Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 13-TC/TCT-1997 sửa đổi Thông tư 16-TC/TCT hướng dẫn thi hành NĐ 91/CP-1995 ban hành Danh mục hàng hóa thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 96 để áp dụng cho năm 97 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 13-TC/TCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Mộng Giao
Ngày ban hành: 28/03/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13-TC/TCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 1997

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 13-TC/TCT NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 1997 SỬA ĐỔI BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 16-TC/TCT NGÀY 5-3-1996 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ "HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/CP NGÀY 18.12.1995 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HOÁ ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT) CỦA CÁC NƯỚC ASEAN CHO NĂM 1996"ĐỂ ÁP DỤNG CHO NĂM 1997

Để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN, ngày 5.3.1996 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 16 TC/TCT hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/CP ngày 18.12.1995 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hoá để thực hiện Hiệp định CEPT của các nước ASEAN cho năm 1996.

Thi hành Nghị định số 82/CP ngày 13.12.1996 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hoá của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CEPT của các nước ASEAN cho năm 1997, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi một số điểm của Thông tư 16 TC/TCT ngày 5.3.1996 để áp dụng cho năm 1997 như sau:

I. VỀ PHẠM VI ÁP DỤNG

Đoạn một và mục 1) của phần I) Thông tư 16 TC/TCT được sửa đổi như sau:

"Hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam thuộc diện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo quy định tại Điểm 1 của Nghị định số 82/CP ngày 13.12.1996 của Chính phủ là hàng nhập khẩu từ các nước ASEAN và phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Là mặt hàng có trong Danh mục hàng hoá ban hành kèm theo Nghị định 82/CP ngày 13/12/1996 của Chính phủ".

II. VỀ BIỂU THUẾ

1) Đoạn một của phần II) của Thông tư 16 TC/TCT được sửa đổi như sau:

"Các mức thuế áp dụng cho hàng hoá nhập khẩu thuộc diện hưởng các thuế suất ưu đãi theo Chương trình CEPT là những thuế suất quy định tại Danh mục hàng hoá ban hành kèm theo Nghị định 82/CP ngày 13.12.1996 của Chính phủ".

2) Bổ sung vào phần II) Thông tư 16 TC/TCT đoạn sau:

"Việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất thuế nhập khẩu theo các quyết định của Bộ Tài chính đối với các nhóm, mặt hàng quy định tại Biểu thuế nhập khẩu hiện hành sẽ được xử lý như sau:

- Trường hợp việc sửa đổi thuế suất dẫn đến mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩu hơn mức thuế suất ưu đãi theo Chương trình CEPT đối với nhóm, mặt hàng nhất định thì mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩu sẽ được áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu là mặt hàng có trong Danh mục hàng hoá ban hành kèm theo Nghị định 82/CP ngày 13.12.1996 của Chính phủ;

- Các sửa đổi, bổ sung khác về tên và thuế suất thuế nhập khẩu khác không áp dụng đối với danh mục hàng hoá ban hành kèm theo Nghị định 82/CP ngày 13.12.1996 của Chính phủ."

III. VỀ KIỂM TRA GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ

Các nguyên tắc xác định việc hàng hoá được công nhận là có xuất xứ từ các nước ASEAN quy định tại điểm (i) và (ii) của mục III - Kiểm tra giấy chứng nhận xuất xứ của Thông tư 16 TC/TCT được thay thế bằng các quy tắc của Quy chế xuất xứ dùng cho Hiệp định CEPT quy định tại Phụ lục I của Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam - Mẫu D, ban hành kèm theo Quyết định số 416/TM-ĐB ngày 13.5.1996 của Bộ Thương mại.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 1.1.1997 và áp dụng với mọi trường hợp nhập khẩu từ các nước ASEAN có tờ khai hàng nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan từ 1.1.1997.

Những điểm không bổ sung, sửa đổi tại Thông tư này được thực hiện như đã quy định tại Thông tư số 16 TC/TCT ngày 5.3.1996 của Bộ Tài chính.

 

 

Vũ Mộng Giao

(Đã Ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE MINISTRY OF FINANCE
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
--------------

No. 13-TC/TCT

Hanoi, March 28, 1997

 

CIRCULAR

AMENDING AND SUPPLEMENTING CIRCULAR No.16-TC/TCT OF MARCH 5, 1996 OF THE MINISTRY OF FINANCE GUIDING THE IMPLEMENTATION OF DECREE No.91-CP OF DECEMBER 18, 1995 OF THE GOVERNMENT PROMUL-GATING THE LIST OF COMMODITIES IN IMPLEMENTATION OF THE COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFFS (CEPT) OF THE ASEAN COUNTRIES FOR 1996 FOR ITS APPLICATION IN 1997

In furtherance of the Common Effective Preferential Tariffs (CEPT) of the ASEAN countries, on March 5, 1996 the Ministry of Finance issued Circular No.16-TC/TCT guiding the implementation of Decree No.91-CP of December 18, 1995 of the Government promulgating the List of Commodities in implementation of the CEPT Treaty of the ASEAN countries for 1996;
In implementation of Decree No.82-CP of December 13, 1996 of the Government promulgating the List of Commodities of Vietnam in implementation of the CEPT Treaty of the ASEAN countries for 1997, the Ministry of Finance guides the following amendments and supplements to a number of points of Circular No.16-TC/TCT of March 5, 1996 for its application in 1997:

I. ON THE SCOPE OF APPLICATION:

Paragraph 1 and Section 1 of Part I of Circular 16-TC/TCT are amended into the following:

"Goods imported into Vietnam subject to the import tax rates prescribed in Point 1 of Decree No.82-CP of December 13, 1996 of the Government are goods imported from ASEAN countries, which must meet the following conditions:

1. Being included in the list of goods issued together with Decree No.82-CP of December 13, 1996 of the Government".

II. ON THE TAX TARIFF:

1) Paragraph 1, Part II of Circular No.16-TC/TCT is amended into the following:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 13-TC/TCT-1997 sửa đổi Thông tư 16-TC/TCT hướng dẫn thi hành NĐ 91/CP-1995 ban hành Danh mục hàng hóa thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 96 để áp dụng cho năm 97 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.199
DMCA.com Protection Status