Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 445/QĐ-HQHN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Trường
Ngày ban hành: 07/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TP. HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 445/QĐ-HQHN

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ, NỘI QUY, SƠ ĐỒ, CÁC BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/05/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 01/7/2009 về việc Ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định 1234/QĐ-HQHN ngày 06/12/2011 của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế làm việc của Cục Hải quan thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-HQHN ngày 19/4/2011 của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này:

1. Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa;

2. Nội quy thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế Một cửa;

3. Sơ đồ thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế Một cửa;

4. Các Biểu mẫu thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế Một cửa:

- Mẫu 1: Phiếu yêu cầu thủ tục hành chính

- Mẫu 2: Phiếu nhận và hẹn trả hồ sơ hành chính

- Mẫu 3: Số tiếp nhận hồ sơ hành chính

- Mẫu 4: Phiếu giao nhận hồ sơ hành chính

- Mẫu 5: Phiếu yêu cầu nghiệp vụ

- Mẫu 6: Dấu tiếp nhận hồ sơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các văn bản trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Lãnh đạo Cục, các đơn vị thuộc Cục, cán bộ, công chức và các tổ chức, công dân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND thành phố Hà Nội; để báo cáo
- Tổng cục Hải quan; để báo cáo
- Trang website;

- Lưu: BPTN và TKQ, VT.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trường

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 445/QĐ-HQHN ngày 07/5/2013 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi:

Thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp Cục Hải quan tại các Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ tài chính.

2. Đối tượng:

- Các tổ chức, công dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính;

- Các đơn vị thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

1. Thủ tục hành chính minh bạch, công khai, đơn giản, rõ ràng, thuận tiện, đúng pháp luật.

2. Công khai quy chế, Nội quy, Sơ đồ thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (sau đây gọi tắt là Bộ phận một cửa) để tổ chức, công dân biết, thực hiện và giám sát.

3. Đảm bảo phối hợp giải quyết thủ tục hành chính giữa các đơn vị liên quan, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân trong giao dịch hành chính.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Vị trí, yêu cầu của bộ phận một cửa

1. Vị trí:

Bộ phận Một cửa trực thuộc Văn phòng Cục, cán bộ công chức làm việc tại Bộ phận một cửa chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Chánh Văn phòng.

2. Yêu cầu:

2.1. Cán bộ, công chức chuyên trách làm việc tại Bộ phận một cửa phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc đuợc giao.

2.2. Khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ công chức Bộ phận một cửa phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định về trang chế phục; khi tiếp xúc với tổ chức, công dân phải văn minh, lịch sự, tác phong chuyên nghiệp; trong quá trình tiếp nhận thủ tục hành chính không được yêu cầu tổ chức, công dân nộp thêm các chứng từ ngoài quy định của bộ hồ sơ, cố ý làm tăng số lần giao dịch.

Điều 4. Nhiệm vụ của bộ phận một cửa

1. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ (trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc qua đường bưu điện), chuyển giao và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính;

- Chuyển giao hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho phòng chuyên môn giải quyết đúng thẩm quyền;

- Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ các phòng chuyên môn;

- Trả kết quả cho tổ chức, công dân, thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

2. Đề xuất các giải pháp cải cách thủ tục hành chính.

3. Báo cáo thống kê định kỳ tháng, quý, năm và đột xuất với thủ trưởng cơ quan, đơn vị kết quả thực hiện cơ chế một cửa.

4. Quản lý, sử dụng, lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Điều 5. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng, Trưởng phòng chuyên môn khi thực hiện cơ chế một cửa

1. Chánh Văn phòng:

1.1. Chịu trách nhiệm trước Cục trưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận một cửa.

1.2. Quản lý, theo dõi, nắm tình hình tiếp nhận, giải quyết, trả hồ sơ; chủ trì phối hợp với trưởng phòng chuyên môn kịp thời giải quyết những vướng mắc xảy ra.

1.3. Báo cáo Cục trưởng tình hình thực hiện công tác và các vấn đề tồn tại liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, công dân.

1.4. Công khai địa chỉ hòm thư góp ý, Quy chế, Nội quy, Sơ đồ, danh mục thủ tục hành chính, phí, lệ phí, thời gian giải quyết đối với từng thủ tục hành chính, số điện thoại cố định của Bộ phận một cửa, trưởng phòng chuyên môn, lãnh đạo cục phụ trách chuyên môn trên trang Website của Cục và niêm yết tại Bộ phận một cửa.

2. Trưởng phòng chuyên môn:

2.1. Phân công cán bộ công chức lập sổ theo dõi, nhận hồ sơ.

2.2. Giải quyết công việc đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về hồ sơ chậm thời gian giải quyết.

2.3. Trường hợp hồ sơ xử lý quá thời hạn quy định, trưởng phòng chuyên môn phải thông báo rõ lý do quá thời hạn để Bộ phận một cửa thông báo cho tổ chức, công dân biết. Hồ sơ để quá hạn không đúng quy định, trưởng phòng phải trực tiếp gặp tổ chức, công dân để xin lỗi và trả kết quả.

2.4. Rà soát các thủ tục hành chính khi có thay đổi chuyển Bộ phận Một cửa niêm yết công khai, tổ chức thực hiện.

Điều 6. Trình tự tiếp nhận, chuyển hồ sơ, trả hồ sơ của bộ phận một cửa

1. Khi tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, công dân, công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ:

- Hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định của thủ tục hành chính thì hướng dẫn cụ thể một lần để tổ chức, công dân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ bằng Phiếu yêu cầu thủ tục (mẫu số 1).

- Hồ sơ đã đúng, đủ theo quy định của thủ tục hành chính thì tiếp nhận viết Giấy hẹn trả kết quả (mẫu số 2), vào Sổ tiếp nhận (mẫu số 3).

- Hồ sơ của tổ chức, công dân không thuộc phạm vi giải quyết của cơ quan Hải quan thì hướng dẫn để tổ chức, công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

2. Bàn giao hồ sơ cho phòng chuyên môn ngay sau khi tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa (mẫu số 4). Trường hợp hồ sơ nộp sau 16h00 thời gian tiếp nhận được tính vào ngày hôm sau.

3. Nhận kết quả từ phòng chuyên môn.

4. Trả kết quả:

- Thông báo cho tổ chức, công dân biết các trường hợp phải bổ sung hồ sơ theo Phiếu yêu cầu nghiệp vụ (mẫu số 5) hoặc các trường hợp vướng mắc phải báo cáo Tổng cục Hải quan.

- Trả kết quả cho tổ chức, công dân, thu phí, lệ phí (nếu có), thu lại Giấy hẹn trả kết quả.

Điều 7. Giải quyết hồ sơ của các phòng chuyên môn

1. Trưởng Phòng chuyên môn chịu trách nhiệm phân công cán bộ chuyên trách tiếp nhận, thụ lý hồ sơ do Bộ phận Một cửa chuyển đến để xử lý theo nhiệm vụ được phân công.

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện thực hiện thủ tục hành chính phải gửi trả lại ngay cho Bộ phận Một cửa bằng Phiếu yêu cầu nghiệp vụ (mẫu số 5) để thông báo và trả lại hồ sơ cho tổ chức, công dân tiếp tục hoàn thiện (trừ những thủ tục hành chính đã quy định rõ ràng thời gian thẩm định hồ sơ).

2. Cán bộ, công chức phòng chuyên môn được giao nhiệm vụ thụ lý hồ sơ phải giải quyết theo đúng quy trình một cửa.

3. Trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính theo đúng thời gian quy định tại Phiếu giao nhận hồ sơ hành chính (mẫu số 4).

Điều 8. Thời gian, thủ tục, hồ sơ, thu, nộp phí và lệ phí của thủ tục hành chính

1. Thực hiện theo quy định tại các Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ tài chính (thuộc thẩm quyền giải quyết cấp Cục Hải quan).

Đối với những thủ tục hành chính chưa quy định cụ thể thời hạn giải quyết thì thực hiện theo “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” của ngành Hải quan.

2. Việc sử dụng hóa đơn, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí và lệ phí (nếu có) thực hiện theo các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Tài chính.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trưởng các đơn vị thuộc Cục có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này đến cán bộ, công chức trong đơn vị.

Điều 10. Trong quá trình thực hiện quy chế, các đơn vị thuộc Cục, cán bộ công chức của Cục và các tổ chức, công dân liên quan nếu có vướng mắc hoặc góp ý, điều chỉnh, bổ sung những điểm chưa phù hợp đề nghị phản ánh ý kiến bằng văn bản về Văn phòng để báo cáo lãnh đạo Cục xem xét, bổ sung, sửa đổi./.

 

NỘI QUY

THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA”
(Ban hành kèm theo Quyết định 445/QĐ-HQHN ngày 07/5/2013 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội)

1. Phạm vi thực hiện

Các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực hải quan được công bố tại Quyết định công bố Bộ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

2. Đối với tổ chức, cá nhân

Đọc kỹ hướng dẫn TTHC; nộp đầy đủ hồ sơ, phí và lệ phí theo qui định.

3. Trách nhiệm của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa)

- Kiểm tra hồ sơ, vào sổ tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hướng dẫn cụ thể một lần (có phiếu yêu cầu thủ tục) để bổ sung, hoàn chỉnh theo qui định.

- Giao hồ sơ cho Phòng chuyên môn ngay sau khi tiếp nhận tại Bộ phận một cửa; đôn đốc Phòng chuyên môn giải quyết theo đúng thời gian qui định.

- Nhận và trả kết quả cho tổ chức, công dân theo phiếu hẹn, thu phí và lệ phí (nếu có).

- Lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định.

4. Trách nhiệm của phòng chuyên môn

- Nhận và kiểm tra hồ sơ, giải quyết theo chức năng nhiệm vụ được giao.

- Chuyển kết quả cho bộ phận Một cửa theo đúng thời gian qui định.

- Trong quá trình giải quyết công việc, nếu có yêu cầu bổ sung hồ sơ, thông báo ngay cho Bộ phận Một cửa (bằng phiếu yêu cầu nghiệp vụ) để tổ chức, công dân bổ sung.

- Rà soát các thủ tục hành chính, chuyển Bộ phận Một cửa tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh theo quy định.

- Phối hợp với Bộ phận Một cửa gặp tổ chức, công dân để giải thích trong trường hợp chậm trả kết quả theo thời gian quy định.

5. Giải quyết vướng mắc

Trường hợp tổ chức, công dân không đồng ý với kết quả giải quyết thủ tục hành chính thì kiến nghị đến lãnh đạo Cục phụ trách lĩnh vực chuyên môn./.


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TP. HÀ NỘI

Ban hành theo Quyết định số 445/QĐ-HQHN ngày 07/5/2013 của Cục Hải quan TP Hà Nội

SƠ ĐỒ

THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA

Bước 1: Tổ chức công dân nộp hồ sơ, công chức tiếp nhận hướng dẫn thủ tục, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ;

Bước 2: Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ;

Bước 3: Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ do Bộ phận Một cửa chuyển đến để giải quyết theo nhiệm vụ được phân công chuyển kết quả về Bộ phận một cửa;

Bước 4: Trả hồ sơ đã hoàn thành cho tổ chức, công dân, thu phí, lệ phí (nếu có), thu lại Giấy hẹn trả kết quả.

Bước 5: Thông báo cho tổ chức, công dân bổ sung hồ sơ hoặc hồ sơ không thực hiện được TTHC (hồ sơ không hợp pháp, hợp lệ);

Bước 6: Tổ chức công dân có vướng mắc kiến nghị đến Lãnh đạo Cục phụ trách chuyên môn.


Mẫu 1

Ban hành kèm theo Quyết định số 445/QĐ-HQHN ngày 07/5/2013 của Cục Hải quan TP. Hà Nội

CỤC HẢI QUAN TP.HÀ NỘI
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN HS VÀ TRẢ KẾT QUẢ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …………….

Hà Nội, ngày …. tháng ….. năm 20……

 

PHIẾU YÊU CẦU THỦ TỤC

Hồi ……. giờ …….. ngày ……. tháng ……… năm 20...

Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Công chức tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính ………… của:

Tổ chức/cá nhân: …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: Điện thoại: ………………………………………………………………………………………..

Sau khi đối chiếu với các quy định hiện hành: hồ sơ của Tổ chức/cá nhân chưa đủ điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính nêu trên. Lý do:

- Thiếu các chứng từ sau theo quy định:

+.............................................................................................................................................

+.............................................................................................................................................

+.............................................................................................................................................

+.............................................................................................................................................

+.............................................................................................................................................

Đề nghị:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

TRƯỞNG BỘ PHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Nơi nhận:
- Tổ chức/cá nhân;
- Bộ phận TNHS và TKQ.

 

 

Mẫu 2

Ban hành kèm theo Quyết định số 445/QĐ-HQHN ngày 07/5/2013 của Cục Hải quan TP. Hà Nội

CỤC HẢI QUAN TP.HÀ NỘI
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN HS VÀ TRẢ KẾT QUẢ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …………….

Hà Nội, ngày …. tháng ….. năm 20……

 

PHIẾU NHẬN VÀ HẸN TRẢ HỒ SƠ HÀNH CHÍNH

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa tiếp nhận bộ hồ sơ của:

Tổ chức/cá nhân: …………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………….......... Điện thoại ………………………………………….

Hồ sơ TTHC gồm có:

STT

Tên chứng từ

Số lượng

Số trang

Bản chính

Bản sao

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày hẹn trả: ….giờ .....ngày …. tháng …. năm 20 ……

 

NGƯỜI NHẬN

CÔNG CHỨC TNHS

 


Mẫu 3

Ban hành kèm theo Quyết định số 445/QĐ-HQHN ngày 07/5/2013 của Cục Hải quan TP. Hà Nội

SỔ TIẾP NHẬN HỒ SƠ HÀNH CHÍNH

STT

 

 

 

STN

Tên TTHC

Họ và tên, địa chỉ người nộp hồ sơ

Họ và tên cán bộ/phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ

Thời gian tiếp nhận, chuyển giao và trả kết quả

Người nhận kết quả

Ghi chú

Ngày nhận HS

Ngày giao HS

Ngày hẹn trả kết quả

Ngày phòng chuyên môn trả kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mẫu 4

Ban hành kèm theo Quyết định số 445/QĐ-HQHN ngày 07/5/2013 của Cục Hải quan TP. Hà Nội

CỤC HẢI QUAN TP.HÀ NỘI
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN HS VÀ TRẢ KẾT QUẢ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …………….

Hà Nội, ngày …. tháng ….. năm 20……

 

PHIẾU GIAO - NHẬN HỒ SƠ HÀNH CHÍNH

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kính chuyển phòng ……………………………….. hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính của:

Tổ chức/cá nhân: ………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………… Điện thoại: …………………………………………….

Hồ sơ TTHC gồm có:

STT

Tên chứng từ

Số lượng

Số trang

Bản chính

Bản sao

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

…………………………….

 

 

 

 

 

Ngày hẹn trả: …..giờ....ngày …. tháng …. năm 20....

Đề nghị phòng ………. thụ lý và chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa trước ngày....tháng....năm …… Quá thời hạn quy định, đề nghị phòng có văn bản giải thích lý do và báo lại ngày trả kết quả về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để thông báo kịp thời cho tổ chức, công dân.

 

CÔNG CHỨC TIẾP NHẬN

TRƯỞNG BỘ PHẬN

Ý kiến phòng chuyên môn:

- Đã trả kết quả ngày …………………………………….

- Chuyển lại cho tổ chức/cá nhân (lý do)......................

………………………………………………………………

 

CÔNG CHỨC THỤ LÝ HỒ SƠ

LÃNH ĐẠO PHÒNG

 

Mẫu 5

Ban hành kèm theo Quyết định số 445/QĐ-HQHN ngày 07/5/2013 của Cục Hải quan TP. Hà Nội

CỤC HẢI QUAN TP.HÀ NỘI
PHÒNG ………………….
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆP VỤ

Hồi ……. giờ …….. ngày ……. tháng ……… năm 20...

Phòng ………………….. sau khi xem xét hồ sơ và đối chiếu với các quy định hiện hành thì hồ sơ của …………………………………………..: chưa đủ điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính.

Lý do:

+

+

+

+

+

Đề nghị:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

LÃNH ĐẠO PHÒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG CHỨC THỤ LÝ HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Nơi nhận:
- Tổ chức/cá nhân;
- Bộ phận TNHS và TKQ;
- Lưu Phòng……

 

 

Mẫu 6

Ban hành kèm theo Quyết định số 445/QĐ-HQHN ngày 07/5/2013 của Cục Hải quan TP. Hà Nội

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TP. HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

MẪU DẤU TIẾP NHẬN HỒ SƠ

 

CỤC HẢI QUAN TP. HÀ NỘI
-----------------------------------

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN TTHC VẢ TRẢ KẾT QUẢ

Số hồ sơ: …………………..

Ngày…………………………..

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 445/QĐ-HQHN ngày 07/05/2013 về Quy chế, nội quy, sơ đồ, biểu mẫu thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.596

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.87.33.97