Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1695/QĐ-TCHQ năm 2019 về Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2019-2020

Số hiệu: 1695/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 13/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1695/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN GIAI ĐOẠN 2019 - 2020

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 5/3/2014 Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1652/QĐ-BTC ngày 12/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm Quyết định này Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2019-2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 620/QĐ-TCHQ ngày 03/3/2017 của Tổng cục Hải quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, VP (TH).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Tổng cục Hải quan cam kết áp dụng và cải tiến liên tục Hệ thống Quản lý Chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong mọi hoạt động, tiến tới chuyển đổi việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, nhằm đảm bảo các yêu cầu sau:

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh. Thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời và tăng cường chống thất thu ngân sách nhà nước. Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

2. Kỷ cương - hành động - hiệu quả, không ngừng đổi mới và nâng cao trình độ chuyện môn nghiệp vụ, quản lý điều hành chuyên sâu.

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2020

Thực hiện chính sách chất lượng, Tổng cục Hải quan cam kết đạt mục tiêu chất lượng như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan; nâng mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan ít nhất đạt 70% trở lên tại các chỉ số chính thuộc các chỉ tiêu theo Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016 - 2020. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống hải quan điện tử, xây dựng kiến trúc hệ thống công nghệ thông tin tổng thể của Tổng cục Hải quan tuân thủ khung kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính. Tích cực phối hợp với các Bộ, Ngành cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN đảm bảo các mục tiêu đã đề ra tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Phấn đấu xây dựng Hải quan Việt Nam phát triển ngang bằng với Hải quan các nước ASEAN 4.

2. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước do Quốc hội, Bộ Tài chính giao. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trong đó ưu tiên đầu tư các trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác kiểm tra, giám sát hải quan. Đẩy mạnh kiểm tra sau thông quan; tiếp tục triển khai sâu rộng công tác quản lý rủi ro trong các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan; tăng cường công tác điều tra chống buôn lậu, thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm; nâng cao hiệu quả công tác kiểm định phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu.

3. Phấn đấu hoàn thành 100% các đề án, chương trình công tác trọng tâm đúng tiến độ.

4. Đơn giản, cắt giảm tối thiểu 20% số lượng báo cáo định kỳ. Thực hiện gửi, nhận văn bản bằng phương thức điện tử trong nội bộ Tổng cục Hải quan và với các đơn vị ngoài Tổng cục theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung tại 100% các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hải quan các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong Ngành bảo đảm một việc chỉ giao cho một cơ quan, tổ chức chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính, các cơ quan, tổ chức khác phối hợp. Thực hiện quy định của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan về tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá kết quả, hiệu quả thực thi công vụ, nhiệm vụ của công chức, viên chức. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức gắn với kế hoạch, quy hoạch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Tổng cục Hải quan. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1695/QĐ-TCHQ năm 2019 về Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2019-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.652

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.9.125