Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 01/2012/TT-BTC hướng dẫn việc thông quan hàng hoá xuất, nhập khẩu

Số hiệu: 01/2012/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 03/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Thông quan hàng hóa XNK phải kiểm dịch

Chủ lô hàng XK, NK thuộc diện phải kiểm dịch ngoài việc thực hiện thủ tục hải quan theo quy định hiện hành, còn phải có trách nhiệm bảo quản nguyên trạng đối với lô hàng được đưa về địa điểm kiểm dịch ngoài địa bàn quản lý hải quan để thực hiện các yêu cầu về kiểm dịch.


Đồng thời, chủ lô hàng phải nộp GCN kiểm dịch cho CQHQ để hoàn thành thủ tục thông quan hàng hóa đúng thời hạn; thực hiện quyết định xử lý của CQ có thẩm quyền khi có hành vi VPPL liên quan đến thủ tục kiểm dịch và thủ tục hải quan.

Đây là nội dung chính trong Thông tư số 01/2012/TT-BTC hướng dẫn việc thông quan hàng hóa XK, NK phải kiểm dịch được ban hành ngày 03/01/2012.

Bên cạnh đó, Cơ quan Hải quan có trách nhiệm theo dõi hồ sơ các lô hàng giao cho chủ hàng mang về bảo quản chờ kết quả kiểm dịch. Trước 5 ngày kể từ ngày hết hạn nộp GCN kiểm dịch, phải ra văn bản thông báo chủ hàng đến nộp GCN kiểm dịch để hoàn thành việc thông quan hàng hóa. Khi chủ hàng vi phạm quy định về nộp GCN kiểm dịch hoặc hàng hóa không đáp ứng yêu cầu kiểm dịch, Cơ quan Hải quan căn cứ trên những quy định hiện hành để xử lý.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2012.

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 01/2012/TT-BTC

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2012

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC THÔNG QUAN HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM DỊCH

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004;

Căn cứ Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25/7/2001;

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y; Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 của Chính phủ về kiểm dịch thực vật;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính hướng dẫn việc thông quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải kiểm dịch như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này hướng dẫn việc thông quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch thủy sản (sau đây gọi chung là kiểm dịch).

2. Đối tượng áp dụng:

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc diện phải kiểm dịch (sau đây gọi tắt là chủ hàng); các Chi cục Hải quan, công chức hải quan làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (bao gồm cả làm thủ tục hải quan điện tử), các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Thông quan hàng hóa nhập khẩu phải kiểm dịch

1. Trường hợp chủ hàng nộp Giấy thông báo miễn kiểm dịch hoặc Giấy chứng nhận kiểm dịch thì Chi cục Hải quan làm thủ tục và thông quan hàng hóa, không yêu cầu nộp Giấy đăng ký kiểm dịch.

2. Trường hợp chủ hàng nộp Giấy đăng ký kiểm dịch thì Chi cục Hải quan liên quan căn cứ vào địa điểm kiểm dịch ghi tại Giấy đăng ký kiểm dịch để thực hiện thông quan hàng hóa theo một trong 2 trường hợp sau:

2.1. Trường hợp địa điểm kiểm dịch tại cửa khẩu và cảng nội địa (ICD):

a) Đối với lô hàng đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan cửa khẩu hoặc Chi cục Hải quan ICD: khi chủ hàng nộp Giấy chứng nhận kiểm dịch (bản chính) thì Chi cục Hải quan cửa khẩu hoặc Chi cục Hải quan ICD thông quan hàng hóa.

b) Đối với lô hàng đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu: khi chủ hàng xuất trình Giấy chứng nhận kiểm dịch (bản chính) thì Chi cục Hải quan cửa khẩu làm thủ tục chuyển cửa khẩu; khi chủ hàng nộp Giấy chứng nhận kiểm dịch (bản chính) thì Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu thông quan hàng hóa.

Trường hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu kiểm tra thực tế hàng hóa theo đề nghị của Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu, khi chủ hàng nộp Giấy chứng nhận kiểm dịch thì Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện thông quan hàng hóa và chuyển hồ sơ theo quy định đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu.

2.2. Trường hợp địa điểm kiểm dịch tại khu cách ly kiểm dịch, nhà máy, xí nghiệp, kho bảo quản, địa điểm kiểm tra hải quan ngoài khu vực cửa khẩu:

a) Đối với lô hàng đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan cửa khẩu:

a.1) Khi chủ hàng nộp Giấy vận chuyển hàng hóa (bản chính) do cơ quan kiểm dịch cấp thì Chi cục Hải quan cửa khẩu làm thủ tục để chủ hàng đưa hàng về địa điểm kiểm dịch theo Giấy đăng ký kiểm dịch. Tại ô Ghi chép khác trên tờ khai hải quan (bản lưu hải quan và bản lưu người khai hải quan), công chức hải quan ghi “Hàng chờ kết quả kiểm dịch; ngày, tháng, năm”, ký tên, đóng dấu công chức.

a.2) Khi chủ hàng nộp Giấy chứng nhận kiểm dịch (bản chính) thì Chi cục Hải quan cửa khẩu hoàn thành việc thông quan hàng hóa.

b) Đối với lô hàng đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu:

b.1) Khi chủ hàng xuất trình Giấy vận chuyển hàng hóa (hoặc giấy tờ có liên quan đến việc cho phép vận chuyển hàng hóa về địa điểm kiểm dịch) do cơ quan kiểm dịch cấp thì Chi cục Hải quan cửa khẩu giải quyết thủ tục chuyển cửa khẩu theo quy định. Chủ hàng có trách nhiệm bảo quản nguyên trạng hàng hóa để thực hiện kiểm dịch.

b.2) Khi chủ hàng nộp Giấy chứng nhận kiểm dịch thì Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu thông quan hàng hóa.

c) Thời hạn chủ hàng phải nộp Giấy chứng nhận kiểm dịch chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày mang hàng về địa điểm kiểm dịch. Trường hợp chủ hàng nộp chậm hoặc không nộp Giấy chứng nhận kiểm dịch thì bị xử lý theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư này.

Điều 3. Thông quan hàng hóa xuất khẩu phải kiểm dịch

1. Khi làm thủ tục xuất khẩu hàng hoá thuộc diện phải kiểm dịch, chủ hàng nộp 01 bản sao, xuất trình bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện kiểm dịch xuất khẩu (gọi chung là Giấy chứng nhận kiểm dịch) do cơ quan kiểm dịch cấp cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để làm thủ tục xuất khẩu.

2. Đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu đã được kiểm dịch và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch trong nội địa, đến cửa khẩu được đổi Giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu theo đề nghị của người mua hàng hoặc quy định của nước nhập khẩu, chủ hàng phải nộp 01 bản photo coppy, xuất trình bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu để Chi cục Hải quan cửa khẩu làm thủ tục xuất, xác nhận vào bản sao, chuyển cho Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu lưu theo dõi.

Điều 4. Thông quan hàng hoá phải kiểm dịch đối với một số trường hợp khác

1. Hàng hoá tạm nhập - tái xuất:

a) Khi làm thủ tục tạm nhập: thực hiện thông quan như đối với hàng nhập khẩu theo hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư này.

b) Khi làm thủ tục tái xuất: Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất căn cứ vào kết quả kiểm tra và xác nhận đủ điều kiện xuất khẩu của cơ quan kiểm dịch để làm thủ tục xuất khẩu hàng hoá.

2. Hàng hoá tạm xuất - tái nhập:

a) Khi làm thủ tục tạm xuất: thực hiện thông quan như đối với hàng xuất khẩu theo hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư này.

b) Khi làm thủ tục tái nhập: Thực hiện thông quan như đối với hàng nhập khẩu theo hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư này.

3. Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển:

a) Trường hợp hàng hoá được chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu, không qua cửa khẩu Việt Nam thì không phải làm thủ tục hải quan.

b) Trường hợp hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển có qua lãnh thổ Việt Nam hoặc có qua cửa khẩu Việt Nam và đưa vào kho ngoại quan, khu vực trung chuyển hàng hóa tại cảng biển Việt Nam thì thực hiện như đối với hàng tạm nhập - tái xuất theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này.

4. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch:

Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch (bao gồm cả hàng hoá, hành lý mang theo người khi xuất cảnh, nhập cảnh) thuộc diện phải kiểm dịch: chủ hàng phải đăng ký kiểm dịch với cơ quan kiểm dịch, Chi cục Hải quan làm thủ tục hải quan chỉ thông quan hàng hoá, hành lý khi có Giấy chứng nhận kiểm dịch.

5. Hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới:

Hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới thực hiện kiểm dịch theo quy định tại điểm b, mục 3, phần I, Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNNPTNT-BYT-NHNN ngày 31/01/2008 của liên Bộ Công thương, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Ngân hàng nhà nước.

Điều 5. Trách nhiệm của chủ hàng

1. Thực hiện thủ tục hải quan theo quy định hiện hành và thông quan hàng hóa theo hướng dẫn tại Thông tư này khi xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc diện phải kiểm dịch.

2. Có trách nhiệm bảo quản nguyên trạng hàng hóa đối với lô hàng được đưa về địa điểm kiểm dịch ngoài địa bàn quản lý hải quan để thực hiện các yêu cầu về kiểm dịch.

3. Nộp Giấy chứng nhận kiểm dịch cho cơ quan hải quan để hoàn thành thủ tục thông quan hàng hóa theo đúng thời hạn quy định.

4. Thực hiện quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền đối các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến thủ tục kiểm dịch và thủ tục hải quan.

Điều 6. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan

1. Thực hiện thủ tục hải quan theo quy định hiện hành và thông quan hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu phải kiểm dịch theo hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Theo dõi hồ sơ các lô hàng giao cho chủ hàng mang về bảo quản chờ kết quả kiểm dịch. Trước 05 ngày, ngày hết hạn nộp giấy chứng nhận kiểm dịch, có văn bản thông báo chủ hàng đến nộp Giấy chứng nhận kiểm dịch để hoàn thành việc thông quan hàng hóa.

3. Xử lý vi phạm quy định về nộp Giấy chứng nhận kiểm dịch:

a) Trường hợp chủ hàng nộp chậm Giấy chứng nhận kiểm dịch quy định tại điểm c khoản 2.2 Điều 2 Thông tư này thì lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi nộp chậm chứng từ thuộc hồ sơ hải quan theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009 của Chính phủ, trừ trường hợp nộp chậm do phải kéo dài thời gian kiểm dịch, được cơ quan kiểm dịch thông báo bằng văn bản cho cơ quan hải quan làm thủ tục.

b) Trường hợp sau khi đã thông báo nhưng chủ hàng không nộp Giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định thì lập hồ sơ vi phạm (gồm: văn bản đề nghị điều tra lô hàng, văn bản thông báo chủ hàng nộp Giấy chứng nhận kiểm dịch, hồ sơ hải quan của lô hàng), chuyển cho lực lượng điều tra chống buôn lậu trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

c) Thông báo cho cơ quan kiểm dịch những chủ hàng vi phạm, bị xử lý theo quy định tại điểm a, hoặc điểm b khoản này để cơ quan kiểm dịch áp dụng biện pháp kiểm dịch hàng hóa tại cửa khẩu đối với những lần nhập khẩu sau của chủ hàng vi phạm. Việc thông báo được thực hiện chậm nhất trong 2 ngày làm việc kể từ ngày xử lý vụ việc.

4. Xử lý đối với hàng hóa không đáp ứng yêu cầu kiểm dịch:

a) Hàng hóa được phép tái chế: căn cứ quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho chủ hàng mang hàng về tái chế, trên tờ khai ghi “hàng hoá được tái chế theo Quyết định số … ngày …”; trường hợp lô hàng được bảo quản tại khu cách ly hoặc kho bảo quản thì chủ hàng thực hiện tái chế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Khi chủ hàng nộp bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch hoặc văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền lô hàng đáp ứng yêu cầu nhập khẩu thì hoàn thành việc thông quan hàng hóa.

b) Hàng hóa buộc tiêu huỷ: căn cứ quyết định của cơ quan có thẩm quyền, xác nhận “Hàng hoá bị tiêu huỷ theo Quyết định số … ngày …, biên bản tiêu huỷ hàng hoá ngày …” lên tờ khai hàng hoá nhập khẩu để hoàn thành thủ tục hải quan lô hàng.

c) Hàng hóa buộc tái xuất: căn cứ quyết định của cơ quan có thẩm quyền, làm thủ tục tái xuất hàng hóa theo quy định đối với hàng hoá đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả lại. Không giải quyết tái xuất hàng hóa vào khu phi thuế quan của Việt Nam. Hồ sơ hải quan, không yêu cầu phải có văn bản chấp thuận nhận lại hàng của chủ hàng nước ngoài. Khi làm xong thủ tục tái xuất, ghi số, ngày của quyết định buộc tái xuất lên tờ khai nhập khẩu và tờ khai xuất khẩu để thanh khoản tờ khai lô hàng.

5. Phối hợp với cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin, hồ sơ hải quan; tham gia hội đồng tư vấn, xử lý và những việc liên quan khác khi có yêu cầu.

6. Hướng dẫn chủ hàng đăng ký kiểm dịch đối với trường hợp chủ hàng không xác định được hàng hóa thuộc diện phải kiểm dịch khi khai báo hải quan.

7. Phối hợp với cơ quan kiểm dịch cùng kiểm tra hàng hóa đối với lô hàng vừa phải kiểm tra hải quan vừa phải kiểm dịch, nhằm hạn chế việc chủ hàng phải xuất trình hàng hóa nhiều lần cho cơ quan chức năng.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2012 và thay thế các nội dung hướng dẫn về thủ tục thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm dịch nêu tại Thông tư liên tịch số 17/2003/TTLT/BTC-BNN-BTS ngày 14/3/2003 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thủy sản (nay sát nhập với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

2. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc phát sinh đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ảnh về Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để xem xét giải quyết ./.

Nơi nhận:
- VPTƯ Đảng, VP Quốc Hội, VP Chủ tịch nước,VPCP;
- Viện kiểm sát NDTC, Toà án NDTC;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng chống tham nhũng;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Phòng TM &CN Việt Nam;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; Website BTC;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ, Website HQ;
- Lưu VT, TCHQ.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

MINISTRY OF FINANCE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No.: 01/2012/TT-BTC

Hanoi , January 03, 2012

CIRCULAR

GUIDING CUSTOMS CLEARANCE FOR IMPORT, EXPORT GOODS SUBJECT TO QUARANTINE

Pursuant to the Law on Customs No. 29/2001/QH10 of June 29, 2011 and the Law on amending, supplementing a number of articles of Law on Customs No. 42/2005/QH11 of June 14, 2005;

Pursuant to the Ordinance on Veterinary No. 18/2004/PL-UBTVQH11 of April 29, 2004;

Pursuant to the Ordinance on Plant Protection and Quarantine No. 36/2011/PL-UBTVQH10 of July 25th 2011;

Pursuant to Government’s Decree No. 154/2005/ND-CP of December 15, 2005 detailing a number of articles of the Law on Customs regarding customs procedures, customs supervision and inspection;

Pursuant to the Government’s Decree No. 33/2005/ND-CP of March 15, 2005 detailing the implementation of a number of articles of the Ordinance on Veterinary; the Government’s Decree No. 119/2008/ND-CP of November 28, 2008  on amending, supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 33/2005/ND-CP of March 15, 2005;

Pursuant to the Government’s Decree No. 02/2007/ND-CP of January 05, 2007 on plant quarantine;

Pursuant to the Government’s Decree No. 118/2008/ND-CP of November 27, 2008 regulating  functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope of regulation and objects of application

1. Scope of regulation:

This Circular guides the customs clearance for import, export goods subject to animal, plant, fisheries quarantine  (hereinafter referred to as quarantine).

2. Objects of application:

This Circular applies to organizations, individuals importing, exporting goods subject to quarantine (hereinafter referred to as goods owners); Customs Sub-departments, customs officers conducting goods import-export procedures (including e-customs procedures), relevant organizations and individuals.

Article 2. Customs clearance for import goods subject to quarantine

1. In case the goods owner submits the Notice of exemption from quarantine or Quarantine certificate, the Customs Sub-departments conducting procedures and customs clearance for goods, do not ask for submission of quarantine registration papers.

2. In case the goods owner submits quarantine registration papers, the relevant Customs Sub-departments shall conduct  customs clearance for goods basing on the quarantine locations specified in the Quarantine registration paper in accordance with one of the following 2 cases:

2.1 For quarantine locations at border-gates and inland clearance depot (ICD):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) For shipments being registered the written declaration at the outside border-gate Customs Sub-departments: as the goods owner presents the Quarantine certificate (original copy), the border-gate  Customs Sub-departments shall conduct procedure for border gates transferring; as the goods owner submits the Quarantine certificate (original copy), the outside border-gate Customs Sub-departments shall conduct custom clearance for goods.

In case the border-gate Customs Sub-departments conduct actual inspection of goods upon the proposal of the outside border-gate Customs Sub-department, as the goods owner submits the Quarantine certificate, the border-gate Customs Sub-department shall conduct customs clearance for goods and transfer the dossier in compliance with regulations on import goods transferring gate.

2.2 For quarantine locations at quarantine isolation zones, plants, factories, storages, customs inspection locations outside border-gate area;

a) For shipments being registered the written declaration at the border-gate Customs Sub-departments:

a.1) As the goods owner submits the Goods transport paper (original copy) issued by the quarantine agency, the border-gate Customs Sub-departments shall conduct procedures for the goods owner to take goods to the quarantine location as specified on the Quarantine registration paper. In “Other records” section on the customs declaration (file copy of the customs and file copy of the customs declarers), customs officers shall put down “Goods pending for quarantine results; day, month, year”, sign, seal officer’s stamp.

a.2) As the commodity owner submits the Quarantine certificates (original copy), the border-gate Customs Sub-departments shall complete customs clearance for goods.

b) For shipments being registered the written declaration at the outside border-gate Customs Sub-departments:

b.1) As the goods owner presents the goods transport paper (or documents related to permission of goods transport to the quarantine location) issued by the quarantine agency, the border-gate Customs Sub-departments  shall settle the gate transfering procedure as provided for. The goods owner is responsible for preserving the status quo of goods for quarantine

b.2) As the goods owner submits the Quarantine certificate, the outside border-gate Customs Sub-departments shall conduct custom clearance for goods.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Customs clearance for export goods subject to quarantine

1. When carrying out procedures of exporting goods subject to quarantine, the goods owner shall submit 01 copy and present the original of Quarantine certificate or papers proving export quarantine eligibility (referred to as Quarantine certificates) issued by the quarantine agency to the Customs Sub-departments therein the declaration being registered for export procedures.

2. For gate-transferred export goods being quarantined and issued the domestic quarantine certificate, may be replaced with the Export quarantine certificate at the border-gate upon the proposal of the purchaser or the regulations of the import country, the goods owner shall submit 01 copy, present the original of Export quarantine certificate for the border-gate Customs Sub-departments in order to conduct export procedures and verify in the copies and transfer to the outside border-gate Customs Sub-departments to save and monitor.

Article 4. Customs clearance of goods subject to quarantine with regard to other cases

1. Goods temporarily imported for re-export

a) When conducting temporary import procedures: conduct customs clearance similarly to that of import goods as guided in Article 2 of this Circular

b) When conducting re-export procedures: the border-gate Customs Sub-departments shall conduct export procedures basing on results of inspection and confirmation of fully meeting the export conditions by the quarantine agency.

2. Goods temporarily exported for re-import:

a) When conducting temporary export procedures: conduct customs clearance similarly to export goods as guided in Article 3 of this Circular

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Goods in transit, transfer, transshipment:

a) Goods being directly transported from the exporting country to the importing country without going through Vietnam’s border-gates shall not have to go through customs procedures

b) For goods in transit, transfer, transshipment through Vietnam’s territory or Vietnam’s border-gates and put into bonded warehouses, in goods transshipment areas at Vietnam’s harbors, shall conduct similar to temporarily imported for re-export goods as guided in Clause 1 of this Article.

4. Non-trading export, import goods:

Non-trading export, import goods (including goods, accompanied luggage upon exit and entry) subject to quarantine: the goods owner must register quarantine with the quarantine agency, Customs Sub-department conducting customs procedures only conducts customs clearance for goods, luggage when they have Quarantine certificate.

5. Exchange goods of border residents

Exchange goods of border residents shall be implemented quarantine as provided for in point b, section 3, part I of the Joints Circular No. 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNNPTNT-BYT-NHNN of January 31, 2008 of Inter-Ministry of Industry and Trade, Finance, Transport, Agriculture and Rural Development, Health, and the State Bank

Article 5. Responsibilities of goods owners.

1. To carry out customs procedures in accordance with current regulations and customs clearance for goods as guided in this Circular when export, import goods subject to quarantine.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. To submit Quarantine certificate to the customs agency in order to complete procedures for custom clearance for goods in accordance with the prescribed duration.

4. To implement decisions of handling of competent agencies with acts of violation of law relating to quarantine procedures and customs procedures.

Article 6. Responsibilities of the Customs Sub-department

1. To conduct customs procedures in accordance with current regulations and conduct customs clearance for import, export goods subject to quarantine as guided in this Circular.

2. To monitor dossiers of shipments handed over to good owners to take back for preservation while waiting for quarantine results. 5 days prior to expiry of the time-limit for submitting quarantine certificate, have to issue written notice to the goods owner on coming and submitting quarantine certificate in order to complete customs clearance for goods.

3. To handle violations of Quarantine certificate submission:

a) If the goods owner submit quarantine certificate later than provisions in point c, clause 2.2, Article 2 of this Circular, make record and sanction administrative violation for late submission of documents of customs dossier as provided for in clause 3 Article 1 in the Government’s Decree No. 18/2009/NĐ-CP of February 18, 2009, unless the late submission is due to quarantine time be extended, being informed with written notice by the quarantine agency to the customs agency conducting procedures.

b) If the goods owner has not submitted quarantine certificate as prescribed after being informed, make violation dossier (including: written proposal on investigating the shipment, written notice to the goods owner about submission of the Quarantine certificate, customs dossier of the shipment), transfer to the investigation force against smuggling under the Department of Customs of provinces, cities to investigate and handle as provided by Law.

c) To inform to quarantine agencies about goods breaching owners and being handled as stipulated in point a, or point b in this clause for the quarantine agencies to apply measures of goods quarantine at border-gate regarding to the later import times of the breaching goods owners. The notification shall be executed within 02 working days at the latest as from the date of handling cases.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Goods permitted to recycle: basing on the decision of the competent agency, to allow the goods owner to take back goods for recycling, on the declaration put down “goods permitted to recycle in accordance with Decision No. … of … “; if the shipment is preserved in an isolation area or storage, the goods owner shall implement recycling in accordance with decision of the competent agency. When goods owner submits the original quarantine certificate or written confirmation of the competent agency regarding the shipment meets export requirements, customs clearance for goods is completed.

b) Goods compelled to destruction: basing on the decision of the competent agency, confirm “Goods being destructed in accordance with Decision No. … of …, goods destruction report dated …” on the declaration of import goods to complete the customs procedures for that shipment.

c) Goods compelled to re-export: basing on the decision of the competent agency, conduct procedures for goods re-export as prescribed regarding imported goods but compelled to export back. Do not allow to re-export goods into Vietnam’s non-tariff zones. Customs dossiers do not require written agreement to take back goods of the foreign goods owner. When re-export procedure is finished, put down the number and date of the decision on compelling to re-export on the import declaration and export declaration to liquidate the declaration of the shipment.

5. To collaborate with competent agencies in providing information, customs dossiers; to participate in handling, consultancy council, and relevant tasks when required.

6. To guide the goods owner to register quarantine in case the goods owner fails to identify the goods subject to quarantine when declaring to the customs.

7. To collaborate with quarantine agencies to inspect goods regarding the shipment subject to both customs inspection and quarantine in order to limit problems when the goods owner must present goods many times to competent agencies.

Article 7. Effect

1. This Circular takes effect from February 15, 2012 and replace contents guiding the customs clearance procedures for export, import goods subject to quarantine stipulated in the Joint Circular No. 17/2003/TTLT/BTC-BNN-BTS of March 14, 2003 of the Ministry of Finance, Ministry of Agriculture and Rural Development, Ministry of Aquatic Products (now merged into the Ministry of Agriculture and Rural Development)

2. If there is any problem arising in the course of implementation, suggest organizations and individuals to feedback to the Ministry of Finance (The General Department of Customs) for consideration and settlement./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

FOR THE MINISTER
DEPUTY MINISTER
Do Hoang Anh Tuan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 01/2012/TT-BTC ngày 03/01/2012 hướng dẫn việc thông quan hàng hoá xuất, nhập khẩu phải kiểm dịch do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


20.935

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.20.185
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!