Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3749/QĐ-TCHQ năm 2014 về Kế hoạch phòng chống tệ phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng ngành hải quan năm 2015 của Tổng cục Hải quan

Số hiệu: 3749/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 15/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3749/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG TỆ PHIỀN HÀ, SÁCH NHIỄU, TIÊU CỰC, THAM NHŨNG NĂM 2015 CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010;

Căn cứ Luật Hải quan năm 2014;

Căn cứ Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005 và Luật sửa đi bsung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thtướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchc của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 25/7/2014 Thtướng Chính phủ về tăng cường qun lý và cải cách thtục hành chính thuế, hải quan;

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 10/12/2014;

Xét đề nghị của Vụ trưởng - Thanh tra Tổng cục Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch phòng chng tệ phiền hà, sách nhiu, tiêu cực, tham nhũng năm 2015 của Tng cục Hải quan”

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị thực hiện các nội dung trong kế hoạch, chủ động phi hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết và tchc thực hin Thanh tra Tng cục có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký. Th trưởng các đơn vị thuc và trực thuộc Tng cục Hi quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ tr
ưởng Bộ Tài chính (để b/c);
- Thứ tr
ưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
- Thanh tra Bộ Tài chính
b/c);
- Lãnh đạo TCHQ;
- Lưu: VT, TTr (3b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG CHỐNG TỆ PHIỀN HÀ, SÁCH NHIỄU, TIÊU CỰC, THAM NHŨNG CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3749/QĐ-TCHQ ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hi quan)

Thực hiện Chthị số 24/CT-TTg ngày 25/7/2014 Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan; chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tăng cường công tác phòng chng phin hà sách nhiễu tiêu cực trong Hải quan, nhằm xây dựng lực lượng Hải quan chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả.

Tổng cục Hải quan, xây dựng kế hoạch chống tệ phiền hà sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng nhm bảo vệ công tác nội bộ cho năm 2015, đặc biệt trước và sau tết nguyên đán.

I. Mục đích, yêu cầu:

- Ngăn chặn, khắc phục tệ phiền hà sách nhiễu, tiêu cực, góp phần xây dựng lực lượng hải quan trong sạch vững mạnh, hoạt động minh bạch, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại hóa hải quan.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, hải quan; thực hiện nghiêm chức trách nhiệm vụ của cá nhân và người đứng đầu hải quan các cấp, nhm xây dựng Hải quan trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

II. Nội dung kế hoạch:

STT

Nội dung kế hoạch

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

01

Tuyên truyền phổ biến quán triệt:

- Hệ thống văn bản Pháp luật về Luật Hi quan để Luật đi vào áp dụng trong thực tiễn, nhằm đy mạnh ci cách thủ tục hành chính, áp dụng thủ tục hải quan điện tử, để cán bộ công chức biết và thc hiện; người dân và doanh nghiệp biết để giám sát các hoạt động của cán bộ, công chức hải quan.

Vụ Pháp chế

Báo Hải quan

Ban cải cách hiện đại hóa hải quan

Cổng thông tin điện tử và các đơn vị hải quan có liên quan

Thực hiện thường xuyên

 

- Sửa đổi tuyên ngôn phục vụ khách hàng (Quyết định 225/QĐ-TCHQ ngày 09/2/2011), theo hướng quy định rõ thời gian làm thủ tục hải quan của công chức hải quan, cụ thể:

+ Đăng ký tờ khai không quá 5 phút

+ Kiểm tra hồ sơ, không quá 2h

+ Kiểm tra thực tế hàng hóa, không quá 8h

+ Giám sát cổng cảng không quá 3 phút

Vụ TCCB

 

Quý I/2015

02

Cải cách thủ tục hành chính:

Các Cục, Vụ căn cứ theo chức năng nhiệm vụ hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Luật Hải quan (Quy trình nghiệp vụ) để phục vụ chương trình cải cách hin đi hóa hải quan.

Các đơn vị thuộc TCHQ

Hải quan tỉnh, thành phố

Thường xuyên

03

Chương trình đào tạo:

Trang bị cho cán bộ công chức đáp ứng theo các yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phục vcải cách hin đi hóa hải quan.

Vụ TCCB

Trường Hải quan Việt Nam và các đơn thuộc và trực thuộc.

Thực hiện thường xuyên

04

Hiện đại hóa các trang thiết bị giám sát:

Lắp đặt Camera tại địa bàn có lưu lượng hàng hóa xuất nhập khu ln, để công khai hóa quy trình thủ tục hải quan, thái độ ứng xử phòng chống tiêu cực của cán bộ, công chức hải quan

Vụ tài vụ quản trị

Cục Giám sát quản lý

Cục Công nghệ thông tin

Ban quản lý rủi ro

Các đơn vị có quan

- Quý I/2015, tại 02 sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

- Quý II đến hết quý III, tại 02 cảng biển Hải Phòng và TP HCM.

- Quý IV sẽ mở rng tại một số cửa khẩu đường bộ khác.

05

Công tác cán bộ:

- Triển khai thực hiện việc luân chuyển cán bộ theo Nghị Quyết 02/NQ-BCS/BTC ngày 10/10/2014; Quyết định số: 2650/QĐ-BTC ngày 15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định Danh mục vị trí công tác và thời hạn luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức của Bộ Tài chính.

- Có văn bản và lộ trình cụ thể để phân công hướng dẫn các đơn vị và tổ chức thực hiện.

Vụ TCCB

Các đơn vị có liên quan

Thực hiện theo đề án (từ Quý I/2015)

06

Việc sử dụng các trang thiết bị:

Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm đưa các trang thiết bị vào sử dụng để phục vụ công tác nghiệp vụ, công tác kiểm tra, phân tích phân loại,.. nếu hàng hóa kiểm tra phải qua máy soi, để lại để kiểm tra thực tế để tiêu cực, dẫn đến hàng lậu, thì phải xử lý nghiêm minh.

Thủ trưởng các đơn vị liên quan

Các đơn vị thụ hưởng

Thực hiện thường xuyên

07

Kim soát chng buôn lậu:

Không để xảy ra đường dây, nhóm buôn lậu trong địa bàn hoạt động của hải quan

Cục điều tra chống buôn lậu

Cục hải quan tỉnh, thành phố.

Thực hiện thường xuyên

08

Công tác thanh tra, kiểm tra:

Tăng cường công tác thanh tra, tự kiểm tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, tập trung vào việc kiểm tra để công chức hải quan:

- Không được yêu cầu người dân và doanh nghiệp nộp thêm các loại giấy tờ ngoài quy định.

- Không được thu bất kỳ loại lệ phí nào ngoài quy định.

Thanh tra Tổng cục

Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc

Thực hiện thường, xuyên Từ Quý I/2015

09

Tăng cường việc kiểm tra, giám sát cán bộ công chức thừa hành tại các đơn vị:

- Tổng cục kiểm tra đối với Cục Hải quan tỉnh, thành phố;

- Cục Hải quan tỉnh, thành phố có trách nhiệm kiểm cấp chi cục và tương đương

- Chi cục có trách nhiệm kiểm tra các tổ, Đội công tác.

Thanh tra Tổng cục

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc

- Đội Giám sát kiểm tra đột xuất (Đội đặc nhiệm)

Thực hiện thường xuyên

10

Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

- Không để tình trạng đơn thư khiếu kiện kéo dài.

- Giải quyết kịp thời đơn thư phản ánh qua đường dây nóng.

Thanh tra Tổng cục

Các đơn vị có liên quan

 

11

Xử lý vi phạm: Xử lý cán bộ, công chức vi phạm theo hướng:

- Nếu đơn vị, địa bàn nào để xảy ra đường dây, nhóm buôn lậu lớn, nghiêm trọng; Doanh nghiệp đánh giá có hiện tượng tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức hải quan (Chi cục trưởng phải chịu trách nhiệm)

- Cơ quan chức năng và truyền thông bắt quả tang cán bộ, công chức vi phạm. Qua thanh tra, kiểm tra nội bộ phát hiện cán bộ, công chức vi phạm (cho ra khỏi ngành Hải quan).

- Việc không đưa trang thiết bị vào sử dụng dẫn đến tiêu cực,..

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu phải liên đới chịu trách nhiệm nếu đơn vị đxảy ra các sai phạm. Kiên quyết điều chuyển khỏi vị trí công tác, chuyển ra khỏi cơ quan Tổng cục Hải quan hoặc đình chỉ cán bộ, công chức vi phạm.

Vụ TCCB cụ thể hóa các hành vi để xử lý

Các đơn vị có liên quan

Quý I/2015

12

Đo hài lòng của doanh nghiệp:

Quy định về thời gian tối đa để thông quan hàng hóa, có kiến nghị đi với các Bộ ngành liên quan để giảm thời gian thông quan hàng hóa, mục tiêu phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp

Ban cải cách hiện đại hóa

VCCI và các Bộ, ngành liên quan của Chính phủ

Từ Quý I đến Quý III/2015

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3749/QĐ-TCHQ năm 2014 về Kế hoạch phòng chống tệ phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng ngành hải quan năm 2015 của Tổng cục Hải quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


312
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.177.176