Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1615/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 06/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1615/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC VÀO CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 631/QĐ-BTC ngày 21/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 2095/QĐ-BTC ngày 30/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kết quả thi tuyển, xét tuyển dụng công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tuyển dụng 11 ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo vào làm việc tại Cục Hải quan tỉnh Bình Dương kể từ ngày 15/9/2011.

Điều 2. Các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo phải thực hiện chế độ tập sự (trừ trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự theo Điều 12, Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ) và được hưởng lương theo quy định tại Điều 22 của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ kể từ ngày được tuyển dụng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Dương và các ông (bà) có tên trong danh sách tại Điều 1 kể trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TCCB (07b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

DANH SÁCH

TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC VÀO CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 1615/QĐ-TCHQ ngày 06/9/2011 của Tổng cục Hải quan)

Stt

Số báo danh

Họ tên

Năm sinh

Quê quán

Chuyên ngành ĐKDT

Ngạch

Ghi chú

Nam

Nữ

1

HQA0032

Lê Hoàng Anh

1988

Thanh Hóa

Kinh tế

Kiểm tra viên Hải quan

2

HQA0262

Đặng Xuân Dung

1978

Bình Dương

Kinh tế

Kiểm tra viên Hải quan

3

HQA0306

Nguyễn Tiến Dũng

1988

Nghệ An

Kinh tế

Kiểm tra viên Hải quan

4

HQA0957

Từ Thị Thanh Loan

1987

Bình Dương

Anh văn, phiên dịch

Kiểm tra viên Hải quan

5

HQA1281

Dương Thị Thu Phương

1987

Hà Nội

Kinh tế

Kiểm tra viên Hải quan

6

HQA1345

Trần Văn Quang

1983

Thái Bình

Kinh tế

Kiểm tra viên Hải quan

7

HQA1580

Chu Minh Thế

1988

Bắc Giang

Kinh tế

Kiểm tra viên Hải quan

8

HQA1665

Trương Cẩm Thúy

1987

Bình Dương

Kinh tế

Kiểm tra viên Hải quan

9

HQA0268

Kim Phương Dung

1987

Vĩnh Phúc

LTVTC

Lưu trữ viên trung cấp

10

HQA0346

Nguyễn Thị Duyên

1984

Hà Nội

LTVTC

Lưu trữ viên trung cấp

11

HQA2005

Lê Phi Vũ

1987

Thừa Thiên - Huế

LTVTC

Lưu trữ viên trung cấp

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1615/QĐ-TCHQ ngày 06/09/2011 về tuyển dụng công chức vào Cục Hải quan tỉnh Bình Dương do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.432

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!