Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định số 156/QĐ-TCHQ 2018 phê duyệt Kế hoạch kiểm tra nội bộ

Số hiệu: 156/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành: 23/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 156/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYÊT KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN NĂM 2018

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 của Quốc hội ngày 15/11/2011;

Căn cứ Nghị định số 82/2012/NĐ-CP ngày 09/10/2012 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 32/2006/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế về hoạt động thanh tra, kiểm tra tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra nội bộ của Tổng cục Hải quan năm 2018 (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm 2018 đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, chất lượng và hiệu quả. Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc; đồng thời báo cáo Tổng cục trưởng kết quả triển khai theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký; Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra; Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- Thanh
tra Bộ Tài chính (để b/c);
- Lãnh đạo TCHQ (để chỉ đạo);

- Lưu: VT, TTr(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN NĂM 2018
(Kèm theo QĐ số 156/QĐ-TCHQ ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

STT

Đơn vị được kiểm tra

Đơn vị tiến hành kiểm tra

Nội dung kiểm tra

Thời gian dự kiến

1

Cục Kiểm định Hải quan

Vụ Thanh tra - Kiểm tra (1), Vụ Tổ chức cán bộ

- Kiểm tra kết hợp giữa công tác phòng chống tham nhũng và kiểm tra nội bộ

- Kiểm tra công tác Thi đua khen thưởng và kiểm tra công vụ

Quý IV

2

Cục Kiểm tra sau thông quan

Vụ Tổ chức cán bộ

Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng và kiểm tra công vụ

Quý IV

3

Cục HQ tỉnh An Giang

Vụ Thanh tra - Kiểm tra (1), Cục CNTT và TKHQ, Cục Quản lý rủi ro, Cục Điều tra chống buôn lậu

1. Công tác Chống buôn lậu:

- Kiểm tra công tác triển khai các chuyên đề thu thập xlý thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan do Tổng cục chỉ đạo.

- Kiểm tra công tác cập nhật thông tin vào hệ thống thu thập thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan.

2. Công tác quản lý rủi ro:

- Công tác thu thập, xử lý thông tin, công tác cập nhật thông tin trên hệ thống quản lý vi phạm và cập nhật kết quả kiểm tra sau thông quan vào hệ thống dữ liệu.

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả áp dụng tiêu chí cấp Cục:

- Tình hình triển khai thực hiện hoạt động quản lý doanh nghiệp; quản lý doanh nghiệp tuân thủ và điều chỉnh hạng doanh nghiệp; công tác cập nhật, xử lý thông tin hồ sơ doanh nghiệp.

- Tình hình triển khai thực hiện các chuyên đề kiểm soát rủi ro theo các Quyết định của Tổng cục hải quan

- Công tác kiểm soát rủi ro đối với người, hành lý và phương tiện vận tải XNC.

- Công tác quản lý, áp dụng rủi ro đối với hành khách XNC đã từng vi phạm được ghi nhận qua các nguồn tin.

3. Công tác của Cục CNTT và TKHQ: Kiểm tra công tác thống kê Hải quan

4. Công tác của Vụ Thanh tra - Kiểm tra: Kiểm tra kết hợp giữa công tác phòng chống tham nhũng và kiểm tra nội bộ

Quý III

4

Cục HQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Văn phòng Tổng cục

Kiểm tra công tác văn phòng (Chế độ thông tin báo cáo, thực hiện quy chế làm việc trong đơn vị, công tác văn thư, công tác lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước, công tác xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, công tác ISO,...)

Quý III

5

Cục HQ tỉnh Bắc Ninh

Cục Quản lý rủi ro (1), Cục Điều tra chống buôn lậu,

Văn phòng Tổng cục

1. Công tác quản lý rủi ro:

- Công tác thu thập, xử lý thông tin, công tác cập nhật thông tin trên hệ thống quản lý vi phạm và cập nhật kết quả kiểm tra sau thông quan vào hệ thống dữ liệu.

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả áp dụng tiêu chí cấp Cục:

- Tình hình triển khai thực hiện hoạt động quản lý doanh nghiệp; quản lý doanh nghiệp tuân thủ và điều chỉnh hạng doanh nghiệp; công tác cập nhật, xử lý thông tin hồ sơ doanh nghiệp.

- Tình hình triển khai thực hiện các chuyên đề kiểm soát rủi ro theo các Quyết định đã ban hành của TCHQ

- Công tác kiểm soát rủi ro đối với người, hành lý và phương tiện vận tải XNC.

- Công tác quản lý, áp dụng rủi ro đối với hành khách XNC đã từng vi phạm được ghi nhận qua các nguồn tin

2. Công tác Điều tra chống buôn lậu:

- Kiểm tra công tác triển khai các chuyên đề thu thập xử lý thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan do Tổng cục chỉ đạo.

- Kiểm tra công tác cập nhật thông tin vào hệ thống thu thập thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan.

3. Kiểm tra công tác văn phòng: (Chế độ thông tin báo cáo, thực hiện quy chế làm việc trong đơn vị, công tác văn thư, công tác lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước, công tác xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, công tác ISO,...)

Quý IV

6

Cục HQ tỉnh Bình Định

Cục CNTT và TKHQ (1), Vụ Tổ chức cán bộ

- Kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra công vụ, kiểm tra công tác thi đua khen thưởng

- Kiểm tra công tác thống kê Hải quan

Quý III

7

Cục HQ tỉnh Bình Dương

Cục Thuế XNK(1), Cục Kiểm định Hải quan, Cục KTSTQ, Cục Điều tra chống buôn lậu, Văn Phòng Tổng cục

1. Lĩnh vực thuế XNK

- Thực hiện quản lý thu ngân sách nhà nước, xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phân loại và áp mã số đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

- Kiểm tra công tác miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế.

- Kiểm tra việc thực hiện các kết luận kiểm tra.

2. Công tác kiểm định Hải quan: Kiểm tra công tác phân tích phân loại hàng hóa

3. Công tác KTSTQ: Kiểm tra hoạt động kiểm tra sau thông quan của các Chi cục kiểm tra sau thông quan

4. Kiểm tra công tác văn phòng: (Chế độ thông tin báo cáo, thực hiện quy chế làm việc trong đơn vị, công tác văn thư, công tác lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước, công tác xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, công tác ISO,...)

5. Công tác điều tra chống buôn lậu

- Kiểm tra công tác triển khai các chuyên đề thu thập xử lý thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan do Tổng cục chỉ đạo.

- Kiểm tra công tác cập nhật thông tin vào hệ thống thu thập thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan.

- Kiểm tra công tác kiểm soát ma túy.

Quý III

8

Cục HQ tỉnh Cà Mau

Vụ Pháp chế

Kiểm tra công tác pháp chế

Quý IV

9

Cục HQ tỉnh Cao Bằng

Vụ Thanh tra - Kiểm tra (1), Cục Điều tra chống buôn lậu, Văn phòng Tổng cục

Cục ĐTCBL: Kiểm tra công tác trao đổi thông tin kiểm soát hải quan với các tổ chức thực thi pháp luật trong nước và các tổ chức thực thi pháp luật và Hải quan nước ngoài trong hoạt động kiểm soát hải quan.

Vụ Thanh tra - Kiểm tra: Kiểm tra nội bộ toàn diện.

- Kiểm tra công tác văn phòng: (Chế độ thông tin báo cáo, thực hiện quy chế làm việc trong đơn vị, công tác văn thư, công tác lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước, công tác xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, công tác ISO,...)

Quý IV

10

Cục HQ TP. Cần Thơ

Vụ Tổ chức cán bộ

Kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra công vụ, kiểm tra công tác thi đua khen thưởng

Quý II

11

Cục HQTP. Đà Nẵng

Vụ Thanh tra - Kiểm tra (1), Cục KTSTQ, Cục Giám sát quản lý

- Kiểm tra kết hp giữa công tác phòng chống tham nhũng và kiểm tra nội bộ (Vụ Thanh tra - Kiểm tra)

- Kiểm tra hoạt động kiểm tra sau thông quan của các Chi cục kiểm tra sau thông quan (Cục KTSTQ)

- Kiểm tra đối với hàng hóa chuyển phát nhanh (Cục GSQL)

Quý II

12

Cục HQ tỉnh Đắk Lắk

Vụ Pháp chế (1), Vụ Thanh tra - Kiểm tra

- Kiểm tra công tác pháp chế (Vụ pháp chế)

- Kiểm tra nội bộ (Kế hoạch dự phòng của Vụ Thanh tra - Kiểm tra)

Quý IV

13

Cục HQ tỉnh Điện Biên

Cục CNTT và TKHQ

Kiểm tra công tác thống kê Hải quan

Quý IV

14

Cục HQ tỉnh Đồng Nai

Cục Kiểm định Hải quan

Kiểm tra công tác phân tích phân loại hàng hóa

Quý IV

15

Cục HQ tỉnh Đồng Nai

Vụ Tổ chức cán bộ (1), Vụ Thanh tra - Kiểm tra

- Kiểm tra công tác tổ chức cán bộ và kiểm tra công vụ

- Kiểm tra nội bộ (Kế hoạch dự phòng của Vụ Thanh tra - Kiểm tra)

Quý II

16

Cục HQ tỉnh Gia Lai - Kon Tum

Vụ Tổ chức cán bộ

Kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra công vụ, kiểm tra công tác thi đua khen thưởng

Quý III

17

Cục HQ tỉnh Hà Giang

Văn phòng Tổng cục (1), Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Giám sát quản lý

1. Công tác giám sát quản lý:

- Kiểm tra đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất

2. Công tác tổ chức cán bộ:

- Kiểm tra công tác Tổ chức cán bộ và kiểm tra công vụ

3. Kiểm tra công tác văn phòng: (Chế độ thông tin báo cáo, thực hiện quy chế làm việc trong đơn vị, công tác văn thư, công tác lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước, công tác xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, công tác ISO,...)

Quý III

18

Cục HQ Hà Nam Ninh

Vụ Thanh tra - Kiểm tra (1), Cục Kiểm định Hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu

- Kiểm tra kết hợp giữa công tác phòng chống tham nhũng và kiểm tra nội bộ (Vụ Thanh tra - Kiểm tra).

- Kiểm tra công tác phân tích phân loại hàng hóa (Cục Kiểm định Hải quan).

- Kiểm tra công tác kiểm soát ma túy (Cục ĐTCBL).

Quý II

19

Cục HQ TP. Hà Nội

Vụ Thanh tra - Kiểm tra

Kiểm tra chuyên đề về đường sắt liên vận quốc tế tại Chi cục Hải quan ga đường sắt quốc tế Yên Viên

Quý l

19

Cục HQ TP.Hà Nội

Cục Giám sát quản lý (1), Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục KTSTQ, Vụ Tổ chức cán bộ

1. Cục Giám sát quản lý:

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật hải quan trong việc thực hiện thủ tục hải quan đối với xe ô tô tạm nhập, tái xuất, chuyển nhượng, tiêu hủy của đối tượng ưu đãi miễn trừ.

- Kiểm tra đối với hàng hóa chuyển phát nhanh

2. Cục Điều tra CBL:

- Kiểm tra công tác Điều tra hình sự

- Kiểm tra công tác triển khai các chuyên đề thu thập xử lý thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan do Tổng cục chỉ đạo

- Kiểm tra công tác cập nhật thông tin vào hệ thống thu thập thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan

3. Cục KTSTQ: Kiểm tra toàn diện hoạt động kiểm tra sau thông quan

4. Vụ Tổ chức cán bộ: Kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, công tác thi đua khen thưởng

Quý II

20

Cục HQ TP. Hải Phòng

Cục KTSTQ (1), Cục Điều tra chống buôn lậu, Vụ Tổ chức cán bộ

1. Cục KTSTQ: Kiểm tra toàn diện hoạt động kiểm tra sau thông quan 2 Cục ĐTCBL:

- Kiểm tra công tác triển khai các chuyên đề thu thập xử lý thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan do Tổng cục chỉ đạo.

- Kiểm tra công tác cập nhật thông tin vào hệ thống thu thập thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan.

- Kiểm tra công tác kiểm soát ma túy.

3. Vụ TCCB: Kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra công vụ, kiểm tra công tác thi đua khen thưởng

Quý II

21

Cục HQ TP. Hồ Chí Minh

Cục Điều tra chống buôn lậu (1), Cục KTSTQ, Cục Giám sát quản lý

1. Cục KTSTQ: Kiểm tra toàn diện hoạt động kiểm tra sau thông quan

2. Cục ĐTCBL:

- Kiểm tra công tác triển khai các chuyên đề thu thập xử lý thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan do Tổng cục chỉ đạo.

- Kiểm tra công tác cập nhật thông tin vào hệ thống thu thập thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan.

- Kiểm tra công tác kiểm soát ma túy.

3. Cục GSQL:

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật hải quan trong việc thực hiện thủ tục hải quan đối với xe ô tô tạm nhập, tái xuất, chuyển nhượng, tiêu hủy của đối tượng ưu đãi miễn trừ.

- Kiểm tra đối với hàng hóa chuyển phát nhanh

Quý l

22

Cục HQ tỉnh Khánh Hòa

Cục Điều tra chống buôn lậu (1), Cục CNTT và TKHQ

- Kiểm tra công tác Điều tra hình sự

- Kiểm tra công tác thống kê Hải quan

Quý III

23

Cục HQ tỉnh Lạng Sơn

Vụ Thanh tra - Kiểm tra

Kiểm tra chuyên đề về đường sắt liên vận quốc tế tại Chi cục Hải quan Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng

Quý III

23

Cục HQ tỉnh Lạng Sơn

Cục Điều tra chống buôn lậu (1), Cục KTSTQ, Văn phòng Tổng cục

1. Công tác Điều tra chống buôn lậu:

- Kiểm tra công tác triển khai các chuyên đề thu thập xử lý thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan do Tổng cục chỉ đạo.

- Kiểm tra công tác cập nhật thông tin vào hệ thống thu thập thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan.

- Kiểm tra công tác trao đổi thông tin kiểm soát hải quan với các tổ chức thực thi pháp luật trong nước và các tổ chức thực thi pháp luật và Hải quan nước ngoài trong hoạt động kiểm soát hải quan.

2. Công tác kiểm tra sau thông quan:

Kiểm tra hoạt động kiểm tra sau thông quan của các Chi cục kiểm tra sau thông quan

3. Kiểm tra công tác văn phòng: (Chế độ thông tin báo cáo, thực hiện quy chế làm việc trong đơn vị, công tác văn thư, công tác lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước, công tác xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, công tác ISO,...)

Quý III

24

Cục HQ tỉnh Lào Cai

Vụ Pháp chế (1), Cục Giám sát quản lý

Vụ pháp chế: Kiểm tra công tác pháp chế

Cục GSQL: Kiểm tra đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất

Quý II

25

Cục HQ tỉnh Long An

Vụ Thanh tra - Kiểm tra (1), Cục Điều tra chống buôn lậu

- Kiểm tra nội bộ toàn diện (Vụ Thanh tra - Kiểm tra).

- Kiểm tra công tác kiểm soát ma túy (Cục Điều tra chống buôn lậu).

Quý III

26

Cục HQ tỉnh Nghệ An

Vụ Tổ chức cán bộ

Kiểm tra công tác Tổ chức cán bộ và kiểm tra công vụ

Quý II

27

Cục HQ tỉnh Quảng Nam

Cục KTSTQ (1), Vụ Thanh tra - Kiểm tra

- Kiểm tra hoạt động kiểm tra sau thông quan của các Chi cục kiểm tra sau thông quan (Cục KTSTQ)

- Kế hoạch kiểm tra nội bộ dự phòng (Vụ Thanh tra - Kiểm tra).

Quý III

28

Cục HQ tỉnh Quảng Ngãi

Vụ Tổ chức cán bộ

Kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra công vụ, kiểm tra công tác thi đua khen thưởng

Quý III

29

Cục HQ tỉnh Quảng Ninh

Vụ Thanh tra - Kiểm tra (1), Vụ Pháp chế, Cục KTSTQ, Cục Thuế XNK, Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Giám sát quản lý

1. Vụ Thanh tra - Kiểm tra: Kiểm tra nội bộ toàn diện

2. Vụ pháp chế: Kiểm tra công tác pháp chế

3. Cục KTSTQ: Kiểm tra hoạt động kiểm tra sau thông quan của các Chi cục kiểm tra sau thông quan

4. Cục Thuế XNK:

- Thực hiện quản lý thu ngân sách nhà nước, xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phân loại và áp mã số đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

- Kiểm tra công tác miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế.

- Kiểm tra việc thực hiện các kết luận kiểm tra.

5. Cục ĐTCBL:

- Kiểm tra công tác Điều tra hình sự

- Kiểm tra công tác trao đổi thông tin kiểm soát hải quan với các tổ chức thực thi pháp luật trong nước và các tổ chức thực thi pháp luật và Hải quan nước ngoài trong hoạt động kiểm soát hải quan

6. Cục GSQL: Kiểm tra đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất

Quý II

30

Cục HQ tỉnh Tây Ninh

Cục KTSTQ (1), Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ TCCB: Kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra công vụ, kiểm tra công tác thi đua khen thưởng

Cục KTSTQ: Kiểm tra hoạt động kiểm tra sau thông quan của các Chi cục kiểm tra sau thông quan

Quý III

31

Cục HQ tỉnh Thanh Hóa

Vụ Tổ chức cán bộ

Kiểm tra công tác Tổ chức cán bộ và kiểm tra công vụ

Quý l

Ghi chú: (1) Đơn vị chủ trì lập, trình duyệt kế hoạch kiểm tra trong trường hợp có ghép đoàn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 156/QĐ-TCHQ ngày 23/01/2018 phê duyệt Kế hoạch kiểm tra nội bộ của Tổng cục Hải quan năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.541

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!