Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 78/2005/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 07/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 78/2005/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU CỦA MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 2710 TRONG BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ khung thuế suất quy định tại Biểu thuế nhập khẩu theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-UBTVQH10 ngày 10/10/1998 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa X, đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 399/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 19/6/2003 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XI;
Căn cứ Điều 1 Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10 ngày 20/05/1998;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 quy định tại Quyết định số 14/2005/QĐ/BTC ngày 17/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới như sau:

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất (%)

 

 

 

 

 

2710

 

 

Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác có chứa từ 70% khối lượng trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thuđược từ các khoáng bitum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải

 

 

 

 

- Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dạng thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa từ 70% khối lượng trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bitum này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, trừ dầu thải:

 

2710

11

 

- - Dầu nhẹ và các chế phẩm:

 

2710

11

11

- - - Xăng động cơ có pha chì, loại cao cấp

5

2710

11

12

- - - Xăng động cơ không pha chì, loại cao cấp

5

2710

11

13

- - - Xăng động cơ có pha chì, loại thông dụng

5

2710

11

14

- - - Xăng động cơ không pha chì, loại thông dụng

5

2710

11

15

- - - Xăng động cơ khác, có pha chì

5

2710

11

16

- - - Xăng động cơ khác, không pha chì

5

2710

11

17

- - - Xăng máy bay

5

2710

11

18

- - - Tetrapropylene

5

2710

11

21

- - - Dung môi trắng (white spirit)

5

2710

11

22

- - - Dung môi có hàm lượng chất thơm dưới 1%

5

2710

11

23

- - - Dung môi khác

5

2710

11

24

- - - Naptha, reformate và các chế phẩm khác để pha chế xăng

5

2710

11

25

- - - Dầu nhẹ khác

5

2710

11

29

- - - Loại khác

5

2710

19

 

- - Loại khác:

 

 

 

 

- - - Dầu trung (có khoảng sôi trung bình) và các chế phẩm:

 

2710

19

11

- - - - Dầu hoả thắp sáng

0

2710

19

12

- - - - Dầu hoả khác, kể cả dầu hoá hơi

0

2710

19

13

- - - - Nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho hàng không (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy từ 23 độ C trở lên

5

2710

19

14

- - - - Nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho hàng không (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy dưới 23 độ C

5

2710

19

15

- - - - Paraphin mạch thẳng

5

2710

19

19

- - - - Dầu trung khác và các chế phẩm

5

 

 

 

- - - Loại khác:

 

2710

19

21

- - - - Dầu thô đã tách phần nhẹ

5

2710

19

22

- - - - Dầu nguyên liệu để sản xuất muội than

5

2710

19

23

- - - - Dầu gốc để pha chế dầu nhờn

5

2710

19

24

- - - - Dầu bôi trơn dùng cho động cơ máy bay

5

2710

19

25

- - - - Dầu bôi trơn khác

10

2710

19

26

- - - - Mỡ bôi trơn

5

2710

19

27

- - - - Dầu dùng trong bộ hãm thuỷ lực (dầu phanh)

3

2710

19

28

- - - - Dầu biến thế hoặc dầu dùng cho bộ phận ngắt mạch

5

2710

19

31

- - - - Nhiên liệu diesel dùng cho động cơ tốc độ cao

0

2710

19

32

- - - - Nhiên liệu diesel khác

0

2710

19

33

- - - - Nhiên liệu đốt khác

0

2710

19

39

- - - - Loại khác

5

 

 

 

- Dầu thải:

 

2710

91

00

- - Chứa biphenyl đã polyclo hoá (PCBs), terphenyl đã polyclo hoá (PCTs) hoặc biphenyl đã polybrom hóa (PBBs)

20

2710

99

00

- Loại khác

20

 

 

 

 

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và áp dụng cho các tờ khai hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 09/11 /2005./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính ;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Lưu: VT, Vụ CST .

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 78/2005/QD-BTC

Hanoi, November 7, 2005

 

DECISION

AMENDING THE IMPORT DUTY RATES OF A NUMBER OF COMMODITY ITEMS UNDER HEADING No. 2710 IN THE PREFERENTIAL IMPORT TARIFFS

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Government's Decree No. 86/2002/ND-CP of November 5, 2002, defining the functions, tasks, powers and organizational structures of ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the Government's Decree No. 77/2003/ND-CP of July 1, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
Pursuant to the tax duty bracket specified in the Import Tariff according to the List of import dutiable commodity groups, promulgated together with Resolution No. 63/NQ-UBTVQH10 of October 10, 1998, of the Standing Committee of the Xth National Assembly, which was amended and supplemented under Resolution No. 399/2003/NQ-UBTVQH11 of June 19, 2003, of the Standing Committee of the XIth National Assembly;
Pursuant to Article 1 of the Government's Decree No. 94/1998/ND-CP of November 17, 1998, detailing the implementation of May 20, 1998 Law No. 04/1998/QH10 Amending a Number of Articles of the Law on Import Duties and Export Duties;
At the proposal of the Director of the Tax Policy Department,

DECIDES:

Article 1.- To amend the preferential import duty rates of a number of commodity items under Heading No. 2710 provided for in the Finance Minister's Decision No. 14/2005/QD-BTC of March 17, 2005, into the following new ones:

Code

Description

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2710

 

 

Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations; waste oils

 

 

 

 

- Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (other than crude) and preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations, other than waste oils:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2710

11

 

- - Light oils and preparations:

 

2710

11

11

- - - Motor spirit, premium leaded

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2710

11

12

- - - Motor spirit, premium unleaded

5

2710

11

13

- - - Motor spirit, regular leaded

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2710

11

14

- - - Motor spirit, regular unleaded

5

2710

11

15

- - - Other motor spirit, leaded

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2710

11

16

- - - Other motor spirit, unleaded

5

2710

11

17

- - - Aviation spirit

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2710

11

18

- - - Tetrapropylene

5

2710

11

21

- - - White spirit

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2710

11

22

- - - Solvents containing by weight less than 1% aromatic content

5

2710

11

23

- - - Other solvents

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2710

11

24

- - - Naphtha, reformate and other preparations for preparing spirits

5

2710

11

25

- - - Other light oils

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2710

11

29

- - - Other

5

2710

19

 

- - Other:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

- - - Medium oils (with average boiling range) and preparations:

 

2710

19

11

- - - - Lamp kerosene

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2710

19

12

- - - - Other kerosene, including vaporizing oil

0

2710

19

13

- - - - Aviation turbine fuel (jet fuel) having a flash point not below 23oC

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2710

19

14

- - - Aviation turbine fuel (jet fuel) having a flash point below 23oC

5

2710

19

15

- - - - Normal paraffin

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2710

19

19

- - - - Other medium oils and preparations

5

 

 

 

- - - Other:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2710

19

21

- - - - Topped crudes

5

2710

19

22

- - - - Carbon black feedstock oil

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2710

19

23

- - - - Lubricating oil basestock

5

2710

19

24

- - - - Lubricating oils for aircraft engines

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2710

19

25

- - - - Other lubricating oil

10

2710

19

26

- - - - Lubricating greases

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2710

19

27

- - - -Hydraulic brake fluid

3

2710

19

28

- - - - Oil for transformers or circuit breakers

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2710

19

31

- - - - High speed diesel fuel

0

2710

19

32

- - - - Other diesel fuel

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2710

19

33

- - - - Other fuel oils

0

2710

19

39

- - - - Other

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

- Waste oils:

 

2710

91

00

- - Containing polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated terphenyls (PCTs) or polybrominated biphenyls (PBBs)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2710

99

00

- Other

20

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO" and applies to imports declarations registered with customs offices as from November 9, 2005.

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 78/2005/QĐ-BTC ngày 07/11/2005 sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.898

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!