Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 744/QĐ-UBND năm 2013 về phê duyệt đơn giá chênh lệch hỗ trợ nhập khẩu giống cây cao su chịu rét theo Nghị quyết 363/2011/NQ-HĐND do tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 744/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Văn Chính
Ngày ban hành: 15/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 744/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 15 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ CHÊNH LỆCH HỖ TRỢ NHẬP KHẨU GIỐNG CÂY CAO SU CHỊU RÉT THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 363/2011/NQ-HĐND

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 03- NQ/TU ngày 02/11/2010 của Tỉnh ủy về Chương trình phát triển Cao su đến năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 363/2011/NQ-HĐND ngày 18/3/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chính sách phát triển cây Cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Công văn số 968/CSVN-KHĐT ngày 02/5/2012 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc quy định đơn giá cây giống cao su chịu rét sản xuất trong nước và đơn giá thực tế theo Hợp đồng mua, bán cây giống Cao su năm 2012 giữa Công ty Cổ phần Cao su Sơn La với Công ty Huam Chai Phặt Thạ Nạ Luông Nặm Thà, Lào;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 97/TTr-SNN ngày 05/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giá chênh lệch hỗ trợ nhập khẩu giống cây Cao su chịu rét theo Nghị quyết 363/2011/NQ-HĐND ngày 18/3/2011, với nội dung sau:

- Đơn giá sản xuất trong nước, tại Sơn La: 15.000 đồng/cây (Mười lăm ngàn đồng/cây);

- Đơn giá nhập khẩu: 33.000 đồng/cây (Ba mươi ba ngàn đồng/cây);

- Mức giá chênh lệch giữa đơn giá sản xuất tại Sơn La và đơn giá nhập khẩu là: 18.000 đồng/cây (Mười tám ngàn đồng/cây).

Điều 2. Quyết định này áp dụng hỗ trợ mức giá chênh lệch giữa đơn giá sản xuất giống cao su tại Sơn La và đơn giá giống cao su nhập khẩu năm 2012 cho Công ty cổ phần cao su Sơn La.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

(Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 28/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- TT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KTN - Hiệu 18 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cầm Văn Chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 744/QĐ-UBND năm 2013 về phê duyệt đơn giá chênh lệch hỗ trợ nhập khẩu giống cây cao su chịu rét theo Nghị quyết 363/2011/NQ-HĐND do tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.503
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177