Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 15/QĐ-HQBN năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Đội công tác thuộc Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 15/QĐ-HQBN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Trần Thành Tô
Ngày ban hành: 21/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15/QĐ-HQBN

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA CÁC ĐỘI CÔNG TÁC THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CẢNG NỘI ĐỊA TIÊN SƠN

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1835/QĐ-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh trực thuộc Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 2677/QĐ-TCHQ ngày 26/11/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc thành lập Đội thuộc Chi cục trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cảng nội địa Tiên Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Đội Nghiệp vụ, Đội Tổng hợp và Đội Giám sát hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn.

Điều 2. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn có trách nhiệm quản lý, sắp xếp, bố trí, giao nhiệm vụ cho cán bộ công chức thuộc các Đội nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết đinh này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ TCCB-TCHQ (để b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Lưu: VT, TCCB (02b).

CỤC TRƯỞNG
Trần Thành Tô

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC, MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CÁC ĐỘI CÔNG TÁC THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CẢNG NỘI ĐỊA TIÊN SƠN
(Ban hành kèm Quyết định số 15/QĐ-HQBN ngày 21/01/2013 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh)

MỤC 1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội nghiệp vụ:

a. Chức năng

Đội Nghiệp vụ là đơn vị thuộc Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn trực tiếp thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các công tác khác để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan.

b. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Thực hiện thủ tục hải quan (bao gồm thủ tục hải quan điện tử, thủ tục hải quan khác theo quy định của pháp luật), thực hiện pháp luật về thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển cửa khẩu, quá cảnh, chuyển cảng theo quy định hiện hành;

- Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Báo cáo, đề xuất cho Chi cục trưởng để xử lý vi phạm liên quan đến công tác nghiệp vụ hải quan trong quá trình thông quan hàng hóa và các lĩnh vực khác có liên quan;

- Thực hiện thu thập, cập nhật, phân tích, xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan, quản lý rủi ro trong phạm vi nhiệm vụ được phân công theo các quy định hiện hành;

- Thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong công tác quản lý nhà nước về hải quan;

- Tham mưu cho Chi cục trưởng kiến nghị, đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của nhà nước về quản lý hải quan đối với chính sách, quy trình, thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các vấn đề khác có liên quan;

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất và cung cấp các thông tin theo sự chỉ đạo của Chi cục trưởng trong phạm vi công tác chuyên môn của Đội.

- Thực hiện quản lý tài sản, trang thiết bị, công cụ được giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội Tổng hợp:

a. Chức năng: Đội Tổng hợp là đơn vị thuộc Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn có chức năng hành chính tổng hợp, quản lý thuế, thu thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các công tác nghiệp vụ khác theo quy định của pháp luật.

b. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Chi cục, thực hiện công tác hành chính, quản lý con dấu hành chính, báo cáo tổng hợp, văn thư, lưu trữ, thi đua, tuyên truyền, đối ngoại, quản lý tài sản và các trang thiết bị của Chi cục;

- Thực hiện công tác kế toán thuế, thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thực hiện công tác quản lý thuế, theo dõi, đôn đốc, thu đòi nợ thuế quá hạn, cưỡng chế thuế; đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước;

- Thực hiện công tác hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người nộp thuế, thu thập quản lý thông tin về người nộp thuế theo các quy định hiện hành;

- Thực hiện công tác phúc tập hồ sơ, thanh khoản, hoàn thuế, không thu thuế, xét miễn thuế và các công tác khác có liên quan. Báo cáo, đề xuất cho Chi cục trưởng để xử lý vi phạm liên quan đến công tác quản lý thuế, thanh khoản, hoàn thuế, xét miễn thuế và các lĩnh vực khác có liên quan;

- Chủ trì tham mưu cho Chi cục trưởng về công tác xử lý vi phạm hành chính về Hải quan tại Chi cục;

- Tham mưu cho Chi cục trưởng kiến nghị, đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của nhà nước về quản lý hải quan đối với chính sách, quy trình, thủ tục liên quan đến lĩnh vực quản lý thuế và các vấn đề khác có liên quan;

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất và cung cấp các thông tin theo sự chỉ đạo của Chi cục trưởng trong phạm vi công tác chuyên môn của Đội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục truởng giao.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội Giám sát hải quan:

a. Chức năng:

Đội Giám sát hải quan là đơn vị thuộc Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn có chức năng giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải chuyên chở hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại khu vực Cảng nội địa, kho ngoại quan và địa bàn giám sát hải quan theo quy định của pháp luật.

b. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Thực hiện kiểm tra đối chiếu và xác nhận trên hồ sơ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đưa vào, đưa ra, khu vực cảng, địa bàn giám sát hải quan; đưa vào đưa ra kho ngoại quan, kho CFS; hàng quá cảnh ghép chung Container theo quy định hiện hành; theo dõi tiếp nhận hồi báo biên bản bàn giao đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu từ các Chi cục Hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu;

- Thực hiện công tác giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải, hàng hóa xếp, dỡ lên phương tiện vận tải, từ phương tiện vận tải tại khu vực tập kết hàng hóa xếp, dỡ hàng hóa trong các khu vực thuộc địa bàn giám sát hải quan;

- Thực hiện công tác giám sát đối với hàng hóa phế liệu, phế phẩm tiêu hủy theo quy định;

- Phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh cảng để theo dõi số lượng, chủng loại, thời gian tồn kho của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, xử lý hàng tồn đọng trong khu vực cảng, kho ngoại quan theo quy định;

- Tham mưu cho Chi cục trưởng về công tác giám sát, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa trong phạm vi địa bàn hoạt động của Chi cục thông qua công tác chuyên môn nghiệp vụ của Đội; báo cáo, đề xuất cho Chi cục trưởng để xử lý vi phạm hành chính về hải quan đối với hành vi vi phạm liên quan đến công tác giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải chuyên chở hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong phạm vi địa bàn giám sát hải quan và các lĩnh vực khác có liên quan;

- Tham mưu cho Chi cục trưởng kiến nghị, đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của nhà nước về công tác giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, chuyên chở hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các vấn đề khác có liên quan;

- Tổng hợp lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh đưa vào đưa ra khu vực cảng; đưa vào, đưa ra kho ngoại quan, kho CFS; thực hiện chế độ báo cáo, định kỳ, đột xuất theo quy định hiện hành;

- Thực hiện quản lý tài sản, trang thiết bị, công cụ được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

MỤC 2. CƠ CẤU TỔ CHỨC, MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 4. Cơ cấu tổ chức:

- Biên chế của các Đội công tác do Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn quyết định trên cơ sở biên chế hiện có và tình hình thực tế của Chi cục.

- Đội có 01 Đội trưởng và một số Phó Đội trưởng giúp việc. Đội trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chi cục trưởng về toàn bộ công tác của Đội. Phó Đội trưởng tham mưu, giúp việc cho Đội trưởng và chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được Chi cục trưởng, Đội trưởng phân công.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động Đội trưởng, Phó Đội trưởng do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh quyết định.

Điều 5. Mối quan hệ công tác.

Chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng Nội địa Tiên Sơn.

- Chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các Phòng, Ban chức năng thuộc Cục Hải quan Tỉnh Bắc Ninh thông qua Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng Nội địa Tiên Sơn.

- Đối với các Đội (Tổ) thuộc Chi cục và tương đương là quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 15/QĐ-HQBN năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Đội công tác thuộc Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.152

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227