Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 165/2010/TT-BTC thủ tục hải quan xuất, nhập khẩu, tạm nhập

Số hiệu: 165/2010/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 26/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 165/2010/TT-BTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2010

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, TẠM NHẬP TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU XĂNG DẦU; NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT VÀ PHA CHẾ XĂNG DẦU; NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU ĐỂ GIA CÔNG XUẤT KHẨU XĂNG DẦU

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;
Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;
Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để gia công xuất khẩu xăng dầu như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Thương nhân có Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu được xuất khẩu (xăng dầu, nguyên liệu sản xuất trong nước và xăng dầu, nguyên liệu có nguồn gốc nhập khẩu), nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu và nguyên liêu (trừ dầu thô).

2. Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký kinh doanh xăng dầu, đủ điều kiện sản xuất xăng dầu được quyền:

2.1. Trực tiếp nhập khẩu nguyên liệu hoặc ủy thác cho thương nhân quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu theo kế hoạch đã đăng ký sau khi được Bộ Công Thương xác nhận băng văn bản; được quyền xuất khẩu sản phẩm xăng dầu được sản xuất và pha chế từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu.

2.2. Trực tiếp nhập khẩu nguyên liệu hoặc ủy thác cho thương nhân quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện nhập khẩu nguyên liệu để xuất khẩu và gia công xuất khẩu xăng dầu.

3. Thương nhân có Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu có ngành nghề kinh doanh cung ứng xăng dầu hàng không, dịch vụ cung ứng tàu biển hoặc thông qua công ty cung ứng tàu biển là đại lý của mình được cung ứng xăng dầu (bán) cho các đối tượng sau đây:

3.1. Tàu bay của các hãng hàng không nước ngoài đỗ dừng tại cảng hàng không Việt Nam, tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam bay trên các tuyến bay quốc tế.

3.2. Tàu biển quốc tịch nước ngoài neo đậu tại cảng biển, cảng sông quốc tế và tàu biển quốc tịch Việt Nam chạy tuyến quốc tế xuất cảnh.

Điều 2. Một số quy định đặc thù

1. Trường hợp phải kiểm tra thực tế xăng, dầu, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xăng dầu hoặc gia công xuất khẩu xăng dầu thì công chức hải quan căn cứ vào kết quả giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định (dưới đây gọi tắt là thương nhân giám định) về chủng loại mặt hàng, khối lượng (nếu là m3, thùng thì khi khai báo hải quan phải quy đổi đơn vị tính là tấn), trọng lượng, chất lượng để xác nhận kết quả kiểm tra thực tế xăng dầu, nguyên liệu nhập khẩu vào tờ khai hải quan.

2. Xăng dầu chỉ được phép bơm lên kho hoặc sang phương tiện khác sau khi tờ khai hải quan đã được Chi cục Hải quan (nơi thương nhân làm thủ tục) hoàn thành thủ tục đăng ký tờ khai theo quy định của Luật Hải quan.

3. Xăng dầu kinh doanh tạm nhập tái xuất được lưu lại tại Việt Nam không quá 120 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập. Trường hợp cần kéo dài thời hạn, thương nhân có văn bản gửi Chi Cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập đề nghị gia hạn, việc gia hạn không quá 02 lần, mỗi lần không quá 30 ngày đối với mỗi lô hàng tạm nhập tái xuất.

4. Trường hợp xăng dầu nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế xăng dầu, để gia công xuất khẩu xăng dầu thuộc danh mục phải kiểm tra về chất lượng nhưng chưa có Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng lô hàng đáp ứng yêu cầu chất lượng nhập khẩu thực hiện như sau:

4.1. Đối với xăng dầu nhập khẩu:

a. Nếu kho của thương nhân có bồn, bể rỗng thì bơm vào bồn, bể rỗng đó. Sau khi bơm xong xăng dầu, công chức hải quan niêm phong bồn, bể. Khi có Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng lô hàng đáp ứng yêu cầu chất lượng nhập khẩu thì Hải quan mới quyết định thông quan và thương nhân mới được phép mở niêm phong hải quan, đưa xăng dầu vào sử dụng.

b. Nếu kho của thương nhân không có bồn, bể rỗng thì bơm vào bồn, bể đang chứa xăng dầu cùng loại. Sau khi bơm xong xăng dầu, công chức hải quan niêm phong bồn, bể và chờ kết quả kiểm tra chất lượng. Nếu cơ quan kiểm tra Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng lô hàng không đáp ứng yêu cầu chất lượng nhập khẩu thì toàn bộ xăng dầu (cả cũ và mới) bị xử lý theo quy định của pháp luật. Thương nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc này.

c. Trường hợp bồn, bể của các kho chứa xăng dầu được thiết kế nhiều đường ống dẫn xăng dầu liên hoàn giữa các bồn, bể với nhau thì sau khi bơm xong xăng dầu từ phương tiện vận chuyển vào bồn, bể công chức hải quan không phải niêm phong bồn, bể và giao chủ hàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giữ nguyên trạng xăng dầu cho đến khi có kết luận của cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng xăng dầu. Nếu cơ quan kiểm tra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng lô hàng không đáp ứng yêu cầu chất lượng nhập khẩu thì công chức hải quan căn cứ thực tế xăng dầu để xử lý theo quy định tại tiết b, điểm 4.1, khoản 4, Điều 2 Thông tư này.

4.2. Đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất:

a. Nếu xăng dầu được bơm vào bồn, bể rỗng, giữ nguyên trạng và niêm phong hải quan cho đến khi tái xuất thì không phải kiểm tra về chất lượng.

b. Nếu xăng dầu được bơm vào bồn, bể đang chứa xăng dầu kinh doanh thì phải đảm bảo các điều kiện sau:

b1. Xăng dầu tạm nhập phải cùng chủng loại với xăng dầu đã có sẵn trong bồn, bể chứa.

b2. Phải kiểm tra nhà nước về chất lượng như đối với xăng dầu nhập khẩu.

Trường hợp cơ quan kiểm tra về chất lượng Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng lô hàng không đáp ứng yêu cầu chất lượng nhập khẩu thì xử lý theo quy định tại tiết b, điểm 4.1, khoản 4, Điều 2 Thông tư này.

4.3. Đối với xăng dầu chuyển tải, sang mạn:

Thực hiện khai báo hải quan với Chi cục Hải quan trước khi thực hiện việc chuyển tải, sang mạn. Xăng dầu được hoàn thành thủ tục hải quan và thông quan khi thương nhân đã nộp Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng lô hàng đáp ứng yêu cầu chất lượng nhập khẩu của cơ quan kiểm tra về chất lượng. Xăng dầu chuyển tải, sang mạn phải được lưu trữ riêng tại các kho, bồn, bể chứa riêng.

4.4. Đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế xăng dầu, gia công xuất khẩu xăng dầu:

Hải quan chỉ làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu khi thương nhân nộp Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng lô hàng đáp ứng yêu cầu chất lượng nhập khẩu.

5. Xác định khối lượng:

5.1. Đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất bằng tàu biển, tàu sông (đường sông sang Campuchia):

Căn cứ nội dung chứng thư giám định của thương nhân giám định có chức năng giám định về khối lượng xăng dầu để thực hiện thủ tục.

5.2. Đối với xăng dầu xuất khẩu, tái xuất bằng xe téc, xe bồn qua cửa khẩu đường bộ:

Lượng xăng dầu được xác định căn cứ vào đồng hồ đo tại kho khi bơm xăng dầu vào téc, bồn xe vận chuyển hoặc chứng thư giám định của thương nhân giám định có chức năng giám định về khối lượng hoặc phiếu thử nghiệm của thương nhân kinh doanh xăng dầu.

Những nơi không có thương nhân giám định thì khối lượng xăng dầu được xác định bằng Barem phương tiện vận chuyển đã được cơ quan kiểm định cấp giấy chứng nhận.

5.3. Đối với dầu bán cho tàu biển (bao gồm dầu đã nhập khẩu hoặc dầu đã tạm nhập) được xác định như sau:

a. Dầu bơm trực tiếp từ kho xuống tàu biển được xác định bằng đồng hồ đo của kho.

b. Dầu bơm từ kho xuống phương tiện vận chuyển được xác định bằng đồng hồ đo của kho chứa trên đất liền. Dầu bơm từ phương tiện vận chuyển sang tàu biển được xác định bằng một trong các phương pháp: giám định, Barem, đồng hồ đo tùy theo điều kiện cụ thể của từng tàu biển và phù hợp với thông lệ được áp dụng đối với mặt hàng này.

5.4. Đối với nhiên liệu bay bán cho tàu bay (bao gồm nhiên liệu đã nhập khẩu hoặc nhiên liệu đã tạm nhập) được xác định như sau:

Căn cứ vào đồng hồ đo lưu lượng của phương tiện tra nạp chuyên dụng cho tàu bay.

5.5. Đồng hồ đo xác định khối lượng: đồng hồ đo phải được cơ quan tiêu chuẩn đo lường Nhà nước kiểm tra, xác nhận, niêm phong và được kiểm tra định kỳ theo quy định của pháp luật (trừ đồng hồ đo của tàu bay, tàu biển).

5.6. Nếu khối lượng xăng dầu thực nhập, thực xuất có chênh lệch so với khối lượng xăng dầu ghi trên hóa đơn nhưng phù hợp với khối lượng xăng dầu ghi trên hợp đồng do tính chất hàng hóa thì khối lượng xăng dầu để tính thuế là khối lượng xăng dầu giám định ngay tại phương tiện vận chuyển xăng dầu hoặc tại địa điểm dỡ hàng, xếp hàng.

6. Xác định chủng loại xăng dầu xuất khẩu, tái xuất:

6.1. Các trường hợp không phải giám định:

a. Xuất khẩu, tái xuất xăng dầu từ bồn, bể chứa riêng vẫn còn niêm phong hải quan khi nhập khẩu, tạm nhập.

b. Xuất khẩu, tái xuất nhiên liệu bay cho tàu bay với điều kiện thương nhân có văn bản xác nhận và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

c. Xuất khẩu, tái xuất dầu diesel, dầu mazut: công chức hải quan kiểm tra thực tế hoặc kiểm tra bằng phương tiện kỹ thuật (tỷ trọng kế, thuốc thử hoặc dụng cụ kiểm tra khác theo quy định của pháp luật để xác định được mặt hàng) hoặc phiếu thử nghiệm của thương nhân để xác định mặt hàng.

6.2. Các trường hợp phải giám định:

a. Các trường hợp xuất khẩu, tái xuất khác ngoài các quy định tại điểm 6.1, khoản 6 Điều này.

b. Trường hợp xuất khẩu, tái xuất qua đường bộ, nếu tại địa phương không có thương nhân giám định độc lập thì chấp nhận phiếu thử nghiệm của thương nhân; thương nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Phiếu thử nghiệm.

Xăng dầu được lấy ra từ cùng 01 bồn, bể dưới sự giám sát của công chức hải quan thì việc giám định xác định chủng loại này là xác định cho cả lô hàng xuất khẩu, tái xuất, không yêu cầu phải xác định riêng lẻ cho từng phương tiện vận chuyển.

7. Đối với lô xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất miễn kiểm tra thực tế nhưng có chứng thư giám định của thương nhân giám định (có chức năng giám định) về khối lượng và chủng loại xăng dầu quy định tại các khoản 5, khoản 6 Điều này, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quyết định kiểm tra thực tế xăng dầu.

8. Đối với trường hợp phải kiểm tra thực tế xăng dầu:

8.1. Về lấy mẫu xăng dầu nhập khẩu đối với các loại xăng dầu thuộc danh mục kiểm tra nhà nước về chất lượng để phục vụ theo yêu cầu của Chi cục Hải quan thì công chức hải quan và thương nhân thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 15 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

8.2. Về lấy mẫu xăng dầu nhập khẩu để phục vụ yêu cầu kiểm tra chất lượng thì công chức hải quan và thương nhân thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 5 Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/06/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó, công chức hải quan căn cứ Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu để thông quan có điều kiện; việc lấy mẫu kiểm tra chất lượng do các tổ chức đánh gía sự phù hợp được chỉ định hoặc cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng thực hiện; công chức hải quan không phải giám sát việc lấy mẫu xăng dầu.

9. Xác định xăng dầu thực xuất đối với xăng dầu xuất khẩu, tái xuất:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

10. Chi cục Hải quan làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất: ngay sau khi đã hoàn thành thủ tục hải quan cho phương tiện vận chuyển xăng dầu xuất khẩu, tái xuất, phải thông báo bằng văn bản / bằng hệ thống máy tính theo quy định của ngành Hải quan cho Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất biết các nội dung: ngày, giờ phương tiện xuất phát; tên, đặc điểm của phương tiện; tuyến đường phương tiện hoạt động; tên, lượng, chủng loại xăng, dầu để cùng phối hợp quản lý theo dõi.

11. Trường hợp thủ tục hải quan đối với việc nhập khẩu, tạm nhập xăng dầu thực hiện tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi thương nhân có hệ thống kho nội địa chứa xăng dầu nhập khẩu, xăng dầu tái xuất thì việc giám sát xăng dầu trong quá trình bơm xăng dầu từ phương tiện vận chuyển từ nước ngoài đến cửa khẩu lên kho của thương nhân hoặc bơm sang phương tiện vận chuyển khác để vận chuyển xăng dầu đến hệ thống kho nội địa của thương nhân được áp dụng như đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu.

12. Các chứng từ là bản sao thuộc hồ sơ hải quan phải nộp do Giám đốc hoặc người được Giám đốc uỷ quyền ký xác nhận, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của chứng từ.

Chương II

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI NHẬP KHẨU, TẠM NHẬP XĂNG DẦU

Điều 3. Địa điểm làm thủ tục hải quan

Thủ tục hải quan được thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi phương tiện vận chuyển xăng dầu đến; hoặc tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi thương nhân có hệ thống kho nội địa chứa xăng dầu nhập khẩu, xăng dầu tái xuất.

Điều 4. Hồ sơ hải quan

1. Chứng từ phải nộp:

- Tờ khai hải quan: 02 bản chính;

- Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng mua bán hàng hóa: 01 bản sao;

- Vận tải đơn: 01 bản sao;

- Hóa đơn thương mại: 01 bản chính;

- Nộp lần đầu khi làm thủ tục các giấy tờ sau:

+ Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu do Bộ Công Thương cấp: 01 bản sao;

+ Bản hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu hàng năm do Bộ Công Thương cấp: 01 bản sao (áp dụng đối với xăng dầu nhập khẩu);

- Chứng thư giám định khối lượng: 01 bản chính.

- Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu hoặc đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu: 01 bản chính.

2. Chứng từ (bản chính) xuất trình khi Chi cục Hải quan yêu cầu:

- Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu do Bộ Công Thương cấp;

- Bản hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu hàng năm do Bộ Công Thương cấp;

- Hợp đồng mua bán;

- Vận tải đơn.

3. Thời hạn thương nhân nộp các chứng từ cho Chi cục Hải quan:

Các chứng từ nêu trên phải nộp khi đến làm thủ tục đăng ký tờ khai hải quan, trừ các chứng từ sau:

3.1. Chứng thư giám định khối lượng: phải nộp trong thời gian 8 giờ làm việc kể từ khi bơm xong xăng, dầu từ phương tiện vận tải lên kho, bồn, bể hoặc lên phương tiện vận tải khác trong nội địa.

3.2. Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu: phải nộp trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ khi bơm xong xăng dầu từ phương tiện vận tải lên kho, bồn, bể hoặc lên phương tiện vận tải khác trong nội địa.

3.3. Hóa đơn thương mại: Trường hợp chưa có bản chính, thương nhân phải nộp bản fax (của bản chính) hoặc bản Telex trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan; giám đốc (hoặc người được giám đốc ủy quyền) doanh nghiệp ký xác nhận và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của bản fax hoặc bản Telex này. Trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn nộp chậm không quá 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2, Điều 9 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

3.4. Khi đăng ký tờ khai hải quan vì lý do chưa có hóa đơn thương mại (bản chính), Hải quan thu thuế theo tự khai báo của thương nhân. Khi thương nhân nộp hóa đơn thương mại (bản chính) nếu có sự thay đổi so với khai báo hải quan thì thương nhân khai bổ sung số tiền thuế phải nộp theo đúng quy định, công chức hải quan kiểm tra, đối chiếu với khai báo trên tờ khai, nếu có sự thay đổi thì công chức hải quan điều chỉnh số thuế phải nộp theo đúng quy định của pháp luật, không xử phạt vi phạm.

3.5. Trường hợp xăng dầu nhập khẩu và tạm nhập khẩu có chung một (01) hoá đơn thương mại (bản chính) thì Chi cục Hải quan chấp thuận cho thương nhân nộp hoá đơn thương mại bản chính để lưu vào hồ sơ nhập khẩu kinh doanh; hoá đơn thương mại bản copy hoặc sao y bản chính của thương nhân lưu vào hồ sơ tạm nhập, trên tờ khai tạm nhập ghi rõ: hóa đơn thương mại bản chính đã lưu vào hồ sơ nhập khẩu xăng, dầu theo tờ khai hải quan số ...... ngày…. tháng …. năm…..

3.6. Trường hợp thực hiện thủ tục hải quan điện tử thì nộp hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan điện tử.

Điều 5. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu, tạm nhập

1. Trên cơ sở bản hạn mức nhập khẩu xăng, dầu tối thiểu hàng năm tiến hành lập phiếu theo dõi và trừ lùi.

2. Thực hiện các bước làm thủ tục hải quan theo quy định hiện hành.

3. Niêm phong bồn, bể chứa sau khi hoàn thành việc bơm xăng, dầu vào bồn, bể theo quy định tại điểm 4.1, khoản 4, Điều 2 Thông tư này.

4. Làm thủ tục tái xuất đối với xăng dầu nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu chất lượng nhập khẩu theo Quyết định của cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng.

Điều 6. Trách nhiệm của thương nhân

1. Đề nghị thương nhân giám định thực hiện giám định khối lượng, chủng loại xăng dầu và tổ chức đánh gía sự phù hợp được chỉ định thực hiện chứng nhận chất lượng xăng dầu.

2. Đảm bảo nguyên trạng niêm phong hải quan đối với bồn, bể chứa xăng, dầu hoặc nguyên trạng xăng dầu theo quy định tại điểm 4.1, khoản 4, Điều 2 Thông tư này.

3. Đối với xăng dầu nhập khẩu nhưng chưa có Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu quy định tại khoản 4, Điều 2 Thông tư này, khi có thông báo của cơ quan kiểm tra thì xử lý như sau:

3.1. Trường hợp cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng lô hàng đáp ứng yêu cầu nhập khẩu, Chi cục Hải quan đã quyết định thông quan thì thương nhân được mở niêm phong hải quan (nếu có) để đưa xăng dầu vào sử dụng.

3.2. Trường hợp cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng lô hàng không đáp ứng yêu cầu nhập khẩu thì thương nhân phải tiếp tục chịu trách nhiệm giữ nguyên trạng niêm phong hải quan (nếu có), nguyên trạng xăng dầu (bao gồm cũ và mới - nếu có) và thực hiện thủ tục tái xuất (bao gồm cũ và mới - nếu có) trong thời hạn quy định của pháp luật.

4. Xăng dầu đã tạm nhập nhưng không tái xuất hoặc không tái xuất hết, được chuyển vào tiêu thụ nội địa:

4.1. Thời hạn nộp thuế đối với xăng dầu đã tạm nhập nhưng không tái xuất hoặc không tái xuất hết, được chuyển vào tiêu thụ nội địa thực hiện theo quy định tại điểm d, khoản 3 và khoản 4, Điều 42 Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 và nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

4.2. Sau khi hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ thuế, tài chính, chịu phạt chậm nộp thuế (nếu có) theo luật định thì thương nhân phải tuân thủ các quy định về kiểm tra chất lượng xăng dầu nhập khẩu.

Điều 7. Thanh khoản tờ khai hải quan tạm nhập

1. Đơn vị thực hiện thanh khoản:

Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập xăng dầu chịu trách nhiệm thực hiện thanh khoản tờ khai tạm nhập.

2. Thời hạn thanh khoản tờ khai:

Ngay sau khi xăng dầu hết thời hạn lưu lại tại Việt Nam theo quy định tại khoản 3, Điều 2 Thông tư này.

Chương III

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI XUẤT KHẨU, TÁI XUẤT XĂNG DẦU

Điều 8. Địa điểm làm thủ tục hải quan

Thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, tái xuất xăng dầu được thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu đã làm thủ tục nhập khẩu chính lô xăng dầu đó; hoặc tại Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất hoặc tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi thương nhân có hệ thống kho nội địa chứa xăng dầu xuất khẩu, tái xuất.

Điều 9. Hồ sơ hải quan

1. Hồ sơ hải quan đối với xuất khẩu xăng dầu:

1.1. Chứng từ phải nộp:

- Tờ khai hải quan: 02 bản chính;

- Hợp đồng bán hàng và phụ lục hợp đồng (nếu có): 01 bản sao;

- Hóa đơn thương mại: 01 bản chính;

- Văn bản nêu rõ nguồn hàng xuất khẩu (nguồn do thương nhân nhập khẩu hoặc mua của thương nhân đầu mối nhập khẩu hoặc lấy từ nguồn sản xuất, pha chế xăng dầu): 01 bản chính;

- Hợp đồng mua xăng dầu nếu mua xăng dầu của thương nhân được phép nhập khẩu xăng dầu: 01 bản sao;

- Văn bản xác nhận của Bộ Công Thương về đăng ký kế hoạch sản xuất và pha chế, nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất xăng dầu xuất khẩu: 01 bản sao;

- Tờ khai hải quan của lô hàng nhập khẩu: 01 bản sao;

- Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu: 01 bản sao;

- Chứng thư giám định về khối lượng, chủng loại (đối với trường hợp quy định tại điểm 6.2, khoản 6, Điều 2 Thông tư này): mỗi loại 01 bản chính.

1.2. Chứng từ (bản chính) xuất trình khi Hải quan yêu cầu:

- Tờ khai hải quan của lô hàng nhập khẩu;

- Hợp đồng mua xăng dầu nếu mua xăng dầu của thương nhân được phép nhập khẩu xăng dầu;

- Văn bản xác nhận của Bộ Công Thương về đăng ký kế hoạch sản xuất, nhập khẩu nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm xăng dầu.

2. Hồ sơ hải quan đối với tái xuất xăng dầu:

2.1. Chứng từ phải nộp:

- Tờ khai hải quan: 02 bản chính;

- Tờ khai hải quan của lô hàng tạm nhập: 01 bản sao;

- Hợp đồng bán hàng: 01 bản sao;

- Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu: 01 bản sao;

- Đối với trường hợp bán xăng dầu cho tàu biển quốc tịch nước ngoài neo đậu tại cảng biển, cảng sông quốc tế và tàu biển quốc tịch Việt Nam chạy tuyến quốc tế xuất cảnh, người khai hải quan phải nộp thêm:

+ Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân kinh doanh dịch vụ cung ứng tàu biển / hợp đồng đại lý với thương nhân cung ứng tàu biển: 01 bản sao (nộp lần đầu);

+ Đơn đặt hàng (order) của thuyền trưởng / chủ tàu / đại lý chủ tàu (trường hợp không có hợp đồng bán hàng thì thương nhân không phải nộp hợp đồng bán hàng theo quy định tại điểm 2.1, khoản này): 01 bản chính hoặc bản fax có xác nhận của Giám đốc hoặc người được uỷ quyền ký xác nhận, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của chứng từ;

- Chứng thư giám định về chủng loại (đối với trường hợp quy định tại điểm 6.2, khoản 6, Điều 2 Thông tư này): 01 bản chính.

2.2. Chứng từ (bản chính) xuất trình khi Hải quan yêu cầu:

- Tờ khai hải quan của lô hàng tạm nhập.

2.3. Đối với tàu biển quốc tịch Việt Nam chạy tuyến quốc tế xuất cảnh: mỗi lần thương nhân bán xăng dầu chỉ được bán đúng lượng xăng dầu theo đơn đặt hàng của thuyền trưởng / chủ tàu / đại lý chủ tàu; lượng xăng dầu đề nghị mua trong đơn đặt hàng phải phù hợp với định mức cho một chuyến hành trình nước ngoài; thuyền trưởng / chủ tàu / đại lý chủ tàu có văn bản cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về định mức xăng dầu đề nghị mua gửi Chi cục Hải quan.

Điều 10. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất xăng dầu

1. Trên cơ sở tờ khai hải quan của lô hàng tạm nhập tiến hành lập phiếu theo dõi và trừ lùi để thực hiện thanh khoản tờ khai hải quan tạm nhập theo quy định tại Điều 7 Thông tư này.

2. Thực hiện các bước làm thủ tục hải quan cho lô hàng xuất khẩu, tái xuất theo đúng quy định hiện hành.

3. Kiểm tra tình trạng bên ngoài của bồn, bể, khoang chứa xăng dầu của phương tiện vận tải, nếu không có nghi vấn và đáp ứng điều kiện niêm phong hải quan thì cho bơm xăng, dầu vào phương tiện vận tải. Sau khi xăng dầu được bơm xong, niêm phong các bồn, bể, khoang chứa của phương tiện vận tải. Trường hợp thương nhân xuất khẩu, tái xuất xăng dầu tại chính cửa khẩu thương nhân đã nhập khẩu, tạm nhập và đang lưu giữ xăng dầu trong khu vực cửa khẩu này (nơi thương nhân có hệ thống kho chứa xăng dầu nhập khẩu, tạm nhập), nếu lô hàng xăng dầu miễn kiểm tra thực tế thì công chức hải quan không thực hiện niêm phong hải quan.

3.1. Đối với trường hợp xác định khối lượng bằng Barem thì phải kiểm tra tình trạng bên trong bồn trước khi bơm.

3.2. Trường hợp xăng dầu xuất khẩu, tái xuất qua cửa khẩu đường bộ, cửa khẩu đường sông, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất phải thực hiện đúng quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu và nội dung quy định tại khoản 10, Điều 2 Thông tư này.

4. Thực hiện thủ tục hoàn thuế đối với xăng dầu xuất khẩu (có nguồn gốc nhập khẩu) theo quy định tại mục 6, phần V Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Điều 11. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất

1. Xăng dầu xuất khẩu, tái xuất qua cửa khẩu đường bộ, đường sông:

1.1. Tiếp nhận hồ sơ hải quan do Chi cục Hải quan làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất chuyển đến.

1.2. Kiểm tra niêm phong hải quan khoang chứa, bồn, bể. Trường hợp còn nguyên niêm phong thì thực hiện giám sát việc xuất hàng, đảm bảo toàn bộ lô hàng phải thực xuất qua biên giới.

1.3. Nếu phát hiện niêm phong không còn nguyên vẹn, niêm phong giả, hoặc có dấu hiệu vi phạm về sự thay đổi khối lượng, chủng loại xăng dầu thì Chi cục Hải quan yêu cầu chủ hàng trưng cầu giám định khối lượng và chủng loại. Nếu kết quả giám định đúng với bộ hồ sơ thì lập biên bản xác nhận, làm thủ tục xuất qua cửa khẩu. Nếu kết quả giám định xác định có thay đổi về khối lượng, chủng loại thì lập biên bản vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

1.4. Thực hiện việc luân chuyển hồ sơ lô hàng cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất theo đúng quy định về hàng chuyển cửa khẩu.

1.5. Khi phương tiện chuyên chở xăng dầu xuất khẩu, tái xuất quay về, Hải quan cửa khẩu phải kiểm tra phương tiện vận tải nhập cảnh theo quy định nhằm phát hiện hàng nhập lậu hoặc xăng dầu không xuất khẩu, tái xuất hết quay lại tiêu thụ trong nội địa.

2. Xăng, dầu bán cho tàu biển theo hình thức cung ứng tàu biển:

Hải quan nơi có tàu biển neo đậu tiếp nhận hồ sơ hải quan đã hoàn thành thủ tục và giám sát cho đến khi xăng dầu được giao toàn bộ cho tàu biển.

3. Lượng xăng dầu của 01 tờ khai xuất khẩu, tái xuất phải xuất hết trong 01 lần qua một cửa khẩu (trừ xăng dầu tái xuất cho tàu bay hướng dẫn tại chương IV dưới đây).

Trường hợp xăng dầu tái xuất cho tàu biển nhưng vì lý do tàu biển không đủ chỗ chứa lượng xăng dầu theo hợp đồng mua bán (trường hợp không có hợp đồng mua bán thì theo đơn đặt hàng - order) và ít hơn so với lượng xăng dầu đã khai báo trên tờ khai tái xuất thì công chức hải quan thực hiện nhiệm vụ giám sát có trách nhiệm xác nhận trên tờ khai tái xuất về lượng xăng dầu thực tế đã tái xuất và yêu cầu thương nhân nộp bản chính biên bản giao nhận xăng dầu giữa thương nhân với thuyền trưởng / chủ tàu / đại lý chủ tàu.

Điều 12. Trách nhiệm của thương nhân

1. Đề nghị thương nhân giám định thực hiện giám định khối lượng, chủng loại và cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng xăng dầu xuất khẩu, tái xuất đối với những trường hợp phải giám định, kiểm tra.

2. Đảm bảo giữ nguyên trạng hàng hóa, niêm phong hải quan và hồ sơ hải quan trong quá trình vận chuyển đến cửa khẩu xuất.

Chương IV

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI TÁI XUẤT XĂNG DẦU CHO TÀU BAY

Điều 13. Thủ tục hải quan

Thương nhân được áp dụng hình thức đăng ký tờ khai một lần để xuất khẩu nhiều lần: thương nhân khai 01 tờ khai cho tất cả các hãng Hàng không quốc tế, 01 tờ khai cho các tàu bay Việt Nam thực hiện các chuyến bay quốc tế xuất cảnh. Thời hạn hiệu lực của tờ khai theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Hồ sơ hải quan

Khi giao hàng cho tàu bay, thương nhân phải nộp hoặc xuất trình cho Hải quan các giấy tờ sau:

- Xuất trình tờ khai hải quan đã đăng ký.

- Nộp hóa đơn bán hàng hoặc phiếu xuất kho: 01 bản chính;

- Bản định mức khối lượng xăng dầu bay chặng nội địa: 01 bản chính (đối với trường hợp tàu bay xuất cảnh có bay chặng nội địa);

Điều 15. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan

1. Sau khi giao hàng từng chuyến, Chi cục Hải quan xác nhận vào hóa đơn / phiếu xuất kho, thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định đối với đăng ký tờ khai một lần.

2. Trường hợp bán cho tàu bay Việt Nam xuất cảnh nhưng có dừng tại một sân bay nội địa: Hãng hàng không phải xây dựng định mức xăng dầu sử dụng bay chặng nội địa và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về định mức này. Căn cứ định mức, Hải quan xác nhận lượng xăng dầu thực tái xuất tính từ sân bay mà tàu bay xuất cảnh.

3. Thanh khoản tờ khai:

3.1. Chi cục Hải quan và thương nhân tiến hành thanh khoản tờ khai bằng cách cộng dồn lượng xăng dầu thực xuất trong các hóa đơn và Phiếu theo dõi, ghi kết quả thực xuất vào tờ khai xuất khẩu (ô xác nhận thực xuất).

3.2. Thời hạn xem xét thời hạn nộp bộ hồ sơ xét hoàn thuế (không thu thuế) là 45 ngày kể từ ngày làm thủ tục tái xuất khẩu lô hàng xăng dầu cuối cùng đối với hình thức đăng ký tờ khai xuất khẩu một lần.

CHƯƠNG V

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI XĂNG DẦU KINH DOANH CHUYỂN KHẨU

Điều 16: Thủ tục hải quan

Thủ tục hải quan đối với xăng dầu kinh doanh chuyển khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 38 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Chương VI

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT VÀ PHA CHẾ XĂNG DẦU

Điều 17. Thủ tục hải quan

1. Đối với nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, pha chế xăng dầu để xuất khẩu thực hiện theo quy định quản lý đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Hồ sơ hải quan: ngoài các giấy tờ phải nộp và xuất trình theo quy định đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu thì thương nhân phải nộp, xuất trình các giấy tờ liên quan theo quy định tại Điều 4 Thông tư này (trừ giấy thông báo kết quả hoặc giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng nguyên liệu nhập khẩu không phải nộp), nộp thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng lô hàng đáp ứng yêu cầu chất lượng nhập khẩu (theo quy định tại điểm 4.3, khoản 4, Điều 2 Thông tư này) và bản đăng ký kế hoạch sản xuất, pha chế, nhập khẩu nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm xăng, dầu của thương nhân có xác nhận của Bộ Công Thương (01 bản sao).

2. Đối với nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, chế biến xăng dầu để tiêu thụ trong nội địa thực hiện theo quy định tại chương II Thông tư này.

Chương VII

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU ĐỂ GIA CÔNG XUẤT KHẨU XĂNG DẦU

Điều 18: Thủ tục hải quan

Đối với nhập khẩu nguyên liệu để gia công xuất khẩu xăng dầu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài và Thông tư số 74/2010/TT-BTC ngày 14/05/2010 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 116/2008/TT-BTC .

Hồ sơ hải quan: ngoài các giấy tờ phải nộp và xuất trình theo quy định đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài thì thương nhân phải nộp, xuất trình các giấy tờ liên quan theo quy định tại Điều 4 Thông tư này (trừ giấy thông báo kết quả hoặc giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng nguyên liệu nhập khẩu không phải nộp), nộp thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng lô hàng đáp ứng yêu cầu chất lượng nhập khẩu (theo quy định tại điểm 4.4, khoản 4, Điều 2 Thông tư này).

Chương VIII

XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 19: Xử lý vi phạm

Mọi hành vi vi phạm các quy định tại Thông tư này sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định hiện hành của pháp luật.

Chương IX

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

2. Bãi bỏ Thông tư số 70/2009/TT-BTC ngày 07/04/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất xăng dầu và nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, chế biến xăng dầu.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản liên quan đề cập tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

4. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung tại Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính (qua Tổng cục Hải quan) để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:
-Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng CP;
-Văn phòng Quốc hội; VP Chủ tịch nước;
-Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
-Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
-Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
-Toà án nhân dân tối cao;
-UBND các tỉnh, TP. trực thuộc TW;
-Sở TC, Cục thuế, Hải quan, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
-Kiểm toán Nhà nước;
-Công báo; Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
-Văn phòng BCĐ TW về phòng chống tham nhũng; Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
-Website Chính phủ; Website Bộ Tài chính;
-Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
-Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 165/2010/TT-BTC

Hanoi, October 26, 2010

 

CIRCULAR

GUIDING CUSTOMS PROCEDURES FOR EXPORT, IMPORT, TEMPORARY IMPORT FOR RE-EXPORT AND BORDER-GATE TRANSFER; IMPORT OF MATERIALS FOR PRODUCTION AND MIXTURE; AND IMPORT OF MATERIALS FOR EXPORT PROCESSING OF PETROL AND OIL

Pursuant to June 29, 2001 Customs Law No. 29/2001/QH10 and June 14, 2005 Law No. 42/ 2005/QH11 Amending and Supplementing a Number of Articles of the Customs Law;
Pursuant to June 14, 2005 Law No. 45/2005/ QH11 on Import Duty and Export Duty;
Pursuant to November 29, 2006 Law No. 78/ 2006/QH11 on Tax Administration;
Pursuant to the Government's Decree No. 149/2005/ND-CP of December 8, 2005, detailing the Law on Import Duty and Export Duty;
Pursuant to the Government's Decree No. 154/2005/ND-CP of December 15, 2005, detailing a number of articles of the Customs Law regarding customs procedures and customs inspection and supervision;
Pursuant to the Government's Decree No. 12/ 2006/ND-CP of January 23, 2006, detailing the Commercial Law regarding international goods purchase and sale and goods purchase, sale, processing and transit agency activities with foreign countries;
Pursuant to the Government's Decree No. 85/ 2007/ND-CP of May 25, 2007, detailing the Law on Tax Administration;
Pursuant to the Government's Decree No. 84/ 2009/ND-CP of October 15, 2009, on petrol and oil trading;
Pursuant to the Government's Decree No. 118/2008/ND-CP of November 27, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
The Ministry of Finance guides customs procedures for export, import, temporary import for re-export and border-gate, transfer; import of materials for production and mixture; and import of materials for export processing of petrol and oil as follows:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Objects and scope of application

1. Traders that possess petrol and oil export and import licenses may export (petrol, oil and materials, home-made or of import origin), import, temporarily import for re-export and transfer from border gate to border gate petrol and oil and materials (except crude oil).

2. Traders that are established under law and possess business registration certificates containing registration of petrol and oil trading and have sufficient conditions for petrol and oil production may:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.2. Directly import or entrust traders defined in Clause 1 of this Article to import materials for export and export processing of petrol and oil.

3. Traders that possess petrol and oil export and import licenses stating the business line of supply of aviation petrol and oil or provision of seagoing ship chandlery services may sell petrol and oil by themselves or through seagoing ship chandlers acting as their agents to:

3.1. Aircraft of foreign airlines stopping over at Vietnamese airports and aircraft of Vietnamese airlines flying along international routes.

3.2. Foreign seagoing ships mooring at international seaports or river ports and outbound Vietnamese seagoing ships operating along international routes.

Article 2. Some particular provisions

1. In case of physical inspection of petrol, oil and materials imported for petrol and oil production or export processing, customs officers shall base themselves on results of assessment conducted by assessment service providers (below referred to as assessors) of petrol and oil category, volume (petrol and oil volumes in cubic meters or barrels must be converted into tons upon customs declaration), weight and quality, to give certification of results of physical inspection in customs declarations.

2. Petrol and oil are allowed to be pumped into depots or other vehicles only after their customs declarations have been registered by Customs Sub-Departments (at which traders carry out customs procedures) according to customs declaration registration procedures under the Customs Law.

3. Petrol and oil temporarily imported for re-export may be retained in Vietnam for not more than 120 days after the date of completion of customs procedures for temporary import. When necessary to retain such petrol and oil for a longer period, traders shall request in writing Customs Sub-Departments at which they carry out temporary import procedures to extend this time limit. Extension may be made twice at most, each not exceeding 30 days for each lot temporarily imported for re-export.

4. In case petrol and oil imported or temporarily imported for re-export and materials imported for petrol and oil production or mixture or for export processing are subject to quality inspection but have not yet obtained notices of results of state quality inspection of their lots satisfying import quality requirements:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ If traders' depots have empty tanks or cisterns, imported petrol and oil may be pumped into these tanks or cisterns. Upon completion of the pumping, customs officers shall seal up these tanks or cisterns. Only after the notice of results of state quality inspection states that the quality of such petrol and oil lots satisfies import quality requirements, shall customs officers decide on customs clearance and may traders remove customs seals and put their petrol and oil into use.

b/ If traders' depots have no empty tanks or cisterns, imported petrol and oil shall be pumped into tanks or cisterns currently containing petrol and oil of the same category. After the pumping, customs officers shall seal up the tanks or cisterns and wait for quality inspection results. If the quality inspection agency notifies that the imported petrol and oil lot fails to satisfy import quality requirements, the whole volume of petrol and oil (both old and new) shall be handled under law. Traders shall bear responsibility before law for this case.

c/ If tanks and cisterns of a petrol and oil depot are linked by pipelines, after petrol and oil are pumped from transporting vehicles into such tanks and cisterns, customs officers are not required to seal up these tanks and cisterns but shall ask petrol and oil owners to take responsibility before law for keeping such petrol and oil intact till availability of conclusions of a state inspection agency on the quality of such petrol and oil. If the quality inspection agency notifies that the imported petrol and oil lot fails to satisfy import quality requirements, customs officers shall decide to handle such petrol and oil depending on their actual quality under Item b. Point 4.1, Clause 4. Article 2 of this Circular.

4.2. For petrol and oil temporarily imported for re-export:

a/ If petrol and oil are pumped into empty tanks or cisterns, they and their customs seals shall be kept intact till they are re-exported, while quality inspection is not required.

b/ If petrol and oil are pumped into tanks or cisterns currently containing petrol and oil. the following conditions must be satisfied:

b1. Temporarily imported petrol and oil and those contained in these tanks or cisterns are of the same category.

b2. State quality inspection is conducted in the same way as for imported petrol and oil.

If the quality inspection agency notifies that the imported petrol and oil lot fails to satisfy import quality requirements, such petrol and oil shall be handled under Item b. Point 4.1, Clause 4. Article 2 of this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Customs declaration shall be made to Customs Sub-Departments prior to transshipment or transfer alongside from ship to ship. Customs clearance shall be allowed for petrol and oil after traders submit notices of results of slate quality inspection staling that such petrol and oil satisfy import quality requirements. Petrol and oil transshipped or transferred alongside from ship to ship must be stored in separate depots, tanks or cisterns.

4.4. For materials imported for petrol and oil production or mixture or export processing:

Customs offices shall carry out import procedures for these materials only when traders submit notices of results of state quality inspection stating that such .materials satisfy import quality requirements.

5. Determination of volumes:

5.1. For petrol and oil exported, imported, temporarily imported for re-export by seagoing ships or river ships (on waterways to Cambodia): Their volumes shall be determined on the basis of assessment certificates granted by assessors with the function of assessing petrol and oil volumes.

5.2. For petrol and oil exported or re-exported by tank or cistern trucks through land border gates: Their volumes shall be determined based on readings of depots' meters used to gauge petrol and oil pumped into trucks tanks or cisterns, assessment certificates granted by assessors with the function of assessing volumes or lest cards of petrol and oil traders.

In places without assessors, petrol and oil volumes shall be determined based on benchmarks of their transporting vehicles which have certificates granted by an inspection agency.

5.3. Oil volumes (including oil imported or temporarily imported) sold to seagoing ships are determined as follows:

a/ Oil volumes pumped directly from depots into seagoing ships shall be determined based on readings of depots' meters.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.4. Jet fuel (imported or temporarily imported) sold to aircraft shall be determined based on readings of flow meters of filling devices exclusively used for aircraft.

5.5. Volume meters must be inspected, certified and sealed up by a state standardization and metrology office and periodically checked under law (except meters of aircraft and seagoing ships).

5.6. If the volume of actually imported or exported petrol and oil is different from that written on invoices but consistent with that written on contracts due to their characteristics the petrol and oil volume used for tax calculation is that assessed on the transporting vehicle or at its unloading and loading place.

6. Determination of categories of exported or re-exported petrol and oil:

6.1 Cases not subject to assessment:

a/ Export or re-export of petrol and oil from separate tanks or cisterns with unbroken customs seals affixed upon import or temporary import.

b/ Export or re-export of jet fuel for aircraft on the condition that traders produce a written certification and commit to bear full responsibility before law.

c/ Export or re-export of diesel oil and fuel oil: Customs officers shall conduct physical inspection or inspection with technical devices (hydrometer, test drugs or other testing devices specified by law to determine categories of petrol and oil) or check test cards of traders to determine categories of such oil.

6.2. Cases subject to assessment:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Cases of export or re-export by road, if there is no independent assessor in the locality, traders' test cards may be accepted and traders shall bear responsibility before law for these cards.

For petrol or oil taken from the same lank or cistern under customs supervision, the assessment conducted to determine its category is valid for the whole export or re-export lot without requiring separate determination for each transporting vehicle.

7. For petrol and oil lots which are exported, imported or temporarily imported for re-export and exempt from physical inspection and have assessment certificates of assessors with the function of assessing petrol and oil volumes and categories specified in Clauses 5 and 6 of this Article, if detecting signs of violation, directors of Customs Sub-Departments may decide on physical inspection of petrol and oil.

8. Cases subject to physical inspection of petrol and oil:

8.1. When taking samples of imported petrol and oil subject to state quality inspection at the request of Customs Sub-Departments, customs officers and trades shall comply with the guidance in Clause 1, Article 15 of Circular No. 79/2009/TT-BTC of April 20, 2009, of the Ministry of Finance, guiding customs procedures; customs inspection and supervisions; import and export duties and tax administration of imports and exports.

8.2. When taking samples of imported petrol and oil to meet quality inspection requirements, customs officers and traders shall observe the provisions of Clause 2. Article 5 of Circular No. 17/2009/TT-BKHCN of June 18, 2009, of the Ministry of Science and Technology. Accordingly, customs officers shall allow conditional customs clearance on the basis of registrations of state quality inspection of imports. Samples for quality inspection shall be taken by designated conformity assessment organizations or state quality inspection agencies: customs officers are not required to supervise the sampling of petrol and oil.

9. Determination of actually exported petrol and oil for exported or re-exported petrol and oil complies with Circular No. 79/2009/TT-BTC of April 20. 2009, of the Ministry of Finance, guiding customs procedures; customs inspection and supervisions: import and export duties and tax administration of imports and exports.

10. Customs Sub-Departments carrying out export or re-export procedures: Immediately after completing customs procedures for vehicles transporting petrol and oil for export or re-export, they shall notify in writing or via a computer system designated by the customs service to Customs Sub-Departments of export border gates of the date and time of departure of the vehicle, its route; and name, volume and category of petrol and oil, for coordinated management and monitoring.

11. In case customs procedures for the import or temporary import of petrol and oil are carried out at outside-border gate Customs Sub-Departments of the places in which traders' inland depots of imported petrol and oil for re-export are located, supervision of petrol and oil in the course of pumping from transporting vehicles arriving at border gates from overseas into traders' depots or other vehicles for transportation to traders' inland depots shall be conducted in the same way as for imports in border-gale transfer.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter II

CUSTOMS PROCEDURES FOR IMPORT OR TEMPORARY IMPORT OF PETROL AND OIL

Article 3. Places for carrying out customs procedures

Customs procedures shall be carried at Customs Sub-Departments of border gates at which vehicles transporting petrol and oil arrive or at outside-border gate Customs Sub-Departments of the places in which traders' inland depots to store imported or to-be-re-exported petrol and oil are located.

Article 4. Customs dossiers

1. Documents to be submitted:

- Customs declaration: 2 originals:

- Purchase and sale contract or paper of equivalent validity: 1 copy;

- Bill of lading: 1 copy:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The following papers, for the first time of submission:

+ Petrol and oil export and import license granted by the Ministry of Industry and Trade: I copy;

+ Table of annual minimum petrol and oil import quotas, issued by the Ministry of Industry and Trade: 1 copy (applicable to imported petrol and oil):

- Volume assessment certificate: I original:

- Notice of results or written registration of state quality inspection of imported goods: 1 original.

2. Documents (original) to be produced at the request of Customs Sub-Departments:

- Petrol and oil export and import license granted by the Ministry of Industry and Trade:

- Table of annual minimum petrol and oil import quotas, issued by the Ministry of Industry and Trade;

- Purchase and sale contract;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Time limit for traders to submit the above documents:

The above documents shall be submitted when traders come to carry out procedures for registering customs declarations, except for the following:

3.1. Volume assessment certificate: To be submitted within 8 working hours from the time of completion of the pumping of petrol and oil from transporting vehicles into depots, tanks or cisterns or other transporting vehicles in the inland.

3.2. Notice of results of state quality inspection of imported goods: To be submitted within 7 working days from the time of completion of the pumping of petrol and oil from transporting vehicles into depots, tanks or other transporting vehicles in the inland.

3.3. Commercial invoice: If the original is not yet available, the trader shall submit the facsimile (of the original) or telex within 5 working days from the date of registration of the customs declaration, which must bear the signature of the enterprise director (or a person authorized by the director) for certification who shall take responsibility before law for its accuracy and truthfulness. In case of late submission for a plausible reason, the invoice shall be submitted within 30 days from the date of registration of the customs declaration under Clause 2, Article 9 of the Government's Decree No. 154/2005/ND- CP of December 15, 2005, detailing a number of articles of the Customs Law regarding customs procedures, inspection and supervision.

3.4. When customs declarations are registered pending availability of commercial invoices (originals), Customs Sub-Departments shall collect taxes according to details declared by traders themselves. When submitting commercial invoices (originals) which contain some differences from the customs declarations, traders shall make additional declaration on the payable tax amount according to regulations, while customs officers shall check and compare these invoices with customs declarations. If there is any difference, customs officers shall adjust payable tax amounts under law without imposing any sanctions.

3.5. In case imported and temporarily imported petrol and oil volumes share the same commercial invoice (original), the Customs Dub-Department shall accept the original commercial invoice submitted by the trader for filing in the import business dossier; a copy or duplicate of the commercial invoice made by the trader shall be filed in the temporary import dossier, with the temporary import declaration clearly stating that the original commercial invoice is filed in the petrol and oil import dossier together with customs declaration No.... dated....

3.6 In case of carrying out e-customs procedures, dossiers shall be submitted under Circular No. 222/2009/TT-BTC of November 25, 2009, of the Ministry of Finance, guiding the carrying out of e-customs procedures on a pilot basis.

Article 5. Responsibilities of Customs Sub-Departments carrying out import or temporary import procedures

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. To carry out customs procedure steps under current regulations.

3. To seal up tanks or cisterns after completion of the pumping of petrol and oil into these tanks or cisterns under Point 4.1. Clause 4, Article 2 of this Circular.

4. To carry out procedures for re-export of imported petrol and oil failing to meet import quality requirements under under decisions of state quality inspection agencies.

Article 6. Responsibilities of traders

1. To request assessors to assess petrol and oil volumes and categories and designated conformity assessment organizations to certify oil and petrol quality.

2. To keep intact customs seals of petrol and oil tanks or cisterns or petrol and oil under Point 4.1. Clause 4, Article 2 of this Circular.

3. For imported petrol and oil for which notices of results of state quality inspection of imports as specified in Clause 4. Article 2 of this Circular are not yet available, upon issuance of such notices by inspection agencies, they shall be handled as follows:

3.1. In case the state quality inspection agency notifies that the petrol and oil lots meet import requirements and the Customs Sub-Department has decided on customs clearance, traders may remove customs seals (if any) and put petrol and oil into use.

3.2. In case the state quality inspection agency notifies that the petrol and oil lots fail to meet import requirements, traders may not remove their customs seals (if any), shall keep intact petrol and oil (both old and new, if any) and carry out re-export procedures (for both old and new petrol and oil. if any) within a time limit specified by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.1. The time limit for tax payment for petrol and oil volumes temporarily imported but neither re-exported nor fully re-exported and put into domestic consumption complies with Point d. Clauses 3 and 4. Article 42 of Tax Administration Law No. 78/2006/QH11 and the guidance of the Ministry of Finance on import duty, export duty and tax administration applicable to imports and exports.

4.2. After fulfilling tax and financial obligations, including paying late tax payment fines (if any) under law, traders shall comply with regulations on inspection of imported petrol and oil quality.

Article 7. Liquidation of customs declarations of temporary imports

1. Units conducting liquidation:

Customs Sub-Departments that have carried out procedures for petrol and oil temporary import shall liquidate temporary import declarations.

2. The deadline for declaration liquidation is the deadline for retaining petrol and oil in Vietnam under Clause 3. Article 2 of this Circular.

Chapter III

CUSTOMS PROCEDURES FOR EXPORT ANT) RE-EXPORT OF PETROL AND OIL

Article 8. Places for carrying out customs procedures

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 9. Customs dossiers

1. Customs dossiers for petrol and oil export:

1.1. Documents to be submitted:

- Customs declaration: 2 originals;

- Sale contract and annex (if any): 1 copy;

- Commercial invoice: 1 original:

- Document clearly indicating the source of export (import or purchase by the trader from a principal importer or a production or mixing establishment): 1 original:

- Petrol and oil purchase contract, for petrol and oil purchased from a trader permitted to import petrol and oil: 1 copy:

- The Ministry of Industry and Trade's written certification of registration of the plan on petrol and oil production, mixture or import of materials for petrol and oil production for export: 1 copy;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Petrol and oil export and import license: 1 copy;

- Volume and category assessment certificates (for the case specified at Point 6.2. Clause 6, Article 2 of this Circular): I original each.

1.2. Documents (original) to be produced at the request of customs offices:

- Customs declaration of the imported lot;

- Petrol and oil purchase contract, if petrol and oil are purchased from a trader permitted to import petrol and oil;

- The Ministry of Industry and Trade's written certification of registration of the plan on import of materials and petrol and oil sale.

2. Customs dossiers for re-export of petrol and oil:

2.1. Documents to be submitted:

- Customs declaration: 2 originals:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Sale contract: 1 copy:

- Petrol and oil export and import license: 1 copy:

- In case of sale of petrol and oil to a foreign seagoing ship mooring in an international seaport or river port or a Vietnamese seagoing ship operating along an international route upon departure, the customs declarant shall additionally submit:

+ Business registration certificate of the seagoing ship chandlery service provider or agency contract with the seagoing ship chandlery service provider: I copy (to be submitted for the first time):

+ Order of the shipmaster, ship owner or ship owner's agent (in case of absence of a sale contract, the trader is not required to submit a sale contract under Point 2.1 of this Clause): .1 original or facsimile bearing the signature of the enterprise director or his/her authorized person for certification and responsibility before law for the lawfulness of such document.

- Category assessment certificate (for the case specified at Point 6.2. Clause 6. Article 2 of this Circular): 1 original.

2.2. Documents (original) to be produced at the request of customs offices:

- The customs declaration of the temporarily imported lot.

2.3. For Vietnamese seagoing ships operating along international routes upon departure, traders shall only sell a volume of petrol and oil exactly the same as that in the order of the ship master, ship owner or ship owner's agent; the petrol and oil volume stated in the order must suit the norm set for an overseas voyage; and the ship master, ship owner or ship owner's agent shall make a written commitment to take full responsibility before law for such norm and send it to the Customs Sub-Department.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. On the basis of the customs declarations of temporarily imported lots to make reconciliation monitoring cards for liquidating such customs declarations under Article 7 of this Circular.

2. To carry out customs procedures for exported or re-exported lots under current regulations.

3. To check the outer conditions of petrol and oil-containing tanks, cisterns or compartments of transporting vehicles. If there is no doubt and all customs sealing conditions are met. to permit the pumping of petrol and oil into these transporting vehicles. After petrol and oil are completely pumped, to seal up tanks and cisterns or compartments of the transporting vehicles. In case the trader exports or re-exports petrol and oil through the same border gate through which the trader imported or temporarily imported such petrol and oil and is storing such petrol and oil in the area of this border gate (in which the traders depots containing the imported or temporarily imported petrol and oil are located), if the petrol and oil lot is exempt from physical inspection, customs officers shall not seal it.

3.1. If volumes are determined by benchmark, to check the inner conditions of tanks before pumping.

3.2. If petrol and oil are exported or re-exported through land or river border gates. Customs Sub-Departments carrying out export, or re-export procedures shall strictly comply with regulations on customs procedures for goods in border-gate transfer and Clause 10, Article 2 of this Circular.

4. To carry out tax refund procedures for exported petrol and oil (of import origin) under Section 6, Part V of Circular No. 79/2009/TT-BTC of April 20. 2009. of the Ministry of Finance, guiding customs procedures: customs inspection and supervision: import and export duties and tax administration of imports and exports.

Article 11. Responsibilities of Customs Sub-Departments of export border gates

1. For petrol and oil exported or re-exported through land or river border gates:

1.1 To receive customs dossiers transferred by Customs Sub-Departments can vine out export or re-export procedures.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.3 When detecting that the seals are broken or counterfeit or there are signs of violation such as changes in petrol and oil volume or category. to request goods owners to have these goods volumes or categories assessed. If assessment results are consistent with the dossier set. to make a written certification and carry out procedures for export of the lot through the border gate. If assessment results show some changes in volume or category, to make a written record of the violation and handle this violation under law.

1.4. To transfer dossiers of goods lots to Customs Sub-Departments that will carry out export or re-export procedures under regulations on goods in border-gate transfer.

1.5. When vehicle transporting exported or re-exported petrol and oil return for entry, border-gate customs offices shall check them upon entry under regulations in order to detect smuggled goods or petrol and oil volumes not wholly exported or re-exported and brought back for domestic sale.

2. For petrol and oil sold to seagoing ships by the mode of seagoing ship chandlery:

Customs offices of seaports at which seagoing ships are moored shall receive customs dossiers for which customs procedures have been completed, and conduct supervision until petrol and oil are fully delivered to these seagoing ships.

3. Petrol and oil volumes under one export or re-export declaration shall be fully exported only once through a single border gate (except petrol and oil re-exported lo aircraft as guided in Chapter IV below).

In case petrol and oil are re-exported for seagoing ships but for the reason that these seagoing ships cannot store all petrol and oil volumes under purchase and sale contracts (or orders, in case of absence of such contracts) and the actually re-exported petrol and oil volumes are smaller than those declared in re-export declarations, customs officers who perform the supervision duty shall give certification of the actually re-exported petrol and oil volumes in re-export declarations and request traders to submit original written records of petrol and oil delivery and receipt between traders and shipmasters/ship owners/ship owner agents.

Article 12. Responsibilities of traders

1. To request assessors to assess volumes and categories or state inspection agencies to inspect the quality of exported or re-exported petrol and oil. in case assessment or inspection is required.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter IV

CUSTOMS PROCEDURES FOR REEXPORT OF PETROL AHD OIL FOR AIRCRAFT

Article 13. Customs procedures

Traders may apply the form of registration of single declaration for multiple exportation^ whereby they shall fill in one declaration form for all foreign airlines and one declaration form for all Vietnamese airlines' outbound international flights. The validity duration of these declarations complies with law.

Article 14. Customs dossiers

When delivering goods to aircraft, traders shall submit or produce to customs offices the following documents:

- Produce the registered customs declaration.

- Submit the sale invoice or ex-warehousing bill: 1 original.

- Submit the document stating the norm of petrol and oil volume for domestic flights: 1 original (for aircraft having domestic hops before exiting Vietnam).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. After delivery of goods upon each flight. Customs Sub-Departments shall give certification in invoices/ex-warehousing bills and perform other duties prescribed for registration of single declaration.

2. In case of sale of petrol and oil to outbound Vietnamese aircraft which stop over at a domestic airport: Airlines shall elaborate norms of petrol and oil used for domestic hops and take responsibility before law for these norms. Based on these norms, customs offices shall certify actually re-exported petrol and oil volumes calculated from the airports from which aircraft exit the country.

3. Liquidation of declarations:

3.1. Customs offices and traders shall liquidate declarations by adding up actually re-exported petrol and oil volumes in invoices and monitoring cards, and record results of actual exportation in declarations (the box for certification of actual exportation).

3.2. The time limit for considering the time limit for submission of dossier sets for tax refund consideration (n on -collection of tax) is 45 days after the procedures for re-export of the last petrol and oil lot. for the form of registration of single export declaration.

Chapter V

CUSTOMS PROCEDURES FOR BORDER-GATE TRANSFER OF PETROL AND OIL

Article 16. Customs procedures

Customs procedures for petrol and oil in border-gate transfer comply with Article 38 of Circular No. 79/2009/TT-BTC of April 20, 2009, of the Ministry of Finance, guiding customs procedures; customs inspection and supervision; import and export duties and tax administration of imports and exports.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CUSTOMS PROCEDURES FOR IMPORT OF MATERIALS FOR PRODUCTION OR PROCESSING OF PETROL AND OIL

Article 17. Customs procedures

1. Import of materials for petrol and oil production or mixture for export must comply with regulations on management of raw materials and materials imported for export production.

Customs dossier: In addition to documents to be submitted and produced as required for raw materials and materials imported for export production, traders shall also submit and produce relevant documents specified in Article 4 of this Circular (excluding notice of results of or registration for state quality inspection of imported materials), and submit the notice of results of state quality inspection of the petrol and oil lot satisfying import quality requirements (as specified at Point 4.3, Clause 4, Article 2 of this Circular) and written registration of the trader's plan on production, mixture or import of materials and sale of petrol and oil products bearing the Ministry of Industry and Trade's certification (one copy).

2. Import of materials for production or processing of petrol and oil for domestic consumption must comply with Chapter II of this Circular.

Chapter VII

CUSTOMS PROCEDURES FOR IMPORT OF MATERIALS FOR EXPORT PROCESSING OF PETROL AND OIL

Article 18. Customs procedures

Import of materials for export production of petrol and oil must comply with the Finance Ministry's Circular No. 116/2008/TT-BTC of December 4, 2008, guiding customs procedures for goods processed for foreign traders and Circular No. 74/20 KYTT-BTC of May 14, 2010, amending and supplementing some contents of Circular No. 116/2008/TT-BTC.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter VIII

HANDLING OF VIOLATIONS

Article 19. Handling of violations

All acts in violation of this Circular shall be handled under current law.

Chapter IX

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 20. Effect

1. This Circular takes effect 45 days from the date of its signing.

2. To annul the Ministry of Finance's Circular No. 70/2009/TT-BTC of April 7, 2009, promulgating the Regulation on customs procedures for import of petrol and oil and temporary import of petrol and oil for re-export.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The General Director of Customs and directors of provincial-level Customs Departments shall organize the implementation of this Circular. Any problems arising in the course of implementation should be reported to the Ministry of Finance (the General Department of Customs) for study and settlement.-

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTER
Do Hoang Anh Tuan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 quy định thủ tục hải quan đối với xuất, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu; gia công xuất khẩu xăng dầu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


13.726

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!