Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Nghị định 12/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 01/2015/NĐ-CP địa bàn hoạt động hải quan

Số hiệu: 12/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 23/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2018

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/2015/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT PHẠM VI ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG HẢI QUAN; TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP TRONG PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP HÀNG HÓA QUA BIÊN GIỚI

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

1. Thay thế Phụ lục phạm vi địa bàn hoạt động hải quan tại khu vực cửa khẩu đường bộ, đường thủy nội địa trong khu vực biên giới ban hành kèm theo Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ bằng Phụ lục phạm vi địa bàn hoạt động hải quan tại khu vực cửa khẩu đường bộ, đường thủy nội địa trong khu vực biên giới ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

“Điều 7. Phạm vi cụ thể địa bàn hoạt động hải quan tại bưu điện quốc tế, khu vực chuyển phát nhanh hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1. Phạm vi cụ thể địa bàn hoạt động hải quan tại bưu điện quốc tế là khu vực thuộc điểm phục vụ bưu chính thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, lưu giữ bưu gửi với nước ngoài theo điều ước quốc tế của Liên minh bưu chính thế giới và các quy định về bưu chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Phạm vi cụ thể địa bàn hoạt động hải quan tại khu vực chuyển phát nhanh hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua dịch vụ chuyển phát nhanh”.

3. Sửa đổi khoản 2, khoản 8 Điều 8 như sau:

“2. Các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu có doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa chịu sự giám sát, kiểm soát hải quan; khu thương mại tự do, khu chế xuất; trụ sở, kho hàng của doanh nghiệp chế xuất; khu phi thuế quan; khu vực ưu đãi hải quan khác; khu vực hải quan riêng.

8. Khu vực, địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cơ sở sản xuất, cơ sở gia công lại, công trình.”

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 11 như sau:

“3. Ngăn chặn, điều tra, lập hồ sơ và xử lý vi phạm.”

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau:

“Điều 15. Phối hợp trong ngăn chặn, điều tra, lập hồ sơ và xử lý vi phạm

1. Cơ quan hải quan có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, công an, quản lý thị trường và các cơ quan hữu quan khác thực hiện các biện pháp ngăn chặn, điều tra, lập hồ sơ và xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu khi có yêu cầu.

2. Trong quá trình thực hiện các biện pháp ngăn chặn, điều tra, lập hồ sơ và xử lý vi phạm, theo đề nghị của cơ quan hải quan thì cơ quan công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, quản lý thị trường và các cơ quan hữu quan khác có trách nhiệm:

a) Phối hợp lực lượng, hỗ trợ điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện khám người, phương tiện vận tải, đồ vật, nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo thủ tục hành chính và áp giải người vi phạm;

b) Phối hợp, hỗ trợ lực lượng, phương tiện trong việc lấy lời khai, thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra, xác lập chuyên án;

c) Phối hợp trong việc lập hồ sơ và xử lý các vụ việc vi phạm.”

6. Bổ sung Điều 15a như sau:

“Điều 15a. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật

Trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan hải quan chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, quản lý thị trường và các cơ quan hữu quan khác tổ chức tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 3 năm 2018.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này

Trong trường hợp cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phạm vi cụ thể địa bàn hoạt động hải quan tại khu vực cửa khẩu đường bộ, cửa khẩu biên giới đường thủy nội địa, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố sở tại xem xét, trình Chính phủ quyết định./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, V.I (2b).KN

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

PHỤ LỤC

PHẠM VI ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG HẢI QUAN TẠI KHU VỰC CỬA KHẨU ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRONG KHU VỰC BIÊN GIỚI
(Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ)

1. Tỉnh Quảng Ninh

TT

TÊN CỬA KHẨU

RANH GIỚI ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG CỦA HẢI QUAN

01

Cửa khẩu Bắc Luân

- Ranh giới chính diện trùng với đường biên giới quốc gia, giới hạn từ mốc giới số 1366(2) (tọa độ 21°33’12,485” vĩ độ Bắc, 107°56’44,020” kinh độ Đông) chạy dọc đường biên giới đến mốc giới số 1371(2) (tọa độ 21°32’48,250” vĩ độ Bắc, 107°59’57,992” kinh độ Đông) tại ngầm Lục Lầm thuộc phường Hải Hòa.

- Chiều sâu vào nội địa là 01 km tính từ các vị trí có tọa độ nêu trên.

02

Cửa khẩu Ka Long

- Khu làm việc trụ sở liên ngành tại cửa khẩu.

- Bãi kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Ranh giới khu vực cửa khẩu Ka Long:

+ Ranh giới về phía bên phải được tính từ bờ sông thuộc bãi kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu dọc theo sông Ka Long đến ngã ba Xoáy Nguồn.

+ Ranh giới về phía bên trái được tính từ bờ sông thuộc bãi kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu dọc theo sông Ka Long đến chân cầu Ka Long.

- Địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu Km3+ Km4.

03

Cửa khẩu Hoành Mô

- Khu vực trụ sở làm việc liên ngành.

- Ngầm biên giới.

- Bãi kiểm tra hàng.

- Ranh giới khu vực cửa khẩu Hoành Mô là:

+ Ranh giới chính diện trùng với đường biên giới quốc gia tại khu vực cửa khẩu.

+ Ranh giới về bên phải được tính từ tâm đường phân định biên giới quốc gia tại cửa khẩu chạy dọc theo đường biên giới nối đến điểm cuối chợ Đồng Văn thuộc xã Đồng Văn mốc giới số 1321(3) (tọa độ 21°35’20,068” vĩ độ Bắc, 107°32’34,732” kinh độ Đông).

+ Ranh giới về bên trái được tính từ tâm đường phân định biên giới quốc gia tại cửa khẩu chạy dọc theo đường biên giới đến đầu bãi Nà Sa thuộc xã Hoành Mô mốc giới số 1313(2) (tọa độ 21°36’53,195” vĩ độ Bắc, 107°29’49,594” kinh độ Đông).

+ Chiều sâu vào nội địa là 01 km tính từ các vị trí có tọa độ nêu trên.

- Trên đường 18C ranh giới được tính từ đường phân định biên giới quốc gia tại cửa khẩu đến hết địa giới hành chính xã Hoành Mô và hành lang mỗi bên cách đường 18C là 01 km.

04

Cửa khẩu Bắc Phong Sinh

- Ranh giới chính diện trùng với đường biên giới quốc gia, giới hạn từ mốc giới số 1342(2) (tọa độ 21°36’51,950” vĩ độ Bắc, 107°41’56,865” kinh độ Đông) đến mốc giới số 1344/1(2) (tọa độ 21°37’50,819” vĩ độ Bắc, 107°43’56,667” kinh độ Đông).

- Chiều sâu vào nội địa là 01 km tính từ vị trí các mốc giới nêu trên.

- Trên đường 18B ranh giới được tính từ đường phân định biên giới quốc gia tại cửa khẩu sâu vào nội địa đến cột Km số 16.

2. Tại tỉnh Lạng Sơn

TT

TÊN CỬA KHẨU

RANH GIỚI ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG CỦA HẢI QUAN

01

Cửa khẩu Hữu Nghị

- Chính diện trùng với đường biên giới từ mốc giới số 1114 (tọa độ 21°58’12,413” vĩ độ Bắc, 106°42’28,406” kinh độ Đông) chạy dọc theo đường biên giới đến mốc giới số 1121 (tọa độ 21°58’19,949” vĩ độ Bắc, 106°42’54,029” kinh độ Đông), dài khoảng 1,450 km.

- Tiếp giáp bên trái: Từ mốc giới số 1114 đi dọc theo đường biên giới đến mốc giới số 1110 (tọa độ 21°57’37,392” vĩ độ Bắc, 106°41’56,223” kinh độ Đông) sau đó cắt sang đỉnh đồi có (tọa độ 21°57’33,574” vĩ độ Bắc, 106°41’57,662” kinh độ Đông) đi theo sườn đồi đến điểm cắm biển báo phạm vi khu vực cửa khẩu (tọa độ 21°57’13,631” vĩ độ Bắc, 106°42’5,639” kinh độ Đông) cạnh đường quốc lộ 1A cũ, về đến điểm cắm biển báo khu vực cửa khẩu bên phải đường quốc lộ 1A mới có (tọa độ 21°57’4,142” vĩ độ Bắc, 106°42’11,387” kinh độ Đông).

- Tiếp giáp bên phải: Từ mốc giới số 1121 đi theo khe đồi đến điểm cắm biển báo phạm vi khu vực cửa khẩu (tọa độ 21°58’9,401” vĩ độ Bắc, 106°42’52,375” kinh độ Đông) bên phải đường Tỉnh lộ 235 đi theo bên trái chỉ giới đường sắt đến điểm có (tọa độ 21°57’3,923” vĩ độ Bắc, 106°42’13,003” kinh độ Đông) về đến điểm cắm biển báo phạm vi khu vực cửa khẩu (tọa độ 21°57’4,142” vĩ độ Bắc, 106°42’11,387” kinh độ Đông) bên phải đường quốc lộ 1A mới.

- Chiều sâu và tiếp giáp phía sau khu vực cửa khẩu: Từ mốc giới số 1116 (tọa độ 21°58’25,419” vĩ độ Bắc, 106°42’40,798” kinh độ Đông) đến điểm cắm biển báo phạm vi khu vực cửa khẩu (tọa độ 21°57’4,142” vĩ độ Bắc, 106°42’11,387” kinh độ Đông), bên phải đường quốc lộ 1A mới, dài khoảng 2.750 m.

02

Cửa khẩu Tân Thanh

- Chính diện đường biên giới: Từ mốc giới số 1088/2 + 120 m (tọa độ 22°00’32,053” vĩ độ Bắc, 106°41’20,034” kinh độ Đông) chạy dọc theo đường biên giới đến mốc giới số 1091 + 140 m (tọa độ 22°00’04,071” vĩ độ Bắc, 106°40’58,561” kinh độ Đông), dài khoảng 1,1 km.

- Tiếp giáp bên trái: Từ mốc giới số 1088/2 + 120 m chạy dọc theo sườn đồi đến đỉnh đồi có (tọa độ 22°00’44,576” vĩ độ Bắc, 106°41’0,245” kinh độ Đông) chạy dọc sống núi đến điểm có (tọa độ 22°00’34,320” vĩ độ Bắc, 106°40’12,308” kinh độ Đông) ra đến suối Bản Thẩu chạy dọc theo đường 230A ra đến điểm cắm biển phạm vi khu vực cửa khẩu (ngã ba Pác Luống) (tọa độ 21°59’54,409” vĩ độ Bắc, 106°39’11,958” kinh độ Đông).

- Tiếp giáp bên phải: Từ mốc giới số 1091 + 140 m cắt thẳng sang đỉnh núi có (tọa độ 22°00’14,513” vĩ độ Bắc, 106°39’53,430” kinh độ Đông), sau đó đến đỉnh núi có (tọa độ 22°00’23,729” vĩ độ Bắc, 106°39’53,207” kinh độ Đông), sau đó cắt thẳng ra đường 230A ôm cạnh trục đường ra đến vị trí cắm biển phạm vi khu vực cửa khẩu (ngã ba Pác Luống) (tọa độ 21°59’54,409” vĩ độ Bắc, 106°39’11,958” kinh độ Đông).

- Chiều sâu và tiếp giáp phía sau khu vực cửa khẩu: Từ mốc giới số 1090 (tọa độ 22°00’10,504” vĩ độ Bắc, 106° 40’58,992” kinh độ Đông) đi vào nội địa qua cổng Đồn Biên phòng Tân Thanh ra ngã ba Pác Luống có (tọa độ 21°59’54,409” vĩ độ Bắc, 106°39’11,958” kinh độ Đông), dài khoảng 3,8 km.

03

Cửa khẩu Cốc Nam

- Chính diện trùng với đường biên giới: Từ mốc giới số 1103/1 (tọa độ 21°57’50,349” vĩ độ Bắc, 106°41’30,442” kinh độ Đông) chạy dọc theo đường biên giới đến mốc giới số 1107 (tọa độ 21°57’43,879” vĩ độ Bắc, 106°41’40,948” kinh độ Đông), dài khoảng 750 m.

- Tiếp giáp bên trái: Từ mốc giới số 1103/1 đi theo sườn núi ra quốc lộ 4A, (tọa độ 21°57’43,025” vĩ độ Bắc, 106°41’26,657” kinh độ Đông) sau đó đi dọc theo quốc lộ 4A đến điểm cắm biển phạm vi khu vực cửa khẩu (ngã ba đường rẽ vào cửa khẩu Cốc Nam) (tọa độ 21°57’34,775” vĩ độ Bắc, 106°41’34,758” kinh độ Đông) chạy dọc theo quốc lộ đến tọa độ (21°57’17,087” vĩ độ Bắc, 106°41’27,252” kinh độ Đông) dốc Tềnh Tạm.

- Tiếp giáp bên phải: Từ mốc giới số 1107 (tọa độ 21°57’43,879” vĩ độ Bắc, 106°41’40,948” kinh độ Đông) chạy dọc theo điểm tiếp giáp địa giới hành chính giữa huyện Văn Lãng và huyện Cao Lộc đến (tọa độ 21°57’19,242” vĩ độ Bắc, 106°41’35,056” kinh độ Đông) cắt sang (tọa độ 21°57’17,087” vĩ độ Bắc, 106°41’27,252” kinh độ Đông) dốc Tềnh Tạm.

- Chiều sâu và tiếp giáp phía sau khu vực cửa khẩu: Từ mốc giới số 1104 (tọa độ 21°57’52,450” vĩ độ Bắc, 106°41’36,536” kinh độ Đông) đến vị trí cắm biển báo khu vực cửa khẩu (tọa độ 21°57’34,775” vĩ độ Bắc, 106°41’34,758” kinh độ Đông), dài khoảng 850 m.

04

Cửa khẩu Chi Ma

- Chính diện trùng với đường biên giới: Từ mốc giới số 1220/2 (tọa độ 21°49’20,286” vĩ độ Bắc, 107°01’25,506” kinh độ Đông) chạy dọc theo đường biên giới quốc gia đến mốc giới số 1239 (tọa độ 21°48’31,646” vĩ độ Bắc, 107°04’21,782” kinh độ Đông), dài khoảng 5,8 km.

- Tiếp giáp bên trái: Từ mốc giới số 1220/2 theo sườn đồi đến các điểm có (tọa độ 21°49’6,168” vĩ độ Bắc, 107°01’0,757” kinh độ Đông), (tọa độ 21°48’33,615” vĩ độ Bắc, 107°00’55,294” kinh độ Đông) về đến vị trí cắm biển báo phạm vi khu vực cửa khẩu (tọa độ 21°48’33,615” vĩ độ Bắc, 107°00’59,642” kinh độ Đông) bên ngoài ngã ba đường rẽ đi Nà Quân, Nà Phát khoảng 100 m.

- Tiếp giáp bên phải: Từ mốc giới số 1239 đi dọc theo sông Bản Thín ra đến điểm cắm biển báo phạm vi khu vực cửa khẩu (tọa độ 21°48’12,656” vĩ độ Bắc, 107°03’36,833” kinh độ Đông) sau đó đi dọc theo sông Bản Thín cắt lên điểm có (tọa độ 21°48’6,413” vĩ độ Bắc, 107°03’1,605” kinh độ Đông), rồi chạy đến biển báo phạm vi khu vực cửa khẩu (tọa độ 21°48’4,406” vĩ độ Bắc, 107°02’52,686” kinh độ Đông), sau đó kéo thẳng sang biển báo phạm vi khu vực cửa khẩu tiếp theo có (tọa độ 21°48’13,771” vĩ độ Bắc, 107°02’27,491” kinh độ Đông), rồi chạy dọc theo sông Bản Thín đến điểm cắm biển báo phạm vi khu vực cửa khẩu (tọa độ 21°48’33,726” vĩ độ Bắc, 107°01’57,613” kinh độ Đông), tiếp tục chạy dọc theo sông Bản Thín rồi cắt qua điểm đường đi Nà Phát (tọa độ 21°48’35,398” vĩ độ Bắc, 107°01’36,989” kinh độ Đông), đến điểm có (tọa độ 21°48’30,660” vĩ độ Bắc, 107°01’30,46” kinh độ Đông) từ đây chạy thẳng đến vị trí cắm biển báo phạm vi khu vực cửa khẩu có (tọa độ 21°48’33,615” vĩ độ Bắc, 107°00’59,642” kinh độ Đông) bên ngoài ngã ba đường rẽ đi Nà Quân và Nà Phát khoảng 100 m.

- Chiều sâu và tiếp giáp phía sau khu vực cửa khẩu: Từ mốc giới số 1224 (tọa độ 21°49’10,251” vĩ độ Bắc, 107°01’39,111” kinh độ Đông) đến vị trí cắm biển báo phạm vi khu vực cửa khẩu có (tọa độ 21°48’33,615” vĩ độ Bắc, 107°00’59,642” kinh độ Đông) bên ngoài ngã ba đường rẽ đi Nà Quân và Nà Phát khoảng 100 m, dài khoảng 1,55 km.

05

Cửa khẩu ga đường sắt liên vận quốc tế Đồng Đăng

- Diện tích cửa khẩu quốc tế ga Đồng Đăng khoảng 56.000 m2, bao gồm: Khu vực trung tâm, bao gồm trụ sở làm việc ga (phòng chờ làm thủ tục hành khách, làm việc của nhà ga và các cơ quan chức năng), quảng trường ga, phòng đợi tàu; khu đầu máy; cung đường sắt và toàn bộ bãi hóa trường (khu nhà chuyển hàng hóa từ phương tiện ô tô sang tàu hỏa và từ tàu hỏa sang ô tô). Ngoài phạm vi các khu vực cửa khẩu trên còn thêm đoạn đường hộ tống từ nhà ga đến điểm dừng đầu ghi trên biên giới theo phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt dài khoảng 3,4 km.

06

Cửa khẩu Bình Nghi

- Chính diện trùng với đường biên giới quốc gia: Từ mốc giới số 1030 (tọa độ 22°14’33,372” vĩ độ Bắc, 106°41’28,721” kinh độ Đông) chạy dọc theo đường biên giới đến mốc giới số 1038 (tọa độ 22°12’10,226” vĩ độ Bắc, 106°40’49,268” kinh độ Đông).

- Tiếp giáp bên trái: Từ mốc giới số 1030 chạy dọc sống núi hướng Tây Nam cắt qua các điểm đồi có (tọa độ 22°14’18,454” vĩ độ Bắc, 106°41’24,543” kinh độ Đông), (tọa độ 22°14’5,410” vĩ độ Bắc, 106°41’20,307” kinh độ Đông), (tọa độ 22°13’57,161” vĩ độ Bắc, 106°41’25,769” kinh độ Đông), (tọa độ 22°13’46,570” vĩ độ Bắc, 106°41’19,861” kinh độ Đông), (tọa độ 22°13’34,195” vĩ độ Bắc, 106°41’30,898” kinh độ Đông), đi theo sống núi hướng Đông Nam đến gần suối Khuổn Lạn (tọa độ 22°13’17,807” vĩ độ Bắc, 106°41’48,846” kinh độ Đông), sau đó theo hướng Tây Nam cắt đến các điểm có (tọa độ 22°12’58,632” vĩ độ Bắc, 106°41’25,324” kinh độ Đông), (tọa độ 22°12’38,342” vĩ độ Bắc, 106°41’20,753” kinh độ Đông), chạy đến điểm cắm biển báo phạm vi khu vực cửa khẩu (tọa độ 22°12’22,177” vĩ độ Bắc, 106°41’2,024” kinh độ Đông).

- Tiếp giáp bên phải: Từ mốc giới số 1038 theo hướng Tây cắt thẳng đến đồi có (tọa độ 22°12’8,242” vĩ độ Bắc, 106°40’23,673” kinh độ Đông), sau đó theo hướng Nam Tây Nam dọc theo sông Kỳ Cùng đến Bến Nà Mằn (tọa độ 22°11’34,685” vĩ độ Bắc, 106°39’30,719” kinh độ Đông) theo hướng Đông cắt thẳng qua sông có (tọa độ 22°11’36,246” vĩ độ Bắc, 106°39’36,070” kinh độ Đông), chạy dọc sông Kỳ Cùng đến điểm có (tọa độ 22°12’33,214” vĩ độ Bắc, 106°40’26,126” kinh độ Đông), theo hướng Đông đến đồi có (tọa độ 22°12’30,650” vĩ độ Bắc, 106°40’44,855” kinh độ Đông), theo hướng Đông Nam đến vị trí điểm cắm biển báo khu vực cửa khẩu (tọa độ 22°12’22,177” vĩ độ Bắc, 106°41’2,024” kinh độ Đông).

- Chiều sâu khu vực cửa khẩu: Bắt đầu từ mốc giới số 1033/1 (tọa độ 22°13’23,735” vĩ độ Bắc, 106°41’57,520” kinh độ Đông) đến các điểm đồi có (tọa độ 22°12’59,301” vĩ độ Bắc, 106°41’25,769” kinh độ Đông) và (tọa độ 22°12’38,788 vĩ độ Bắc, 106°41’22,313” kinh độ Đông) đến vị trí biển báo khu vực cửa khẩu (tọa độ 22°12’22,177” vĩ độ Bắc, 106°41’2,024” kinh độ Đông).

07

Cửa khẩu Pò Nhùng

- Chính diện trùng với đường biên giới: Từ mốc giới số 1138/1 + 75 m (tọa độ 22°00’35,100” vĩ độ Bắc, 106°46’24,109” kinh độ Đông), đi theo đường biên giới đến mốc giới số 1142 (tọa độ 22°00’16,460” vĩ độ Bắc, 106°46’42,204” kinh độ Đông) dài khoảng 900 m (thuộc thôn Pò Nhùng, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc).

- Tiếp giáp bên trái: Từ mốc giới số 1138/1 + 75 m đi theo khe và len qua các điểm đồi có (tọa độ 22°00’27,761” vĩ độ Bắc, 106°46’24,889” kinh độ Đông), (tọa độ 22°00’18,322” vĩ độ Bắc, 106°46’13,667” kinh độ Đông), (tọa độ 22°00’14,308” vĩ độ Bắc, 106°46’20,058” kinh độ Đông), (tọa độ 22°00’5,761” vĩ độ Bắc, 106°46’11,437” kinh độ Đông) sau đó đi theo sườn đồi đến điểm cắm biển báo phạm vi khu vực cửa khẩu đầu bản Pò Nhùng (tọa độ 21°59’59,741” vĩ độ Bắc, 106°46’17,829” kinh độ Đông).

- Tiếp giáp bên phải: Từ mốc giới số 1142 đi theo sườn đồi đến các điểm có (tọa độ 22°00’8,288” vĩ độ Bắc, 106°46’33,808” kinh độ Đông), (tọa độ 22°00’0,039” vĩ độ Bắc, 106°46’35,592” kinh độ Đông) vào đến vị trí cắm biển báo phạm vi khu vực cửa khẩu đầu bản Pò Nhùng (tọa độ 21°59’59,741” vĩ độ Bắc, 106°46’17,829” kinh độ Đông).

- Chiều sâu và tiếp giáp phía sau khu vực cửa khẩu: Từ mốc giới số 1140 (tọa độ 22°00’25,103” vĩ độ Bắc, 106°46’35,529” kinh độ Đông) đến vị trí cắm biển báo phạm vi khu vực cửa khẩu (tọa độ 21°59’59,741” vĩ độ Bắc, 106°46’17,829” kinh độ Đông), dài khoảng 01 km.

08

Cửa khẩu Co Sâu

- Chính diện trùng với đường biên giới: Từ mốc giới số 1181/2 (tọa độ 21°55’53,352” vĩ độ Bắc, 106°56’49,513” kinh độ Đông) đi theo đường biên giới đến mốc giới số 1182 + 225 m (tọa độ 21°55’53,638” vĩ độ Bắc, 106°56’48,880” kinh độ Đông), dài khoảng 350 m.

- Tiếp giáp bên trái: Từ mốc giới số 1181/2 chạy theo sườn đồi đến khe có (tọa độ 21°55’46,354” vĩ độ Bắc, 106°56’37,955” kinh độ Đông), sau đó qua Dông đồi đến đầu bản Co Sâu điểm có (tọa độ 21°55’31,713” vĩ độ Bắc, 106°56’41,151” kinh độ Đông) và cắt chéo đến vị trí cắm biển báo phạm vi khu vực cửa khẩu (bên phải trục đường 230) (tọa độ 21°55’25,767” vĩ độ Bắc, 106°56’49,475” kinh độ Đông).

- Tiếp giáp bên phải: Từ mốc giới số 1182 + 225 m chạy thẳng theo sườn đồi lên đỉnh đồi có (tọa độ 21°55’27,030” vĩ độ Bắc, 106°56’58,839” kinh độ Đông), sau đó cắt chéo sang sườn đồi có (tọa độ 21°55’23,537” vĩ độ Bắc, 106°56’50,590” kinh độ Đông) và chạy thẳng đến điểm cắm biển báo phạm vi khu vực cửa khẩu (tọa độ 21°55’25,767” vĩ độ Bắc, 106°56’49,475” kinh độ Đông).

- Chiều sâu và tiếp giáp phía sau khu vực cửa khẩu: Từ mốc giới số 1182 đến vị trí cắm biển báo phạm vi khu vực cửa khẩu (tọa độ 21°55’25,767” vĩ độ Bắc, 106°56’49,475” kinh độ Đông), dài khoảng 800 m.

09

Cửa khẩu Nà Nưa

- Chính diện trùng với đường biên giới: Từ mốc giới số 971 (tọa độ 22°22’55,165” vĩ độ Bắc, 106°34’56,215” kinh độ Đông) đến mốc giới số 979 (tọa độ 22°21’21,992” vĩ độ Bắc, 106°33’41,834” kinh độ Đông).

- Tiếp giáp bên trái: Từ mốc giới số 971 cắt thẳng đến đồi có (tọa đô 22°22’43,386” vĩ độ Bắc, 106°34’40,209” kinh độ Đông); (tọa độ 22°22’49,196” vĩ độ Bắc, 106°34’30,250” kinh độ Đông) về đến điểm cắm biển báo khu vực cửa khẩu (tọa độ 22°22’46,025” vĩ độ Bắc, 106°34’16,377” kinh độ Đông).

- Tiếp giáp bên phải: Từ mốc giới số 979 đến vị trí cắm biển báo phạm vi khu vực cửa khẩu (tọa độ 22°21’20,626” vĩ độ Bắc, 106°33’40,798” kinh độ Đông), sau đó chạy dọc theo đường tuần tra biên giới đến sườn đồi có (tọa độ 22°22’18,238” vĩ độ Bắc, 106°34’35,982” kinh độ Đông) từ đó cắt thẳng đến điểm có (tọa độ 22°22’42,219” vĩ độ Bắc, 106°34’11,196” kinh độ Đông), về đến điểm cắm biển báo phạm vi khu vực cửa khẩu (tọa độ 22°22’46,025” vĩ độ Bắc, 106°34’16,377” kinh độ Đông).

- Chiều sâu và tiếp giáp phía sau khu vực cửa khẩu: Từ mốc giới số 972 (tọa độ 22°22’24,322” vĩ độ Bắc, 106°34’54,603” kinh độ Đông) đến vị trí cắm biển báo phạm vi khu vực cửa khẩu (tọa độ 22°22’46,025” vĩ độ Bắc, 106°34’16,377” kinh độ Đông), dài khoảng 1,36 km.

10

Cửa khẩu Na Hình

- Chính diện trùng với đường biên giới: Từ mốc giới số 1054/1 (tọa độ 22°08’06,992” vĩ độ Bắc, 106°41’28,565” kinh độ Đông) chạy dọc theo đường biên giới đến mốc giới số 1059 (tọa độ 22°07’49,747” vĩ độ Bắc, 106°41’35,409” kinh độ Đông), dài khoảng 800 m.

- Tiếp giáp bên trái: Từ mốc giới số 1054/1 cắt thẳng đến điểm đồi có (tọa độ 22°08’04,429” vĩ độ Bắc, 106°41’18,962” kinh độ Đông), sau đó cắt thẳng ra điểm cắm biển báo phạm vi khu vực cửa khẩu (bên phải trục đường 230) (tọa độ 22°07’59,651” vĩ độ Bắc, 106°41’18,632” kinh độ Đông).

- Tiếp giáp bên phải: Từ mốc giới số 1059 cắt thẳng đến khe đồi có (tọa độ 22°07’49,703” vĩ độ Bắc, 106°41’21,902” kinh độ Đông), sau đó chạy ngược lên sườn đồi đến điểm có (tọa độ 22°07’57,729” vĩ độ Bắc, 106°41’18,582” kinh độ Đông) sau đó chạy thẳng ra điểm cắm biển báo phạm vi khu vực cửa khẩu có (tọa độ 22°07’59,651” vĩ độ Bắc, 106°41’18,632”kinh độ Đông).

- Chiều sâu và tiếp giáp phía sau khu vực cửa khẩu: Từ mốc giới số 1056 (tọa độ 22°08’02,385” vĩ độ Bắc, 106°41’37,853” kinh độ Đông) đến vị trí cắm biển báo phạm vi khu vực cửa khẩu (tọa độ 22°07’59,651” vĩ độ Bắc, 106°41’18,632” kinh độ Đông), dài khoảng 650 m.

11

Cửa khẩu Nà Căng

- Chính diện trùng với đường biên giới: Từ mốc giới số 1248/2 (tọa độ 21°46’56,896” vĩ độ Bắc, 107°07’11,286” kinh độ Đông) chạy dọc theo đường biên giới quốc gia đến mốc giới số 1251 (tọa độ 21°46’36,067” vĩ độ Bắc, 107°07’32,952” kinh độ Đông) dài khoảng 1,1 km (thuộc thôn Nà Căng, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình).

- Tiếp giáp bên trái: Từ mốc giới số 1248/2 cắt thẳng đến đỉnh đồi có (tọa độ 21°46’48,486” vĩ độ Bắc, 107°06’57,391” kinh độ Đông), sau đó cắt qua suối Nà Căng đến đồi có (tọa độ 21°46’34,308” vĩ độ Bắc, 107°06’48,995” kinh độ Đông) và chạy theo sườn đồi đến vị trí cắm biển báo phạm vi khu vực cửa khẩu, (tọa độ 21°46’23,737” vĩ độ Bắc, 107°06’58,060” kinh độ Đông).

- Tiếp giáp bên phải: Từ mốc giới số 1251 tọa độ cắt thẳng đến điểm đồi có (tọa độ 21°46’15,710” vĩ độ Bắc, 107°07’16,454” kinh độ Đông), sau đó cắt sang đỉnh đồi có (tọa độ 21°46’14,707” vĩ độ Bắc, 107°07’8,595” kinh độ Đông) và cắt thẳng đến vị trí cắm biển báo phạm vi khu vực cửa khẩu, (tọa độ 21°46’23,737” vĩ độ Bắc, 107°06’58,060” kinh độ Đông).

- Chiều sâu và tiếp giáp phía sau khu vực cửa khẩu: Từ mốc giới số 1250 (tọa độ 21°46’40,189” vĩ độ Bắc, 107°07’27,414” kinh độ Đông) đến vị trí cắm biển báo phạm vi khu vực cửa khẩu có (tọa độ 21°46’23,737” vĩ độ Bắc, 107°06’58,060” kinh độ Đông), dài khoảng 01 km.

12

Cửa khẩu Bản Chắt

- Chính diện trùng với đường biên giới: Từ mốc giới số 1268 (tọa độ 21°43’47,695” vĩ độ Bắc, 107°11’50,667” kinh độ Đông) chạy dọc theo đường biên giới quốc gia đến mốc giới số 1271 + 300 m (tọa độ 21°43’10,900” vĩ độ Bắc, 107°11’59,175” kinh độ Đông), dài khoảng 1,35 km (thuộc thôn Bản Chắt, xã Bính Xá, huyện Đình Lập).

- Tiếp giáp bên trái: Từ mốc giới số 1268 chạy thẳng đến sườn đồi có (tọa độ 21°43’21,936” vĩ độ Bắc, 107°11’27,848” kinh độ Đông), cắt sang điểm đồi có (tọa độ 21°43’10,342” vĩ độ Bắc, 107° 11’30,524” kinh độ Đông), sau đó bám theo quốc lộ 31 về đến điểm cắm biển báo phạm vi khu vực cửa khẩu (tọa độ 21°42’31,323” vĩ độ Bắc, 107°11’12,798” kinh độ Đông), bên phải quốc lộ 31.

- Tiếp giáp bên phải: Từ mốc giới 1271 + 300 m chạy thẳng đến điểm đồi có (tọa độ 21°42’41,803” vĩ độ Bắc, 107°11’44,459” kinh độ Đông), tiếp theo chạy đến đồi có (tọa độ 21°42’38,347” vĩ độ Bắc, 107°11’23,723” kinh độ Đông) và về đến điểm cắm biển báo phạm vi khu vực cửa khẩu (tọa độ 21°42’31,323” vĩ độ Bắc, 107°11’12,798” kinh độ Đông).

- Chiều sâu và tiếp giáp phía sau khu vực cửa khẩu: Từ mốc giới số 1270 (tọa độ 21°43’20,214” vĩ độ Bắc, 107°11’47,091” kinh độ Đông) đến vị trí cắm biển báo phạm vi khu vực cửa khẩu (tọa độ 21°42’31,323” vĩ độ Bắc, 107°11’12,798” kinh độ Đông), dài khoảng 02 km.

3. Tại tỉnh Cao Bằng

TT

TÊN CỬA KHẨU

RANH GIỚI ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG CỦA HẢI QUAN

01

Cửa khẩu Tà Lùng

- Ranh giới chính diện trùng với đường biên giới quốc gia tại cửa khẩu, giới hạn từ mốc giới số 943(2) (tọa độ 22°28’26,433” vĩ độ Bắc, 106°34’47,983” kinh độ Đông) thuộc Thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng (đối diện là Thủy Khẩu - Long Châu - Quảng Tây -Trung Quốc).

- Ranh giới bên phải được tính từ tâm đường phân định biên giới quốc gia tại cửa khẩu chạy dọc theo đường biên giới về bên phải là 2,1 km từ mốc giới số 943(2) (tọa độ 22°28’26,433” vĩ độ Bắc, 106°34’47,983” kinh độ Đông) đến mốc giới số 947 (tọa độ 22°28’29,703” vĩ độ Bắc, 106°34’15,210” kinh độ Đông) thuộc làng Nà Thắm, xã Mỹ Hưng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

- Ranh giới bên trái được tính từ tâm đường phân định biên giới quốc gia tại cửa khẩu chạy dọc theo đường biên giới về bên trái là 04 km từ mốc giới số 943(2) (tọa độ 22°28’26,433” vĩ độ Bắc, 106°34’47,983” kinh độ Đông) đến mốc giới số 941(2) (tọa độ 22°30’59,062” vĩ độ Bắc, 106°34’54,638” kinh độ Đông) thuộc làng Lũng Om, xã Đại Sơn, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

- Chiều sâu vào nội địa và tiếp giáp phía sau khu vực cửa khẩu là 4,5 km từ mốc giới số 943(2) cầu cửa khẩu (tọa độ 22°28’26,433” vĩ độ Bắc, 106°34’47,983” kinh độ Đông) đến xóm Phía Xiếp, thị trấn Hòa Thuận - Phục Hòa - Cao Bằng.

02

Cửa khẩu Trà Lĩnh

- Ranh giới chính diện trùng với đường biên giới quốc gia tại cửa khẩu giới hạn từ mốc giới số 741 (tọa độ 22°52’24,276” vĩ độ Bắc, 106°19’25,581” kinh độ Đông) đến mốc giới số 742 (tọa độ 22°52’24,611” vĩ độ Bắc, 106°19’26,302” kinh độ Đông).

- Ranh giới bên phải được tính từ tâm đường phân định biên giới quốc gia tại cửa khẩu chạy dọc theo đường biên giới về bên phải là 1,5 km đến làng bản Hía.

- Ranh giới bên trái được tính từ tâm đường phân định biên giới quốc gia tại cửa khẩu chạy dọc theo đường biên giới về bên trái là 03 km quốc giới số 734 (tọa độ 22°51’50,803” vĩ độ Bắc, 106°18’40,382” kinh độ Đông).

- Chiều sâu và tiếp giáp phía sau khu vực cửa khẩu là 3,5 km đến làng Tổng Moòng.

03

Cửa khẩu Sóc Giang

- Ranh giới chính diện trùng với đường biên giới quốc gia tại cửa khẩu, giới hạn từ mốc giới số 647 (tọa độ 22°56’32,483” độ vĩ Bắc, 105°59’40,961” kinh độ Đông) đến mốc giới số 648 (tọa độ 22°56’32,831” vĩ độ Bắc, 105°59’42,601” kinh độ Đông).

- Ranh giới bên phải được tính từ tâm đường phân định biên giới quốc gia tại cửa khẩu chạy dọc theo đường biên giới về bên phải đến mốc giới số 651 (tọa độ 22°56’27,646” vĩ độ Bắc, 105°59’52,406” kinh độ Đông).

- Ranh giới bên trái được tính từ tâm đường phân định biên giới quốc gia tại cửa khẩu chạy dọc theo đường biên giới về bên trái đến mốc giới số 638 (tọa độ 22°56’25,598” vĩ độ Bắc, 105°57’20,392” kinh độ Đông) đến làng Lũng Pươi.

- Chiều sâu và tiếp giáp phía sau khu vực cửa khẩu là 05 km đến làng Kép Ké.

04

Cửa khẩu Pò Peo

- Ranh giới chính diện trùng với đường biên giới quốc gia tại cửa khẩu, giới hạn từ mốc giới số 785 (tọa độ 22°56’48,288” vĩ độ Bắc, 106°31’06,420” kinh độ Đông) đến mốc giới số 793 (tọa độ 22°56’15,013” vĩ độ Bắc, 106°32’25,169” kinh độ Đông).

- Ranh giới bên phải được tính từ tâm đường phân định biên giới quốc gia tại cửa khẩu chạy dọc theo đường biên giới về bên phải là 01 km đến mốc giới số 793.

- Ranh giới bên trái được tính từ tâm đường phân định biên giới quốc gia tại cửa khẩu chạy dọc theo đường biên giới từ mốc giới số 785 về bên trái là 03 km đến bờ sông Quây Sơn.

- Chiều sâu và tiếp giáp phía sau khu vực cửa khẩu là 04 km đến làng Khưa Hoi.

05

Cửa khẩu Bí Hà

- Ranh giới chính diện trùng với đường biên giới quốc gia tại cửa khẩu, giới hạn từ mốc giới số 911 (tọa độ 22°35’10,269” vĩ độ Bắc, 106°43’13,044” kinh độ Đông) đến mốc giới số 912 (tọa độ 22°35’09,215” vĩ độ Bắc, 106°43’11,522” kinh độ Đông).

- Ranh giới bên phải được tính từ đường phân định biên giới quốc gia tại cửa khẩu chạy dọc theo đường biên giới về bên phải là 3,1 km đến mốc giới số 920 (tọa độ 22°35’00,041” vĩ độ Bắc, 106°41’46,972” kinh độ Đông) - làng Cốc Nhan.

- Ranh giới bên trái được tính từ đường phân định biên giới quốc gia tại cửa khẩu chạy dọc theo đường biên giới về bên trái là 2,1 km đến mốc giới số 906/2 (tọa độ 22°35’51,026” vĩ độ Bắc” 106°43’44,709” kinh độ Đông) - làng Pò Măn.

- Chiều sâu và tiếp giáp phía sau khu vực cửa khẩu là 02 km đến làng Tổng Nưa.

6

Cửa khẩu Lý Vạn

- Ranh giới chính diện trùng với đường biên giới quốc gia tại cửa khẩu, giới hạn từ mốc giới số 845 (tọa độ 22°49’14,279” vĩ độ Bắc, 106°48’25,664” kinh độ Đông) đến mốc giới số 855 (tọa độ 22°47’05,956” vĩ độ Bắc, 106°49’21,086” kinh độ Đông).

- Ranh giới bên phải được tính từ tâm đường phân định biên giới quốc gia tại cửa khẩu chạy dọc theo đường biên giới về bên phải đến mốc giới số 855.

- Ranh giới bên trái được tính từ tâm đường phân định biên giới quốc gia tại cửa khẩu chạy dọc theo đường biên giới về bên trái đến mốc giới số 845.

- Chiều sâu và tiếp giáp phía sau khu vực cửa khẩu là 2,5 km đến làng Bản Khoòng.

4. Tại tỉnh Hà Giang

TT

TÊN CỬA KHẨU

RANH GIỚI ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG CỦA HẢI QUAN

01

Cửa khẩu Thanh Thủy

- Ranh giới chính diện trùng với đường biên giới quốc gia mốc giới số 261(2) (tọa độ 22°56’12,727” vĩ độ Bắc, 104°50’58,426” kinh độ Đông), lấy tâm đường quốc lộ 2 từ thành phố Hà Giang đi Cửa khẩu Thanh Thủy làm trục chính.

- Ranh giới bên phải được tính từ tâm đường phân định biên giới quốc gia tại cửa khẩu mốc giới số 261(2) chạy dọc theo đường biên giới về phía bên phải là 01 km.

- Ranh giới bên trái được tính từ tâm đường phân định biên giới quốc gia tại cửa khẩu mốc giới số 261(2) chạy dọc theo đường biên giới về phía bên trái là 02 km.

- Chiều sâu vào nội địa: Được tính từ tâm đường biên giới quốc gia vào sâu nội địa là 17,5 km (đến khu vực cầu UBND xã Phương Độ).

02

Cửa khẩu Phó Bảng

- Ranh giới chính diện trùng với đường biên giới quốc gia tại cửa khẩu phụ Phó Bảng mốc giới số 394 (tọa độ 23°16’33,500” vĩ độ Bắc, 105°11’53,624” kinh độ Đông), lấy tâm đường giao thông từ ngã ba Đồng Văn - Phó Bảng đi cửa khẩu Phó Bảng làm trục chính.

- Ranh giới bên phải được tính từ tâm đường phân định biên giới quốc gia mốc giới số 394 chạy dọc theo đường biên giới về phía bên phải là 01 km.

- Ranh giới bên trái được tính từ tâm đường phân định biên giới quốc gia mốc giới số 394 chạy dọc theo đường biên giới về phía bên trái là 01 km.

- Chiều sâu vào nội địa: Được tính từ tâm đường biên giới quốc gia vào sâu nội địa là 08 km (đến cột mốc Km 118 ngã ba Phó Bảng - Đồng Văn).

03

Cửa khẩu Săm Pun

- Ranh giới chính diện trùng với đường biên giới quốc gia tại cửa khẩu phụ Săm Pun mốc giới số 476 (tọa độ 23°14’43,803” vĩ độ Bắc, 105°28’49,872” kinh độ Đông), lấy tâm đường giao thông từ ngã ba Xín Cái - Sơn Vĩ đi cửa khẩu Săm Pun làm trục chính.

- Ranh giới bên phải được tính từ tâm đường phân định biên giới quốc gia mốc giới số 476 chạy dọc theo đường biên giới về phía bên phải là 3,2 km đến mốc giới số 485 (tọa độ 23°13’24,002” vĩ độ Bắc, 105°29’30,86” kinh độ Đông) thuộc xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc).

- Ranh giới bên trái được tính từ tâm đường phân định biên giới quốc gia mốc giới số 476 chạy dọc theo đường biên giới về phía bên trái là 8,3 km đến mốc quốc giới số 450 (tọa độ 23°18’02,591” vĩ độ Bắc, 105°26’12,570” kinh độ Đông) tại thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc).

- Chiều sâu vào nội địa: Được tính từ tâm đường biên giới quốc gia vào sâu nội địa là 03 km (đến ngã ba đường đi Xín Cái - Sơn Vĩ).

4

Cửa khẩu Xín Mần

- Ranh giới chính diện trùng với đường biên giới quốc gia tại cửa khẩu phụ Xín Mần mốc giới số 198 (tọa độ 22°47’21,445” vĩ độ Bắc, 104°30’46,386” kinh độ Đông), lấy tâm đường giao thông từ trung tâm xã Xín Mần đi cửa khẩu Xín Mần làm trục chính.

- Ranh giới bên phải được tính từ tâm đường phân định biên giới quốc gia (mốc giới số 198) chạy dọc theo đường biên giới về phía bên phải là 900 m.

- Ranh giới bên trái được tính từ tâm đường phân định biên giới quốc gia (mốc giới số 198) chạy dọc theo đường biên giới về phía bên trái là 1,2 km.

- Chiều sâu vào nội địa: Được tính từ tâm đường biên giới quốc gia vào sâu nội địa là 09 km (đến trạm y tế xã Xín Mần và bệnh xá đoàn kinh tế 314 Quốc phòng).

5. Tại tỉnh Lào Cai

TT

TÊN CỬA KHẨU

RANH GIỚI ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG CỦA HẢI QUAN

01

Cửa khẩu Lào Cai

- Ranh giới chính diện trùng với đường biên giới quốc gia, giới hạn từ mốc giới số 100(2) (tọa độ 22°30’56,782” vĩ độ Bắc, 103°56’57,074” kinh độ Đông) đến mốc giới số 101(2) (tọa độ 22°30’22,048” vĩ độ Bắc, 103°57’54,127” kinh độ Đông), 102(2) (tọa độ 22°30’26,410” vĩ độ Bắc, 103°57’54,064” kinh độ Đông) thuộc phạm vi phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Ranh giới về phía bên phải cửa khẩu, được tính từ tâm đường phân định biên giới quốc gia tại cửa khẩu nối tiếp liên tục đến các điểm sau: Toàn bộ địa giới hành chính của phường Lào Cai, thành phố Lào Cai đến hết địa giới hành chính của xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

- Ranh giới về phía bên trái cửa khẩu, được tính từ tâm đường phân định biên giới quốc gia tại cửa khẩu nối tiếp liên tục đến các điểm sau: Toàn bộ địa giới hành chính của phường Duyên Hải và xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai đến hết địa giới hành chính của thôn Kim Thành 1 và thôn Kim Thành 2, thôn Làng Hang, thôn An Quang, xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

02

Ga liên vận quốc tế đường sắt Lào Cai

- Toàn bộ khu vực trong phạm vi của hai đầu ghi của ga và khu vực nằm trong phạm vi tường rào ga Lào Cai.

- Từ khu vực ga liên vận quốc tế đường sắt Lào Cai đến đường phân định biên giới quốc gia tại ray đường sắt trên cầu Hồ Kiều I, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai (tọa độ 22°30’31,097” vĩ độ Bắc, 103°57’53,255” kinh độ Đông) trong khu vực mốc giới số 103 (2) và toàn bộ địa giới hành chính của phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

03

Cửa khẩu Mường Khương

- Ranh giới chính diện trùng với đường biên giới quốc gia, giới hạn từ mốc giới số 144 (tọa độ 22°48’42,034” vĩ độ Bắc, 104°07’51,196” kinh độ Đông) đến mốc giới số 145 (tọa độ 22°48’41,813” vĩ độ Bắc, 104°07’52,190” kinh độ Đông).

- Toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

04

Cửa khẩu Bản Vược

Toàn bộ địa giới hành chính của xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

6. Tại tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên

TT

TÊN CỬA KHẨU

RANH GIỚI ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG CỦA HẢI QUAN

01

Cửa khẩu Ma Lù Thàng

Là toàn bộ địa giới hành chính xã Ma Li Pho và xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

02

Cửa khẩu Tây Trang

- Ranh giới chính diện trùng với đường biên giới quốc gia tại cửa khẩu.

- Trục chính của cửa khẩu là con đường qua cạnh mốc giới số 113 (tọa độ 21°13’03,160” vĩ độ Bắc, 102°54’29,326” kinh độ Đông) nối liền hai bên Tây Trang (Điện Biên - Việt Nam) và Pang Hốc (Phongxaly - Lào).

- Ranh giới bên phải được tính từ tâm đường phân định biên giới quốc gia tại cửa khẩu (tâm mốc giới số 113) chạy dọc theo đường biên giới về bên phải là 03 km.

- Ranh giới bên trái được tính từ tâm đường phân định biên giới quốc gia tại cửa khẩu (tâm mốc giới số 113) chạy dọc theo đường biên giới về bên trái là 03 km.

- Chiều sâu vào nội địa dọc theo trục đường quốc lộ 279 tính từ mốc giới số 113 (Km 0) đến Km 12 (đỉnh đèo Tây Trang).

03

Cửa khẩu Chiềng Khương

Là toàn bộ địa giới hành chính xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

04

Cửa khẩu Lóng Sập

Là toàn bộ địa giới hành chính xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

05

Cửa khẩu Huổi Puốc

- Ranh giới chính diện trùng với đường biên giới quốc gia tại cửa khẩu.

- Trục chính của cửa khẩu là con đường qua cạnh mốc giới số 144 (tọa độ 20°53’58,615” vĩ độ Bắc, 103°12’49,456” kinh độ Đông) nối liền hai bên Huổi Puốc (Việt Nam) và Na Son (Lào).

- Ranh giới bên phải được tính từ tâm đường phân định biên giới quốc gia tại cửa khẩu (tâm mốc giới số 144) chạy dọc theo đường biên giới về bên phải là 500 m.

- Ranh giới bên trái được tính từ tâm đường phân định biên giới quốc gia tại cửa khẩu (tâm mốc giới số 144) chạy dọc theo đường biên giới về bên trái là 500 m.

- Chiều sâu vào nội địa tính từ mốc giới số 144 (Km) dọc theo trục đường từ cửa khẩu về huyện Điện Biên đến đầu cầu bê tông gần cổng Đồn Biên phòng cửa khẩu Huổi Puốc (tức từ Km 0 đến Km 12).

06

Cửa khẩu Nà Cài

Là toàn bộ địa giới hành chính xã Chiềng On, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

7. Tại tỉnh Thanh Hóa

TT

TÊN CỬA KHẨU

RANH GIỚI ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG CỦA HẢI QUAN

01

Cửa khẩu Na Mèo

- Ranh giới khu vực cửa khẩu Na Mèo, tính từ giữa cầu Na Mèo là:

+ Bên phải là 300 m (bản Na Mèo).

+ Bên trái là 300 m (giáp chân Đồi Quế).

+ Chiều sâu vào nội địa đến Km 79 trên trục đường 217 (thuộc xã Na Mèo).

02

Cửa khẩu Tén Tằn

- Ranh giới khu vực cửa khẩu Tén Tằn tính từ cột mốc biên giới là:

+ Bên phải là 50 m (giáp sông Mã).

+ Bên trái là 300 m (bản Tén Tằn).

+ Chiều sâu vào nội địa 02 km tính từ cột mốc biên giới.

03

Cửa khẩu Khẹo

- Ranh giới khu vực cửa khẩu Khẹo tính từ trạm biên phòng cửa khẩu Khẹo là:

+ Bên phải 500 m (khu vực Bản Đục).

+ Bên trái là 500 m (khu vực Bản Ruộng).

+ Chiều sâu vào nội địa là 06 km (đến bản Hón gần trung tâm Bát Mọt).

8. Tại tỉnh Nghệ An

TT

TÊN CỬA KHẨU

RANH GIỚI ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG CỦA HẢI QUAN

01

Cửa khẩu Nậm Cắn

- Ranh giới khu vực cửa khẩu Nậm cắn là:

+ Bên phải là 01 km.

+ Bên trái là 01 km.

+ Chiều sâu vào nội địa là 05 km dọc theo đường quốc lộ 7.

02

Cửa khẩu Thanh Thủy

- Ranh giới khu vực cửa khẩu Thanh Thủy là:

+ Bên phải là 01 km.

+ Bên trái là 01 km.

+ Chiều sâu vào nội địa là 05 km dọc theo đường quốc lộ 46.

9. Tại tỉnh Hà Tĩnh

TT

TÊN CỬA KHẨU

RANH GIỚI ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG CỦA HẢI QUAN

01

Cửa khẩu Cầu Treo

- Ranh giới khu vực cửa khẩu Cầu Treo tính từ cột mốc giới số 476 (tọa độ 18°23’13,076” vĩ độ Bắc, 105°09’33,223” kinh độ Đông):

+ Bên phải 650 m.

+ Bên trái 650 m.

+ Chiều sâu vào nội địa là 06 km theo trục đường quốc lộ 8A.

10. Tại tỉnh Quảng Bình

TT

TÊN CỬA KHẨU

RANH GIỚI ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG CỦA HẢI QUAN

01

Cửa khẩu Cha Lo

Trong phạm vi hàng rào đã được xác định tại khu vực Trạm Kiểm soát liên ngành cửa khẩu Cha Lo, phía trước đến cột mốc giới số 528 (tọa độ 17°40’18,873” vĩ độ Bắc, 105°45’55,440” kinh độ Đông).

- Ranh giới khu vực cửa khẩu Cha Lo là:

+ Bên phải là 500 m.

+ Bên trái là 500 m.

+ Chiều sâu vào nội địa là 05 km theo quốc lộ 12 A (đến Km 37) thuộc khu vực bản Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

02

Cửa khẩu Cà Roòng

Ranh giới tính từ Barie, phía trước 500 m, bên phải 200 m, bên trái 200 m, chiều sâu vào nội địa 500 m theo đường 20.

11. Tại tỉnh Quảng Trị

TT

TÊN CỬA KHẨU

RANH GIỚI ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG CỦA HẢI QUAN

01

Cửa khẩu Lao Bảo

- Địa giới hành chính của thị trấn Lao Bảo, xã Tân Thành, xã Tân Long thuộc huyện Hướng Hóa.

- Địa giới hành chính của các xã Tân Lập, Tân Liên, Tân Hợp và thị trấn Khe Sanh thuộc huyện Hướng Hóa.

- Địa giới hành chính của xã Đakrông thuộc huyện Đakrông.

02

Cửa khẩu La Lay

Địa giới hành chính của các xã: A Bung, A Ngo, Tà Rụt thuộc huyện Đakrông.

12. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế

TT

TÊN CỬA KHẨU

RANH GIỚI ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG CỦA HẢI QUAN

01

Cửa khẩu A Đớt

- Toàn bộ địa giới hành chính xã A Đớt, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

02

Cửa khẩu Hồng Vân

- Trụ sở làm việc tại cửa khẩu.

- Bãi kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Ranh giới khu vực cửa khẩu Hồng Vân là:

+ Bên phải là 01 km.

+ Bên trái là 01 km.

+ Chiều sâu: Từ cửa khẩu vào nội địa đến ngã ba đường Hồ Chí Minh 13 km.

13. Tại tỉnh Quảng Nam

TT

TÊN CỬA KHẨU

RANH GIỚI ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG CỦA HẢI QUAN

01

Cửa khẩu Nam Giang

- Trụ sở làm việc và trạm kiểm soát liên ngành tại cửa khẩu.

- Bãi và nhà kiểm tra hàng hóa trong cửa khẩu.

- Ranh giới khu vực cửa khẩu Nam Giang là:

+ Bên phải là 500 m.

+ Bên trái là 500 m.

+ Chiều sâu nội địa là 06 km theo hướng quốc lộ 14D.

02

Cửa khẩu Tây Giang

- Trụ sở làm việc tại cửa khẩu.

- Bãi và nhà kiểm tra hàng hóa trong cửa khẩu.

- Ranh giới khu vực cửa khẩu Tây Giang là:

+ Bên phải là 200 m.

+ Bên trái là 200 m.

+ Chiều sâu nội địa là 500 m.

14. Tại tỉnh Gia Lai và Kon Tum

TT

TÊN CỬA KHẨU

RANH GIỚI ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG CỦA HẢI QUAN

01

Cửa khẩu Bờ Y

- Ranh giới khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tính từ barie cửa khẩu là:

+ Bên phải là 01 km.

+ Bên trái là 01 km.

+ Chiều sâu vào nội địa là hết địa phận xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

02

Cửa khẩu Lệ Thanh

- Ranh giới khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh tính từ barie cửa khẩu:

+ Bên phải là 01 km.

+ Bên trái là 01 km.

+ Chiều sâu vào nội địa là hết địa phận xã IaDom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

15. Tại tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk

TT

TÊN CỬA KHẨU

RANH GIỚI ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG CỦA HẢI QUAN

01

Cửa khẩu Buprăng

Cửa khẩu Buprăng thuộc địa giới hành chính xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, cụ thể:

Ranh giới khu vực cửa khẩu Buprăng, tính từ cầu biên giới (Km 0) là:

- Bên phải tọa độ: 12°19’09,266” vĩ độ Bắc, 107°19’29,697” kinh độ Đông.

- Bên trái tọa độ 12°19’11,969” vĩ độ Bắc, 107°17’22,342” kinh độ Đông.

- Chiều sâu vào nội địa có tọa độ 12°16’27,280” vĩ độ Bắc, 107°18’10,536” kinh độ Đông (song song với quốc lộ 14C đến cầu Đắk Huýt).

02

Cửa khẩu Đắkpeur

Cửa khẩu ĐăkPeur thuộc địa giới hành chính xã Thuận An, huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông, cụ thể:

Ranh giới khu vực cửa khẩu Đắk Peur, tính từ cầu biên giới Đắk Đam (Km 0) là:

- Bên phải tọa độ 12°26’44,215” vĩ độ Bắc, 107°34’09,520” kinh độ Đông (ngã ba suối Đắk peur với suối Đắk Đam).

- Bên trái tọa độ 12°22’34,139” vĩ độ Bắc, 107°33’30,322” kinh độ Đông (ngã ba suối Đắk Song).

- Chiều sâu vào nội địa theo hướng Đồn Biên phòng 759 đến quốc lộ 14A có tọa độ 12°26’04,849” Vĩ độ Bắc, 107°35’52,697” kinh độ Đông theo hướng đường “Hồ Chay” đến quốc lộ 14A có tọa độ 12°22’34,149” vĩ độ Bắc, 107°34’38,150” kinh độ Đông.

3

Cửa khẩu Đắk Ruê

Cửa khẩu Đăk Ruê thuộc địa giới hành chính xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, cụ thể:

Ranh giới khu vực cửa khẩu Đắk Ruê, tính theo tim đường chính ra cửa khẩu là:

- Bên phải là 500 m chạy dọc đường biên giới quốc gia có tọa độ 13°10’56,581” vĩ độ Bắc, 107°33’31,315” kinh độ Đông.

- Bên trái là 300 m chạy dọc theo đường biên giới quốc gia có tọa độ 13°10’32,463” vĩ độ Bắc, 107°33’21,473” kinh độ Đông.

- Chiều sâu vào nội địa dọc theo đường chính giáp quốc lộ 14C là 950 m, có tọa độ 13°10’44,359” vĩ độ Bắc, 107°34’01,560” kinh độ Đông và tọa độ 13°10’19,856” vĩ độ Bắc, 107°33’52,468” kinh độ Đông.

16. Tại tỉnh Bình Phước

TT

TÊN CỬA KHẨU

RANH GIỚI ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG CỦA HẢI QUAN

01

Cửa khẩu Hoa Lư

- Ranh giới khu vực cửa khẩu Hoa Lư, tính theo tim đường quốc lộ 13 tại cửa khẩu là:

+ Bên phải là 500 m.

+ Bên trái là 500 m.

+ Chiều sâu vào nội địa là 05 km theo đường quốc lộ 13 (tính từ Trạm kiểm soát Liên hợp cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đến cổng trào văn hóa Ấp 7 thuộc xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh).

02

Cửa khẩu Hoàng Diệu

- Ranh giới khu vực cửa khẩu Hoàng Diệu, tính theo tim đường ĐT 748 tại cửa khẩu là:

+ Bên phải là 300 m.

+ Bên trái là 300 m.

+ Chiều sâu vào nội địa là 02 km theo đường ĐT 748 (tính từ Barie kiểm soát).

03

Cửa khẩu Lộc Thịnh

- Ranh giới khu vực cửa khẩu Lộc Thịnh tính theo tim đường ĐT 754 tại cửa khẩu là:

+ Bên phải 500 m.

+ Bên trái 500 m.

Chiều sâu nội địa là 05 km theo đường ĐT 754 (tính từ Trạm gác Barie cửa khẩu Lộc Thịnh đến trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Lộc Thịnh thuộc Ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh).

04

Cửa khẩu Tân Tiến

- Ranh giới khu vực cửa khẩu Tân Tiến, tính theo tim đường Liên Doanh tại cửa khẩu là:

+ Bên phải là 300 m.

+ Bên trái là 300 m.

+ Chiều sâu vào nội địa là 1,5 km tính từ Barie đến ngã tư đường Liên Doanh và đường tuần tra biên giới.

17. Tại tỉnh Tây Ninh

TT

TÊN CỬA KHẨU

RANH GIỚI ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG CỦA HẢI QUAN

01

Cửa khẩu Mộc Bài

Toàn bộ địa giới hành chính xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu.

02

Cửa khẩu Xa Mát

Toàn bộ địa giới hành chính xã Tân Lập, huyện Tân Biên.

03

Cửa khẩu Kà Tum

Ranh giới khu vực cửa khẩu Kà Tum tính theo tim đường tại nơi làm việc của hải quan cửa khẩu là:

- Bên phải là 200 m.

- Bên trái là 550 m.

- Chiều sâu vào nội địa là 01 km.

04

Cửa khẩu Tà Nông

- Chính diện: 1.600 m tính từ cột mốc 145 sang bên trái theo đường biên giới từ tọa độ điểm A (4825394029) đến tọa độ điểm C (4740294875).

- Chiều sâu: 900 m tính từ biên giới cột mốc 145 theo trục đường vào nội địa đến vị trí cắm biển báo khu vực cửa khẩu, từ tọa độ tọa độ điểm A (4825394029) đến tọa độ điểm D (4778994854).

- Bên phải: 580 m tính từ biển báo khu vực cửa khẩu toạ độ điểm D (4778994854) sang bên phải đến toạ độ điểm B (4836494850).

- Bên trái: 390 m tính từ biển báo khu vực cửa khẩu toạ độ điểm D (4778994854) sang bên trái đến toạ độ điểm C (4740294875).

05

Cửa khẩu Tân Nam

Ranh giới khu vực cửa khẩu tính theo tim đường ra cửa khẩu:

- Bên phải: 500 m.

- Bên trái: 500 m.

- Chiều sâu: 1.200 m.

06

Cửa khẩu Vàm Trảng Trâu

Ranh giới khu vực cửa khẩu tính theo tim đường ra cửa khẩu:

- Bên phải: 500 m.

- Bên trái: 500 m.

- Chiều sâu: 1.200 m.

07

Cửa khẩu Long Phước

Ranh giới khu vực cửa khẩu tính theo tim đường ra cửa khẩu:

- Bên phải: 500 m.

- Bên trái: 500 m.

- Chiều sâu: 900 m.

08

Cửa khẩu Phước Chỉ

Ranh giới khu vực cửa khẩu tính theo tim đường ra cửa khẩu:

- Bên phải: 500 m.

- Bên trái: 500 m.

- Chiều sâu: 1.000 m.

09

Cửa khẩu Long Thuận

Ranh giới khu vực cửa khẩu tính theo tim đường ra cửa khẩu:

- Bên phải: 500 m.

- Bên trái: 500 m.

- Chiều sâu: 1.000 m.

10

Cửa khẩu Chàng Riệc

Ranh giới khu vực cửa khẩu tính theo tim đường ra cửa khẩu:

- Bên phải: 500 m.

- Bên trái: 500 m.

- Chiều sâu: 1.000 m.

11

Cửa khẩu Cây Gõ

Ranh giới khu vực cửa khẩu tính theo tim đường ra cửa khẩu:

- Bên phải: 500 m.

- Bên trái: 500 m.

- Chiều sâu: 1.000 m.

12

Cửa khẩu Tân Phú

Ranh giới khu vực cửa khẩu tính theo tim đường ra cửa khẩu:

- Bên phải: 500 m.

- Bên trái: 500 m.

- Chiều sâu: 800 m.

13

Cửa khẩu Tống Lê Chân

Ranh giới khu vực cửa khẩu tính theo tim đường ra cửa khẩu:

- Bên phải: 500 m.

- Bên trái: 500 m.

- Chiều sâu: 1.000 m.

14

Cửa khẩu Vạc Sa

Ranh giới khu vực cửa khẩu tính theo tim đường ra cửa khẩu:

- Bên phải: 500 m.

- Bên trái: 500 m.

- Chiều sâu: 1.400 m.

15

Cửa khẩu Phước Tân

Ranh giới khu vực cửa khẩu tính theo tim đường ra cửa khẩu:

- Bên phải: 500 m.

- Bên trái: 500 m.

- Chiều sâu: 1.400 m.

18. Tại tỉnh Long An

TT

TÊN CỬA KHẨU

RANH GIỚI ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG CỦA HẢI QUAN

01

Cửa khẩu Bình Hiệp

- Ranh giới khu vực cửa khẩu Bình Hiệp, tính từ mốc giới số 211 (tọa độ: 10°50’22,20” vĩ độ Bắc, 105°5’50,02” kinh độ Đông):

- Xác định về bên phải là 600 m theo hướng Đông chạy trên đường biên giới; bên trái là 500 m theo hướng Tây chạy trên đường biên giới.

- Chiều sâu vào nội địa là 02 km chạy dọc theo quốc lộ 62 thuộc xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường.

02

Cửa khẩu Mỹ Quý Tây

- Ranh giới khu vực cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tính tại điểm giao nhau giữa tim đường Tỉnh lộ 838 và đường biên giới hiện quản:

- Xác định về bên phải là 500 m theo hướng Đông - Đông Bắc chạy trên đường biên giới hiện quản; bên trái là 500 m theo hướng Nam - Tây Nam chạy trên đường biên giới hiện quản.

- Chiều sâu vào nội địa là 1,3 km chạy dọc theo Tỉnh lộ 838 thuộc xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ.

03

Cửa khẩu Hưng Điền A

- Ranh giới khu vực cửa khẩu Hưng Điền A, tính từ trạm Kiểm soát cửa khẩu (Hải quan - Biên phòng) là:

+ Bên phải là 01 km.

+ Bên trái là 500 m.

+ Chiều sâu vào nội địa là 1,5 km thuộc xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng.

19. Tại tỉnh Đồng Tháp

TT

TÊN CỬA KHẨU

RANH GIỚI ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG CỦA HẢI QUAN

01

Cửa khẩu Thường Phước

- Ranh giới khu vực cửa khẩu Thường Phước, tính từ trụ sở hải quan cửa khẩu là:

+ Đến giữa dòng Sông Tiền phía đối diện (giáp ranh giới tỉnh An Giang).

+ Về hướng bắc đến đường biên giới quốc gia.

+ Theo hướng Đông - Nam 01 km (chạy dọc theo đường biên giới quốc gia).

+ Chiều sâu vào nội địa (về hướng Nam) là 01 km (theo đường ĐT 841).

02

Cửa khẩu Dinh Bà

- Ranh giới khu vực cửa khẩu Dinh Bà, tính từ Trạm trực kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu là:

+ Đến đường biên giới Việt Nam - Campuchia.

+ Về phía Đông - Bắc 01 km dọc theo đường biên giới quốc gia.

+ Về phía Tây - Nam 01 km dọc theo đường biên giới quốc gia.

+ Về hướng Đông - Nam 01 km (theo quốc lộ 30).

03

Cửa khẩu Thông Bình

- Ranh giới khu vực cửa khẩu Thông Bình, tính từ trụ sở hải quan cửa khẩu là:

+ Đến đường biên giới Việt Nam - Campuchia.

+ Về phía Đông đến ranh giới tỉnh Long An.

+ Về phía Tây là 01 km.

+ Về phía Nam là 01 km (đến đường tuần tra biên giới).

04

Cửa khẩu Sở Thượng

- Ranh giới khu vực cửa khẩu Sở Thượng, tính từ trụ sở hải quan cửa khẩu là:

+ Về phía Bắc đến cột mốc số 236 (2).

+ Đến đường biên giới trên sông Sở Thượng.

+ Về phía Đông - Nam là 01 km.

+ Về phía Tây - Nam là 01 km (đến cụm dân cư Giồng Duối).

+ Về phía Nam là 01 km.

20. Tại tỉnh An Giang

TT

TÊN CỬA KHẨU

RANH GIỚI ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG CỦA HẢI QUAN

01

Cửa khẩu Vĩnh Xương

Toàn bộ địa giới hành chính xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu.

02

Cửa khẩu Khánh Bình

Toàn bộ địa giới hành chính:

- Thị trấn Long Bình, huyện An Phú.

- Ấp Phú Thành và ấp Phú Hòa thuộc xã Phú Hữu, huyện An Phú.

03

Cửa khẩu Bắc Đai

Toàn bộ địa giới hành chính xã Nhơn Hội, huyện An Phú.

04

Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông

Toàn bộ địa giới hành chính:

- Xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú.

- Ba Ấp: Phú Thuận, Phú Mỹ, Phú Nghĩa thuộc xã Phú Hội, huyện An Phú.

05

Cửa khẩu Tịnh Biên

Toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên.

21. Tại tỉnh Kiên Giang

TT

TÊN CỬA KHẨU

RANH GIỚI ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG CỦA HẢI QUAN

01

Cửa khẩu Hà Tiên

- Ranh giới khu vực cửa khẩu Hà Tiên, tính từ cửa khẩu biên giới là:

+ Bên phải là 2,5 km (đến núi đá dựng).

+ Bên trái là 1,5 km (đến sát bờ biển).

+ Chiều sâu vào nội địa là 2,7 km (ngã ba đi Bà Lý).

02

Cửa khẩu Giang Thành

- Ranh giới khu vực cửa khẩu Giang Thành tính từ cửa khẩu biên giới là:

+ Bên phải theo hướng Đông Bắc, dọc Kênh Vĩnh Tế là 04 km (đến cống ngăn mặn Đầm Chít).

+ Bên trái theo hướng Tây Nam, dọc sông Giang Thành là 3,5 km (đến rạch Cái Đôi).

+ Chiều sâu vào nội địa, dọc theo trục lộ Tân Hòa là 2,5 km (đến cầu Cống Bản).

THE GOVERNMENT
------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------------

No.12/2018/ND-CP

Hanoi, January 23, 2018

 

DECREE

AMENDMENTS TO DECREE NO.01/2015/ND-CP DATED JANUARY 02, 2015 OF THE GOVERNMENT SPECIFYING CUSTOMS AREAS; RESPONSIBILITY FOR COLLABORATION IN PREVENTING AND CONTROLLING SMUGGLING, ILLEGAL TRANSPORTATION OF GOODS ACROSS BORDERS

Pursuant to the Law on Government organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Law on Customs dated June 23, 2014;

At the request of the Ministry of Finance;

The Government promulgates a Decree amending Decree No.01/2015/ND-CP dated January 02, 2015 which specifies customs areas; responsibility for collaboration in preventing and controlling smuggling and illegal transportation of goods across borders

Article 1. Amendments to Decree No.01/2015/ND-CP dated January 02, 2015 which specifies customs areas; responsibility for collaboration in preventing and controlling smuggling and illegal transportation of goods across borders

1. Appendix of customs areas designated at land and inland waterway border checkpoints in bordering areas issued together with Decree No.01/2015/ND-CP dated January 02, 2015 of the Government is replaced by the Appendix specifying customs areas designated at land and inland waterway border checkpoints in bordering areas issued together with this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“Article 7. Specific customs areas designated at international post offices, areas used for express delivery of imports and exports

1. Specific customs areas designated at international post offices refer to areas located at points of postal service for imported, exported or stored posts from/to foreign countries in accordance with the International Agreements of the Universal Postal Union and regulations on posts in the Socialist Republic of Vietnam.

2. Specific customs areas designated in areas used for express delivery imports and exports refer to location for concentrated supervision, inspection and gathering of commodities imported and exported via express delivery.”

3. Clause 2 and 8 in Article 8 is amended as follows:

“2. Industrial zones, border-checkpoint economic zones where enterprises manufacture and trade goods under the customs supervision and control; free-trade zones, processing and exporting zones; office and goods warehouses of exporting and processing enterprises; free-trade zones; other customs preference-given areas; separate customs areas.

8. Areas and locations for physical verification of imported and exported products used at manufacturing, re-processing facilities and project sites

4. Clause 3 in Article 11 is amended as follows:

“3. Prevention, investigation, settlement of violations and violation dossier preparation”

5. Article 15 is amended as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The customs authority shall take responsibility to cooperate and assist the border guard, coast guard, public security, market authorities and relevant agencies in application of measures for preventing, investigating and handling violations as well as preparing the dossier of violations relating to import and export activities as required.

2. During the application of measures for preventing, investigating, handling violations as well as preparing the violation dossier, after considering the request of the customs authority, the public security, border guard, coast guard, market authorities and relevant agencies are required to:

a) arrange human force to cooperate and support facilities in carrying out search on people, means of transport, articles and places used for storing exhibits or means of transport committing administrative violations according to the administrative procedure, and escort violators;

b) cooperate and support human force and means of transport in recording statements, collecting information, materials, evidences, and extending and setting up a commission of investigation;

c) cooperate with one another in preparing violation dossier as well as handling violations.”

6. Article 15a is added as follows:

“Article 15a. Collaboration on propaganda and dissemination of policies and laws

The customs authorities, as authorized and assigned, shall preside over and cooperate with People’s Committees of all levels, public security, border guard, coast guard, market authorities and relevant agencies in organizing the propaganda and disseminating policies and laws concerning prevention of smuggling, illegal transportation of goods across borders in the customs areas."

Article 2. Effect

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Responsibilities for implementation

Ministers, Directors of ministerial agencies, Governmental agencies, Chairman of People's Committees of provinces and centrally-affiliated cities shall take responsibility to implement this Decree.

Where it is essential to amend or adjust the specific customs areas designated at land and inland waterway border checkpoints, the Ministry of Finance shall preside over and cooperate with the Ministry of National Defense, Industry and Trade and People’s Committees of provinces and cities at site in considering and submitting the proposals to the Government for approval./.

 

 

PP. THE GOVERNMENT
MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

APPENDIX

CUSTOMS AREAS DESIGNATED AT LAND AND INLAND WATERWAY BORDER CHECKPOINTS IN BORDERING AREAS
(Issued together with Decree No.12/2018/ND-CP dated January 23, 2018 of the Government)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

NO.

NAME OF BORDER CHECKPOINT

BOUNDARIES OF CUSTOMS AREAS

01

Bac Luan

- The front boundary is the national border line running from boundary marker no.1366(2) at latitude 21°33’12,485” north, longitude 107°56’44,020” east to marker no.1371(2) at latitude 21°32’48,250” north, longitude 107°59’57,992” east located at Luc Lam underground, Hai Hoa ward;

- and runs 1 km to the inland area from the location with above-mentioned coordinates.

02

Ka Long

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Yard for inspection of imports and exports

- Boundary of Ka Long border checkpoint:

The boundary on the right runs from the river bank in the yard for inspection of imports and exports along Ka Long river to Xoay Nguon T-intersection.

The boundary on the left runs from the river bank in the yard for inspection of imports and exports along Ka Long river to the pier of Ka Long bridge.

- Km3 + Km4 location for inspection of imported and exported products

03

Hoanh Mo

- Working areas of inter-sector head office

- Underground borders

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Boundary of Hoanh Mo border checkpoint:

+ The front boundary is the national border at the border checkpoint.

+ The boundary on the right runs from the center of the national boundary at the border checkpoint along the border to the end of Dong Van Market of Dong Van Commune at marker no.1321(3) latitude 21°35’20,068” north and longitude 107°32’34,732” east,

+ The boundary on the left runs from the center of the national boundary line at the border checkpoint along the border to the head of Na Sa yard in Hoanh Mo Commune at marker no.1313(2) latitude 21°36’53,195” north and longitude 107°29’49,594” east.

+ The boundary runs 1 km to the inland area from the location with above-mentioned coordinates.

- On Street 18C, the boundary runs from the national boundary at the border checkpoint to the end of administrative boundary of Hoanh Mo Commune and each side of the boundary is 1 km from Street 18C.

04

Bac Phong Sinh

- The front boundary is the national border running from boundary marker no.1342(2) at latitude 21°36’51,950” north, longitude 107°41’56,865” east to marker no.1344/1(2) at latitude 21°37’50,819” north, longitude 107°43’56,667” east.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- On Street 18B, the boundary runs from the national boundary line at the border checkpoint to the inland at milestone no.16.

2. In Lang Son

No.

Name of border checkpoint

BOUNDARIES OF CUSTOMS AREAS

01

Huu Nghi

- The front boundary is the national border running from boundary marker no.1114 at latitude 21°58’12,413” north, longitude 106°42’28,406” east to marker no.1121 at latitude 21°58’19,949” north, longitude 106°42’54,029” east and 1,450 km in length.

- The boundary on the left runs from boundary marker no.1114 along the national border to boundary marker no.1110 at latitude 21°57’37,392” north and longitude 106°41’56,223” east then cross the top of hill located at latitude 21°57’33,574” north and longitude 106°41’57,662” east and follow the hillside to reach the point of border checkpoint sign (at latitude 21°57’13,631” north and longitude 106°42’5,639” east) beside old National Highway 1A to the point of border checkpoint sign on the right of new National Highway 1A (at latitude 21°57’4,142” north and longitude 106°42’11,387” east)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The boundary at the back of border checkpoint runs from boundary marker no.1116 (at latitude 21°58’25,419” north and longitude 106°42’40,798” east) to the point of border checkpoint sign located at latitude 21°57’4,142” north and longitude 106°42’11,387” east on the right of new National Highway 1A and is 2,750 m in length.

02

Tan Thanh

- The front boundary is the national border running from boundary marker no.1088/2 + 120m at latitude 22°00’32,053” north, longitude 106°41’20,034” east along the national border to marker no.1091 + 140 m at latitude 22°00’04,071” north, longitude 106°40’58,561” east and is 1.1 km in length.

- The boundary on the left runs from boundary marker no.1088/2 + 120 m along the hillside to the top of the hill located at latitude 22°00’44,576” north and longitude 106°41’0,245” east then follows the mountain ridge reaching the point located latitude 22°00’34,320” north and longitude 106°40’12,308” east to Ban Thau stream along the street 230A and stops at the point of border checkpoint sign (Pac Luong t-intersection) located at latitude 21°59’54,409” north and longitude 106°39’11,958” east.

- The boundary on the right runs from boundary marker no.1091 + 140 m crossing the top of the hill located at latitude 22°00’14,513” north and longitude 106°39’53,430” east to reach the mountain top at latitude 22°00’23,729” north and longitude 106°39’53,207” east then crosses the street 230A and runs along the roadside to the point of border checkpoint sign (Pac Luong t-intersection) located at latitude 21°59’54,409” north and longitude 106°39’11,958” east.

- The boundary at the back of border checkpoint runs from boundary marker no.1090 (at latitude 22°00’10,504” north and longitude 106° 40’58,992” east) to the inland crossing the gate of border guard station to Pac Luong T-intersection located at latitude 21°59’54,409” north and longitude 106°39’11,958” east and is 3.8 km in length.

03

Coc Nam

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The boundary on the left runs from boundary marker no.1103/1 along the mountain side to National Highway 4A at latitude 21°57’43,025”north and longitude 106°41’26,657”east then follows such National Highway to the point of border checkpoint sign (the T-intersection of Coc Nam border checkpoint) located at latitude 21°57’34,775” north and longitude 106°41’34,758” east and runs along the national highway to Tenh Dam hill located at latitude (21°57’17,087” north and longitude 106°41’27,252” east.

- The boundary on the right runs from boundary marker no.1107 located at latitude 21°57’43,879” north and longitude 106°41’40,948” east along the administrative boundary between Van Lang and Cao Loc commune to the point at latitude 21°57’19,242” north and longitude 106°41’35,056” east and stops at Tenh Dam hill located at latitude 21°57’17,087” and longitude 106°41’27,252” east.

- The boundary at the back of border checkpoint runs from boundary marker no.1104 (at latitude 21°57’52,450” north and longitude 106°41’36,536” east) to the point of border checkpoint sign located at latitude21°57’34,775”” north and longitude 106°41’34,758” east and is 850 m in length.

04

Chi Ma

- The front boundary is the national border running from boundary marker no.1220/2 at latitude 21°49’20,286” north and longitude 107°01’25,506” east to marker no.1239 at latitude 21°48’31,646” north, longitude 107°04’21,782” east and is 5,8 km in length.

- The boundary on the left runs from boundary marker no.1220/2 along the hillside to point located at latitude 21°49’6,168”north and longitude 107°01’0,757”east, latitude 21°48’33,615”north and longitude 107°00’55,294”east to the point of border checkpoint sign located at latitude 21°48’33,615”north and longitude 107°00’59,642”eats outside Na Quan – Na Phat T-junction about 100km.

- The boundary on the left runs from boundary marker no.1239 along the Ban Thin river to the point of border checkpoint sign located at latitude 21°48’12,656”north and longitude 107°03’36,833”east then follows such river reaching the point located at latitude 21°48’6,413”north and longitude 107°03’1,605”east and continues to run to the point of border checkpoint l sign located at latitude 21°48’4,406” north and longitude 107°02’52,686” east crossing the next point of border checkpoint sign at latitude 21°48’13,771” north and longitude 107°02’27,491” east, follows Ban Thin river to the point of border checkpoint sign at latitude 21°48’33,726” north and longitude 107°01’57,613” east crossing the road to Na Phat located at latitude 21°48’35,398” north and longitude 107°01’36,989” east to the point at latitude 21°48’30,660” north and longitude 107°01’30,46” east to reach the point of border checkpoint sign located at latitude 21°48’33,615” north and longitude 107°00’59,642” east outside Na Quan- Na Phat T-junction to about 100 m.

- The boundary at the back of border checkpoint runs from boundary marker no.1224 (at latitude 21°49’10,251” north and longitude 107°01’39,111” east) to the point of border checkpoint sign located at latitude 21°48’33,615” north and longitude 107°00’59,642” east outside Na Quan- Na phat T-junction about 100 m and is 1.55 km in length.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dong Dang international railway station

- The border checkpoint is in an area of 56.000 square meters including the center area where places the station head office (the lounge, offices of the station and relevant agencies), station square, platform, locomotive area, railway area and the whole cargo transship cargo yard (the area used for transshipping commodities from road vehicles to railway vehicles and vice versa). There is also a 3.4 km-distance from the station to the first stop specified in the border according to the railway traffic safety corridor distance

06

Binh Nghi

- The front boundary is the national border running from boundary marker no.1030 at latitude 22°14’33,372” north and longitude 106°41’28,721” east to marker no.1038 at latitude 22°12’10,226” north, longitude 106°40’49,268” east.

- The boundary on the left runs from boundary marker no.1030 along the South-western mountain ridge crossing points located at latitude 22°14’18,454” north and longitude 106°41’24,543” east, latitude 22°14’5,410” north and longitude 106°41’20,307” east, latitude 22°13’57,161” north and longitude 106°41’25,769” east, latitude 22°13’46,570” north and longitude 106°41’19,861” east, latitude 22°13’34,195” north and longitude 106°41’30,898” east then follows the mountain ridge to the southeast to Khuon Lan stream located at latitude 22°13’17,807” north and longitude 106°41’48,846” east and goes to the southwest to reach points located at latitude 22°12’58,632” and longitude 106°41’25,324” east, latitude 22°12’38,342” north and longitude 106°41’20,753” east and go straight forward to the point of border checkpoint sign located at latitude 22°12’22,177” north and longitude 106°41’2,024” east.

- The boundary on the left runs from boundary marker no.1038 to the west crossing the hill located at latitude 22°12’8,242” north and longitude 106°40’23,673” east then turns to the west-southwest running along Ky Cung river to Na Man stop located at latitude 22°11’34,685” and longitude 106°39’30,719” east and goes to the south crossing the river located latitude 22°11’36,246” and longitude 106°39’36,070” east then follows such river to the point located at latitude 22°12’33,214” north and longitude 106°40’26,126” east and continue to run to the east to the hill located at latitude 22°12’30,650” north and longitude 106°40’44,855” east then turns to the southeast to the point of border checkpoint sign located at latitude 22°12’22,177” north and longitude 106°41’2,024” east.

- The whole boundary runs from boundary marker no.1033/1 located at latitude 22°13’23,735” north and longitude 106°41’57,520” east to hills located at latitude 22°12’59,301” north and longitude 106°41’25,769” east and latitude 22°12’38,788 north and longitude 106°41’22,313” east and reaches the point of border checkpoint sign located latitude 22°12’22,177” north and longitude 106°41’2,024” east.

07

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The front boundary is the national border running from boundary marker no.1138/1 + 75 m located at latitude 22°00’35,100” north, longitude 106°46’24,109” east to marker no.1142 at latitude 22°00’16,460” north, longitude 106°46’42,204” east and is 900 m in length in Po Nhung village, Bao Lam commune, Cao Loc district.

- The boundary on the left runs from boundary marker no.1138/1 + 75 m along the slit and crosses hills located at latitude 22°00’27,761” north and longitude 106°46’24,889” east; latitude 22°00’18,322” north and longitude 106°46’13,667” east; latitude 22°00’14,308” north and longitude 106°46’20,058” east; latitude 22°00’5,761” north and longitude 106°46’11,437” east then follows the hillside to the point of sign of border checkpoint of Po Nhung mountain village located at latitude 21°59’59,741” north and longitude 106°46’17,829” east.

- The boundary on the right runs from boundary marker no.1142 along the hillside to points located at latitude 22°00’8,288”north and longitude 106°46’33,808”east, latitude 22°00’0,039”north and longitude 106°46’35,592”east to the point of sign of Po Nhung mountain village border checkpoint located at latitude 21°59’59,741”north and longitude 106°46’17,829”east.

- The boundary at the back of border checkpoint runs from boundary marker no.1140 located at latitude 22°00’25,103” north and longitude 106°46’35,529” east to the point of border checkpoint sign located at latitude 21°59’59,741” north and longitude 106°46’17,829” east and is 01 km in length.

08

Co Sau

- The front boundary is the national border running from boundary marker no.1181/2 located at latitude 21°55’53,352” north and longitude 106°56’49,513” east to marker no.1182 + 225 m at latitude 21°55’53,638” north, longitude 106°56’48,880” east and is 350 m in length.

- The boundary on the left runs from boundary marker no.1181/2 along the hillside to the hill slit located at latitude 21°55’46,354” north and longitude 106°56’37,955” east then crosses Dong hill to Co Sau mountain village located at latitude 21°55’31,713” north and longitude 106°56’41,151” east and to the point of border checkpoint sign (on the right of road 230 axis) located at latitude 21°55’25,767”north and longitude 106°56’49,475”east.

- The boundary on the right runs from boundary marker no.1182 + 225 m along the hillside to the top of the hill located at latitude 21°55’27,030” north and longitude 106°56’58,839” east then crosses the hillside located at latitude 21°55’23,537” north and longitude 106°56’50,590” east to the point of border checkpoint sign located at latitude 21°55’25,767”north and longitude 106°56’49,475”east.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

09

Na Nua

- The front boundary is the national border running from boundary marker no.971 at latitude 22°22’55,165” north and longitude 106°34’56,215” east to marker no.979 at latitude 22°21’21,992” north, longitude 106°33’41,834” east.

- The boundary on the right runs from boundary marker no.971 crossing the hills located at latitude 22°22’43,386” north and longitude 106°34’40,209”east, latitude 22°22’49,196”north and longitude 106°34’30,250”east to the point of border checkpoint sign located at latitude 22°22’46,025”north and longitude 106°34’16,377”east.

- The boundary on the right runs from boundary marker no.979 to the point of border checkpoint sign located at latitude 22°21’20,626” north and longitude 106°33’40,798” east then follows the border patrol road to the hillside located at latitude 22°22’18,238” north and longitude 106°34’35,982” east crossing the point located at latitude 22°22’42,219” north and longitude 106°34’11,196” east to the point of border checkpoint sign located at latitude 22°22’46,025” north and longitude 106°34’16,377” east.

- The boundary at the back of border checkpoint runs from boundary marker no.972 located at latitude 22°22’24,322” north and longitude 106°34’54,603” east to the point of border checkpoint sign located at latitude 22°22’46,025” north and longitude 106°34’16,377” east and is 1.36 km in length.

10

Na Hinh

- The front boundary is the national border running from boundary marker no.1054/1 at latitude 22°08’06,992” north and longitude 106°41’28,565” east to marker no.1059 at latitude 22°07’49,747” north, longitude 106°41’35,409” east and is 800 m in length.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The boundary on the right runs from boundary marker no.1059 crossing the slit of hill located at latitude 22°07’49,703” north and longitude 106°41’21,902”east then runs up the hillside to reach the point at latitude 22°07’57,729” north and longitude 106°41’18,582” east and goes straight to the point of border checkpoint sign located at latitude 22°07’59,651” north and longitude 106°41’18,632”kinh east.

- The boundary at the back of border checkpoint runs from boundary marker no.1056 located at latitude 22°08’02,385” north and longitude 106°41’37,853” east to the point of border checkpoint sign located at latitude 22°07’59,651” north and longitude 106°41’18,632” east and is 650 m in length.

11

Na Cang

- The front boundary is the national border running from boundary marker no.1248/2 at latitude 21°46’56,896” north and longitude 107°07’11,286” east to marker no.1251 at latitude 21°46’36,067” north, longitude 107°07’32,952” east and is 1.1 km in length (Na Cang village, Tam Gia commune, Loc Binh district).

- The boundary on the right runs from boundary marker no.1248/2 crossing the top of the hill located at latitude 21°46’48,486” north and longitude 107°06’57,391”east then crosses Na Cang stream to reach the hill located at latitude 21°46’34,308”north and longitude 107°06’48,995”east and runs along the hillside to the point of border checkpoint sign located at latitude 21°46’23,737”north and longitude 107°06’58,060”east.

- The boundary on the right runs from boundary marker no.1251 crossing the hill located at latitude 21°46’15,710” north and longitude 107°07’16,454”east then crosses the top of the hill located at latitude 21°46’14,707” north and longitude 107°07’8,595” east and goes straight to the point of border checkpoint sign located at latitude 21°46’23,737” north and longitude 107°06’58,060” east.

- The boundary at the back of border checkpoint runs from boundary marker no.1250 located at latitude 21°46’40,189” north and longitude 107°07’27,414” east to the point of border checkpoint sign located at latitude 21°46’23,737” north and longitude 107°06’58,060” east and is 01 km in length.

12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The front boundary is the national border running from boundary marker no.1268 located at latitude 21°43’47,695” north and longitude 107°11’50,667” east to marker no.1271 + 300 m at latitude 21°43’10,900” north, longitude 107°11’59,175” east and is 1.35 km in length (Ban Chat village, Binh Xa commune, Dinh Lap district).

- The boundary on the left runs from boundary marker no.1268 straight to the hillside located at latitude 21°43’21,936” north and longitude 107°11’27,848” east then crosses the hill located at latitude 21°43’10,342” north and longitude 107° 11’30,524” east and follows the National Highway 31 to the point of border checkpoint sign located at latitude 21°42’31,323” north and longitude 107°11’12,798” east on the right of such National Highway.

- The boundary on the right runs from boundary marker 1271 + 300 m straight to the hills located at latitude 21°42’41,803” north and longitude 107°11’44,459” east; latitude 21°42’38,347” north and longitude 107°11’23,723” east and stops at the point of border checkpoint sign located at latitude 21°42’31,323” north and longitude 107°11’12,798” east.

- The boundary at the back of border checkpoint runs 2 km from boundary marker no.1270 located at latitude 21°43’20,214” north and longitude 107°11’47,091” east to the point of border checkpoint sign located at latitude 21°42’31,323” north and longitude 107°11’12,798” east.

3. In Cao Bang

No.

NAME OF BORDER CHECKPOINTS

BOUNDARIES OF CUSTOMS AREAS

01

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The front boundary is the national border at the border checkpoint running to the boundary marker no.943(2) at latitude 22°28’26,433” north, longitude 106°34’47,983” east in Ta Lung town, Phuc Hoa commune, Cao Bang district (opposite to Shuikou - Longzhou - Guangxi - China)

- +The boundary on the right runs from the center of the national boundary at the border checkpoint 2.1 km along the border to the right from boundary marker no. 943(2) located at latitude 22°28’26,433” north and longitude 106°34’47,983” east to market no.947 located at latitude 22°28’29,703” north and longitude 106°34’15,210” east in Na Tham village, My Hung commune, Phuc Hoa district, Cao Bang province.

- The boundary on the left runs from the center of the national boundary line at the border checkpoint 04 km along the border to the left from boundary marker no. 943(2) located at latitude 22°28’26,433” north and longitude 106°34’47,983” east to market no.941(2) located at latitude 22°30’59,062” north and longitude 106°34’54,638” east in Lung Om village, Dai Son commune, Phuc Hoa district, Cao Bang province.

- The boundary at the back of border checkpoint runs 4.5 km from boundary marker no.943(2) to the point of border checkpoint sign located at latitude 22°28’26,433” north and longitude 106°34’47,983” east (Phia Xiep hamlet, Hoa Thuan - Phuc Hoa - Cao Bang).

02

Tra Linh

- The front boundary is the national border running from boundary marker no.741 at latitude 22°52’24,276” north and longitude 106°19’25,581” east to marker no.742 at latitude 22°52’24,611” north, longitude 106°19’26,302” east.

- The boundary on the right runs from the center of the national boundary at the border checkpoint 1.5 km along the border to the right and stops at Hia mountain village.

- The boundary on the left runs from the center of the national boundary at the border checkpoint 03 km along the border to the left and stops at boundary market no.734 located at 22°51’50,803” latitude and longitude 106°18’40,382” east.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

03

Soc Giang

- The front boundary is the national border running from boundary marker no.647 at latitude 22°56’32,483” north and longitude 105°59’40,961” east to marker no.648 at latitude 22°56’32,831” north, longitude 105°59’42,601” east.

- The boundary on the right runs from the center of the national boundary line at the border checkpoint along the border to the right and stops at boundary market no.651 located at 22°56’27,646” latitude and longitude 105°59’52,406” east.

- The boundary on the left runs from the center of the national boundary line at the border checkpoint along the border to the left reaching boundary market no.638 located at 22°56’25,598” latitude and longitude 105°57’20,392” east and stops at Lung Puoi village.

- The boundary at the back of border checkpoint runs 05 km to Kep Ke village.

04

Po Peo

- The front boundary is the national border running from boundary marker no.785 at latitude 22°56’48,288” north and longitude 106°31’06,420” east to marker no.793 at latitude 22°56’15,013” north, longitude 106°32’25,169” east.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The boundary on the left runs from the center of the national boundary line at the border checkpoint 03 km along the border to the left from boundary marker no.785 to Quay Son river bank.

- The boundary at the back of border checkpoint runs 04 km to Khua Hoi village.

05

Bi Ha

- The front boundary is the national border running from boundary marker no.911 at latitude 22°35’10,269” north and longitude 106°43’13,044” east to marker no.912 at latitude 22°35’09,215” north, longitude 106°43’11,522” east.

- The boundary on the right runs from the center of the national boundary line at the border checkpoint along the border 3.1 km to the right to boundary market no.920 located at 22°35’00,041” latitude and longitude 106°41’46,972” east in Con Nhan village.

- The boundary on the left runs from the center of the national boundary line at the border checkpoint along the border 2.1 km to the left and stops at boundary market no.906/2 located at 22°35’51,026” latitude and longitude 106°43’44,709” east in Po Man village.

- The boundary at the back of border checkpoint runs 02 km to Tong Nua village.

6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The front boundary is the national border running from boundary marker no.845 at latitude 22°49’14,279” north and longitude 106°48’25,664” east to marker no.855 at latitude 22°47’05,956” north, longitude 106°49’21,086” east.

- The boundary on the right runs from the center of the national boundary line at the border checkpoint along the border to the right to boundary marker no.855.

- The boundary on the left runs from the center of the national boundary line at the border checkpoint along the border to the left and stops at boundary marker no.845.

- The boundary at the back of border checkpoint runs 2.5 km to Ban Khoong village.

4. In Ha Giang

NO.

NAME OF BORDER CHECKPOINT

BOUNDARIES OF CUSTOMS AREAS

01

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The front boundary is the national border running from the center of National Highway 2 (from Ha Giang to Thanh Thuy border checkpoint) to boundary marker no.261(2) located at latitude 22°56’12,727” north and longitude 104°50’58,426” east.

- The boundary on the right runs from the center of the national boundary line of the border checkpoint at boundary marker no. 261(2) along the border 1 km to the right.

- The boundary on the left runs from the center of the national boundary line of the border checkpoint at boundary marker no. 261(2) along the border 2 km to the left.

- The boundary runs 17.5 km from the center of national boundary line to the inland area (stops at the bridge of People’s Committee of Phuong Do commune).

02

Pho Bang

- The front boundary is the national border running from the center of road axis of Dong Van - Pho Bang T-junction to Pho Bang border checkpoint to Pho Bang sub-border checkpoint at boundary marker no.394 located at latitude 23°16’33,500”north and longitude 105°11’53,624”east.

- The boundary runs 1km to the right from the center of the national boundary line of the border checkpoint at boundary marker no.394 along the border .

- The boundary runs 1 km to the left from the center of the national boundary line of the border checkpoint at boundary marker no.394 along the border.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

03

Sam Pun

- The front boundary is the national border at Sam Pun sub-border checkpoint running from the center of road axis from Xin Cai – Son Vi T-junction to Sam Pun border checkpoint to boundary marker no.476 located at latitude 23°14’43,803”north and longitude 105°28’49,872”east.

- The boundary runs 3.2 km to the right from the center of the national boundary line of the border checkpoint at boundary marker no.476 along the border to boundary market no.485 located at 23°13’24,002” latitude and longitude 105°29’30,86” east in Xin Cai, Meo Vac.

- The boundary runs 8.3 km to the left from the center of the national boundary line of the border checkpoint at boundary marker no.476 along the border to boundary market no.450 located at 23°18’02,591” latitude and longitude 105°26’12,570” east in Mo Phang village, Thuong Phung commune, Meo Vac district.

- The boundary runs 3 km from the center of national boundary line to the inland area (stops at the Xin Cai – Son Vi T-junction).

4

Xin Man

- The front boundary is the national border at Sam Pun sub-border checkpoint running from the center of road 8.3 km which runs from Xin Man village center to Xin Man border checkpoint to at boundary marker no.198 located at latitude 22°47’21,445”north and longitude 104°30’46,386”east.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The boundary runs 1.2 km to the left from the center of the national boundary line of border checkpoint at boundary marker no.198 along the border.

- The boundary runs 3 km from the center of national boundary line to the inland area and stops at the health station of Xin Man commune and cottage hospital of 314 defense economics department.

5. In Lao Cai

NO.

NAME OF BORDER CHECKPOINT

BOUNDARIES OF CUSTOMS AREAS

01

Lao Cai

- The front boundary is the national border running from boundary marker no.100(2) at latitude 22°30’56,782” north, longitude 103°56’57,074” east to marker no.101(2) at latitude 22°30’22,048” north, longitude 103°57’54,127” east and marker no.102(2) located at latitude 22°30’26,410” north and longitude 103°57’54,064” east in Lao Cai ward, Lao Cai city, Lao Cai province.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The boundary on the right runs from the center of national border at border checkpoint to all administrative boundaries of Duyen Hai ward and Dong Tuyen commune of Lao Cai city through all administrative boundaries of Kim Thanh 1 and 2 villages, Lang Hang , An Quang village, Quang Kim commune, Bat Xat district, Lao Cai province.

02

Lao Cai international railway station

- The boundary is the entire area between two terminals of the station and the fence area of Lao Cai station.

- The boundary runs from Lao Cai international railway station to national boundary at the railway in Ho Kieu I bridge, Lao Cai ward, Lao Cai city located at latitude 22°30’31,097” north and longitude 103°57’53,255” east in the area of boundary marker no.103 (2) and entire administrative boundaries of Pho Moi ward, Lao Cai city, Lao Cai province.

03

Muong Khuong

- The front boundary is the national border running from boundary marker no.144 at latitude 22°48’42,034” north and longitude 104°07’51,196” east to marker no.145 at latitude 22°48’41,813” north, longitude 104°07’52,190” east.

- The boundary includes all administrative boundaries of Muong Khuong town, Muong Khuong district, Lao Cai province.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ban Vuoc

The boundary includes all administrative boundaries of Ban Vuoc commune, Bat Xat district, Lao Cai province.

6. In Lai Chau, Son La, Dien Bien

NO.

NAME OF BORDER CHECKPOINT

BOUNDARIES OF CUSTOMS AREAS

01

Ma Tu Thang

The boundary includes all administrative boundaries of Ma Li Pho and Huoi Luong commune, Phong Tho district, Lai Chau province.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tay Trang

- The front boundary is the national boundary at the border checkpoint.

- The main axis of the border checkpoint is the road crossing boundary marker no.113 located at latitude 21°13’03,160” north and longitude 102°54’29,326” east connecting Tay Trang (Dien Bien – Viet Nam) and Pang Hoc (Phongsaly -Laos)

- The boundary on the right runs from the center of the national boundary at the border checkpoint (boundary marker no.113) 3 km to the right along the border.

- The boundary runs 3 km to the left from the center of the national boundary at the border checkpoint (boundary marker no.113) along the border.

- The boundary runs along national highway 279 axis to the inland area from boundary marker no.113 (milestone no.0) to milestone no.12 (the top of Tay Trang pass).

03

Chieng Khuong

The boundary includes all administrative boundaries of Chieng Khuong commune, Song Ma district, Son La province.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Long Sap

The boundary includes all administrative boundaries of Long Sap commune, Moc Chau district, Son La province.

05

Huoi Puoc

- The front boundary is the national boundary at the border checkpoint.

- The main axis of the border checkpoint is the road crossing boundary marker no.144 located at latitude 20°53’58,615” north and longitude 103°12’49,456” east connecting Huoi Puoc (Vietnam) and Na Son (Laos).

- The boundary runs 500 m to the right from the center of the national boundary at the border checkpoint (boundary marker no.144) along the border.

- The boundary runs 500 m to the left from the center of the national boundary at the border checkpoint (boundary marker no.144) along the border.

- The boundary runs to the inland area from boundary marker no.144 (Km) along the border checkpoint axis to Dien Bien district and stops at the bridge near to border guard post at Huoi Puoc border checkpoint (from milestone no.0 to milestone no.12).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Na Cai

The boundary includes all administrative boundaries of Chieng On commune, Mai Son district, Son La province.

7. In Thanh Hoa

NO.

NAME OF BORDER CHECKPOINT

BOUNDARIES OF CUSTOMS AREAS

01

Na Meo

- The boundary runs from the middle of Na Meo bridge:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

300 to the left to the foot of Doi Que hill.

to the inland area and stops at milestone no.79 in the road axis 217 (Na Meo commune).

02

Ten Tan

- The boundary runs from the boundary marker:

50 m to the right to Ma river.

300 m to the left to Ten Tan mountain village.

2 km to the inland area.

03

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The boundary runs from the border guard station at Kheo border checkpoint:

500 m to the right to Ban Duc area.

500 m to the left to Ban Ruong area.

6 km to the inland area and stops at Ban Ruong area.

8. In Nghe An

NO.

NAME OF BORDER CHECKPOINT

BOUNDARIES OF CUSTOMS AREAS

01

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The boundary runs

1 km to the right.

1 km to the left.

5 km along National Highway 7 to the inland area.

02

Thanh Thuy

- The boundary runs

1 km to the right.

1 km to the left.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. In Ha Tinh

NO.

NAME OF BORDER CHECKPOINT

BOUNDARIES OF CUSTOMS AREAS

01

Cau Treo

- The boundary runs from boundary marker no.476 located at latitude 18°23’13,076” north and longitude 105°09’33,223” east

650 m to the right.

650 m to the left.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10. In Quang Binh

NO.

NAME OF BORDER CHECKPOINT

BOUNDARIES OF CUSTOMS AREAS

01

Cha Lo

Within the fence area determined in inter-sector management station at Cha Lo border checkpoint, the front boundary runs to the boundary marker no.528 located at latitude 17°40’18,873”north and longitude 105°45’55,440”east.

- The boundary of Chao Lo border checkpoint runs

500 m to the right.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5 km to the inland area along National Highway 12 A (to milestone no.37) in Cha Lo mountain village, Dan Hoa commune, Minh Hoa district, Quang Binh province.

02

Ca Roong

The boundary runs from the border checkpoint barrier 500 m to the front, 200 m to the right, 200 m to the left and 500 m to the inland area along street 20.

11. In Quang Tri

NO.

NAME OF BORDER CHECKPOINT

BOUNDARIES OF CUSTOMS AREAS

01

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The boundary in includes administrative boundaries of Lao Bao town, Tan Thanh commune, Tan Long commune in Huong Hoa district, and;

- administrative boundaries of Tan Lap, Tan Lien, Tan Hop communes and Khe Sanh town in Huong Hoa district, and;

- administrative boundaries of Da Krong commune, Da Krong district.

02

La Lay

The boundary is all administrative boundaries of A Bung, A Ngo and Ta Rut communes, Da Krong district.

12. In Thua Thien Hue

NO.

NAME OF BORDER CHECKPOINT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

01

A Dot

- The boundary includes all administrative boundaries of A Dot commune, A Luoi district, Thua Thien Hue province.

02

Hong Van

- Head office at the border checkpoint

- Yard for inspection of imports and exports

- The boundary of Hong Van border checkpoint runs

1 km to the right.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13 km to the inland area and stops at Ho Chi Minh T-junction

13. In Quang Nam

NO.

NAME OF BORDER CHECKPOINT

BOUNDARIES OF CUSTOMS AREAS

01

Nam Giang

- Inter-sector control station and head office at the border checkpoint

- Goods inspection place at the border checkpoint

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

500 m to the right.

500 m to the left.

6 km along National Highway 14D to the inland area.

02

Tay Giang

- The head office at the border checkpoint

- Goods inspection place at the border checkpoint

- The boundary of Tay Giang border checkpoint runs

200 m to the right.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

500 m to the inland area.

14. In Gia Lai and Kon Tum

NO.

NAME OF BORDER CHECKPOINT

BOUNDARIES OF CUSTOMS AREAS

01

Bo Y

- The boundary runs from the border checkpoint barrier

1 km to the right.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

to the inland area and stops at the end of Bo Y commune, Ngoc Hoi district, Kon Tum province

02

Le Thanh

- The boundary runs from the border checkpoint barrier

1 km to the right.

1 km to the left.

to the inland area and stops at the end of IaDom commune, Duc Co district, Gia Lai province

15. In Dak Nong and Dak Lak

NO.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

BOUNDARY OF CUSTOMS AREAS

01

Buprang

Buprang border checkpoint is located in the administrative boundaries of Quang Truc commune, Tuy Duc district, Dak Nong province, to be specific:

The boundary runs from milestone no.0

- to the right and stops at the point located at latitude 12°19’09,266” north and longitude 107°19’29,697” east.

- to the left and stops at the point located at latitude 12°19’11,969” north and longitude 107°17’22,342” east.

- to the inland area and stops at the point located at latitude 12°16’27,280” north and longitude 107°18’10,536” east (runs parallel with National Highway 14C to Dak Huyt bridge)

02

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DakPeur border checkpoint is located in the administrative boundaries of Thuan An commune, Dak Mil district, Dak Nong province, to be specific:

The boundary runs from milestone no.0

- to the right and stops at the point located at latitude 12°26’44,215” north and longitude 107°34’09,520” east (the T-junction of Dak peur and Dak Dam stream)

- to the left and stops at the point located at latitude 12°22’34,139” north and longitude 107°33’30,322” east (Dak Song T-junction).

- along border guard post 759 to National Highway 14A and stops at the point located at latitude 12°26’04,849” north and longitude 107°35’52,697” east and along the Ho Chay street to National Highway 14A to reach the point located at latitude 12°22’34,149” north and longitude 107°34’38,150” east.

3

Dak Rue

Dak Rue border checkpoint is located in the administrative boundaries of Ea Bung commune, Ea Sup district, Dak Lak province, to be specific:

The boundary runs from the center of the main road to the border checkpoint

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- 300 m to the left along the national border and stop at the point located at latitude 13°10’32,463” north and longitude 107°33’21,473” east.

- 950 m along the main road adjacent to National Highway 14C and stops at points located at latitude 13°10’44,359” north and longitude 107°34’01,560” east; latitude 13°10’19,856” north and longitude 107°33’52,468” east.

16. In Binh Phuoc

NO.

NAME OF BORDER CHECKPOINT

BOUNDARIES OF CUSTOMS AREAS

01

Hoa Lu

- The boundary runs from the center of National Highway 13 at the border checkpoint

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

500 m to the left.

5 km to the inland area along National Highway 13 (from Joint management station at Hoa Lu international border checkpoint to the gate of hamlet 7, Loc Hoa commune, Lo Ninh district)

02

Hoang Dieu

- The boundary runs from the center of Street DT748 at the border checkpoint

300 m to the right.

300 m to the left.

2 km along street DT 748 to the inland area (from the management barrier)

03

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The boundary runs from the center of Street DT 754 at the border checkpoint

500 m to the right.

500 m to the left.

5 km to the inland area along street DT 754 (from barrier guard station at Loc Thinh border checkpoint to the head office of Customs Department Loc Thinh border checkpoint in Ta Thiet hamlet, Loc Thinh commune, Loc Ninh district)

04

Tan Tien

- The boundary runs from the center of Lien Doang street at the border checkpoint

300 m to the right.

300 m to the left.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17. In Tay Ninh

NO.

NAME OF BORDER CHECKPOINT

BOUNDARIES OF CUSTOMS AREAS

01

Moc Bai

The boundary includes all administrative boundaries of Loi Thuan commune, Ben Cau district.

02

Xa Mat

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

03

Ka Tum

The boundary runs from the center of the road at the office of customs authority

- 200 m to the right.

- 550 m to the left.

- 01 km to the inland area.

04

Ta Nong

- The front boundary runs 1.600 m from boundary marker no.145 to the left along the border line from coordinate (4825394029) of A to coordinate (4740294875) of C.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The boundary on the right runs 580 m from the border checkpoint sign at coordinate (4778994854) of D to coordinate (4836494850) of B

- The boundary on the right runs 390 m from the border checkpoint sign at coordinate (4778994854) of D to coordinate (4740294875) of B

05

Tan Nam

The boundary runs from the center of road to the border checkpoint

- 500 m to the right.

- 500 m to the left.

- 1.200 m to the inland area.

06

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The boundary runs from the center of road to the border checkpoint

- 500 m to the right.

- 500 m to the left.

- 1.200 m to the inland area.

07

Long Phuoc

The boundary runs from the center of road to the border checkpoint

- 500 m to the right.

- 500 m to the left.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

08

Phuoc Chi

The boundary runs from the center of the road to the border checkpoint

- 500 m to the right.

- 500 m to the left.

- 1.000 m to the inland area.

09

Long Thuan

The boundary runs from the center of the road to the border checkpoint

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- 500 m to the left.

- 1.000 m to the inland area.

10

Chang Riec

The boundary runs from the center of the road to the border checkpoint

- 500 m to the right.

- 500 m to the left.

- 1.000 m to the inland area.

11

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The boundary runs from the center of the road to the border checkpoint

- 500 m to the right.

- 500 m to the left.

- 1.000 m to the inland area.

12

Tan Phu

The boundary runs from the center of the road to the border checkpoint

- 500 m to the right.

- 500 m to the left.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13

Tong Le Chan

The boundary runs from the center of the road to the border checkpoint

- 500 m to the right.

- 500 m to the left.

- 1.000 m to the inland area.

14

Vac Sa

The boundary runs from the center of the road to the border checkpoint

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- 500 m to the left.

- 1.400 m to the inland area.

15

Phuoc Tan

The boundary runs from the center of the road to the border checkpoint

- 500 m to the right.

- 500 m to the left.

- 1.400 m to the inland area.

18. In Long An

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

NAME OF BORDER CHECKPOINT

BOUNDARIES OF CUSTOMS AREAS

01

Binh Hiep border checkpoint

- The boundary runs from boundary marker no.211 located at latitude 10°50’22,20” north and longitude 105°5’50,02” east:

- 600 m on the right to the east along the border line and 500 m on the left to the west along the border line.

- 2 km to the inland area along National Highway 62 in Binh Hiep commune, Kien Tuong town.

02

My Quy Tay

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- 500 m on the right to the east-northeast along the border line and 500 m on the left to the south – southwest along the border line.

- 1.3 km to the inland area along provincial road 838 in My Quy Tay commune, Duc Hue district.

03

Hung Dien A

- The boundary runs from the border checkpoint management station (Customs – Border Guard):

1 km to the right.

500 m to the left.

1.5 km to the inland area at Hung Dien A commune, Vinh Hung district.

19. In Dong Thap

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

NAME OF BORDER CHECKPOINT

BOUNDARIES OF CUSTOMS AREAS

01

Thuong Phuoc

- The boundary runs from the head office of Customs Department at the border checkpoint

to the middle of Tien river on the other side (adjacent to the boundary of An Giang province)

to the north to national border line.

1 km to the south-east along the national border line

1 km to the inland area (to the south along street DT 841).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dinh Ba

- The boundary runs from imports-exports inspection station

to the border line of Vietnam and Cambodia.

1 km to the north-east along the national border line

1 km to the south-west along the national border line.

1 km to the south-east along National Highway 30.

03

Thong Binh

- The boundary runs from the head office of Customs Department at the border checkpoint

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

to the east to reach the boundary of Long An province.

1 km to the west.

1 km to the south and stops as the border patrol road.

04

So Thuong

- The boundary runs from the head office of Customs Department at the border checkpoint

to the north and stops at boundary marker no.236 (2).

to the border line at So Thuong river.

1 km to the south-east.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1 km to the south.

20. In An Giang

NO.

NAME OF BORDER CHECKPOINT

BOUNDARIES OF CUSTOMS AREAS

01

Vinh Xuong

The boundary includes all administrative boundaries of Vinh Xuong commune, Tan Chau town.

02

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The boundary includes all administrative boundaries of

- Long Binh town, An Phu district.

- Phu Thanh and Phu Hoa hamlet, Phu Huu commune, An Phu district.

03

Bac Dai

The boundary includes all administrative boundaries of Nhon Hoi commune, An Phu district.

04

Vinh Hoi

The boundary includes all administrative boundaries of

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Phu Thuan, Phu My and Phu Nghia hamlet in Phu Hoi commune, An Phu district.

05

Tinh Bien

The boundary includes all administrative boundaries of Tinh Bien town, Tinh Bien district.

21. In Kien Giang

NO.

NAME OF BORDER CHECKPOINT

BOUNDARIES OF CUSTOMS AREAS

01

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The boundary runs from the border checkpoint:

2.5 km to the right and stops at Da Dung mountain.

1.5 km to the left near the coast.

2,7 km to the inland area and stops at Ba Ly T-junction.

02

Giang Thanh

- The boundary runs from the border checkpoint:

4 km on the right to the northeast along Vinh Te canal and stops at Dam Chit salt water barrier.

3.5 km on the left to the southwest along Giang Thanh river and stops at Cai Doi canal.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 12/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 về sửa đổi Nghị định 01/2015/NĐ-CP quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


15.831

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!