Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2148/2005/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 31/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2148/2005/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY CHẾ ÁP DỤNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI”

 TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN 

Căn cứ Luật hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan ngày 24 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định 96/2002/NĐ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan;
Căn cứ Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
Căn cứ Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định 1951/QĐ-TCHQ ngày 19/12/2005 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành “Quy chế áp dụng quản lý rủi ro trong quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006.

Điều 3: Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lưu VP.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Vũ Ngọc AnhTHE GENERAL DEPARTMENT OF CUSTOM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 2148/QD-TCHQ

Hanoi , December 31, 2005

 

DECISION

ON PROMULGATION OF “REGULATIONS ON APPLICATION OF RISK MANAGEMENT IN CUSTOMS PROCEDURES FOR COMMERCIAL IMPORT AND EXPORT GOODS”

CHIEF OF GENERAL DEPARTMENT OF CUSTOMS

Pursuant to Law on Custom dated June 29, 2001; Law on amendment of, supplemental to a number of articles of Law on Customs dated June 24, 2005;
Pursuant to Decree No. 96/2002/ND-CP dated November 19, 2002 of the Government Providing functions, tasks, power and organizational structure of the General Department of Customs;
Pursuant to Decree No. 154/2005/ND-CP dated December 15, 2005 of the Government Detailing a number of articles of Law on Customs with respect to Customs Procedures, Customs Inspection and Customs Supervision;
Pursuant to Circular 112/2005/TT-BTC DATED December 15, 2005 of the Ministry of Finance Providing Guidelines for the Implementation of Decree No. 154/2005/N§-CP dated December 15, 2005 of the Government;
Pursuant to Decision No. 1951/QD-TCHQ dated December 19, 2005 of the Chief of General Department of Customs on Promulgation of Regulations on Customs Procedures with respect to commercial import, export goods;
Based upon recommendations of Chief of Anti-smuggle Department, Chief of Customs Information Technology and Statistics

DECIDES

Article 1: To issue “Regulations on the Application of Risk Management in Customs Procedures for Commercial Import, Export Goods.”

Article 2: This decision shall be effective as from January 1, 2006.

Article 3: Chiefs of divisions under the General Department of Customs, Chiefs of Customs Departments of Provinces and Cities shall be responsible for the implementation of this decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

ON BEHALF OF THE CHIEF OF GDC
DEPUTY HEAD OF GDC

Vu Ngoc Anh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2148/2005/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2005 về “Quy chế áp dụng quản lý rủi ro trong quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại” do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.754

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!