Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 19/2006/QĐ-BTM về việc quản lý nhập khẩu đường năm 2006 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 19/2006/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành: 20/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19/2006/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUẢN LÝ NHẬP KHẨU ĐƯỜNG NĂM 2006

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 17/TTg-KTTH ngày 13 tháng 4 năm 2006 về việc nhập khẩu đường năm 2006;
Sau khi thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công nghiệp và các Bộ, ngành hữu quan;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đường mía các loại thuộc Nhóm 1701 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành, nhập khẩu phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước trong năm 2006 thực hiện theo giấy phép của Bộ Thương mại.

Điều 2. Trên cơ sở tổng lượng đường cần nhập khẩu năm 2006 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo, Bộ Thương mại cấp giấy phép nhập khẩu đường mía các loại theo quy định sau đây:

1. Dành 30% lượng đường cần nhập khẩu cấp cho các nhà máy đường nhập khẩu đường mía thô phục vụ trực tiếp sản xuất đường; số lượng, thời hạn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo sau khi trao đổi với Hiệp hội Mía Đường Việt Nam.

2. Dành 30% lượng đường cần nhập khẩu cấp cho các doanh nghiệp nhập khẩu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất; số lượng, thời hạn do Bộ Công nghiệp thông báo.

3. Dành 30% lượng đường cần nhập khẩu cấp cho doanh nghiệp kinh doanh thương mại. Bộ Thương mại cấp giấy phép nhập khẩu đường mía các loại cho 7 doanh nghiệp đầu mối trên cơ sở đề nghị của Uỷ ban nhân dân các thành phố, Bộ ngành sau đây:

- Thành phố Hà Nội: 01 doanh nghiệp

- Thành phố Hồ Chí Minh: 02 doanh nghiệp

- Thành phố Hải Phòng: 01 doanh nghiệp

- Thành phố Đà Nẵng: 01 doanh nghiệp

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: 01 doanh nghiệp

- Bộ Thương mại: 01 doanh nghiệp

4. 10% lượng đường cần nhập khẩu còn lại để dự phòng, nhằm can thiệp thị trường khi cần.

Điều 3. Đường mía các loại thuộc Nhóm 1701 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành, nhập khẩu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu và thực hiện hợp đồng gia công xuất khẩu cho nước ngoài không phải có giấy phép của Bộ Thương mại. Thủ tục nhập khẩu, thanh quyết toán thuế giải quyết tại cơ quan hải quan theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

                                       


Nơi nhận:   

- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ,                                  
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- UBND các tỉnh , T.P trực thuộc TW,    
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW,
- Viện KSND tối cao.
- Toà án ND tối cao,
- Cơ quan TW của các Đoàn thể,
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản)
- Công báo,
- Hiệp hội Mía Đường Việt Nam
- Các Sở Thương mại và Du lịch.
- Bộ Thương mại: Bộ trưởng, các Thứ trưởng
các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc. - Lưu : VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ
 
 
 
 
 
 
 
 

 

THE MINISTRY OF TRADE
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 19/2006/QD-BTM

Hanoi, April 20, 2006

 

DECISION

CONTROLLING THE IMPORT OF SUGAR IN 2006

THE MINISTER OF TRADE

Pursuant to the Government's Decree 29/2004/ND-CP of January 16, 2004, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Trade;
Pursuant to the Prime Minister's instructions in Document No. 17/TTg-KTTH of April 13, 2006, on the import of sugar in 2006;
After consulting the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Ministry of Industry and relevant ministries and branches;
At the proposal of the director of the Import and Export Department,

DECIDES:

Article 1.- The import of sugar of all kinds under Heading No. 1701 of the current Preferential Import Tariffs to meet domestic production and consumption demands in 2006 shall be implemented according to the Trade Ministry's permits.

Article 2.- On the basis of the aggregate sugar quantity to be imported in 2006 as announced by the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Ministry of Trade shall grant import permits for sugar under the following regulations:

1. Allocating 30% of the sugar quantity to be imported to sugar mills importing coarse sugar for sugar production; the quantity and schedule shall be announced by the Ministry of Agriculture and Rural Development after consulting the Vietnam Sugar Association.

2. Allocating 30% of the sugar quantity to be imported to enterprises importing sugar for use as production material; the quantity and schedule shall be announced by the Ministry of Industry.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 19/2006/QĐ-BTM về việc quản lý nhập khẩu đường năm 2006 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.789

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182