Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 37/2004/QĐ-BNN về việc thành lập Trung tâm Kiểm dịch thực vật Sau nhập khẩu II trực thuộc Cục Bảo vệ thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 37/2004/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 30/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 37/2004/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TRUNG TÂM KIỂM DỊCH THỰC VẬT SAU NHẬP KHẨU II RỰC THUỘC CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 88/2003/QĐ-BNN ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Bảo vệ thực vật;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật và Vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Kiểm dịch thực vật Sau nhập khẩu II trực thuộc Cục Bảo vệ thực vật.

Trung tâm Kiểm dịch thực vật Sau nhập khẩu II là đơn vị sự nghiệp về kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có kinh phí hoạt động, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Phạm vi hoạt động của Trung tâm gồm các tỉnh từ Thành phố Đà Nẵng trở vào.

Trụ sở của Trung tâm đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Giám sát, điều tra sinh vật gây hại thuộc đối tượng kiểm dịch thực vật và các sinh vật gây hại lạ tiềm ẩn trên giống cây trồng nhập nội;

2. Đánh giá mức độ an toàn của các sinh vật có ích nhập nội sử dụng trong bảo vệ thực vật;

3. Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, quy trình và thực hiện khảo sát thực nghiệm về kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu;

4. Xác nhận kết quả kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu đối với sinh vật có ích và giống cây trồng mới;

5. Phối hợp huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn về kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu;

6. Hướng dẫn, tổng hợp tình hình và báo cáo Cục công tác kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu đối với các Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

7. Tham gia các chương trình hợp tác quốc tế về kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu;

8. Quản lý viên chức, tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được Cục giao;

9. Thực hiện các dịch vụ về kiểm dịch thực vật;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật giao.

Điều 3. Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Trung tâm:

Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và Phó giám đốc do Cục trưởng Bảo vệ thực vật bổ nhiệm theo qui định.

Giám đốc điều hành hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và pháp luật về hoạt động của Trung tâm và về nhiệm vụ được giao.

Phó giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Số lượng Phó giám đốc không quá 2 người.

2. Bộ máy giúp việc Giám đốc Trung tâm:

a) Phòng Hành chính tổng hợp;

b) Phòng Điều tra giám sát;

c) Phòng Khảo sát thực nghiệm.

Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật qui định Quy chế làm việc của đơn vị.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo Chính phủ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch thực vật Sau nhập khẩu II chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 37/2004/QĐ-BNN về việc thành lập Trung tâm Kiểm dịch thực vật Sau nhập khẩu II trực thuộc Cục Bảo vệ thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.660

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112