Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 22/2006/QĐ-BTM sửa đổi Quyết định 07/2006/QĐ-BTM về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào với thuế suất thuế nhập khẩu 0% do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 22/2006/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành: 06/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22/2006/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2006/QĐ-BTM NGÀY 26 THÁNG 1 NĂM 2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI VỀ VIỆC NHẬP KHẨU THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA CÓ XUẤT XỨ TỪ LÀO VỚI THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU 0%

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Bản Thỏa thuận giữa Bộ Thương mại CHXHCN Việt Nam và Bộ Thương mại CHDCND Lào về các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt – Lào, ký ngày 28 tháng 7 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Công hàm số 0449/TM-NgT ngày 19 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại CHDCND Lào;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi lại Điều 3 của Quyết định số 07/2006/QĐ-BTM ngày 26 tháng 1 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào với thuế suất thuế nhập khẩu 0% như sau:

"Điều 3. Thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhập khẩu các mặt hàng gạo, lá và cọng thuốc lá, phụ kiện xe máy có xuất xứ từ Lào được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan bằng 0%. Riêng đối với lá và cọng thuốc lá, chỉ những doanh nghiệp có thông báo kế hoạch nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá năm 2006 của Bộ Công nghiệp mới được nhập khẩu".

Điều 2. Bãi bỏ Phụ lục số II – Danh sách các doanh nghiệp được Bộ Thương mại Lào chỉ định xuất khẩu các mặt hàng theo hạn ngạch thuế quan sang Việt Nam năm 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 07/2006/QĐ-BTM ngày 26 tháng 1 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và có hiệu lực đến 31 tháng 12 năm 2006.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW,
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;
- Viện KSND tối cao;
- Tòa án ND tối cao;
- Cơ quan TW của các Đoàn thể;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);
- Công báo;
- Các Sở Thương mại;
- Bộ Thương mại: Bộ trưởng, các Thứ trưởng
các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ

 

THE MINISTRY OF TRADE
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No.22/2006/QD-BTM

Hanoi, June 06, 2006

 

DECISION

AMENDING AND SUPPLEMENTING DECISION NO. 07/2006/QD-BTM DATED JANUARY 26, 2006 OF THE MINISTER OF TRADE ON THE IMPORTATION ACCORDING TO THE TARIFF QUOTAS ON GOODS ORIGINATED FROM LAOS WITH THE IMPORT TAX RATE OF 0%

THE MINISTER OF TRADE

Pursuant to the Agreement between the Ministry of Trade of the Socialist Republic of Vietnam and the Ministry of Trade of the People Democratic Republic of Laos on items subject to Vietnam-Laos preferential import tax rates signed on July 28, 2005;
Pursuant to the Government’s Decree No. 29/2004/ND-CP dated January 16, 2004 on the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Trade;
Pursuant to Diplomatic Note No. 0449/TM-NgT dated April 19, 2006 of the Ministry of Trade of the People Democratic Republic of Laos;
At the proposal of the Director of the Import-Export Department,

DECIDES:

Article 1.

To amend Article 3 of Decision No. 07/2006/QD-BTM dated January 26, 2006 of the Minister of Trade on the importation according to the tariff quotas on goods originated from Laos with the import tax rates of 0% as follows:

"Article 3. Traders having the certificate of business registration shall enjoy the import tax rate in the tariff quotas of 0% when importing rice, tobacco leaves and stems and motorbike spare parts originated from Laos. Only enterprises getting the announcement on import plan for tobacco materials in 2006 from the Ministry of Industry can import tobacco leaves and stems"

Article 2.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 22/2006/QĐ-BTM sửa đổi Quyết định 07/2006/QĐ-BTM về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào với thuế suất thuế nhập khẩu 0% do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.321

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108