Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 183/2000/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất khẩu và chứng nhận xuất xứ mẫu A sản phẩm giày dép do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Số hiệu: 183/2000/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 14/11/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 183/2000/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 183/2000/QĐ/BTC NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2000 VỀ BAN HÀNH MỨC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT KHẨU VÀ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ MẪU A SẢN PHẨM GIẦY DÉP

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước;
Căn cứ Công văn số 707/CP-QHQT ngày 12/7/1999 của Chính phủ về việc phê duyệt kết quả đàm phán tiếp cận thị trường với EU;
Sau khi có ý kiến của Bộ Thương mại (Công văn số 4575 TM/TCKT ngày 13/10/2000) và theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất khẩu (E/C) và giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu A đối với sản phẩm giầy dép xuất khẩu sang thị trường EU như sau:

1. Lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất khẩu (E/C): 10.000 đồng/giấy.

2. Lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A(C/O form A): 40.000 đồng/giấy.

3. Cấp lại giấy chứng nhận: 10.000 đồng/lần/giấy.

Điều 2: Đối tượng nộp lệ phí theo mức thu quy định tại Điều 1 Quyết định này là tổ chức, cá nhân sản xuất, gia công, kinh doanh mặt hàng giầy dép xuất khẩu sang thị trường EU khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận xuất khẩu và giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A đối với sản phẩm giầy dép theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận xuất khẩu và giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A đối với sản phẩm giầy dép xuất khẩu sang thị trường EU có nhiệm vụ tổ chức thu lệ phí theo quy định tại Quyết định này được trích 10% (mười phần trăm) tổng số tiền lệ phí thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi phí cho việc tổ chức thu lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính; Số còn lại (90%) phải nộp vào ngân sách nhà nước theo hướng dẫn tại Thông tư số 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký; Bãi bỏ các quy định về thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất khẩu và giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A đối với sản phẩm giầy dép xuất khẩu sang thị trường EU trái với Quyết định này.

Điều 5: Các tổ chức thuộc đối tượng phải nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất khẩu và giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A đối với sản phẩm giầy dép xuất khẩu sang thị trường EU, các đơn vị thu lệ phí thuộc Bộ Thương mại và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 183/2000/QD-BTC

Hanoi, November 14, 2000

 

DECISION

ISSUING THE FEE LEVELS FOR GRANTING OF EXPORT CERTIFICATES AND FORM A -CERTIFICATES OF ORIGIN TO FOOTWEAR PRODUCTS

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Governments Decree No. 15/CP of March 2, 1993 on the tasks, powers and State management responsibilities of the ministries and the ministerial-level agencies;
Pursuant to the Government
s Decree No. 178/CP of October 28, 1994 on the tasks, powers and organizational structure of the Finance Ministry;
Pursuant to the Government
s Decree No. 04/1999/ND-CP of January 30, 1999 on charges and fees belonging to the State budget;
Pursuant to the Government
s Official Dispatch No. 707/CP-QHQT of July 12, 1999 ratifying the results of negotiations on approaching the EU market;
After consulting the Ministry of Trade (Official Dispatch No. 4575 TM/TCKT of October 13, 2000) and at the proposal of General Director of Tax,

DECIDES:

Article 1.- To issue the fee levels for granting of export certificates (E/C) and form A certificates of origin (C/O) to footwear products to be exported to the EU market as follows:

1. Fee for granting an export certificate (E/C): VND 10,000/certificate

2. Fee for granting a form A-certificate of origin (C/O): VND 40,000/certificate

3. Fee for re-granting a certificate: VND 10,000/granting/certificate
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 183/2000/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất khẩu và chứng nhận xuất xứ mẫu A sản phẩm giày dép do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.478
DMCA.com Protection Status

IP: 3.82.52.91