Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2527/TB-BKHCN Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Chu Ngọc Anh
Ngày ban hành: 06/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2527/TB-BKHCN

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2012

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TẠM NGỪNG NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Nhằm ngăn chặn việc nhập khẩu vào nước ta các loại máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng mà các nước đã loại bỏ do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường,

Thực hiện quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài,

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng tại Công văn số 571/TTg-KTTH ngày 27 tháng 4 năm 2012,

Trên cơ sở nắm bắt tình hình, thông tin về việc các nước loại bỏ máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường trong thời gian vừa qua,

Trong khi chờ ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về vấn đề này, để kịp thời ngăn chặn, quản lý máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sau khi thống nhất với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Tạm ngừng nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng mà cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc đã công bố loại bỏ (2.255 doanh nghiệp) thuộc 18 lĩnh vực, ngành nghề sau:

- Sản xuất sắt, thép, hợp kim, than luyện;

- Luyện kim đồng, chì, kẽm, điện phân nhôm;

- Sản xuất canxi cacbua, sợi hoá học, xi măng, kính phẳng;

- Sản xuất giấy, rượu - cồn, bột ngọt, acidcitric;

- Thuộc da, nhuộm và in.

Thông tin cụ thể xem tại Công văn số 2035/BKHCN-KHTC ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Trung Quốc công bố loại bỏ 2.255 doanh nghiệp lạc hậu được gửi kèm theo Thông báo này.

2. Kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2012, đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan chỉ cho phép thông quan các lô hàng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có xuất xứ từ Trung Quốc nếu được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận không thuộc diện tạm ngừng nhập khẩu như nêu tại khoản 1 Thông báo này.

Để xác nhận lô hàng máy móc, thiết bị, dây chuyên công nghệ có xuất xứ từ Trung Quốc không thuộc các trường hợp bị tạm ngừng nhập khẩu nêu trên, đề nghị nhà nhập khẩu gửi các hồ sơ sau đây về Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Hồ sơ nhập khẩu hàng hóa theo quy định;

- Tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ (trong đó nêu rõ năm sản xuất, nơi sản xuất, năm bắt đầu sử dụng, địa điểm và đơn vị đã sử dụng trước khi nhập khẩu).

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm xem xét, xác nhận và trả lời cho nhà nhập khẩu biết nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; trường hợp không xác nhận sẽ nêu rõ lý do.

3. Quy định nêu tại khoản 1 Thông báo này không áp dụng đối với các loại máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được nhập khẩu không để sử dụng sản xuất trong nước (tạm nhập, tái xuất; quá cảnh, chuyển khẩu...).

Thông tin về các loại máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng mà các nước khác đã loại bỏ sẽ được Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát, cập nhật, thông báo khi có thông tin.

4. Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các Hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề, các Tập đoàn, các Tổng Công ty liên quan đến sử dụng, nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ thông báo cho các doanh nghiệp thành viên biết và thực hiện Thông báo này.

5. Trong quá trình thực hiện, các vướng mắc (nếu có) đề nghị gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ để phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét và báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng CP (để báo
cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, ngành;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ KH&CN;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Thương nhân nhập khẩu;
- Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ;
- Các Hiệp hội: Thép, Dệt may, Da giày, Xi măng, Giấy và bột giấy, Rượu – Bia nước giải khát;
- Các Tập đoàn: Hoá chất, Than khoáng sản;
- Lưu: VT, Vụ ĐTG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Chu Ngọc Anh

 

THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 2527/TB-BKHCN

Hanoi, September 06, 2012

 

ANNOUNCEMENT

ABOUT THE SUSPENSION OF THE IMPORT OF USED MACHINERY, EQUIPMENT, AND TECHNOLOGY LINES

For the purpose of preventing the import of the used machinery, equipment and technology lines that have been discarded by other countries for being obsolete, defective, and pollutive…

In the furtherance of the Government's Decree No. 12/2006/NĐ-CP dated January 23, 2006, detailing the implementation of the Law on trade applicable too international trading and the activities of agents, trading, processing, and transiting goods with other countries.

In compliance with the Prime Minister’s direction on the management of the import of used machinery, equipment, and technology lines in the Official Dispatch No. 571/TTg-KTTH dated April 27, 2012.

According to the recent information about the removal of used machinery, equipment and technology lines for being obsolete, defective, and pollutive…

Awaiting the promulgation of legal documents on this issue, in order to prevent and manage the used machinery, equipment, and technology lines in accordance with the Prime Minister’s direction, after reaching the obtaining the agreement from the Ministry of Industry and Trade, the Ministry of Finance (the General Department of Customs), the Ministry of Science and Technology announces:

1. To suspend the import of used machinery, equipment, and technology lines that have been discarded by competent agencies of China (2,255 enterprises) belonging to the following disciplines:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Production of copper, lead, zinc, aluminum electrolysis;

- Production of calcium carbide, chemical fiber, cement, flat glass;

- Production of paper, alcohol, monosodium glutamate, citric acid;

- Tanning, dyeing, and printing.

More detailed information in the Official Dispatch No. 2035/BKHCN-KHTC dated August 25, 2011 of the Ministry of Science and Technology on the announcement of China about discarding 2,255 obsolete enterprises, promulgated together with this Announcement.

2. Since September 15, 2012, the Ministry of Finance must guide the General Department of Customs to only grant the customs clearance to the consignments of used machinery, equipment, and technology lines originated from China that  have been certified by the Ministry of Science and Technology that they are not suspended from import as prescribed in Clause 1 this Announcement.

The importer must send the following documents to the Ministry of Science and Technology for certifying that the machinery, equipment, and technology lines are not suspended from import:

- The import dossier as prescribed;

- The documents proving the origins of machinery, equipment, and technology lines (specifying the date of production, place of origin, the first year of use, the location and unit that uses them before the import).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The provisions in Clause 1 of this Announcement are not applicable to used machinery, equipment, and technology lines imported not for the purpose of using domestically (temporary import for re-export, transit…).

Information about the kind of used machinery, equipment, and technology lines discarded by other countries shall be reviewed, updated, and announced by the Ministry of Science and Technology.

4. The Ministry of Science and Technology request the Ministries, sectors, People’s Committees of central-affiliated cities and provinces, Vietnam Chamber of Commerce and Industry, the Associations, Corporations, General companies related to the use and import of machinery, equipment, and technology lines to notify their members, and to implement this Announcement.

5. Organizations and individuals are recommended to send feedbacks on the difficulties arising during the course of implementation to the Ministry of Science and Technology for cooperating with consideration and reporting the Prime Minister.

 

 

FOR THE MINISTER
DEPUTY MINISTER
Chu Ngoc Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 2527/TB-BKHCN ngày 06/09/2012 tạm ngừng nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


28.399

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.44.148
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!