with Circular No.183/2012/TT-BTC, of October 25, 2012) 

Chapter 1.

GENERAL PROVISIONS

1. The declaration for goods entering and exiting bonded warehouses (Form HQ/2012-KNQ) and annex declaration for goods entering and exiting bonded warehouses (Form PLHQ/2012-KNQ) (hereinafter referred to as declaration and Annex declaration) are printed in Vietnamese, include 02 copies (01 copy kept by customs agencies and 01 copy kept by customs declarants).  

2. Forms of declaration and Annex declaration are printed in black pink, on white paper with size of A4 (21cm x 29.7cm) notified in publicity by customs agencies on websites or places doing customs procedures; user may self-print, self-make form or copy from forms of declaration and Annex declaration for customs declaration. Self-making forms of declaration and Annex declaration must ensure exact size, shape, content and criterion in according to form of declaration and Annex declaration promulgated together with this Circular.

Chapter 2.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The customs declarants may declare directly on declaration and Annex declaration or declare in according to standard form of declaration and Annex declaration on computer and declaration content printed out on declaration and Annex declaration.

2. The customs declarants upon declaring directly on declaration and Annex declaration and customs officers upon registering declaration, confirming for goods entering, exiting warehouse on declaration and Annex declaration may use only one type of ink, not red ink, pencil or easy-fading ink not presenting clearly content declared, registered, confirmed; not allow to eraser content declared, registered, confirmed; if amending content declared, registered, confirmed, they must seal stamp (stamp of customs declarants or customs officers) for confirmation.

3. When declaring for goods allowed as prescribed by relevant law, transfer checkpoint from entry checkpoint or places doing customs procedures outside of checkpoint to bonded warehouses and  vice versa or from this bonded warehouse to other bonded warehouse, the customs declarants implement declaration for registration of checkpoint transfer (box No.20) replacing for application of checkpoint transfer.

4. Regulation on use of declaration and annex declaration

Criterion

Contents guided specifically

Upper left corner of declaration

The customs declarants declare name of Customs Departments and Customs Sub-Departments of bonded warehouses where registering declaration.

The central part of declaration

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- This item must present fully declaration number, code of Customs Sub-Department registering in order: Declaration number/ KNQ/ code of Customs Sub-Department registering declaration and date when customs officers register declaration.

- Quantity of Annex declaration: Being quantity of Annexes together with declaration (in case cargo having over 6 itemts)

Upper right corner of declaration

The customs officers registering declaration for import goods sign, seal their stamp.

A- Part for the customs declarants for goods entering warehouse

Box No.1

The hirers of bonded warehouse: Declaring fully name, address, telephone number and tax code (if any) of hirers of bonded warehouse.

Box No.2

The owners of bonded warehouse/ address of bonded warehouse: Declaring fully name of owner of bonded warehouse and address of bonded warehouse according to decision on establishment of bonded warehouses by the General Department of Customs.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Contract of hiring bonded warehouse: Number / date / period: Declaring fully number, date, and effective time limit of contract hiring bonded warehouse

Box No.4

Permit: Number / date / period: Declaring number, date, and effective time limit of permit allowed by competent agencies to send bonded warehouses for some or items as prescribed to have permit of sending bonded warehouses.

Box No.5

Means of transportation: The customs declarants declare name of ships, flight number, train number, symbol number and date of arrival of means of transportation carrying import goods from foreign country into Vietnam under forms of transportation by seaway, airway, railway, roadway.

Box No.6

Bill of lading / customs declaration / number /  date:

- Declaring number, date of bill of lading or transport voucher issued by transporter; or:

- Declaring number, type code, date of customs declaration for export goods sent in bonded warehouses or goods moved to bonded warehouses from other bonded warehouses.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Place loading goods: Declaring name of port, place (being agreed in commercial contract or indicated in bill of lading) where goods are loaded on means of transportation in order to move to Vietnam or location in inland where goods transferred to bonded warehouses.

Box No.8

Entry checkpoint: Declaring name of port, checkpoint, airport, rail station where goods are moved to bonded warehouses.

Box No.9

Export country: Declaring national code, territorial region where at there goods are moved to Vietnam (the place where goods are sold finally in order to come Vietnam) as prescribed in ISO 3166. For goods from domestic entering bonded warehouses, declared as "VN"

Box No.10

Original currency code: Declaring code of currency used for payment (original currency) of item sent to bonded warehouses, applying currency code in conformity with ISO 4217 (example USA dollar is “USD”)

Box No.11

Description of goods:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- In case cargo has over 6 items, method of declaration for this criterion as follows: 

+ On customs declaration:  “According to Annex declaration”.

+ On Annex declaration: Declaring clearly name, description of each item.

For cargo has many details, items (example: entire devices, synchronous devices) enterprises declare common name of cargo on declaration and make detail of list (not required to declare on Annex).

Box No.12

HS code:

- Declaring HS code classifying goods based on list of export and import goods of Vietnam promulgated by the Minister of Finance

- In case cargo has over 6 items, method of declaration for this criterion as follows:

a. On customs declaration:  Not required to declare anything.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Box No.13

Country of origin:

- Declaring national code, territorial region where at there goods are manufactured (produced) out as prescribed in ISO 3166.

- In case cargo has over 6 items, method of declaration in this box is implemented as guided in box No.12.

Box No.14

Quantity

- Declaring quantity, volume or weight of each item in cargo in conformity with measurement unit in box No.15.

- In case cargo has over 6 items, method of declaration in this box is implemented as guided in box No.12.

Box No.15

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Declaring name of measurement unit of each item (example: Meter, kg, etc) as prescribed in list of export, import goods. 

- In case cargo has over 6 items, method of declaration in this box is implemented as guided in box No.12.

Box No.16

Original currency value:

- Declaring original currency value of each import item.

- In case cargo has over 6 items, method of declaration in this box is implemented as follows:

+ On customs declaration:  Declaring total original currency value of items declared on Annex declaration

+ On Annex declaration: Declaring original currency value of each item.

Box No.17

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In case there are over 5 containers, in this box, declaring total of container, number of each container is declared on Annex declaration

Box No.18

Weight (kg): Declaring total net weight of cargo

Box No.19

Quantity of packages: Declaring total quantity of packages of cargo.

Box No.20

Transport registration:

a) Expected period for transport: Declaring clearly date, hour beginning transport and ending transport;

b) Line: Declaring route according national road lines where means of transportation passing. Example: Goods transporter from entry checkpoint (box No.8): Ve pagoda – Hai Phong to location of bonded warehouse (box No.2): Yen Phong – Bac Ninh industrial zone are declared as follows: National road 5 – National road 1A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Box No.21

Voucher enclosed: Declaring types of voucher enclosed of cargo entering bonded warehouses and declaring clearly quantity, version of each type of vourcher

Box No.22

The customs declarants (being hirers of warehouse or owner of bonded warehouses if being authorized by hirer) write date of declaration, sign for confirmation, write clearly full name, title and seal their stamp on declaration.

B. Part for customs agencies

Box No.23

Confirmation for goods entering bonded warehouses: The customs officers of bonded warehouses shall confirm about: Time when goods are entered in warehouse, quantity of goods entered in warehouse, situation of goods entered in warehouse and sign, seal their stamp after goods have been entered in bonded warehouses.

Box No.24

Customs fee: In order to stick customs fee stamp or write the number, date of customs fee receipts.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Confirmation for extension of period sending in bonded warehouses:

After accepted by competent persons to extend period for goods to send in bonded warehouses, customs officers of bonded warehouses write information on number of official dispatch requesting for extension, time of extension and sign, seal their stamp.

C. Part of monitoring for goods exiting bonded warehouses

Box No.26

Day of ex-warehousing: Being day when the customs declarants declare for goods exiting bonded warehouses. If number of ex-warehousing times is more than 04 times, the customs declarants use Annex on monitoring for goods exiting bonded warehouses in order to declare.

Box No.27

Name of goods: Declaring as guided in box No.11.

Box No.28

Quantity Declaring as guided in box No.14.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Accumulation: Declaring clearly quantity of remaining goods in bonded warehouses after ex-warehouse.

Box No.30

Importing country: Declaring national code, territorial region where at there goods are moved to bonded warehouses applied as provisions in ISO 3166.

Box No.31

Exit checkpoint / import declaration: Declaring checkpoint where goods passing in order to go abroad; if goods are transferred to other bonded warehouses or imported in inland, declaring number, date of declaration for entering warehouse or import

Box No.32

Registration of checkpoint transfer (lines, time, means of transportation): Declaring as guided in box No.20.

Box No.33

The customs declarants sign, seal their stamp: Declaring as guided in box No.22.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Customs officers confirm ex-warehousing:  After cargo exiting bonded warehouse, customs officers supervising warehouse write date, sign, seal their stamp.

Box No.35

Confirming for goods coming exit checkpoint:

The customs officers of bonded warehouses based on confirmation of customs officers of exit checkpoint and ex-warehousing sheet to confirm

Box No.36

Other notes of customs:  The customs officers of bonded warehouses write matters need pay attention (if any) for cargo sent in bonded warehouses

Box No.37

Liquidity for goods entering, exiting bonded warehouses:

After the final cargo being exiting bonded warehouses, based on result of confirmation for goods coming exit checkpoint in box No.35, the customs officers confirm liquidity on declaration, and sign, seal their stamp and write clearly date

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 183/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012 quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan và việc sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.826

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!