Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 08/2015/TT-BCT nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan mặt hàng đường có xuất xứ Lào

Số hiệu: 08/2015/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 27/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường 2015 từ Lào

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 08/2015/TT-BCT quy định việc nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2015 có xuất xứ từ Lào.

Theo đó, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường (mã HS 1701) năm 2015 có xuất xứ từ Lào là 50.000 tấn, thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch 2,5%.

Thuế suất này áp dụng với thương nhân nhập khẩu đường từ Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Attapeu sản xuất tại Lào và có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S do cơ quan có thẩm quyền của Lào cấp.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 27/5/2015.


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2015/TT-BCT

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2015

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NĂM 2015 MẶT HÀNG ĐƯỜNG CÓ XUẤT XỨ TỪ CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2890/VPCP- QHQT của Văn phòng Chính phủ ngày 24 tháng 4 năm 2015 về việc hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường từ Lào vào Việt Nam;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015 mặt hàng đường có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2015 có xuất xứ từ CHDCND Lào.

Điều 2. Lượng hạn ngạch, thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch

Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường (mã HS 1701) năm 2015 có xuất xứ từ CHDCND Lào là 50.000 tấn, thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch 2,5%.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Thương nhân nhập khẩu đường từ Công ty trách nhiệm hữu hạn Mía đường Hoàng Anh Attapeu (Lào) sản xuất tại Lào và có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S do cơ quan có thẩm quyền của CHDCND Lào cấp theo quy định được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu 2,5%.

2. Thủ tục nhập khẩu hàng hóa giải quyết tại hải quan cửa khẩu theo quy định, không phải xin phép Bộ Công Thương và thực hiện theo nguyên tắc trừ lùi tại cơ quan hải quan cho đến hết lượng hạn ngạch thuế quan quy định tại Điều 2 của Thông tư này.

3. Trường hợp nhập khẩu đường ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan quy định tại Điều 2 của Thông tư này, thương nhân phải thực hiện các chính sách quản lý nhập khẩu và thuế nhập khẩu đường theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

4. Thương nhân nhập khẩu báo cáo tình hình thực hiện nhập khẩu đường theo từng tháng trước ngày 05 của tháng kế tiếp hoặc đột xuất khi có yêu cầu, gửi về Bộ Công Thương, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan). Mẫu báo cáo tình hình thực hiện nhập khẩu đường quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 5 năm 2015./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Công Thương các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Bộ Công Thương: Lãnh đạo Bộ, các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ; Website;
- Lưu: VT, XNK (10).

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

PHỤ LỤC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU ĐƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2015/ TT-BCT ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Bộ Công Thương)

TÊN THƯƠNG NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:
V/v báo cáo tình hình nhập khẩu đường từ CHDCND Lào

..., ngày... tháng... năm...

Kính gửi:

- Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu);
- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan).

Công ty báo cáo tình hình thực hiện nhập khẩu đường theo quy định tại Thông tư số/2015/TT-BCT ngày tháng năm 2015 như sau:

Tháng báo cáo

Lũy kế tháng báo cáo

Mã HS (chi tiết theo 8 số)

Cửa khẩu nhập khẩu

Số lượng (tấn)

Trị giá (quy đổi USD)

Hợp đồng nhập khẩu

Số lượng (tấn)

Trị giá (quy đổi USD)

….

……

Tài liệu gửi kèm theo:

- Tờ khai hải quan nhập khẩu;

- Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu S do cơ quan có thẩm quyền của CHDCND Lào cấp.

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 08/2015/TT-BCT quy định việc nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan ngày 27/05/2015 mặt hàng đường có xuất xứ từ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.542

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!