Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 110/2002/QĐ-TTg về việc lập, sử dụng và quản lý Quỹ bảo hiểm xuất khẩu ngành hàng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 110/2002/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 110/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 110/2002/QĐ-TTG NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2002 VỀ VIỆC LẬP, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ QŨY BẢO HIỂM XUẤT KHẨU NGÀNH HÀNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 09/2000/NQ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2000 của Chính phủ về một số chủ trương và chính sách về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2002/NQ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ về một số giải pháp để triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2002;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các Hiệp hội ngành hàng thành lập theo đúng quy định của pháp luật được phép lập Qũy Bảo hiểm xuất khẩu ngành hàng.

Điều 2. Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu ngành hàng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc các Ngân hàng Thương mại.

Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu ngành hàng hoạt động theo nguyên tắc không vì mục tiêu lợi nhuận, hỗ trợ lẫn nhau giữa các hội viên trong Hiệp hội, góp phần khắc phục và hạn chế rủi ro, ổn định sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá.

Điều 3. Nguồn hình thành Qũy Bảo hiểm xuất khẩu ngành hàng bao gồm :

1. Nguồn đóng góp của các hội viên trong Hiệp hội tối đa bằng 1% doanh thu xuất khẩu (theo giá FOB) và được hạch toán vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp.

Mức và thời hạn đóng góp cụ thể do Hiệp hội ngành hàng thống nhất quy định và được áp dụng chung cho các hội viên tham gia. Trường hợp hội viên trong năm kinh doanh bị lỗ thì được miễn khoản đóng góp này.

2. Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

3. Các nguồn thu hợp pháp khác.

Điều 4. Qũy Bảo hiểm xuất khẩu ngành hàng được sử dụng vào các mục đích sau:

1. Hỗ trợ tài chính đối với các hội viên Hiệp hội trực tiếp xuất khẩu hàng hoá đã đóng bảo hiểm xuất khẩu tạm thời bị lỗ trong các trường hợp sau đây :

a) Hàng hoá lần đầu tiên xuất khẩu bị lỗ do huy động đầu tư mới;

b) Hàng hoá xuất khẩu vào thị trường mới;

c) Hàng hoá xuất khẩu bị lỗ do giá thế giới giảm đột biến thấp hơn giá vốn hàng xuất khẩu hoặc do biến động về tỷ giá ngoại tệ.

2. Hỗ trợ một phần lãi suất vay vốn để tạm trữ chờ xuất khẩu.

3. Hỗ trợ một phần chi phí cho Hiệp hội trong hoạt động mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại nhằm tăng kim ngạch xuất khẩu, mức hỗ trợ được xác định trên cơ sở hiệu quả của hoạt động này.

4. Hỗ trợ một phần cho các hội viên sản xuất hàng xuất khẩu khi gặp rủi ro trong quá trình sản xuất hàng xuất khẩu.

5. Hỗ trợ cho các trường hợp khác theo quy định của Điều lệ Hiệp hội.

Điều 5. Nguyên tắc và mức độ sử dụng Qũy Bảo hiểm xuất khẩu ngành hàng:

1. Đảm bảo công bằng, đúng mục đích, đúng đối tượng và có hiệu quả.

2. Căn cứ vào khả năng tài chính của Quỹ, mức độ rủi ro của từng hội viên và nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều này, Hội đồng quản lý Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu ngành hàng xem xét, quyết định mức hỗ trợ cho các đối tượng đã tham gia đóng bảo hiểm xuất khẩu ngành hàng như sau :

a) Hỗ trợ một phần tài chính cho các hội viên của Hiệp hội nhưng không được vượt quá 50% số lỗ phát sinh đối với số hàng xuất khẩu được xem xét;

b) Hỗ trợ không quá 70% số lãi vay phát sinh do vay vốn trong thời hạn tạm trữ hàng hoá chờ xuất khẩu. Mức tính lãi suất không quá khung lãi suất thực tế tại thời điểm phát sinh do Ngân hàng Thương mại nhà nước công bố;

c) Hỗ trợ không quá 30% chi phí thực tế phát sinh trong năm cho các hoạt động triển lãm, hội chợ, khảo sát, nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin thị trường, giá cả, hàng hoá xuất khẩu, tìm kiếm thị trường, xúc tiến thương mại để mở rộng, khuyến khích sản xuất hàng hoá xuất khẩu.

Việc hỗ trợ cho các đối tượng quy định tại Điều 4 nói trên thực hiện căn cứ vào quyết toán tài chính năm và không quá 2 năm liên tục.

Điều 6. Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu ngành hàng thực hiện công tác kế toán, thống kê theo quy định của pháp luật.

Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu ngành hàng chịu sự quản lý nhà nước về tài chính của Bộ Tài chính. Hàng năm, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả hoạt động của Qũy Bảo hiểm xuất khẩu ngành hàng.

Điều 7. Hiệp hội ngành hàng căn cứ quy định của Quyết định này và nhu cầu, đặc điểm cụ thể của từng ngành hàng để quyết định việc thành lập Quỹ bảo hiểm xuất khẩu, Hội đồng quản lý Qũy và ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu ngành hàng sau khi thoả thuận với Bộ Tài chính.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch các Hiệp hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp thuộc các ngành hàng xuất khẩu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 110/2002/QD-TTg

Hanoi, August 21, 2002

 

DECISION

ON THE SETTING UP, USE AND MANAGEMENT OF THE COMMODITY LINE EXPORT INSURANCE FUND

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;
Pursuant to the Government
s Resolution No.09/2000/NQ-CP of June 15, 2000 on a number of guidelines and policies regarding the economic restructuring and farm produce consumption;
Pursuant to the Government
s Resolution No.05/2002/NQ-CP of April 24, 2002 on a number of measures to implement the 2002 socio-economic plan;
At the proposal of the Minister of Finance,

DECIDES:

Article 1.- Commodity Line Associations established in strict compliance with law provisions are allowed to set up the Commodity Line Export Insurance Funds.

Article 2.- The Commodity Line Export Insurance Funds shall have the legal person status and their own seals, and be entitled to open accounts at the State Treasury or commercial banks.

The Commodity Line Export Insurance Funds shall operate on the principles of non-business purposes, mutual assistance among Association members, contributions to overcoming and limiting risks, stabilization of production and promotion of goods export.

Article 3.- A Commodity Line Export Insurance Fund shall be formed from the following sources:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 110/2002/QĐ-TTg về việc lập, sử dụng và quản lý Quỹ bảo hiểm xuất khẩu ngành hàng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.837

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.67.179