Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Văn bản số 01/CB-LS về công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công trong xây dựng thực hiện từ ngày 01/01/2008 do Sở Xây dựng - Sở Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 01/CB-LS Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: U Thị Thanh, Đỗ Hoàng Liên Sơn
Ngày ban hành: 18/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH KON TUM
LIÊN SỞ XD-TC
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 01/CB-LS

Kon Tum, ngày 18 tháng 03 năm 2008

 

CÔNG BỐ

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRONG XÂY DỰNG THỰC HIỆN TỪ NGÀY 01/01/2008

Kính gửi: Các đơn vị làm công tác XDCB trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/1/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;
Căn cứ Công bố số 05/HD-LS ngày 22/11/2007 của Liên sở Xây dựng - Tài chính Kon Tum về Công bố Hệ thống đơn giá xây dựng, ca máy và thiết bị thi công, giá cước vận tải hàng hóa bằng ôtô;
Căn cứ Công văn số 404/UBND-XD, ngày 14/3/2008 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thực hiện hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư 05/2008/TT-BXD ngày 22/2/2008;
Liên Sở Xây dựng - Tài chính công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công trong xây dựng thực hiện từ ngày 01/01/2008 như sau:

I. ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG: (phụ lục số 1)

Dự toán lập theo các tập đơn giá công tác xây dựng công trình: Phần Xây dựng - Phần Lắp đặt - Phần Công tác sửa chữa trong XDCB (Công bố số 05/HD-LS ngày 22/11/2007 của Liên sở Xây dựng - Tài chính Kon Tum về Công bố Hệ thống đơn giá xây dựng, ca máy và thiết bị thi công, giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô; Hướng dẫn số 04/HD-LN ngày 10/7/2006 của Liên sở Xây dựng - Tài chính).

1. Chi phí nhân công:

1.1. Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công: KĐCNCTC = 1,543

1.2. Hệ số điều chỉnh phụ cấp KV nhân công thủ công: KĐCKVNCTC = 1,543

2. Chi phí máy thi công:

2.1. Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công: KĐCMTC = 1,134

II. ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN KHẢO SÁT XÂY DỰNG: (phụ lục số 2)

Dự toán lập theo tập đơn giá công tác xây dựng công trình: Phần Khảo sát xây dựng (Công bố số 05/HD-LS ngày 22/11/2007 của Liên sở Xây dựng - Tài chính Kon Tum về Công bố hệ thống đơn giá xây dựng, ca máy và thiết bị thi công, giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô; Hướng dẫn số 03/HD-LN ngày 10/7/2006 của Liên sở Xây dựng - Tài chính).

1. Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công khảo sát: KĐCNCKS = 1,543

2. Hệ số điều chỉnh phụ cấp khu vực nhân công khảo sát: KĐCKVNCKS = 1,543

III. DỰ TOÁN CHI PHÍ TRƯỚC THUẾ CHO CÔNG TÁC QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ:

Xác định trên cơ sở Định mức chi phí quy hoạch xây dựng ban hành theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCQHXD = 1,25.

IV. ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRONG DỰ TOÁN THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN XÂY DỰNG

Chi phí nhân công trong dự toán thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng xác định theo Định mức, đơn giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2001/QĐ-BXD, ngày 20/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNCTN = 2,83.

V. DỰ TOÁN CHI PHÍ THỰC HIỆN CÁC DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ:

Dự toán chi phí thực hiện các dịch vụ công ích đô thị căn cứ nguyên tắc, phương pháp hướng dẫn của Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/1/2008 của Bộ Xây dựng để điều chỉnh theo mức lương tối thiểu là 540.000 đồng/tháng.

 

SỞ TÀI CHÍNH
PHÓ GIÁM ĐỐC
U Thị Thanh

SỞ XÂY DỰNG
GIÁM ĐỐC
Đỗ Hoàng Liên Sơn

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND & UBND tỉnh (b/c);
- UBND các huyện, thị xã
- Các Sở, ban, ngành
- Ngân hàng phát triển
- Lưu VT, TH, XD.

 

 

PHỤ LỤC SỐ 1

DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG

TT

KHOẢN MỤC CHI PHÍ

CÁCH TÍNH

KẾT QUẢ

I

Chi phí trực tiếp

A + B + C + TT

T

1

Chi phí vật liệu

ađg + a1 + a2

A

 

Vật liệu theo đơn giá

 

ađg

 

Bù trừ vật liệu

 

a1

 

Bù vận chuyển

 

a2

2

Chi phí nhân công

b1 + b2

B

 

Nhân công theo đơn giá x HSĐC

bđgx1,543

b1

 

Phụ cấp khu vực thợ thủ công x HSĐC

bđgx TLQĐ x 1,543

b2

3

Chi phí máy thi công

c1 + c2

C

 

Máy thi công theo đơn giá x HSĐC

cđg x 1,134

c1

 

Phụ cấp khu vực thợ lái máy x HSĐC

cđg x TLQĐ

c2

4

Trực tiếp phí khác

TLQĐ x (A+B+C)

TT

II

Chi phí chung

T x TLQĐ

D

 

Giá thành dự toán xây dựng

T + D

G

III

Thu nhập chịu thuế tính trước

(T + D) x TLQĐ

E

 

Giá trị dự toán xây dựng trước thuế

G + E

Z

IV

Thuế giá trị gia tăng

Z x TLQĐ

VAT

 

Giá trị dự toán xây dựng sau thuế

Z + VAT

GXDCPT

 

Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công

(Z x TLQĐ) + (Z x TLQĐ x TXDGTGT)

GXDLT

Ghi chú:

- bđg: Chi phí nhân công theo đơn giá.

- GXDCPT: Giá trị dự toán xây dựng công trình chính, phụ trợ, tạm phục vụ thi công sau thuế.

- TXDGTGT: Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng quy định cho công tác xây dựng.

- GXDLT: Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công.

- G: Giá thành dự toán xây dựng

 

PHỤ LỤC SỐ 2

DỰ TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

TT

KHOẢN MỤC CHI PHÍ

CÁCH TÍNH

KẾT QUẢ

I

Chi phí trực tiếp

A + B + C

T

1

Chi phí vật liệu

ađg + a1

A

 

Vật liệu theo đơn giá

 

ađg

 

Bù trừ vật liệu

 

a1

2

Chi phí nhân công

b1 + b2

B

 

Nhân công theo đơn giá x HSĐC

bđg x 1,543

b1

 

Phụ cấp khu vực x HSĐC

bđgx TLQĐ x 1,543

b2

3

Chi phí máy khảo sát

 

C

 

Máy khảo sát theo đơn giá

cđg = C

 

II

Chi phí chung

B x TLQĐ

D

III

Thu nhập chịu thuế tính trước

(D + T) x TLQĐ

E

IV

Chi phí viết phương án, báo cáo kết quả KS

(T+D+E) x TLQĐ

H

V

Chi phí nhà ở tạm

(T+D+E) x TLQĐ

I

 

Chi phí khảo sát trước thuế

T+D+E+H+I

Z

VI

Thuế giá trị gia tăng đầu ra

Z x TLQĐ

VAT

VII

Lệ phí thẩm định

Z x TLQĐ

L

 

Chi phí khảo sát sau thuế

Z + VAT + L

GKS

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Văn bản số 01/CB-LS về công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công trong xây dựng thực hiện từ ngày 01/01/2008 do Sở Xây dựng - Sở Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.066

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79