Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 01/2017/TT-BCT quy định việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu năm 2017, 2018 và 2019 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 01/2017/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 24/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 01/2017/TT-BCT quy định lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước Liên minh Kinh tế Á - Âu năm 2017, 2018 và 2019.

 

- Thông tư số 01/2017 áp dụng đối với thương nhân nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm từ các nước thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm theo mức hạn ngạch thuế quan nhập khẩu. Mã số hàng hóa và tổng lượng hạn ngạch thuế quan các năm 2017, 2018, 2019  của thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm được quy định cụ thể tại Phụ lục ban hành theo Thông tư 01.
 
Theo đó, trứng gia cầm gồm trứng chim và trứng gia cầm, nguyên vỏ, sống, đã bảo quản hoặc đã làm chín; với lượng hạn ngạch thuế quan tăng theo từng năm, 8.400 tá năm 2017, 8.820 tá trong năm 2018 và hạn ngạch thuế quan trứng gia cầm năm 2019 là 9.261 tá.
 
Còn nguyên liệu thuốc lá nhập khẩu từ các nước Liên minh Á - Âu gồm lá thuốc lá chưa chế biến và phế liệu lá thuốc lá, được nhập khẩu vào Việt Nam trong hạn ngạch không đổi là 500 tấn trong từng năm 2017 đến 2019.
 
- Để được áp dụng thuế suất nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan, Thông tư 01/2017 quy định trứng gia cầm, thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu phải có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa do các nước thành viên thuộc Liên minh Kinh tế Á – Âu cấp.
 
Riêng thuốc lá nguyên liệu, thương nhân Việt Nam có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp thì được phép nhập khẩu. Số lượng nhập khẩu tính trừ vào hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo giấy phép do Bộ Công Thương cấp theo Thông tư số 01/TT-BCT.
 
- Khi nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm thì thủ tục được thực hiện tại cửa khẩu hải quan nơi nhập khẩu hàng hóa theo nguyên tắc trừ lùi tự động cho đến hết số lượng hạn ngạch thuế quan.
 
Thông tư 01/2017/TT-BCT về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm từ các nước Liên minh Kinh tế Á – Âu có hiệu lực ngày 14/03/2017 đến hết ngày 31/12/2019.

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2017/TT-BCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU VÀ TRỨNG GIA CẦM CÓ XUẤT XỨ TỪ CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN CỦA LIÊN MINH KINH TẾ Á - ÂU NĂM 2017, 2018 VÀ 2019

Căn cứ Nghị định s 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu, đã ký chính thức ngày 29 tháng 5 năm 2015 tại Cộng hòa Ca-dac-xtan và được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chun tại Quyết định s 1805/QĐ-CTN ngày 19 tháng 8 năm 2015;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu năm 2011, 2018 và 2019.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các thương nhân nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Hàng hóa và lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu

Mã số hàng hóa và tổng lượng hạn ngạch thuế quan năm 2017, 2018 và 2019 của các nhóm hàng áp dụng hạn ngạch thuế quan quy định tại Điều 1 Thông tư này thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan

Hàng hóa nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa do cơ quan có thẩm quyền của các nước thành viên thuộc Liên minh Kinh tế Á - Âu cấp (viết tắt là C/O form EAV).

Riêng đối với thuốc lá nguyên liệu, thương nhân Việt Nam có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài được phép nhập khẩu (nhập khẩu trực tiếp hoặc ủy thác nhập khẩu), số lượng nhập khẩu tính trừ vào hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo giấy phép do Bộ Công Thương cấp.

Điều 5. Thủ tục nhập khẩu

Thủ tục nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm giải quyết tại hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo nguyên tắc trừ lùi tự động cho đến hết số lượng hạn ngạch thuế quan của từng mặt hàng quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

Điều 6. Quy định thuế suất thuế nhập khẩu

Thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan và ngoài hạn ngạch thuế quan đối với thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm nhập khẩu từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 3 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính ph;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng Bí Thư, Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;
- Viện KSND tối cao, Tòa án ND tối cao;
- Cơ quan TW của các Đoàn thể;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Công Thương;
- Các Sở Công Thương;
- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng; các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, XNK (10).

BỘ TRƯỞNG
Trần
Tuấn Anh

 

PHỤ LỤC

MÃ SỐ HÀNG HÓA VÀ TỔNG LƯỢNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU TỪ LIÊN MINH KINH TẾ Á - ÂU NĂM 2017, 2018 và 2019
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2017/TT-BCT ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu năm 2017, 2018 và 2019)

STT

Mã HS

Mô tả hàng hóa

Lượng hạn ngạch thuế quan năm 2017

Lượng hạn ngạch thuế quan năm 2018

Lượng hạn ngạch thuế quan năm 2019

I - Trứng gia cầm

8.400 tá

8.820 tá

9.261 tá

 

04.07

Trứng chim và trứng gia cầm, nguyên vỏ, sống, đã bảo quản hoặc đã làm chín

 

 

 

 

 

- Trứng sống khác:

 

 

 

1

0407.21.00

- - Của gà thuộc loài Gallus domesticus

 

 

 

 

0407.29

- - Loại khác:

 

 

 

2

0407.29.10

- - - Của vịt, ngan

 

 

 

3

0407.29.90

- - - Loại khác

 

 

 

 

0407.90

- Loại khác:

 

 

 

4

0407.90.10

- - Của gà thuộc loài Gallus domesticus

 

 

 

5

0407.90.20

- - Của vịt, ngan

 

 

 

6

0407.90.90

- - Loại khác

 

 

 

II- Nguyên liệu thuốc lá

500 tấn

500 tn

500 tn

 

24.01

Lá thuốc lá chưa chế biến; phế liệu lá thuốc lá

 

 

 

 

2401.10

- Lá thuốc lá chưa tước cọng:

 

 

 

1

2401.10.10

- - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng

 

 

 

2

2401.10.20

- - Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng

 

 

 

3

2401.10.90

- - Loại khác

 

 

 

 

2401.20

- Lá thuốc lá, đã tước cọng một phần hoặc toàn bộ:

 

 

 

4

2401.20.10

- - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng

 

 

 

5

2401.20.20

- - Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng

 

 

 

6

2401.20.30

- - Loại Oriental

 

 

 

7

2401.20.40

- - Loại Burley

 

 

 

8

2401.20.50

- - Loại khác, đã sấy bng không khí nóng

 

 

 

9

2401.20.90

- - Loại khác

 

 

 

 

2401.30

- Phế liệu lá thuốc lá:

 

 

 

10

2401.30.10

- - Cọng thuốc lá

 

 

 

11

2401.30.90

- - Loại khác

 

 

 

 

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------------

No.: 01/2017//ND-CP

Hanoi, January 24, 2017

 

CIRCULAR

APPLICATION OF IMPORT TARIFF QUOTAS FOR UNMANUFACTURED TOBACCO AND POULTRY EGGS ORIGINATED FROM MEMBER STATES OF EURASIAN ECONOMIC UNION IN 2017, 2018 AND 2019

Pursuant to the Government’s Decree No. 95/2012/ND-CP dated November 12, 2012 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Government’s Decree No. 187/2013/ND-CP dated November 20, 2013, detailing the implementation of the Commercial Law regarding international goods trading and goods purchase, sale, processing and transit agency activities with foreign countries;

In implementation of the Free Trade Agreement signed by and between Vietnam and Eurasian Economic Union on May 29, 2015 in the Republic of Kazakhstan and approved by the President of the Socialist Republic of Vietnam at Decision No. 1805/QD-CTN dated August 19, 2015;

At the request of Director of the Import-Export Department,

Minister of Industry and Trade promulgates a Circular to provide for the application of import tariff quotas for unmanufactured tobacco and poultry eggs originated from member states of Eurasian Economic Union in 2011, 2018 and 2019.

Article 1. Scope

Import tariff quotas shall be applied to unmanufactured tobacco and poultry eggs originated from member states of Eurasian Economic Union under the Free Trade Agreement between Vietnam and the Eurasian Economic Union.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 01/2017/TT-BCT quy định việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu năm 2017, 2018 và 2019 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.356

DMCA.com Protection Status
IP: 3.219.31.204