Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Chỉ thị 27/CT-TTg 2018 giải pháp cấp bách tăng cường quản lý đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu

Số hiệu: 27/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 17/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Không cấp mới GXN đối với đơn vị ủy thác nhập khẩu phế liệu

Đây là nội dung nổi bật tại Chỉ thị 27/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Theo đó, nhằm tăng cường quản lý hoạt động nhập khẩu, dùng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường … Thủ tướng Chính phủ đã chỉ thị Bộ TN&MT:

- Không được cấp mới, gia hạn Giấy xác nhận (GXN) đối với đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu.

- Chỉ xem xét cấp mới, cấp lại GXN đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất với đơn vị nhập khẩu để sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu sản xuất khi chứng minh được nhu cầu và năng lực sử dụng phế liệu.

- Không được cấp phép cho các cơ sở sản xuất nhập khẩu phế liệu về chỉ để sơ chế, xử lại và bán lại nguyên liệu.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất …

Chỉ thị 27/CT-TTg được ban hành ngày 17/9/2018.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/CT-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2018

CHỈ THỊ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẤP BÁCH TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU VÀ SỬ DỤNG PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

Trong những năm qua, bên cạnh việc tái chế chất thải, tận dụng phế liệu phát sinh trong nước làm nguyên liệu sản xuất, để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu của một số ngành sản xuất, Nhà nước đã cho phép nhập khẩu phế liệu với các điều kiện quy định cụ thể tại Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

Tuy nhiên, việc nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu nếu không được quản lý, kiểm soát chặt chẽ sẽ bị lợi dụng để đưa chất thải vào nước ta, gây ô nhiễm môi trường. Trước thực tế một số nước (là thị trường nhập khẩu phế liệu lớn của thế giới) đã hạn chế, cấm nhập khẩu một số loại phế liệu tạo nên sự dịch chuyển lượng lớn phế liệu nhập khẩu vào các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và việc kiểm soát quy trình nhập khẩu, trung chuyển, quá cảnh hàng hóa là phế liệu chưa chặt chẽ dẫn đến tồn đọng lượng lớn lô hàng phế liệu nhập khẩu không xác định được chủ hàng tại các cảng biển nước ta, nht là tại cảng Hải Phòng và Tân Cảng Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, việc nhập khẩu phế liệu, dây chuyền công nghệ sản xuất, tái chế nếu không được kiểm soát chặt chẽ sẽ là kẽ hở đnước ta có nguy cơ trở thành nơi tiếp nhận chất thải và công nghệ sản xuất, tái chế lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường từ các nước khác trên thế giới.

Nhằm tăng cường quản lý hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu nhập khu làm nguyên liệu sản xuất, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng vệ thương mại, kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu phế liệu từ xa, giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

a) Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

b) Không cấp mới Giấy xác nhận, không gia hạn Giấy xác nhận đối với đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu; chỉ xem xét cấp mới, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với đơn vị nhập khẩu phế liệu để sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu sản xuất khi chứng minh được nhu cầu và năng lực sử dụng phế liệu.

c) Tiếp tục rà soát, hoàn thiện, bổ sung và xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu theo hướng quy định chặt chẽ các điều kiện bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; không cấp phép cho các cơ sở sản xuất nhập khẩu phế liệu về chỉ để sơ chế, xử lý và bán lại nguyên liệu; thực hiện ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu trước khi phế liệu được nhập vào lãnh hải, lãnh thổ Việt Nam. Rà soát các điều ước quốc tế về bảo vệ môi trường mà Việt Nam đã tham gia, rà soát các quy định về quản lý nhập khẩu hàng hóa nhóm 2 là phế liệu nhập khẩu tại Việt Nam để không trái với các cam kết quốc tế.

d) Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất nhằm quản lý chặt chẽ chất lượng phế liệu nhập khẩu, đồng thời để thuận lợi cho công tác giám định phế liệu nhập khẩu, hoàn thành và ban hành trong quý III năm 2018.

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá nhu cầu sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; khả năng đáp ứng nguồn nguyên liệu trong nước và nhu cầu nhập khẩu phế liệu về Việt Nam để phục vụ cho các hoạt động sản xuất. Trên cơ sở đó, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu, theo hướng không cho phép nhập khẩu các loại phế liệu có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, những loại phế liệu trong nước đang sn có nguồn nguyên liệu, phế liệu; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy trình rút gọn Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (sa đổi) trong quý IV năm 2018.

e) Chủ trì, phối hợp với các địa phương cập nhập thường xuyên, kịp thời và công bố danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, các tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đi với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, các thông báo về lô hàng phế liệu nhập khu trên Cng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cng thông tin Một cửa quốc gia.

g) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra đánh giá toàn diện công tác cấp Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; việc chp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khu của các tổ chức được cấp Giy chứng nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; việc chp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của các tổ chức được chỉ định tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

h) Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương trong việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu.

i) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết, xử lý các lô hàng phế liệu tồn đọng tại các cảng biển theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và hải quan.

2. Bộ Tài chính:

a) Chỉ đạo cơ quan Hải quan tập trung lực lượng cho thông quan nhanh các lô hàng phế liệu nhập khẩu của tổ chức, cá nhân đã có Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất còn hiệu lực và hạn ngạch nhập khu.

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông vận tải, Công an, Quốc phòng, Ngoại giao và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các cửa khẩu triển khai xây dựng quy chế phối hợp liên ngành về quản lý nhập khẩu phế liệu tại các cửa khẩu.

c) Chỉ đạo Tổng cục Hải quan áp dụng các biện pháp ngăn chặn từ xa các lô hàng phế liệu nhập khẩu không đáp ứng các quy định của pháp luật Việt Nam; hướng dẫn các hãng tàu/đại lý hãng tàu khi khai thông tin e-Manifest trước khi tàu cập cảng phải khai đầy đủ thông tin cụ thể về chủ hàng tại Việt Nam đối với phế liệu nhập khẩu (tên doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ, số của Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất...), mô tả hàng hóa phải thể hiện đầy đủ để xác định được loại phế liệu thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất; chỉ đạo Cơ quan hải quan thông báo cho hãng tàu/đại lý hãng tàu vận chuyển, doanh nghiệp kinh doanh cảng, cơ quan quản lý cảng không cho phép dỡ hàng là phế liệu từ tàu xuống cảng đối với chủ hàng không có trong Danh sách tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất còn hiệu lực, hạn ngạch nhập khẩu và chưa thực hiện ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

d) Phối hợp với Bộ Công Thương rà soát, bổ sung quy định về việc tạm dừng các hoạt động tạm nhập, tái xuất, quá cảnh, trung chuyển hàng hóa là phế liệu nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật.

đ) Kiên quyết buộc tái xuất các lô hàng lợi dụng nhập khẩu phế liệu để đưa chất thải vào Việt Nam, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

e) Tăng cường trao đổi thông tin với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành có liên quan về tình hình nhập khẩu phế liệu theo quy định.

g) Phối hợp với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương, Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cửa khẩu tồn đọng phế liệu nhập khẩu có phương án giải quyết, xử lý dứt điểm các lô hàng phế liệu tồn đọng tại các cảng biển; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trước ngày 31 tháng 10 năm 2018. Cụ thể:

- Cơ quan Hải quan cửa khẩu có phế liệu nhập khẩu tồn đọng căn cứ vào tờ khai e-manifest có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu khẩn trương đến làm thủ tục nhận hàng.

- Cục Hải quan các địa phương chỉ đạo các Chi cục Hải quan nơi có hàng tồn đọng khẩn trương rà soát, xác lập các loại hàng tồn đọng theo quy định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; chủ trì phân loại theo chủng loại, số lượng, khối lượng, thành phần, tính chất hàng hóa, phế liệu; tổng hợp gửi Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Bộ Công Thương:

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá nhu cầu nguyên liệu, phế liệu thực tế, cần thiết cho hoạt động sản xuất của các ngành sản xuất giấy, nhựa, st, thép, xi măng và kim loại màu của Việt Nam để làm cơ sở xác định khối lượng phế liệu cần phải nhập khẩu bổ sung làm nguyên liệu sản xuất trong Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu.

b) Rà soát các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia để có các giải pháp quản lý hàng hóa là phế liệu nhập khẩu vào Việt Nam bảo đảm phù hợp với các điều ước quốc tế; thông báo rộng rãi, kịp thời theo đúng trình tự, quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về việc ban hành các văn bản nhằm tăng cường quản lý và hạn chế nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam.

c) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan rà soát, áp dụng hoặc đề xuất áp dụng biện pháp tạm ngừng hoạt động tạm nhập, tái xuất, quá cảnh, trung chuyn hàng hóa là phế liệu vào lãnh thViệt Nam phù hp với tình hình thực tế.

d) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan nghiên cứu áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại phù hợp với quy định của WTO đối với việc nhập khẩu phế liệu.

đ) Chỉ đạo cơ quan quản lý thị trường theo thẩm quyền tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động buôn bán và sdụng phế liệu nhập khẩu.

e) Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, cho các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu về việc kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2018 không cho phép phế liệu nhập khẩu thông qua các cửa khẩu bằng đưng bộ và đường sắt vào Việt Nam.

g) Nghiên cứu, rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định hiện hành theo hướng đưa phế liệu vào danh mục hàng hóa cấm tạm nhập tái xuất, trung chuyển, quá cảnh, chuyển khẩu; chủ trì, điều phối và đôn đốc các Bộ quản lý chuyên ngành ban hành và công bố danh mục hàng hóa cấm nhập khu theo đúng quy định tại Điều 5 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

h) Chủ trì sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP theo hướng bổ sung thêm các hàng hóa đã qua sử dụng vào Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu để tránh trường hợp lợi dụng khai sai tên hàng, mục đích sử dụng, mã số hàng hóa nhằm nhập khẩu hàng hóa không bị điều chỉnh bởi chính sách nhập khẩu phế liệu nhưng sau đó hàng hóa có thể sử dụng như phế liệu.

4. Bộ Giao thông vận tải:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Tài chính và các cơ quan liên quan làm rõ nguyên nhân và có biện pháp xử lý ngay việc vận chuyển, bốc dỡ các lô hàng phế liệu nhập khẩu không có Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu hoặc không rõ địa chỉ nơi nhận (vô chủ) đã được bốc dỡ lên các cảng biển Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2018.

b) Chỉ đạo các cơ quan liên quan thông báo cho các doanh nghiệp kinh doanh cảng biển, chủ tàu, chủ hãng vận tải biển chỉ được đưa xuống tàu để vận chuyển về Việt Nam những đơn hàng có Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu (còn hiệu lực) nhằm phòng ngừa vận chuyển phế liệu bất hợp pháp từ xa ngoài biên giới; Chủ tàu, chủ hãng vận tải biển phải chịu trách nhiệm đối với lô hàng phế liệu đang vận chuyển của tổ chức, cá nhân không có Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu; doanh nghiệp kinh doanh cảng biển không cho hàng hóa dỡ xuống cảng biển Việt Nam khi chủ tàu và chủ hàng không xuất trình được Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất còn hiệu lực, hạn ngạch nhập khẩu và chưa thực hiện ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu theo quy định; chịu trách nhiệm về việc cho phép bốc dỡ các lô hàng phế liệu nhập khu nêu trên.

c) Phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Quốc phòng và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cửa khẩu tồn đọng phế liệu nhập khẩu để giải quyết, xử lý dứt điểm các container hàng tồn đọng theo quy định của pháp luật.

5. Bộ Quốc phòng:

a) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, Hải quân phối hợp với cơ quan chức năng của các Bộ, ngành và địa phương trong việc phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động nhập khu phế liệu bất hợp pháp vào lãnh thổ Việt Nam.

b) Chỉ đạo các cơ quan quản lý hạ tầng cảng biển thuộc thẩm quyền không cho hàng hóa dỡ xuống cảng khi chủ tàu và chủ hàng không xuất trình được Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

6. Bộ Công an:

Chỉ đạo tổ chức khởi tố, điều tra, xét xử một số vụ việc liên quan đến hành vi gian lận thương mại, đưa chất thải trái phép vào lãnh thổ Việt Nam; phối hợp với cảnh sát quốc tế (Interpol) để có các giải pháp đấu tranh, phòng ngừa việc lợi dụng nhập khẩu phế liệu đưa chất thải vào Việt Nam hoặc không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường vào Việt Nam.

7. Bộ Ngoại giao:

Thông báo qua đường ngoại giao tới các quốc gia thường xuyên có hàng hóa là phế liệu xuất khẩu sang Việt Nam về việc doanh nghiệp nhập khu phế liệu vào Việt Nam phải có Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do cơ quan quản lý Nhà nước của Việt Nam cấp theo quy định.

8. Bộ Khoa học và Công nghệ:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường rà soát công nghệ sản xuất có sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất bảo đảm thân thiện với môi trường và phù hợp với điều kiện Việt Nam.

b) Xây dựng các biện pháp kỹ thuật bảo đảm không để nhập khẩu các dây chuyền công nghệ tái chế phế liệu đã qua sử dụng; các công nghệ tái chế phế liệu lạc hậu vào Việt Nam.

9. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Chỉ xem xét cấp mới, cấp lại Giấy xác nhận đối với đơn vị nhập khẩu sử dụng trực tiếp phế liệu làm nguyên liệu sản xuất khi chứng minh được nhu cầu và năng lực sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Gửi Giy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và các thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu theo thẩm quyền trên Cng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cổng thông tin Một cửa quốc gia.

b) Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở được cấp giấy chứng nhận/giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; công tác cấp Giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2018.

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các làng nghề tái chế phế liệu; cương quyết đình chỉ, không cho phép hoạt động đối với các làng nghề tái chế gây ô nhiễm môi trường; ngăn chặn việc đưa phế liệu nhập khẩu vào các cơ sở tái chế, sản xuất chưa được cấp Giấy chứng nhận/Giy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu tại các làng nghề; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

d) Phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương tập trung xử lý dứt điểm các container hàng phế liệu tồn đọng tại các cảng biển thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

10. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kịp thời về tình hình phế liệu nhập khẩu tồn đọng tại các cửa khẩu và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
ý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KTTH (2).XH

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

PRIME MINISTER
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.27/CT-TTg

Hanoi, September 17, 2018

 

DIRECTIVE

A NUMBER OF URGENT SOLUTIONS FOR ENHANCEMENT OF MANAGEMENT OF SCRAP IMPORT AND USE OF IMPORTED SCRAP FOR PRODUCTION PURPOSE

For the past few years, in addition to waste recycling and use of scrap generated from domestic activities, the State has granted approval for scrap import under particular regulations in the Law on Environmental Protection and Decree No.38/2015/ND-CP dated April 24, 2015 of the Government on management of waste and scrap in order to satisfy the demand for materials in production.

However, scrap import and use of imported scrap, if not strictly managed and controlled, may be used as a means to transport waste into Vietnam which causes environmental pollution. Facing the fact that some countries which are major scrap importing market in the world have limited or prohibited import of certain scrap which lead to movement of a large number of scrap into Asian counties, including Vietnam, and control of import, transshipment and transit of scrap are not strict enough causing unidentified scrap shipment backlogged in our seaports, especially Hai Phong port and Tan Can port in Ho Chi Minh City, Moreover, export of scrap, production and recycling technology line, if not strictly controlled, may turn Vietnam into a dump for waste and outdated production recycling technology of the world which leads to environmental pollution.

For the purpose of enhancing management of scrap import and use of imported scrap for production purpose and efficiently taking safeguard measures, strictly controlling scrap import and minimizing risk of environmental pollution, below are directives from the Prime Minister:

1. The Ministry of Natural Resources and Environment shall:

a) be responsible to the Government and Prime Minister for state management in environmental protection for scrap import and use of scrap imported for production purpose.

b) not grant a new certificate of conformity to environmental protection regulations for scrap import for production purpose (hereinafter referred to as "the certificate of conformity") or not extend such certificate for the importer of scrap under an authorization contract and only consider whether to grant the certificate of conformity to the importer of scrap for production purpose after the demand and capacity for scrap use of such importer is proved.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) review, amend and issue national technical registrations on environment in quarter III of 2018 which are applied to import of scrap for production purpose in order to strictly manage quality of imported scrap and facilitate assessment of imported scrap.

e) take charge and cooperate with local authorities in regularly and timely updating and publishing the list of organizations and individuals issued with a certificate of conformity, participants in certification of conformity with technical regulations on environment applied to scrap import for production purpose and notification of imported scrap shipment posted on the portal of the Ministry of Natural Resources and Environment and national single-window system.

g) take charge and cooperate with relevant ministries and local government authorities in carrying out comprehensive inspection and assessment of issuance of the certificate of conformity; compliance with the law on environmental protection in scrap import and use of imported scrap for production purpose performed by organizations holding a certificate of conformity; compliance with the law on environmental protection, technical standards and regulations performed by participants in certification of conformity with technical regulations and standards for environment applied to scrap imported for production purpose and take legally accepted actions against violations (if any).

h) strengthen cooperation among local and central authorities in prevention, detection and handling of violations relating to scrap import and use of imported scrap committed by agencies, organizations or individuals.

i) take charge and cooperate with the Ministry of Finance and relevant ministries in studying and proposing methods for settling scrap shipment backlogged in seaports as per provisions of the law on environmental protection and the customs law.

2. The Ministry of Finance shall:

a) instruct customs authorities to arrange customs officials for clearance of scrap shipment imported by the importer with unexpired certificate of conformity and import quota.

b) take charge and cooperate with the Ministry of Resources and Environment, Ministry of Industry and Trade, Ministry of Transport, Ministry of Public Security, Ministry of National Defense, Ministry of Foreign Affairs and People's Committees of provinces and centrally-affiliated cities (hereinafter referred to as "provinces") in which provincial border checkpoints are imposed upon regulations on inter-sector cooperation in management of scrap import through such border checkpoints.

c) instruct General Department of Customs to adopt methods for early prevention of scrap shipment imported against Vietnam’s law provisions, instruct the shipping line or shipping agent to provide sufficient information on the goods owner in Vietnam in case of scrap import (including name of the importer, tax code, address, number of the certificate of conformity) when they declare information on the e-manifest system in such a way that the goods description must be clearly provided to indentify whether the scrap imported is on the list of scrap permitted for import for production purpose and instruct the customs authority to notify the shipping line or shipping agent, port operator and port management agency that they are not allowed to discharge the scrap shipment at the port if the goods owner cannot be found on the list of enterprises holding an unexpired certificate of conformity with import quota and not make an import deposit for scrap as per law provisions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) compel re-export of shipment that took advantage of scrap import to carry waste into Vietnam and take legally accepted actions.

e) enhance information exchange with the Ministry of Natural Resources and Environment and relevant ministries on scrap import as regulated.

g) cooperate with the Ministry of Resources and Environment, Ministry of Transport, Ministry of Industry and Trade, Ministry of Public Security and People's Committee of provinces in which scrap shipment are left backlogged in provincial ports in working out methods for settling scrap shipment backlogged in seaports and send reports on settlement results to the Prime Minister before October 31, 2018. To be specific:

- The customs authority at the checkpoint in which scrap is left backlogged shall send a written notification to request the importer to receive the shipment according to the declaration on e-manifest system.

- Local Customs Departments shall instruct the customs sub-department in which the scrap shipment is left backlogged to immediately review and re-establish the ownership of such scrap under the guidance provided in Decree No.29/2018/ND-CP dated March 05, 2018 of the Government on procedures for establishment of people’s ownership rights for properties and settlement of properties with established people's ownership right, take charge of scrap classification by its type, quantity, quality, components and characteristics and send a consolidated report to the General Department of Customs which is then submitted to the Ministry of Finance and Ministry of Natural Resources and Environment for settlement as per law provisions.

3. The Ministry of Industry and Trade shall:

a) take charge and cooperate with relevant agencies in reviewing and assessing the actual demand for use of scrap and materials for production of paper, plastic, iron, steel, cement and non-ferrous metal in Vietnam as the basis for determining volume of additional scrap imported as production materials which is on the list of scrap permitted for import.

b) review international practice to which Vietnam is a signatory in order to work out methods for management of scrap imported into Vietnam in conformity with such international practice and timely publish documents on management enhancement and limit on scrap import into Vietnam in accordance with regulations provided by the World Trade Organization (WTO).

c) take charge and cooperate with relevant ministries and agencies in reviewing and applying or proposing adoption of the method for suspension of temporary import for re-export, transit and transshipment of scrap into the territory of Vietnam according to the reality.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) instruct the market surveillance authority to promote inspection of sale and use of imported scrap as authorized.

e) notify scrap importers through mass media that they are not allowed to import scrap into Vietnam through checkpoints by roads or railroads from October 01, 2018.

g) study, review and amend current regulations with the aim of making a list of scrap prohibited from being temporarily imported for re-exported, transited and transshipped and take over and cooperate and urge ministries in charge of professional management to promulgate and publish the list of goods prohibited for import as per regulations in Article 5 of Decree No.69/2018/ND-CP dated May 15, 2018 of the Government on elaboration of a number of articles of the Law on Foreign Trade Management.

h) take charge of revisions of Circular No.12/2018/TT-BCT and Decree No.69/2018/ND-CP with the aim of including additional used goods to the list of goods prohibited for import in order to prevent false declaration of goods name, purpose, HS code in pursuit of importing goods not subject to the scrap import policy but such goods may be used as scrap afterwards.

4. The Ministry of Transport shall:

a) take charge and cooperate with the Ministry of Resources and Environment, Ministry of Industry and Trade, Ministry of Finance and relevant facilities in finding causes and working out methods for taking action against transport or discharge of scrap shipment imported without any certificate of conformity or without any receiving address which is unloaded at the Vietnam's seaport and send a report to the Prime Minister in quarter IV of 2018.

b) instruct relevant agencies to notify the port operator, ship owner or shipping agent that they are only allowed to transport shipments with an unexpired certificate of eligibility for import to Vietnam for the purpose of preventing illegal scrap transport from outer boundary; the ship owner and shipping agent must take responsibility for the scrap shipment in transport owned by importer without any certificate of eligibility for import; the port operator shall not permit discharge of goods at the Vietnam's seaports if the ship owner and goods owner fail to present an unexpired certificate of conformity with import quota and fail to make an import deposit for scrap as regulated as well as take responsibility for permission for discharge of the aforesaid scrap shipment.

c) cooperate with the Ministry of Finance, Ministry of Resources and Environment, Ministry of Public Security, Ministry of National Defense and People's Committees of provinces in which scrap are left backlogged at provincial checkpoints in order to settle containers of goods backlogged as per law provisions.

5. The Ministry of National Defense shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) instruct agencies in charge of seaport infrastructure management not to allow goods discharge at the port if the ship owner and goods owner fail to present the certificate of conformity.

6. The Ministry of Public Security shall:

provide guidelines for prosecuting, investigating and hearing a number of cases related to commercial fraud and illegal import of scrap into Vietnam and cooperate with the Interpol to work out measures to prevent and fight against the use of scrap import as a method to carry waste into Vietnam or scrap import that fails to satisfy environmental protection requirements of Vietnam.

7. The Ministry of Foreign Affairs shall:

notify countries exporting scrap to Vietnam that the scrap importer must hold a certificate of conformity issued by Vietnam's state management agencies as regulated.

8. The Ministry of Science and Technology shall:

a) take charge and cooperate with the Ministry of Industry and Trade and Ministry of Resources and Environment in reviewing the production technology using scrap as production materials to ensure such technology is environmentally-friendly and satisfies conditions in Vietnam.

b) work out technical methods to ensure used and outdated technology lines for scrap recycling are not imported into Vietnam.

9. Provincial People's Committees shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) cooperate with the Ministry of Natural Resources and Environment in checking the compliance with the law on environmental protection performed by facilities issued with a certificate of conformity and issuance of the certificate of conformity as well as scrap import and use of imported scrap for production purpose, and send a report to the Ministry of Natural Resources and Environment which is then consolidated and submitted to the Prime Minister in quarter IV of 2018.

c) enhance inspection of scrap recycling villages, determine on suspension and suppression of operations of recycling villages that cause environmental pollution, prevent the provision of imported scrap for production or recycling facilities without any certificate of conformity in trade villages and take legally accepted actions against violations committed by importers of scrap for production purpose as authorized.

d) cooperate with the Ministry of Finance, Ministry of Resources and Environment, Ministry of Transport and Ministry of Industry and Trade in settling scrap containers backlogged in seaports under provincial management.

10. Ministers, Directors of ministerial agencies and Governmental agencies, Chairpersons of provincial People's Committees shall take responsibility to send notifications of imported scrap backlogged at checkpoints and annual report on compliance with this directive to the Ministry of Natural Resources and Environment which is then consolidated and submitted to the Prime Minister./.

 

PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 17/09/2018 về giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.060

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!