Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 418/QĐ-HQHT năm 2012 về Quy trình kiểm tra hải quan bằng máy soi hành lý và cân ô tô điện tử do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số hiệu: 418/QĐ-HQHT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Nguyễn Viết Hoa
Ngày ban hành: 30/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 418/QĐ-HQHT

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TRA HẢI QUAN BẰNG MÁY SOI HÀNH LÝ VÀ CÂN Ô TÔ ĐIỆN TỬ

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều ca Luật Hải quan;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật Thuế Xuất nhập khẩu ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một s điều của Luật Hải quan;

Căn cứ Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan điện tử;

Căn cứ Quyết định 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2009 của Tổng cục trưởng Tng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khu, nhập khu thương mại;

Căn c Quyết định 2396/QĐ-TCHQ ngày 09/12/2009 của Tng cục trưởng Tng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành ph trực thuộc trung ương;

Trên cơ s ch đạo ca Tổng cục Hải quan tại Công văn số 6076/TCHQ-GSQL ngày 05/12/2011 của Tổng cục Hải quan;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình kiểm tra hải quan bng máy soi hành lý và cân ô tô điện t tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế cầu Treo, Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Xuân Hải, Chi cục Hải quan Khu Kinh tế cửa khẩu Cầu Treo, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng, Chánh Văn phòng và trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục Hải quan Hà Tĩnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục GSQL (để b.cáo);
- Đội KSCBL, chống m.túy (để phối hợp);
- Lưu: VT, NV (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Viết Hoa

 

QUY TRÌNH

KIỂM TRA HẢI QUAN BẰNG MÁY SOI HÀNH LÝ VÀ CÂN Ô TÔ ĐIỆN TỬ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 418/QĐ-HQHT ngày 30 tháng 8 năm 2012)

Phần 1.

QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Quy trình này quy định về trình tự các bước công việc phải thực hiện khi kiểm tra đối với hành lý của khách xuất cảnh, nhập cảnh và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

2. Quy trình kiểm tra hải quan bằng máy soi hành lý là một bộ phận của quy trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh theo Quyết định 1165/QĐ-TCHQ năm 2011 của Tổng cục Hải quan. Quy trình kiểm tra hải quan bằng cân ô tô điện tử là một bộ phận của quy trình thực hiện thủ tục hi quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại theo Quyết định 1171/QĐ-TCHQ năm 2009 của Tổng cục Hải quan.

3. Máy soi hành lý có chức năng kiểm tra hành lý, cân ô tô điện tử có chức năng kiểm tra hàng hóa qua việc soi chiếu, ghi trọng lượng của hành lý, hàng hóa được kim tra. Trong thời gian không có hành lý, hàng hóa để kiểm tra thì máy soi hành lý, cân ô tô điện tử phải được đ ở chế độ chờ. Thời gian hoạt động của máy soi hành lý, cân ô tô điện tử theo giờ làm việc của công chức hải quan.

4. Quy định về lưu giữ hình ảnh, dữ liệu của máy soi hành lý, cân điện t

- Đối với máy soi hành lý:

Hình ảnh, số liệu của máy soi hành lý phải được lưu giữ theo thông số kỹ thuật của hệ thống, trường hợp vượt quá dung lượng thì chuyển lưu ra ổ cng hoặc đĩa DVD đảm bo thời gian là 1 năm.

Đối với các trường hợp xảy ra vi phạm, thông tin được lưu tr theo quy định của pháp luật về lưu trữ hồ sơ hải quan.

- Đối với cân ô tô điện tử:

Số liệu cân ô tô điện tử phải được lưu theo thông số kỹ thuật của hệ thống trường hợp vượt quá dung lượng thì chuyển lưu ra ổ cng hoc đĩa DVD đảm bảo thời gian là 1 năm. Đối với số liệu về trọng lượng liên quan đến hành vi vi phạm hành chính hải quan thì thời gian lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu tr h sơ hi quan.

5. Công chức hải quan phụ trách máy soi, cân ô tô điện tử có trách nhiệm ghi Sổ nhật ký theo dõi hoạt động và bàn giao ca theo mẫu kèm theo.

Trường hợp bàn giao ca cho công chức khác điều khiển hệ thống thì phải ký giao nhận vào sổ nhật ký theo dõi hoạt động và bàn giao ca.

6. Trường hợp máy soi, cân ô tô điện tử xảy ra sự cố, hỏng hóc, công chức phụ trách có trách nhiệm báo cáo cho Lãnh đạo đội và Chi cục để có phương án xử lý.

7. Việc bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra thường xuyên và định kỳ thực hiện theo quy trình vận hành máy soi hành lý, cân ô tô điện tử. Đnh kỳ 01 lần/tuần vệ sinh và kiểm tra tính năng hoạt động của máy soi hành lý, cân ô tô điện t. Công chức được giao nhiệm vụ có trách nhiệm vận hành thiết bị theo đúng trình tự của nhà sản xut.

Phần 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I. Đối với máy soi

1. Hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, hành lý ký gửi phải được soi chiếu (trừ hàng hóa có chế độ riêng được hưởng quy chế miễn trừ ngoại giao hoặc hàng an ninh quc phòng). Riêng đi với hành lý của hành khách vào, ra Khu Kinh tế cửa khẩu Cầu Treo chỉ soi chiếu khi có dấu hiệu nghi ngờ.

2. Công chức giám sát hải quan hướng dẫn hành khách xuất nhập cảnh đưa hành lý vào băng tải để thực hiện kiểm tra bằng máy soi.

Công chức hải quan phụ trách máy soi thực hiện việc soi chiếu theo quy trình vận hành của máy.

3. Xử lý kết quả kiểm tra

3.1. Trường hợp không có vi phạm:

Trường hợp qua soi chiếu không phát hiện sai phạm, công chức hải quan phụ trách máy soi hướng dn hành khách nhận hành lý và ra khỏi khu vực kim tra.

3.2. Trường hợp có vi phạm:

Trường hợp qua quan sát hình ảnh trên màn hình (hoặc thông tin khác) phát hiện có du hiệu vi phạm thì công chức hải quan yêu cu hành khách mở hành lý đ thực hiện kiểm tra thủ công. Khi m hành lý phải có sự chứng kiến của chủ hành lý và hai công chức hải quan, nếu phát hiện có du hiệu vi phạm hành chính v hải quan thì chuyển ngay cho các bước xử lý tiếp theo quy định.

4. Công chức hải quan phụ trách máy soi có trách nhiệm hướng dẫn hành khách thực hiện đúng các quy định khi kiểm tra bằng máy soi. Khi có hành vi vi phạm xảy ra hoặc sự cố phải báo cáo với lãnh đạo đội và chi cục để xin ý kiến. Căn cứ hình ảnh soi chiếu trên màn hình và thông tin khác để phân tích, đánh giá và quyết định việc áp dụng biện pháp kiểm tra. Công chức hải quan phụ trách máy soi phải chịu trách nhiệm về hành lý đã kiểm tra.

II. Đối với cân ô tô điện tử.

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được phân luồng kiểm tra thực tế mà công chức hải quan xét thấy cần thiết phải kiểm tra bằng cân ô tô điện tử.

2. Công chức hải quan kiểm hóa hướng dẫn xe ô tô vào vị trí cân điện tử, đồng thời chuyển hồ sơ vào bộ phận phụ trách cân

Công chức phụ trách cân có trách nhiệm nhập dữ liệu của tờ khai vào hệ thống cân điện tử và thực hiện điều khiển cân theo quy trình vận hành của hệ thống

3. Xử lý kết quả kiểm tra.

3.1. Trường hợp không có vi phạm

Trường hợp qua cân ô tô điện t không phát hiện sai phạm, công chức hải quan phụ trách cân hướng dẫn người lái đưa xe ô tô ra khỏi khu vực kiểm tra.

Đối với thủ tục hải quan điện t: công chức hi quan kiểm hóa ghi lại kết quả vào mẫu “Phiếu ghi kết quả kiểm tra hàng hóa”. Đối với thủ tục hải quan thủ công: Công chức kiểm hóa ghi lại kết quả trọng lượng vào mục 4.1.1 của Lệnh hình thức, mức độ kim tra và ghi vào phn ghi kết quả kiểm tra thực tế của 02 tờ khai hải quan. Chuyển hồ sơ cho bộ phận thông quan theo quy trình th tục hải quan ban hành theo Quyết định 1171/QĐ-TCHQ năm 2009 của Tng cục Hải quan

3.2. Trường hợp có vi phạm:

Trường hợp dữ liệu sau khi cân thể hiện hàng hóa chênh lệch về trọng lượng thì công chức hải quan thực hiện theo đim 4.2 bước 2 phần I Quy trình thủ tục hải quan đi với hàng hóa xuất khu, nhập khu thương mại ban hành theo Quyết định 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2009 của Tng cục trưởng Tổng cục Hi quan.

4. Công chức hải quan phụ trách cân ô tô điện tử có trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định khi kiểm tra bằng cân điện tử, căn cứ d liệu trên màn hình và thông tin khác để phân tích, đánh giá kết quả cân. Khi có hành vi vi phạm xảy ra hoặc sự cố phải báo cáo với lãnh đạo đội và chi cục để xin ý kiến. Công chức phụ trách cân chịu trách nhiệm v trọng lượng hàng hóa đã kiểm tra.

Phần 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của lãnh đạo Chi cục hải quan.

- Phân công, hướng dẫn, kiểm tra công chức thừa hành thực hiện nhiệm vụ đúng quy trình hướng dẫn.

- Bố trí công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc được phân công theo hướng chuyên sâu, không gây phiền hà, sách nhiễu.

- Trường hợp khi có sự cố dẫn đến không thực hiện kiểm tra được bằng máy soi hành lý và cân ô tô điện tử thì có phương án và bố trí công chức thực hiện kiểm tra thủ công, tránh gây ùn tắc, đảm bảo thông quan theo quy định.

- Các đơn vị sử dụng máy soi hành lý, cân ô tô điện t có trách nhiệm báo cáo định kỳ về Cục Hải quan tnh Hà Tĩnh kết quả hoạt động, tình hình thiết bị (qua Phòng Nghiệp vụ và Văn phòng Cục) vào trước ngày 17 của tháng đầu quý (theo mẫu ban hành theo Công văn 4770/TCHQ-GSQL ngày 30/9/2011 của Tổng cục Hải quan) và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Trong quá trình thực hiện, các chi cục báo cáo vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyn một cách kịp thời v Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh để được hướng dẫn gii quyết.

2. Trách nhiệm của lãnh đạo các phòng chuyên môn.

- Tham mưu cho lãnh đạo Cục trong hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy trình nghiệp vụ, bảo quản, sử dụng tài sản, đào tạo, khen thưởng và kỷ luật.

- Phân công, hướng dẫn công chức thừa hành tổng hợp báo cáo Tổng cục Hải quan theo định kỳ và đột xuất.

3. Trách nhiệm của công chức hải quan.

- Chấp hành sự phân công, chỉ đạo, kiểm tra của lãnh đạo phụ trách.

- Chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước pháp luật việc thực hiện các công việc được phân công trong quy trình.

- Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định được làm và không được làm đối với CBCC hải quan


CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ TĨNH
CHI CỤC HẢI QUAN………..
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Mẫu

SỔ NHẬT KÝ THEO DÕI HOẠT ĐỘNG VÀ BÀN GIAO CA

 

 

 

 

 

 

 

 

HÀ TĨNH .......... THÁNG ........ NĂM ....

 

TT

Ngày giờ ca làm việc (từ.... giờ ...ngày đến ... giờ... ngày ...)

Tình trạng h thng lúc đầu ca

Sự c kỹ thuật và phương án khắc phục trong ca làm việc

Vụ việc phát sinh về nghiệp vụ trong ca làm việc (hành vi vi phạm, tên, địa chỉ của t chức, cá nhân vi phạm)

Công chức vận hành hiện tại (Ký tên, đóng dấu công chức)

Công chức nhận bàn giao (Ký tên, đóng dấu)

Việc vệ sinh và kiểm tra tính năng của máy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 418/QĐ-HQHT năm 2012 về Quy trình kiểm tra hải quan bằng máy soi hành lý và cân ô tô điện tử do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.834
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116