Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1614/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 27/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1614/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ THÍ ĐIỂM HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư s 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2345/VPCP- KTTH ngày 06 tháng 4 năm 2016 về việc thí điểm cơ chế đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2016;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2016 (sau đây gọi tắt là Hội đồng đấu giá) gồm các ông (bà) sau đây:

1. Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Bộ Công Thương;

2. y viên Hội đồng: Đại diện các Bộ: Công Thương, Tài chính, Tư Pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Các thành viên khác theo yêu cầu của từng trường hợp cụ thể và do Chủ tịch Hội đồng mời.

Danh sách thành viên Hội đồng đấu giá được nêu cụ thể tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trách nhiệm của Hội đồng đấu giá

1. Ban hành Quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2016;

2. Tổ chức định giá và bán đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo quy định của pháp luật;

3. Giám sát, quản lý và thực hiện việc phát hành “Hồ sơ tham dự đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2016”;

4. Kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá;

5. Lập biên bản và công bố kết quả bán đấu giá;

6. Báo cáo cơ quan có thẩm quyền kết quả thực hiện bán đấu giá;

7. Nộp ngân sách nhà nước số tiền thu được từ việc bán đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2016, sau khi trừ đi các chi phí có liên quan.

Điều 3. Cơ chế và kinh phí hoạt động

1. Các thành viên Hội đồng đấu giá làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo và phân công của Chủ tịch Hội đồng đấu giá.

2. Hội đồng đấu giá sử dụng con dấu và tài khoản của Bộ Công Thương đhoạt động.

3. Hội đồng đấu giá được thành lập Tchuyên viên giúp việc gồm các công chức của các cơ quan thành viên trong Hội đồng. Ttrưởng Tổ chuyên viên là công chức của Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương.

Danh sách thành viên Tchuyên viên được nêu cụ thtại Phụ lục II kèm theo Quyết định này.

4. Kinh phí hoạt động của Hội đồng đấu giá được trích từ số tiền thu được từ việc bán đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2016.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch Hội đồng đấu giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ t
ướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính ph
;
- Các Bộ: TC, TP, NN&PTNT;
- Website Bộ Công Thưong;

- Lưu: VT, XNK (2).

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ THÍ ĐIỂM HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1614/QĐ-BCTngày 27 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

H và tên

Chức vụ - Cơ Quan

Nhim v

1

Ông Trn Tun Anh

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Chủ tịch Hội đng

2

Bà Phan Thị Diệu Hà

Phó Cục trưởng Cục Xut nhập khẩu - Bộ Công Thương

Thành viên

3

Ông Ngô Chung Khanh

Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên - Bộ Công Thương

Thành viên

4

Ông Bùi Trường Thng

Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công Thương

Thành viên

5

Ông Phạm Đình Thưởng

Phó Vụ trưng Vụ Pháp chế - Bộ Công Thương

Thành viên

6

Ông Nguyễn Hồng Hải

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế - Bộ Tư pháp

Thành viên

7

Ông Võ Thành Đô

Phó Cục trưởng Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thành viên

8

Ông Đào Văn Hiệp

Phó trưởng phòng, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan)

Thành viên

 

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN VIÊN GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ THÍ ĐIỂM HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 1614/QĐ-BCT ngày 27 tháng 4 năm 2016 ca Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

H và tên

Chức vụ - Cơ Quan

Nhim v

1

Bà Nguyễn Thị Tố Ngân

Phó trưởng phòng Phòng Thương mại Quc tế - Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Ttrưởng

2

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó trưởng phòng Phòng Thương mại Quốc tế - Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Thành viên

3

Ông Trương Quang Tun

Chuyên viên Cục Xut nhập khu - Bộ Công Thương

Thành viên

4

Bà Nguyễn Diệu Linh

Chuyên viên Vụ Chính sách thương mại đa biên - Bộ Công Thương

Thành viên

5

Bà Phạm Thị Thu Thảo

Chuyên viên Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công Thương

Thành viên

6

Bà Bùi Thị Bích Hin

Phó trưng phòng Phòng Xây dựng pháp luật I Vụ Pháp chế - Bộ Công Thương

Thành viên

7

Bà Võ Thị Lý

Phó trưởng phòng Phòng Chế biến và bảo quản nông sản - Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối - Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn

Thành viên

8

Bà Nguyn Thu Thủy

Chuyên viên Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính

Thành viên

9

Bà Vũ Thị Nhung

Chuyên viên Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế - Bộ Tư Pháp

Thành viên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1614/QĐ-BCT về thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường ngày 27/04/2016 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


889

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!