Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 39/1998/QD-TTg of February 18, 1998, on the establishment of the steering committee for the rice export and fertilizer import management

Số hiệu: 39/1998/QD-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 18/02/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 39/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GẠO VÀ NHẬP KHẨU PHÂN BÓN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để giúp Thủ tướng Chính phủ điều hành hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón theo Quyết định số 12/1998/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 1998,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Điều 2. Nội dung hoạt động của Ban Chỉ đạo được quy định tại "Quy chế họat động của Ban Chỉ đạo điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 1998 - 1999" kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 3 năm 1999. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Công Tạn

(Đã ký)

 

QUY CHẾ

VỀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH  XUẤT KHẨU GẠO VÀ NHẬP KHẨU PHÂN BÓN NĂM 1998 - 1999
(Kèm theo Quyết định số 39/1998/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 1998)

Nhằm từng bước khắc phục những hạn chế và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong kinh doanh xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón, Ban Chỉ đạo điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón (dưới đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) được thành lập có các thành phần tham gia và nhiệm vụ chính sau :

I. VỀ ĐIỀU HÀNH XUẤT KHẨU GẠO:

1. Trên cơ sở hạn ngạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đã được Bộ trưởng Bộ Thương mại giao tại Quyết định 89/TM-XNK ngày 26 tháng 01 năm 1998, theo dõi việc ký kết hợp đồng, tiến độ giao hàng phù hợp với tình hình thị trường trong ngoài nước, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu có hiệu quả.

2. Hướng dẫn chung và thông báo thường xuyên về thị trường và khách hàng.

3. Theo dõi diễn biến tình hình giá gạo trên thị trường thế giới để hình thành và công bố 10 ngày một lần khung giá hướng dẫn gạo xuất khẩu các loại, phù hợp với giá gạo trong nước.

4. Giám sát và đôn đốc các doanh nghiệp đầu mối thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc mua thóc hàng hóa của dân.

Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các quy định về việc xuất khẩu gạo theo Quyết định số 12/1998/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ; xử lý hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý các doanh nghiệp vi phạm các quy định này theo đúng pháp luật.

5. Điều phối, phân bổ hạn mức cho các doanh nghiệp đầu mối tham gia thực hiện các hợp đồng gạo được ký kết theo thỏa thuận của Chính phủ trong trường hợp cần thiết.

6. Kiến nghị để Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố điều phối hạn ngạch giữa các doanh nghiệp thuộc tỉnh, thành phố và Bộ trưởng Bộ Thương mại điều phối hạn ngạch giữa các doanh nghiệp, các tỉnh được giao hạn ngạch tại Quyết định 89/TM-XNK ngày 26 tháng 01 năm 1998 của Bộ Thương mại nhằm bảo đảm lợi ích chung của Nhà nước và của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo có hiệu quả.

II. VỀ ĐIỀU HÀNH NHẬP KHẨU PHÂN BÓN:

1. Trên cơ sở hạn mức nhập khẩu phân bón các loại được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đã được Bộ trưởng Bộ Thương mại giao tại Quyết định 89/TM-XNK ngày 26 tháng 01 năm 1998, theo dõi và đôn đốc hàng về đúng thời gian, số lượng, chủng loại và khu vực đã hướng dẫn.

2. Xác định lượng hàng tồn kho cuối vụ để hướng dẫn, đôn đốc việc ký hợp đồng và điều hàng về cho vụ sản xuất tới, nhằm bảo đảm cung cầu ở từng khu vực.

3. Theo dõi diễn biến giá cả thị trường thế giới và công bố 10 ngày một lần giá phân bón các loại nhập từ các khu vực để hướng dẫn doanh nghiệp nhập khẩu kịp thời và hiệu quả.

4. Đôn đốc, kiểm tra các doanh nghiệp nhập khẩu phân bón và xây dựng mạng lưới cung ứng phân bón thuận tiện và có lợi cho nông dân.

5. Kiến nghị để Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố điều phối hạn mức nhập giữa các doanh nghiệp thuộc tỉnh, thành phố và Bộ trưởng Bộ Thương mại điều phối hạn mức nhập giữa các doanh nghiệp, các tỉnh được giao hạn mức nhập khẩu tại Quyết định 89/TM-XNK ngày 26 tháng 01 năm 1998 của Bộ Thương mại, nhằm bảo đảm quyền lợi chung của Nhà nước và các doanh nghiệp nhập khẩu phân bón có hiệu quả.

6. Xử lý các vấn đề nảy sinh trong việc thực hiện nhập khẩu phân bón theo phương án lập kho tồn trữ thường xuyên đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép tại Quyết định số 12/1998/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 1998.

III. THÀNH PHẦN BAN CHỈ ĐẠO:

Ban Chỉ đạo điều hành hoạt động xuất khẩu gạo, nhập khẩu phân bón gồm các thành phần sau :

1. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Thứ trưởng Bộ Thương mại,

Trưởng ban.

2. Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, ủy viên.

3. Chủ tịch Hiệp hội xuất nhập khẩu lương thực Việt Nam, ủy viên.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ban Vật giá Chính phủ, Tổng cục Hải quan, mỗi cơ quan cử một cán bộ cấp vụ làm ủy viên.

5. Ban Chỉ đạo lập Tổ Điều hành thường trực, làm việc tại Văn phòng Bộ Thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh, để giúp Ban Chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh hàng ngày trong điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón. Tổ trưởng Tổ Điều hành thường trực có trách nhiệm báo cáo cập nhật tình hình cho Trưởng ban Chỉ đạo và các ủy viên thuộc các tỉnh.

IV. NGUYÊN TÁC LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO:

1. Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc bàn bạc dân chủ để xem xét và xử lý hoặc kiến nghị xử lý những vấn đề liên quan đến xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón.

Sau mỗi kỳ họp của Ban Chỉ đạo phải có Nghị quyết được các thành viên của Ban Chỉ đạo thông qua.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện sự phân công và các vấn đề đã thống nhất trong Nghị quyết các cuộc họp.

V. CHẾ ĐỘ SINH HOẠT VÀ BÁO CÁO:

1. Ban Chỉ đạo họp định kỳ một quý một lần vào tháng đầu quý (khi cần thiết sẽ họp bất thường) để đánh giá tình hình thực hiện của các doanh nghiệp, đưa ra hướng hoạt động, đồng thời xử lý các vấn đề phát sinh. Trường hợp có những vấn đề ngoài khả năng xử lý của Ban và vượt thẩm quyền các Bộ, ngành liên quan, thì Trưởng ban báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.

2. Hàng tháng, Trưởng ban Chỉ đạo báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình xuất khẩu gạo, nhập khẩu phân bón và những vướng mắc nảy sinh liên quan đến cơ chế điều hành ngoài phạm vi Quyết định số 12/1998/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 39/1998/QD-TTg

Hanoi, February 18, 1998  

 

DECISION

ON THE ESTABLISHMENT OF THE STEERING COMMITTEE FOR THE RICE EXPORT AND FERTILIZER IMPORT MANAGEMENT

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
In order to assist the Prime Minister in managing the rice export and fertilizer import activities in accordance with Decision No.12/1998/QD-TTg of January 23, 1998,

DECIDES:

Article 1.- To establish the Steering Committee for the rice export and fertilizer import management (hereafter referred to as the Steering Committee).

Article 2.- The contents of operation of the Steering Committee are defined in the "Regulation on operation of the Steering Committee for the 1998-1999 rice export and fertilizer import management" issued together with this Decision.

Article 3.- This Decision takes effect from the date of its signing to the end of March 31, 1999. The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decision.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 39/1998/QD-TTg of February 18, 1998, on the establishment of the steering committee for the rice export and fertilizer import management

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


561
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251