Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 21/2016/TT-BXD hướng dẫn 101/2015/NĐ-CP cải tạo xây dựng lại nhà chung cư cũ

Số hiệu: 21/2016/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đỗ Đức Duy
Ngày ban hành: 30/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 21/2016/TT-BXD hướng dẫn tổ chức, cá nhân và các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện một số nội dung về hồ sơ đề xuất đăng ký tham gia dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; nội dung và mẫu hợp đồng để bố trí nhà ở tái định cư theo Nghị định 101/2015/NĐ-CP.

 

1. Hồ sơ đề xuất đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

 
Thông tư 21/2016 hướng dẫn chủ đầu tư về hồ sơ đăng ký gồm các giấy tờ sau:
 
- Đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, gồm: Các nội dung về thông tin nhà đầu tư; thông tin dự án đăng ký làm chủ đầu tư; đề xuất khác về dự án.
 
- Giấy chứng minh năng lực chuyên môn, kinh nghiệm, khả năng tài chính, bao gồm: Giấy tờ chứng minh chức năng kinh doanh bất động sản, chứng minh vốn pháp định theo pháp luật kinh doanh bất động sản, chứng minh vốn chủ sở hữu theo pháp luật đất đai, hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp.
 
- Phương án đề xuất thực hiện dự án, gồm: Phương án sơ bộ thiết kế và quy hoạch tổng mặt bằng dự án; các chỉ tiêu quy hoạch cơ bản; các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu của dự án; phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giải pháp tài chính, huy động vốn; dự kiến tiến độ và các đề xuất khác.
 

2. Ký kết hợp đồng để bố trí nhà ở tái định cư

 
Việc ký kết hợp đồng để bố trí nhà ở tái định cư, theo Thông tư 21 năm 2016, có 2 trường hợp là: Trường hợp chủ sở hữu nhà chung cư bị phá dỡ không có nhu cầu tái định cư tại chỗ và trường hợp có nhu cầu tái định cư tại chỗ. Cụ thể như sau:
 
- Với trường hợp không có nhu cầu tái định cư: Đối với nhà ở có sẵn sẽ thực hiện theo Nghị định 99/2015/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn; với nhà ở hình thành trong tương lai sẽ áp dụng theo Nghị định 76/2015/NĐ-CP.
 
- Trường hợp có nhu cầu tái định cư tại chỗ, việc ký hợp đồng bố trí tái định cư thực hiện như sau: Trường hợp được bồi thường bằng nhà ở và bố trí tái định cư tại chỗ thì chủ sở hữu nhà chung cư bị phá dỡ ký hợp đồng với chủ đầu tư hoặc đơn vị được giao bố trí tái định cư. Nếu được bố trí tái định cư theo hình thức thuê nhà ở sẽ theo Nghị định 99/2015/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn. Nếu được bố trí tái định cư thuộc diện được mua thêm căn hộ thì thực hiện theo Nghị định 76/2015/NĐ-CP.
 
Mẫu đơn đăng ký cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư và hợp đồng bố trí nhà ở tái định cư được ban hành kèm theo Thông tư 21/TT-BXD.
 
 
Thông tư 21/2016/TT-BXD có hiệu lực ngày 15/8/2016.

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2016/TT-BXD

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 101/2015/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI NHÀ CHUNG CƯ

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định s 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư;

Căn cứ Nghị định s 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đ nghị của Cục trưởng Cục quản nhà và thị trường bt động sản;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hưng dẫn thực hiện một s nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số nội dung về hồ sơ đề xuất đăng ký tham gia dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; nội dung và mẫu hợp đồng để bố trí nhà ở tái định cư theo quy định tại Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (sau đây gọi là Nghị định 101/2015/NĐ-CP).

2. Việc đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu và quy trình kim định chất lượng nhà chung cư được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý cht lượng công trình xây dựng và quy trình do Bộ Xây dựng hướng dẫn.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP .

Chương II

HỒ SƠ ĐỀ XUẤT ĐĂNG KÝ THAM GIA LÀM CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI NHÀ CHUNG CƯ; NỘI DUNG VÀ MẪU HỢP ĐỒNG ĐỂ BỐ TRÍ NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ

Điều 3. Trách nhiệm lập hồ sơ đề xuất đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

1. Việc lập hồ sơ đề xuất đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư chỉ áp dụng đối với trường hợp lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP.

2. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (sau đây gọi là doanh nghiệp) có đủ Điều kiện và năng lực làm chủ đầu tư dự án theo quy định của pháp luật v nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản nếu có nhu cầu tham gia làm chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thì phải chuẩn bị hồ sơ đề xuất đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này đ lấy ý kiến của các chủ sở hữu nhà chung cư.

3. Đơn vị có nhu cầu tham gia làm chủ đầu tư dự án phải trình bày hồ sơ đề xuất đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án tại hội nghị nhà chung cư theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 của Nghị định 101/2015/NĐ-CP.

Điều 4. Hồ sơ đề xuất đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

1. Đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, bao gồm: các nội dung về thông tin nhà đầu tư (tên doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, điện thoại liên hệ); thông tin dự án đăng ký làm chủ đầu tư (tên, địa chỉ dự án, tổng mức đầu tư tạm tính của dự án); các đề xuất khác của doanh nghiệp về dự án tham khảo theo mẫu tại Phụ lục số 01 của Thông tư này.

2. Giấy tờ chứng minh năng lực chuyên môn, kinh nghiệm, khả năng tài chính của doanh nghiệp, bao gồm giấy tờ chứng minh chức năng kinh doanh bất động sản, chứng minh vốn pháp định theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản, giấy tờ chứng minh vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật đất đai, hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp.

3. Phương án đề xuất thực hiện dự án, bao gồm các nội dung về phương án sơ bộ thiết kế và quy hoạch tổng mặt bằng của dự án; các chỉ tiêu quy hoạch cơ bản gồm hệ số sử dụng đất, chiều cao trung bình, tng số lượng căn hộ; các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu của dự án; phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giải pháp tài chính, giải pháp huy động vốn đ thực hiện dự án; dự kiến tiến độ thực hiện dự án; các đề xuất khác có liên quan.

Điều 5. Nguyên tắc thực hiện bố trí nhà ở tái định cư

1. Việc bố trí nhà ở tái định cư phải được thực hiện thông qua hợp đồng theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này.

2. Việc ký kết hợp đồng để bố trí nhà ở tái định cư phải căn cứ vào phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Điều 6. Ký kết hợp đồng để bố trí nhà ở tái định cư

1. Trường hợp chủ sở hữu nhà chung cư bị phá dỡ không có nhu cầu tái định cư tại chỗ thì việc ký kết hợp đồng thuê, thuê mua, mua bán nhà ở đ b trí tái định cư được thực hiện như sau:

a) Đối với nhà ở có sẵn thì thực hiện theo quy định tại Nghị định s 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở (sau đây gọi là Nghị định số 99/2015/NĐ-CP) và Thông tư của Bộ Xây dựng quy định chi Tiết và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ;

b) Đối với nhà ở hình thành trong tương lai thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Kinh doanh bất động sản (sau đây gọi là Nghị định số 76/2015/NĐ-CP).

2. Trường hợp chủ sở hữu nhà chung cư bị phá dỡ có nhu cầu tái định cư tại chỗ thì việc ký kết hợp đồng thuê, thuê mua, mua bán nhà ở đ bố trí tái định cư được thực hiện như sau:

a) Trường hợp được bồi thường bằng nhà ở và bố trí tái định cư tại chỗ thì chủ sở hữu nhà chung cư bị phá dỡ ký hợp đồng với chủ đầu tư hoặc đơn vị được giao bố trí tái định cư. Hợp đồng mua bán, bố trí nhà ở tái định cư tham khảo theo mẫu tại Phụ lục số 02; Hợp đồng thuê mua, bố trí nhà ở tái định cư tham khảo theo mẫu tại Phụ lục số 03 của Thông tư này;

c) Trường hợp được bố trí tái định cư theo hình thức cho thuê nhà ở thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP và Thông tư của Bộ Xây dựng quy định chi Tiết và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định s 99/2015/NĐ-CP ;

d) Trường hợp người được bố trí tái định cư thuộc diện được mua thêm căn hộ theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 76/2015/NĐ-CP .

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở Xây dựng

1. y ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện trách nhiệm quy định tại Khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát trin và quản lý nhà ở xã hội và trách nhiệm quy định tại Thông tư này.

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm:

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các quy định của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP và Thông tư này;

b) Lập kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt theo quy định của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP và Thông tư này;

c) Phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương thực hiện kim tra, theo dõi, thông báo và xử lý theo thm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý các hành vi vi phạm trong việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn;

d) Báo cáo Bộ Xây dựng theo yêu cầu về việc lập kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, danh Mục của các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, tiến độ triển khai thực hiện của các dự án, số lượng hộ gia đình được bố trí tái định cư trên địa bàn và các nội dung khác theo quy định của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP và Thông tư này;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc trách nhiệm được giao quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13, Nghị định số 101/2015/NĐ-CP , Thông tư này và quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016.

2. Các quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư do các Bộ, ngành và y ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà khác với các quy định thuộc phạm vi Điều chỉnh của Thông tư này thì thực hiện theo quy định của Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng đ xem xét, hướng dẫn theo thẩm quyền./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó TTg CP;
-
Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
-
Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
-
Văn phòng Tổng bí thư;
-
Văn phòng Quốc hội;
-
Văn phòng Chủ tịch nước;
-
Văn phòng Chính phủ;
-
Tòa án Nhân dân tối cao;
-
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
-
Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
-
HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
-
Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
-
Công báo; Website Chính phủ; Website Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT, Cục QLN (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Đức Duy

PHỤ LỤC SỐ 01:

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA LÀM CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI NHÀ CHUNG CƯ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30 th
áng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

TÊN DOANH NGHIỆP
……………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 , ngày tháng năm

ĐƠN ĐĂNG KÝ

Tham gia làm chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Kính gửi1: ………………….………………………….

- Căn cứ Luật Nhà ở 2014 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

- Căn cứ Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư;

- Căn cứ Thông tư số ..../2016/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư;

- Căn cứ pháp lý khác có liên quan……

- Căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp

Doanh nghiệp (tên doanh nghiệp)……..đăng ký được làm chủ đầu tư (tên dự án)

I. Thông tin Công ty đăng ký làm chủ đầu tư dự án:

Tên Doanh nghiệp:.....................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................................

Điện thoại: ……………….. Fax: …………………. Email:................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ...................................................................
do …………………………… cấp ngày..........................................................................

Ngành nghề kinh doanh:.............................................................................................

.................................................................................................................................

Vốn pháp định...........................................................................................................

Vốn Điều lệ:...............................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:........................................................

Chức danh:................................................................................................................

II. Thông tin dự án đăng ký làm chủ đầu tư:

1. Tên dự án:.............................................................................................................

2. Địa chỉ dự án:.........................................................................................................

3. Các thông tin liên quan đến phương án đề xuất thực hiện dự án bao gồm chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc, tổng mức đầu tư, giải pháp tài chính:.........................................................................................

4. Các đề xuất khác của Doanh nghiệp:.......................................................................

Doanh nghiệp ……………… cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung đơn đăng ký này./.


Nơi nhận:
-
-
-

Người đại diện theo pháp luật (hoặc Giám đốc Doanh nghiệp)
(K
ý, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC SỐ 02:

MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN, BỐ TRÍ NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ
(Ban hành kèm theo Thông tư s
21/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

………, ngày…..tháng……năm…..

HỢP ĐỒNG MUA BÁN, BỐ TRÍ NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ

(Thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại Chung cư....)1

Số ……./HĐ

Căn cứ Bộ Luật dân sự;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định s 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư;

Căn cứ Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một s nội dung của Nghị định s 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư;

Căn cứ phương án bồi thường, b trí tái định được y ban nhân dân tỉnh/thành phố phê duyệt tại Quyết định số.... ngày...tháng...năm... .

Căn cứ2......................................................................................................................

Hai bên chúng tôi gm:

CHỦ ĐU TƯ DỰ ÁN HOẶC ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO B TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ (sau đây gọi tắt là Bên bán):

- Tên cơ quan:............................................................................................................

- Địa chỉ cơ quan........................................................................................................

- Người đại diện theo pháp luật (ông/bà): …………. chức vụ: …………… CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số …………. cấp ngày ……../……/……. tại..................................

- Điện thoại: ……………………………….. Fax (nếu có):.................................................

- Tài Khoản: ………………………………….. tại Ngân hàng:............................................

- Mã số thuế:..............................................................................................................

BÊN ĐƯỢC B TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ (sau đây gọi tắt là Bên mua):

Là chủ sở hữu căn hộ chung cư số... thuộc Nhà chung cư... Khu chung cư... tại địa chỉ

- Đại diện bởi Ông (bà):..............................................................................................

- CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số: ………….. cấp ngày ……/…../……. tại   

- Và vợ hoặc chồng (nếu có) là:..................................................................................

- CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số: ………… cấp ngày ……/……../……. tại 

- Hộ khẩu thường trú:.................................................................................................

- Địa chỉ liên hệ:..........................................................................................................

- Điện thoại: ………………………………. Fax (nếu có):..................................................

- Số tài Khoản: ………………………………… tại Ngân hàng:.........................................

- Mã số thuế:..............................................................................................................

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng mua bán, bố trí nhà ở tái định cư tại chỗ sau khi xây dựng lại nhà chung cư cũ với các nội dung sau đây:

Điều 1. Các thông tin về nhà ở tái định cư

1. Địa chỉ nhà ở: Căn hộ số …..….; Tầng……..; Tòa nhà...............................................

i với hợp đng mua bán nhà hình thành trong tương lai thì ghi rõ tên dự án, tên tòa nhà, tên lô đất theo quy hoạch đã được duyệt).

2. Diện tích sử dụng:…………m2.

3. Các thông tin về phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung, phần sử dụng riêng, phần sử dụng chung:   

4. Các trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà ở:...........................................................

5. Các thông tin khác..................................................................................................

(Có bản vẽ sơ đ vị trí nhà ở, mặt bằng nhà ở đính kèm Hợp đng này)

Điều 2. Giá bán, phương thc và thời hạn thanh toán

1. Giá bán căn hộ là:………………………….……..đng.

(Bằng chữ: .............................................................................................................. ).

Giá bán này đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, thuế giá trị gia tăng).

2. Kinh phí bảo trì 2% giá bán căn hộ là…………….đồng.

(Bằng chữ: .............................................................................................................. ).

3. Diện tích căn hộ mà Bên mua được Bên bán bồi thường để tái định cư, không phải trả tiền (theo Phương án bố trí tái định cư đã được UBND tỉnh (Thành phố) phê duyệt) là: …….. m2 tương đương số tiền là ………… đồng.

4. Khoản tiền chênh lệch (nếu có) là: …………………. đồng.

(Chênh lệch giữa tổng giá bán căn hộ cộng kinh phí bảo trì so với số tiền tương đương diện tích nhà ở mà Bên mua được Bên bán bi thường đ tái định cư, không phải trả tiền: 4=1+2-3)

5. Phương thức thanh toán: phần chênh lệch nêu tại Khoản 4 Điều này Hợp đồng này (nếu có) được trả bằng (ghi rõ là trả bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển Khoản) tại3…………………..

6. Thời hạn thanh toán:

a) Thanh toán một lần vào ngày……tháng…..năm…… (hoặc trong thời hạn …….ngày, kể từ sau ngày kí kết Hp đồng này).

b) Trường hợp mua nhà ở theo phương thức trả chậm, trả dần thì thực hiện thanh toán vào các đợt như sau:

- Đợt 1 là …………. đồng vào ngày…….tháng……năm……. (hoặc sau …….ngày kể từ ngày kí kết Hợp đồng này).

- Đợt 2 là …………. đồng vào ngày…….tháng……năm……. (hoặc sau ……..ngày kể từ khi thanh toán xong đợt 1).

- Đợt tiếp theo ……………………………

Trước mỗi đợt thanh toán theo thỏa thuận tại Khoản này, Bên bán có trách nhiệm thông báo bằng văn bản (thông qua hình thức như fax, chuyn bưu điện....) cho Bên mua biết rõ số tiền phải thanh toán và thời hạn phải thanh toán kể từ ngày nhận được thông báo này.

Điều 3. Thời hạn giao nhận nhà ở tái định cư

1. Bên bán có trách nhiệm bàn giao nhà ở kèm theo các trang thiết bị gắn với nhà ở đó và giấy tờ pháp lý về nhà ở nêu tại Điều 1 của Hợp đng này cho Bên mua trong thời hạn là………ngày, k từ ngày Bên mua thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về mua bán nhà ở (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác). Việc bàn giao nhà ở phải lập thành biên bản có chữ ký xác nhận của hai bên.

2. Các thỏa thuận khác.

Điều 4. Bảo hành nhà ở

1. Bên bán có trách nhiệm bảo hành nhà ở theo đúng quy định của Luật Nhà ở.

2. Bên mua phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Bên bán khi nhà ở có các hư hỏng thuộc diện được bảo hành. Trong thời hạn…….ngày, k từ ngày nhận được thông báo của Bên mua, Bên bán có trách nhiệm thực hiện việc bảo hành các hư hỏng theo đúng quy định. Nếu Bên bán chậm thực hiện bảo hành mà gây thiệt hại cho Bên mua thì phải chịu trách nhiệm bồi thường.

3. Không thực hiện việc bảo hành trong các trường hợp nhà ở bị hư hỏng do thiên tai, địch họa hoặc do lỗi của người sử dụng gây ra.

4. Sau thời hạn bảo hành theo quy định của Luật Nhà ở, việc sửa chữa những hư hỏng thuộc trách nhiệm của Bên mua.

5. Các thỏa thuận khác.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên bán

1. Quyền của Bên bán:

a) Yêu cầu Bên mua thanh toán đầy đủ, đúng hạn phần chênh lệch nêu tại Khoản 4 Điều 2 (nếu có);

b) Yêu cầu Bên mua nhận bàn giao nhà ở tái định cư theo đúng thỏa thuận tại Điều 3 của Hp đồng này;

c) Các quyền khác theo thỏa thuận....

2. Nghĩa vụ của Bên bán:

a) Giao nhà ở tái định cư cho Bên mua đúng thời hạn thỏa thuận tại Khoản 1 Điều 3 của Hợp đồng này;

b) Thực hiện bảo hành nhà ở cho Bên mua theo quy định tại Điều 4 của Hợp đồng này;

c) Hướng dẫn Bên mua nộp các nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc mua bán nhà ở này;

d) Thanh toán Khoản tiền chênh lệch tại Khoản 4 Điều 2 (nếu có);

đ) Có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) cho Bên mua (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận Bên mua đi làm thủ tục);

e) Phổ biến, hướng dẫn cho Bên mua biết quy định về quản lý sử dụng nhà ở;

g) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận...

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên mua

1. Quyền của Bên mua:

a) Yêu cầu Bên bán bàn giao nhà kèm theo giấy tờ về nhà ở theo đúng thỏa thuận tại Điều 3 của Hp đồng này;

b) Yêu cầu Bên bán làm thủ tục để cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi đã hoàn thành thủ tục mua bán nhà ở tái định cư;

c) Yêu cầu Bên bán phối hợp, cung cấp các giấy tờ có liên quan đ làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu Bên mua đi làm thủ tục này);

d) Yêu cầu Bên bán thanh toán Khoản tiền chênh lệch tại Khoản 4 Điều 2 (nếu có);

đ) Các quyền khác theo thỏa thuận...

2. Nghĩa vụ của Bên mua:

a) Thanh toán đầy đủ phần chênh lệch nêu tại Khoản 4 Điều 2 (nếu có) và nộp các nghĩa vụ tài chính về mua bán nhà ở tái định cư theo đúng quy định;

b) Nhận bàn giao nhà ở kèm theo giấy tờ về nhà ở theo đúng thỏa thuận của Hp đồng này;

c) Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực cư trú;

d) Nộp chi phí quản lý vận hành và các chi phí khác trong việc sử dụng nhà ở cho bên cung cấp dịch vụ sau khi nhận bàn giao nhà ở (nếu có);

đ) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận...

Điều 6. Cam kết của các bên và giải quyết tranh chấp

1. Hai bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung đã ký kết. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh những vấn đề mới thì hai bên thỏa thuận lập phụ lục Hp đồng. Phụ lục hợp đồng có giá trị pháp lý như hợp đồng chính.

2. Các cam kết khác…………

3. Trường hợp các bên có tranh chấp về các nội dung của Hp đồng này thì hai bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp các bên không thương lượng được thì có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Điều Khoản thi hành

1. Hai bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung Hợp đồng đã ký kết. Trường hợp các bên có tranh chấp về các nội dung của Hợp đng này thì hai bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp các bên không thương lượng được thì có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Hp đồng này có ....trang, có giá trị k từ ngày ………. và được lập thành 04 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản chuyn cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, 01 bản chuyn cho cơ quan thuế./.

BÊN MUA NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ
(ký và ghi rõ họ tên)

BÊN BÁN NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ
(ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên,
chức vụ của người ký)

Bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở kèm theo Hợp đồng mua bán4
(đính kèm hợp đng mua bán nhà ở số……..ký ngày…../……/……)

PHỤ LỤC SỐ 03:

MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ MUA, BỐ TRÍ NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

………., ngày…..tháng…..năm….

HỢP ĐNG THUÊ MUA, BỐ TRÍ NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ

(Thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại Chung cư....)1

Số:……./HĐ

Căn cứ Bộ Luật dân sự;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư;

Căn cứ Thông tư s 21/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định s 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư;

Căn cứ phương án bồi thường, b trí tái định cư được y ban nhân dân tỉnh/thành phố phê duyệt tại Quyết định số.... ngày ...tháng...năm... .

Căn cứ2......................................................................................................................

Hai bên chúng tôi gm:

CHỦ ĐU TƯ HOẶC ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO B TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ (sau đây gọi tắt là Bên cho thuê mua):

- Tên cơ quan:............................................................................................................

- Địa chỉ cơ quan........................................................................................................

- Người đại diện theo pháp luật (ông/bà):……….chức vụ:………….. CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số…..….. cấp ngày …../……/…….. tại...............................................

- Điện thoại: ……………………………….. Fax (nếu có):.................................................

- Tài Khoản: ……………………………………….. tại Ngân hàng:.....................................

- Mã số thuế:..............................................................................................................

BÊN ĐƯỢC B TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ (sau đây gọi tắt là Bên thuê mua):

Là chủ sở hữu căn hộ chung cư số... thuộc Nhà chung cư... Khu chung cư... tại địa chỉ

- Đại diện bởi Ông (bà):..............................................................................................

- CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số:………………cấp ngày …../……/…….. tại.................................................................................................................................

- Và vợ hoặc chồng (nếu có) là:..................................................................................

- CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số:………………cấp ngày …../……/…….. tại.................................................................................................................................

- Hộ khu thường trú:.................................................................................................

- Địa chỉ liên hệ:..........................................................................................................

- Điện thoại: ……………………………….. Fax (nếu có):.................................................

- Số tài Khoản: ………………………………. tại Ngân hàng:...........................................

- Mã số thuế:..............................................................................................................

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng mua bán, bố trí nhà ở tái định cư tại chỗ sau khi xây dựng lại nhà chung cư cũ với các nội dung sau đây:

Điều 1. Các thông tin về nhà ở tái định cư để thuê mua

1. Địa chỉ nhà ở: Căn hộ số……..; Tầng……..; Tòa nhà.................................................

(Đối với hợp đồng mua bán nhà hình thành trong tương lai thì ghi rõ tên dự án, tên tòa nhà, tên lô đất theo quy hoạch đã được duyệt).

2. Diện tích sử dụng:……………..m2.

3. Các thông tin về phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung, phần sử dụng riêng, phần sử dụng chung:   

4. Các trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà ở:...........................................................

5. Các thông tin khác..................................................................................................

(Có bản vẽ sơ đồ vị trí nhà ở, mặt bằng nhà ở đính kèm Hợp đng này).

Điều 2. Tiền thuê mua, phương thức và thời hạn thanh toán

1. Giá thuê mua căn hộ là:……………………..đồng.

(Bng chữ:............................................................................................................... ).

Giá thuê mua này là giá trị căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, thuế giá trị gia tăng).

2. Kinh phí bảo trì 2% giá thuê mua căn hộ là…………….đng.

(Bng chữ:............................................................................................................... ).

3. Diện tích căn hộ mà Bên thuê mua được Bên cho thuê mua bồi thường để tái định cư, không phải trả tiền (theo Phương án bố trí tái định cư đã được UBND tỉnh (Thành phố) phê duyệt) là: ……. m2 tương đương số tiền là …………… Việt Nam đồng.

4. Khoản tiền chênh lệch (nếu có) là:………………đng.

(Chênh lệch giữa tng giá thuê mua căn hộ cộng kinh phí bảo trì so với s tiền tương đương diện tích nhà ở mà Bên mua được Bên bán bi thường đ tái định cư, không phải trả tiền: 4=1+2-3)

5. Phương thức và thời hạn thanh toán: phần chênh lệch nêu tại Khoản 4 Điều này Hợp đồng này (nếu có) được trả bằng (ghi rõ là trả bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển Khoản) tại3……………….

6. Thời hạn thanh toán:

- Tiền thuê mua trả lần đầu: Bên thuê mua trả số tiền lần đầu bằng…….% tiền chênh lệch tại Khoản 4 Điều này cho Bên cho thuê mua trong thời hạn………ngày, kể từ ngày ký kết Hợp đồng này;

- Tiền thuê mua nhà hàng tháng: Bên thuê mua trả tiền thuê mua nhà cho Bên cho thuê mua vào ngày …….hàng tháng.

Điều 3. Thi Điểm giao nhận, thời hạn cho thuê mua nhà ở tái định

1. Thời Điểm giao nhận nhà ở tái định cư là ngày..…tháng……năm….. (hoặc trong thời hạn…..ngày (tháng) kể từ ngày ký kết Hợp đồng).

2. Thời hạn cho thuê mua nhà ở tái định cư là……..năm (…….tháng), k từ ngày..…tháng……năm….. đến ngày..…tháng……năm…..

3. Sau thời hạn quy định tại Khoản 2 Điều này, nếu Bên thuê mua nhà ở tái định cư đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Bên cho thuê mua thì Bên cho thuê mua có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị cơ quan có thm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Bên thuê mua.

Điều 4. Bảo hành nhà

1. Bên cho thuê mua có trách nhiệm bảo hành nhà ở theo đúng quy định của Luật Nhà ở.

2. Bên thuê mua phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Bên cho thuê mua khi nhà ở có các hư hỏng thuộc diện được bảo hành. Trong thời hạn……..ngày, k từ ngày nhận được thông báo của Bên thuê mua, Bên cho thuê mua có trách nhiệm thực hiện việc bảo hành các hư hỏng theo đúng quy định. Nếu Bên cho thuê mua chậm thực hiện bảo hành mà gây thiệt hại cho Bên thuê mua thì phải chịu trách nhiệm bồi thường.

3. Không thực hiện việc bảo hành trong các trường hợp nhà ở bị hư hỏng do thiên tai, địch họa hoặc do lỗi của người sử dụng gây ra.

4. Sau thời hạn bảo hành theo quy định của Luật Nhà ở, việc sửa chữa những hư hỏng thuộc trách nhiệm của Bên thuê mua.

5. Các thỏa thuận khác.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên cho thuê mua

1. Quyền của Bên cho thuê mua:

a) Yêu cầu Bên thuê mua nhà ở tái định cư sử dụng nhà ở thuê mua đúng Mục đích và thực hiện đúng các quy định về quản lý sử dụng nhà ở;

b) Yêu cầu Bên thuê mua trả đủ tiền thuê mua nhà ở tái định cư theo thời hạn đã cam kết;

c) Yêu cầu Bên thuê mua có trách nhiệm sửa chữa các hư hỏng và bồi thường thiệt hại do lỗi của Bên thuê mua gây ra trong thời gian thuê mua nhà ở tái định cư;

d) Các quyền khác theo thỏa thuận ...

2. Nghĩa vụ của Bên cho thuê mua:

a) Giao nhà ở tái định cư cho Bên thuê mua theo đúng thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Hợp đồng này;

b) Phổ biến, hướng dẫn cho Bên thuê mua biết quy định về quản lý sử dụng nhà ở cho thuê mua;

c) Bảo trì, quản lý vận hành nhà ở cho thuê mua theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà ở;

d) Thông báo bằng văn bản cho Bên thuê mua những thay đi về giá cho thuê mua, phí dịch vụ quản lý vận hành nhà ở trước khi áp dụng ít nhất là 01 tháng;

đ) Hướng dẫn, đôn đốc Bên thuê mua thực hiện các quy định về quản lý hộ khẩu, nhân khẩu và quy định về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường;

e) Làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Bên thuê mua khi hết thời hạn thuê mua và Bên mua đã thanh toán đủ tiền thuê mua nhà ở theo thỏa thuận trong Hợp đồng này;

g) Chấp hành các quyết định của cơ quan có thm quyền trong việc quản lý, xử lý nhà ở thuê mua và giải quyết các tranh chấp có liên quan đến Hợp đồng này;

h) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận ...

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên thuê mua

1. Quyền của Bên thuê mua:

a) Yêu cầu Bên cho thuê mua giao nhà ở tái định cư theo đúng thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp đồng này;

b) Yêu cầu Bên cho thuê mua sửa chữa kịp thời những hư hỏng mà không phải do lỗi của mình gây ra;

c) Yêu cầu Bên cho thuê mua làm thủ tục đề nghị cơ quan có thm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi hết hạn hợp đồng thuê mua và Bên thuê mua đã trả đủ tiền thuê mua theo thỏa thuận trong Hp đồng này;

d) Được quyền thực hiện các giao dịch về nhà ở sau khi đã trả hết tiền thuê mua và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

đ) Các quyền khác theo thỏa thuận...

2. Nghĩa vụ của Bên thuê mua:

a) Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn tiền thuê mua trả lần đu và tin thuê nhà hàng tháng theo thỏa thuận quy định tại Điều 2 của Hợp đng này; thanh toán phí quản lý vận hành và các chi phí khác liên quan đến việc sử dụng nhà ở cho bên cung cấp dịch vụ;

b) Sử dụng nhà ở đúng Mục đích; giữ gìn nhà ở và có trách nhiệm sửa chữa phần hư hỏng do mình gây ra;

c) Chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý sử dụng nhà ở thuê mua và quyết định của cơ quan có thm quyền giải quyết các tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này;

d) Không được chuyển nhượng nhà ở thuê mua dưới bất kỳ hình thức nào trong thời gian thuê mua nhà ở;

đ) Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực cư trú;

e) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

g) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận...

Điều 6. Cam kết của các bên và giải quyết tranh chấp

1. Hai bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung đã ký kết. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh những vấn đề mới thì hai bên thỏa thuận lập phụ lục hp đồng. Phụ lục hp đồng có giá trị pháp lý như hp đồng chính.

2. Các cam kết khác…………….

3. Trường hợp các bên có tranh chấp về các nội dung của Hợp đồng này thì hai bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp các bên không thương lượng được thì có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Điều Khoản thi hành

Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày …… Hợp đồng này có …… trang, được lập thành 03 bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản chuyển cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở đ theo dõi, quản lý./.

BÊN THUÊ MUA NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ
(ký và ghi rõ họ tên)

BÊN CHO THUÊ MUA NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ
(ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên,
chức vụ của người ký)

Bản vẽ sơ đ nhà ở, đt ở kèm theo Hợp đng thuê mua4
(đính kèm hợp đồng mua bán nhà ở số….ký ngày…./…../…..)1 Trường hợp nhà (khu) chung cư chưa có Ban Quản trị thì gửi Ủy ban nhân dân quận/huyện nơi có nhà (khu) chung cư đó. Trường hợp nhà (khu) chung cư có Ban Quản trị thì gửi Ban Quản trị nhà (khu) chung cư

1 Tên Dự án

2 Các căn cứ khác liên quan đến việc mua bán, bố trí nhà ở tái định cư

3 Ghi rõ địa điểm thanh toán (nơi nhận tiền mặt hoặc ngân hàng có tài khoản).

4 chủ đầu tư có trách nhiệm đính kèm bản vẽ nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà , pháp luật về xây dựng.

1 Tên Dự án

2 Các căn cứ khác liên quan đến việc thuê mua, bố trí tái nhà ở tái định cư

3 Ghi rõ địa điểm thanh toán (nơi nhận tiền mặt hoặc ngân hàng có tài khoản).

4 chủ đầu tư có trách nhiệm đính kèm bản vẽ nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng.

MINSITRY OF CONSTRUCTION
------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

No.: 21/2016/TT-BXD

Hanoi, June 30, 2016

 

CIRCULAR

GUILDING THE IMPLEMENTATION OF A NUMBER OF ARTICLES OF THE GOVERNMENT’S DECREE NO. 101/2015/ND-CP DATED OCTOBER 20, 2015 ON RENOVATION AND RE-CONSTRUCTION OF APARTMENT BUILDINGS

Pursuant to the Law on Housing dated November 25, 2014;

Pursuant to the Government’s Decree No. 101/2015/ND-CP dated October 20, 2015 on renovation and re-construction of apartment buildings;

Pursuant to the Government’s Decree No. 62/2013/ND-CP dated June 25, 2013 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of Ministry of Construction;

At the request of Director General of Management Agency for Housing and Real Estate Market;

Minister of Construction promulgates this Circular to provide for guidelines on the implementation of a number of articles of the Government’s Decree No. 101/2015/ND-CP dated October 20, 2015 on renovation and re-construction of apartment buildings.

Chapter I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope

1. This Circular is to guide the implementation of a number of contents about the application for participation in projects on renovation/re-construction of apartment buildings; contents and forms of relocation accommodation contracts as referred to in the Government’s Decree No. 101/2015/ND-CP dated October 20, 2015 on renovation and re-construction of apartment buildings (hereinafter referred to as the Decree No. 101/2015/ND-CP).

2. The risk assessment on apartment building structure and procedures for quality inspection of apartment buildings shall be conducted in accordance with regulations and laws on quality management of construction works and procedures adopted by Ministry of Construction.

Article 2. Regulated entities

This Circular applies to organizations, households, individuals and regulatory authorities in charge of renovation and reconstruction of apartment buildings as referred to in the Decree No. 101/2015/ND-CP.

Chapter II

APPLICATION FOR REGISTRATION AS THE INVESTOR OF APARTMENT BUILDING RENNOVATION/RE-CONSTRUCTION; CONTENTS AND FORM OF RELOCATION ACCOMMODATION CONTRACT

Article 3. Preparation of the application for registration as the investor of an apartment building renovation/re-construction

1. The preparation of the application for registration as the investor of apartment building renovation/re-construction project is required in cases where the selection of the investor of apartment building renovation/re-construction project is applied as referred to in Clause 1 Article 9 of Decree No. 101/2015/ND-CP.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The entity that wants to act as the project investor must show his/her application for registration as the project investor at the apartment building meeting as referred to in Clause 1 Article 9 of Decree No. 101/2015/ND-CP.

Article 4. Application for registration as the investor of an apartment building renovation/re-construction project  

1. The application form for registration as the investor of an apartment building renovation/re-construction project, including information about the investor (enterprise's name, legal representative, main office and telephone number), about the relevant project (project’s name, address, total estimated investment) and the enterprise’s proposals relating to the project. The applicant may refer to the application form stated in Annex No. 01 herein.

2. Documents proving competence, experience and financial capacity of the enterprise, including documents proving the eligibility to conduct real estate trading and legal capital as referred to by the law on real estate trading, those proving owners’ equity as referred to by the law on land, experience and capacity profiles of the enterprise.

3. The plan for project execution, including contents about preliminary design plan and master planning, basic planning criteria such as land use ratio, average height of the work and total apartments, technical infrastructures and social infrastructures, plan for compensation, relocation and assistance, capital mobilization and financial solutions for executing the project, estimated progress of project execution and relevant proposals.

Article 5. Principles for relocation accommodation

1. The relocation accommodation must be conducted through contracts as referred to in Article 6 of this Circular.

2. The conclusion of relocation accommodation contract is made on the basis of the plan for compensation, relocation and assistance which has been approved by people’s committee of province.

Article 6. Conclusion of relocation accommodation contracts

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Regulations of the Government's Decree No. 99/2015/ND-CP dated October 20, 2015 on detailing and guiding the implementation of a number of the Law on Housing (hereinafter referred to as the Decree No. 99/2015/ND-CP) and Ministry of Construction’s Circular which details and guides the implementation of a number of contents of the Decree No. 99/2015/ND-CP shall apply to the leasing out, lease purchase or purchase of existing housing;

b) With regard to off-the-plan housing, regulations of the Government's Decree No. 76/2015/ND-CP dated September 10, 2015 on detailing and guiding the implementation of a number of the Law on real estate trading (hereinafter referred to as the Decree No. 76/2015/ND-CP) shall apply.

2. If the occupier of demolished apartment building has a demand to settle in at the old site, the conclusion of contracts for lease, lease purchase or purchase of relocation housing shall be conducted in compliance with the following regulations:

a) The occupier of demolished apartment building who receives compensation by housing and is accommodated at the old site must enter into a contract with the investor or the entity in charge of arranging relocation housing. The involved parties may refer to the form of the contract for purchase of relocation housing in Annex No. 02 herein. The form of the contract for lease purchase of relocation housing is stated in Annex No. 03 herein;

c) The relocation under the form of lease of house shall be conducted in accordance with regulations of the Decree No. 99/2015/ND-CP and Ministry of Construction’s Circular which details and guides the implementation of a number of contents of the Decree No. 99/2015/ND-CP;

d) If the relocated occupier is eligible to buy additional apartments as referred to in Clause 3 Article 4 of the Decree No. 101/2015/ND-CP, regulations of the Decree No. 76/2015/ND-CP shall apply.

Chapter III

IMPLEMENTATION AND RESPONSIBLE ENTITIES

Article 7. Responsibilities of Provincial People’s Committees and Construction Departments

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Construction Departments shall be responsible for:

a) Providing advice to Provincial People’s Committees on the implementation of regulations of the Decree No. 101/2015/ND-CP and this Circular;

b) Preparing and submitting plans on renovation/re-construction of apartment buildings in the province to the People’s Committee of that province for approval in accordance with regulations of the Decree No. 101/2015/ND-CP and this Circular;

c) Coordinating with competent authorities in the province to inspect and monitor the compliance with regulations on apartment building renovation/re-construction, and whereby inform and handle within their competence or request competent authorities to handle violations against regulations on apartment building renovation/re-construction in that province;

d) Submitting reports at the request of Ministry of Construction on the preparation of apartment building renovation/re-construction plans, list of apartment building renovation/re-construction projects, execution progress of those projects, number of households receiving relocation accommodation and other contents as referred to in regulations of the Decree No. 101/2015/ND-CP and this Circular;

dd) Discharging other duties within the ambit of their assigned tasks as referred to in the Law on housing No. 65/2014/QH13, Decree No. 101/2015/ND-CP, this Circular and decisions by provincial People’s Committees.

Article 8. Effect

1. This Circular takes effect as of August 15, 2016.

2. If the regulations on apartment building renovation/re-construction promulgated by Ministries, regulatory bodies or Provincial People's Committees before the effective date of this Circular are different from regulations herein, this Circular shall apply.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

PP MINISTER
DEPUTY MINISTER
Do Duc Duy

 

ANNEX NO. 01:

FORM OF APPLICATION FOR REGISTRATION AS THE INVESTOR OF APARTMENT BUILDING RENOVATION/RE-CONSTRUCTION PROJECT
(Enclosed to the Circular No. 21/2016/TT-BXD dated June 30, 2016 of Ministry of Construction)

ENTERPRISE'S NAME
.............................

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-----------------

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

APPLICATION FOR REGISTRATION AS THE INVESTOR OF APARTMENT BUILDING RENOVATION/RE-CONSTRUCTION PROJECT

To:……..…………………………….

- Pursuant to the Law on housing in 2014 and the Government's Decree No. 99/2015/ND-CP dated October 20, 2015 on detailing and guiding the implementation of a number of the Law on Housing;

- Pursuant to the Government’s Decree No. 101/2015/ND-CP dated October 20, 2015 on renovation and re-construction of apartment buildings;

- Pursuant to the Circular No. ………../2016/TT-BXD guilding the implementation of a number of articles of the Government’s Decree No. 101/2015/ND-CP dated October 20, 2015 on renovation and re-construction of apartment buildings;

- Pursuant to other relevant legal grounds……………….

- Basing on the enterprise’s competence and experience

The enterprise (name of enterprise)……………….would like to register as the investor of (name of project)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Enterprise’s name:......................................................................................................

Main office: ..............................................................................................................

Telephone: ……………….. Fax:  …………………. Email: ..............................................

Business registration certificate No……………………. Issuing authority:………………….Issued date: ……………

Business sectors:.......................................................................................................

.................................................................................................................................

Legal capital: ............................................................................................................

Charter capital:...........................................................................................................

Enterprise’s legal representative: ................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II. Information about the apartment building renovation/re-construction project:

1. Name of the project:...............................................................................................

2. Address:................................................................................................................

3. Information relating to the proposed plan for project execution, including architectural and planning criteria, total investment and financial solutions:...............................................................................................

4. Enterprise’s proposals:...........................................................................................

The enterprise ………………… does commit to assume responsibility before the law for the accuracy and truthfulness of all information stated in this application./.

 


CC:
-
-
-

  Legal representative (or Director of enterprise)
(Signature, seal and full name)  

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ANNEX NO. 02:

FORM OF CONTRACT FOR PURCHASE OF RELOCATION HOUSING
(Enclosed to the Circular No. 21/2016/TT-BXD dated June 30, 2016 of Ministry of Construction)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-----------------

………[place], ………………[date]

CONTRACT FOR PURCHASE OF RELOCATION HOUSING

(For implementing the renovation/re-construction project of the Apartment Building………)

No.: ……./HD

Pursuant to the Civil Code;

Pursuant to the Law on Housing dated November 25, 2014;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Government’s Decree No. 101/2015/ND-CP dated October 20, 2015 on renovation and re-construction of apartment buildings;

Pursuant to the Circular No. 21/2016/TT-BXD dated June 30, 2016 of Ministry of Construction guilding the implementation of a number of articles of the Government’s Decree No. 101/2015/ND-CP dated October 20, 2015 on renovation and re-construction of apartment buildings;

Based on the plan for compensation, relocation and assistance which has been approved by the people’s committee of province or city under the Decision No………………….dated………………….. .

Based on...................................................................................................................

We consist of:

THE PROJECT INVESTOR OR THE ENTITY IN CHARGE OF ARRANGING RELOCATION HOUSING (hereinafter referred to as the Seller):

- Entity’s name:..........................................................................................................

- Address:..................................................................................................................

- Legal representative (Mr./ Mrs.): ………………….. Position:…………….. ID Card (or Passport, or Soldier’s Card, or Citizen Identity Card) No…………………….. Issued date:………………………. Issuing Authority:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Account No.:………………………….. Opened at the Bank:..........................................

- Tax code:................................................................................................................

RELOCATED ENTITY (hereinafter referred to as the Buyer):

The Buyer is the owner of apartment No………..at the Apartment Building………….. Apartment building complex………………. At address:................................................................................................................

- Representative (Mr./ Mrs.):........................................................................................

- ID Card (or Passport, or Soldier’s Card, or Citizen Identity Card) No…………………….. Issued date:………………………. Issuing Authority: ......................................................................................................

- The buyer’s spouse (if any), namely: ........................................................................

- ID Card (or Passport, or Soldier’s Card, or Citizen Identity Card) No…………………….. Issued date:………………………. Issuing Authority: ......................................................................................................

- Permanent residence:...............................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Telephone: …………………………………………..………………………… Fax (if any):

- Account No.:………………………….. Opened at the Bank:..........................................

- Tax code:................................................................................................................

The two parties unanimously agree to enter into this contract for purchase of relocation housing at the old site upon the completion of the re-construction project in compliance with the following contents:

Article 1. Information about the relocation housing

1. House’s address: Apartment No.:……………..; Storey:………………; Block: .............

(name of the project, the building and the land plot are specified according to the approved planning if this contract is made for purchase of off-the-plan housing).

2. Usable area: ………………. …………m2.

3. Information about the areas subject to the shared or individual ownership/use right: ..

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Other information:...................................................................................................

(Location drawings and plans of the relocation housing are attached hereto)

Article 2. Selling price, method and period of payment

1. The selling price of the said apartment is: VND…………………………….

(In words: ................................................................................................................ ).

This price includes the value of land-use right and value-added tax).

2. Maintenance fees which equal to 2% of the selling price: VND…………………………

(In words: ................................................................................................................ ).

3. The apartment area which the Buyer receives from the Seller as compensation for relocation without payment (according to the plan for arrangement of relocation housing approved by people's committee of province (or city)) is: …….. m2, equivalent to VND.....................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(The difference between the sum of the selling price and maintenance fees, and the amount equivalent to the housing area which the Buyer receives from the Seller as compensation for relocation without making payment: 4=1+2-3)

5. Method of payment: The difference mentioned in Clause 4 of this Contract (if any) shall be paid (specify in cash in VND or by transfer) at………..

6. Payment period:

a) The payment is made in lump-sum on...............................[date] (or within...........days from the date on which this contract is signed).

b) If the house is purchase by adopting the method of deferred payment, the payment shall be made according to the following stages:

- 1st stage: VND…………………., paid on…………………..[date] (or after...........days from the date on which this contract is signed).

- 2nd stage: VND…………………., paid on…………………..[date] (or after…………..days from the date on which the 1st stage of payment is finished).

- Following stages……………………………

Before each stage of payment as agreed upon in this clause, the Seller must give a written notice (by fax or post, etc.) to the Buyer of the payable amount of that stage and period for making payment which is calculated from the date of receipt of the notice.Article 3. Period for delivering the relocation housing

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Other agreements.

Article 4. Home warranty

1. The Seller shall provide warranty on housing in compliance with the Law on Housing.

2. The Buyer must, in a timely manner, provide a written notice to the Seller if the housing has any damages under the warranty. Within……..days from the receipt of notice sent by the Buyer, the Seller is responsible for carrying out the warranty on housing damages in accordance with regulations. The Seller shall compensate the Buyer for damages caused by the Seller's failure to provide the home warranty.

3. The warranty does not cover housing damages caused by natural disasters or by the users' mistakes.

4. When the warranty period expires in compliance with the Law on Housing, the Buyer shall be responsible for repairing housing damages.

5. Other agreements.

Article 5. Rights and obligations of the Seller

1. The Seller's rights:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Request the Buyer to take delivery of the relocation housing as agreed upon in Article 3 of this Contract;

c) Other rights as agreed…..

2. The Seller’s obligations:

a) Deliver the relocation housing to the Buyer on schedule as agreed upon in Clause 1 Article 3 of this Contract;

b) Provide the home warranty to the Buyer as referred to in Article 4 of this Circular;

c) Instruct the Buyer to fulfill financial obligations related to this purchase of housing;

d) Make payment of the different amount as prescribed in Clause 4 Article 2 herein (if any);

dd) Assume responsibility for carrying out procedures for the issuance of Certificate of land-use right, ownership of housing and other property on the land (hereinafter referred to as the Certificate) to the Buyer (except for the case where the Buyer must carry out such procedures as agreed upon by the two parties);

e) Disseminate and guide the Buyer on regulations on housing management and use;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 6. Rights and obligations of the Buyer

1. The Buyer’s rights:

a) Request the Seller to deliver the relocation housing and its related documents as agreed upon in Article 3 of this Contract;

b) Request the Seller to carry out procedures for the issuance of Certificate of land-use right, ownership of housing and other property on the land to the Buyer after all procedures for purchase of relocation housing have been completed;

c) Request the Seller to coordinate and provide necessary documents for carrying out procedures for the issuance of Certificate of land-use right, ownership of housing and other property on the land (if the Buyer takes charge of this work);

d) Request the Seller to make payment of the different amount as prescribed in Clause 4 Article 2 herein (if any);

dd) Other rights as agreed…..

2. The Buyer’s obligations:

a) Make full payment of the different amount as prescribed in Clause 4 Article 2 herein (if any) and fulfill other financial obligations related to the purchase of relocation housing as referred to by laws;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Comply with regulations on environmental hygiene, security and order in the residential area;

d) Pay fees for apartment building operation and other fees incurred during the use of the relocation housing to relevant service providers after taking delivery of the housing (if any);

dd) Other obligations as agreed…..

Article 6. The parties' commitment and settlement of contract disputes

1. Both parties jointly commit to strictly comply with the contents herein. Two parties shall discuss to settle any issues arisen during the execution of this contract by making appendixes to this contract. Such appendixes shall take the same legal effect as the original contract.

2. Other commitments…………..

3. Any disputes concerning the contents of this contract shall be settled by two parties by negotiation.  Failing to reach an amicable settlement, the parties may request the competent People's Court to settle the case in compliance with regulations and laws.

Article 7. Implementation

1. Both parties jointly commit to strictly comply with the contents herein. Any disputes concerning the contents of this contract shall be settled by two parties by negotiation.  Failing to reach an amicable settlement, the parties may request the competent People's Court to settle the case in compliance with regulations and laws.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

THE BUYER
(signature and full name)

THE SELLER
(signature, seal, full name and position of signer)

Housing and land drawings attached to the Purchase Contract
(enclosed to the contract for purchase of housing No.:………………. signed on………….[date])

 

ANNEX NO. 03:

FORM OF CONTRACT FOR LEASE PURCHASE OF RELOCATION HOUSING
(Enclosed to the Circular No. 21/2016/TT-BXD dated June 30, 2016 of Ministry of Construction)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-----------------

………[place], ………………[date]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(For implementing the renovation/re-construction project of the Apartment Building………)

No.: ……./HD

Pursuant to the Civil Code;

Pursuant to the Law on Housing dated November 25, 2014;

Pursuant to the Government's Decree No. 99/2015/ND-CP dated October 20, 2015 on detailing and guiding the implementation of a number of the Law on Housing;

Pursuant to the Government’s Decree No. 101/2015/ND-CP dated October 20, 2015 on renovation and re-construction of apartment buildings;

Pursuant to the Circular No. 21/2016/TT-BXD dated June 30, 2016 of Ministry of Construction guilding the implementation of a number of articles of the Government’s Decree No. 101/2015/ND-CP dated October 20, 2015 on renovation and re-construction of apartment buildings;

Based on the plan for compensation, relocation and assistance which has been approved by the people’s committee of province or city under the Decision No………………….dated………………….. .

Based on…................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

THE PROJECT INVESTOR OR THE ENTITY IN CHARGE OF ARRANGING RELOCATION HOUSING (hereinafter referred to as the seller/landlord):

- Entity’s name:..........................................................................................................

- Address:..................................................................................................................

- Legal representative (Mr./Mrs.):…………………………………….. Position: ………….………………….. ID Card (or Passport, or Soldier’s Card, or Citizen Identity Card) No…………………….. Issued date:………………………. Issuing Authority:

- Telephone: ………………………………………………………………………… Fax (if any):

- Account No.:………………………….. Opened at the Bank:..........................................

- Tax code:................................................................................................................

RELOCATED ENTITY (hereinafter referred to as the Buyer/Tenant):

The Buyer/Tenant is the owner of apartment No………..at the Apartment Building………….. Apartment building complex………………. At address...............................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- ID Card (or Passport, or Soldier’s Card, or Citizen Identity Card) No…………………….. Issued date:………………………. Issuing Authority: ......................................................................................................

- The buyer’s/ tenant’s spouse (if any), namely: ...........................................................

- ID Card (or Passport, or Soldier’s Card, or Citizen Identity Card) No…………………….. Issued date:………………………. Issuing Authority: ......................................................................................................

- Permanent residence:...............................................................................................

- Contact address:......................................................................................................

- Telephone: ………………………………………………………………………… Fax (if any):

- Account No.:………………………….. Opened at the Bank:..........................................

- Tax code:................................................................................................................

The two parties unanimously agree to enter into this contract for lease purchase of relocation housing at the old site upon the completion of the re-construction project in compliance with the following contents:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. House’s address: Apartment No.:……………..; Storey:………………; Block: .............

(name of the project, the building and the land plot are specified according to the approved planning if this contract is made for lease purchase of off-the-plan housing).

2. Usable area: ………………. ……………..m2.

3. Information about the areas subject to the shared or individual ownership/use right: ..

4. Primary equipment attached to the house:...............................................................

5. Other information:...................................................................................................

(Location drawings and plans of the relocation housing are attached hereto).

Article 2. Lease purchase amount, method and period of payment

1. The price for the lease purchase of the apartment is: VND…………………………….

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This lease purchase price is the apartment's value, including the value of land-use right and value-added tax.

2. Maintenance fees which equal to 2% of the lease purchase price: VND………………

(In words: ………………………………………………………………………………………)

3. The apartment area which the Buyer/Tenant receives from the Seller/Landlord as compensation for relocation without making payment (according to the plan for arrangement of relocation housing approved by people's committee of province (or city)) is: …….. m2, equivalent to VND.....................

4. Different amount (if any): VND…………………………..

(The difference between the sum of the lease purchase price and maintenance fees, and the amount equivalent to the housing area which the Buyer/Tenant receives from the Seller/Landlord as compensation for relocation without making payment: 4=1+2-3)

5. Method and period of payment: The difference mentioned in Clause 4 of this Contract (if any) shall be paid (specify in cash in VND or by transfer) at……………………

6. Payment period:

- First payment of the lease purchase price: The buyer/tenant shall make the first payment as…….% of the difference mentioned in Clause 4 of this Article to the seller/landlord within………………days from the date on which this contract is signed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Period for delivering the relocation housing, and lease purchase period

1. The relocation housing shall be delivered on………………..…….[date] (or within……………..days (or month(s)) from the date on which this contract is signed).

2. Lease purchase period of the relocation housing is ………….year(s) (or………….months), from…………………….[date] to……………………….[date]

3. Over the period mentioned in Clause 2 of this Article, if the buyer/tenant of the relocation housing has fulfilled all obligations to the seller/landlord, the seller/landlord shall carry out procedures for the issuance of Certificate of land-use right, ownership of housing and other property on the land to the buyer/tenant.

Article 4. Home warranty

1. The Seller/Landlord shall provide warranty on housing in compliance with the Law on Housing.

2. The Buyer/Tenant must, in a timely manner, give a written notice to the Seller/Landlord if the housing has any damages under the warranty. Within……..days from the receipt of notice sent by the Buyer/Tenant, the Seller/Landlord is responsible for carrying out the warranty on housing damages in accordance with regulations. The Seller/Landlord shall compensate the Buyer/Tenant for damages caused by the Seller/Landlord’s failure to provide the home warranty.

3. The warranty does not cover housing damages caused by natural disasters or by the users' mistakes.

4. When the warranty period expires in compliance with the Law on Housing, the Buyer/Tenant shall be responsible for repairing housing damages.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 5. Rights and obligations of the seller/landlord

1. The seller/landlord’s rights:

a) Request the buyer/tenant to use the relocation housing for proper purposes and comply with regulations on housing management and use;

b) Request the buyer/tenant to make full payment of the lease purchase price on schedule as committed;

c) Request the buyer/tenant to repair damages and compensate for damages caused by his/her mistake during the lease purchase period of the relocation housing;

d) Other rights as agreed…..

2. The seller/landlord’s obligations:

a) Deliver the relocation housing to the Buyer/Tenant on schedule as agreed upon in Clause 1 Article 3 of this Contract;

b) Disseminate and guide the Buyer/Tenant on regulations on housing management and use;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Give a written notice to the buyer/tenant of any changes of the lease purchase price and/or fees of building operation at least 01 months before making collection;

dd) Guide and expedite the buyer/tenant to comply with regulations on management of family register and household members, and regulations on security and order, and environment hygiene;

e) Carry out procedures for the issuance of Certificate of land-use right, ownership of housing and other property on the land to the buyer/tenant upon the completion of the lease purchase period provided that the buyer has made full payment of the amount for lease purchase of the relocation housing as agreed upon in this Contract;

g) Comply with competent authorities’ decisions on management and settlement of lease purchase housing, and settlement of disputes concerning this Contract;

h) Other obligations as agreed…..

Article 6. Rights and obligations of the buyer/tenant

1. The buyer/tenant’s rights:

a) Request the seller/landlord to deliver the relocation housing as agreed upon in Article 3 of this Contract;

b) Request the seller/landlord to carry out timely repair for housing damages which are not caused by the buyer/tenant’s mistake;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Have the right to conduct housing transactions after the buyer/tenant has made full payment of the lease purchase amount and has Certificate of land-use right, ownership of housing and other property on the land awarded.

dd) Other rights as agreed…..

2. The buyer/tenant’s obligations:

a) Make the first payment and monthly payments of the lease purchase amount in full and on schedule as agreed upon in Article 2 of this Contract; make payment of fees for apartment building operation and other fees relating to the use of the relocation housing to relevant service providers;

b) Use the housing for proper purposes; preserve the housing and repair any damages caused by the buyer/tenant’s mistake;

c) Comply with regulations on housing management and use, and competent authorities’ decisions on settlement of disputes concerning this Contract;

d) Not to transfer the housing under any form during the lease purchase period;

dd) Comply with regulations on environmental hygiene, security and order in the residential area;

e) Compensate for damages caused by the buyer/tenant’s mistakes;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 6. The parties' commitment and settlement of contract disputes

1. Both parties jointly commit to strictly comply with the contents herein. Two parties shall discuss to settle any issues arisen during the execution of this contract by making appendixes to this contract. Such appendixes shall take the same legal effect as the original contract.

2. Other commitments…………..

3. Any disputes concerning the contents of this contract shall be settled by two parties by negotiation.  Failing to reach an amicable settlement, the parties may request the competent People's Court to settle the case in compliance with regulations and laws.

Article 7. Implementation

This contract takes effect as of…………………….[date]. This contract includes………pages and is made into 03 original copies of the equal effect of which each party shall keep 01 original copy and the other is retained by the entity in charge of apartment building management and operation./.

 

THE BUYER/TENANT
(signature and full name)

THE SELLER/LANDLORD
(signature, seal, full name and position of signer)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 21/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


17.451

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.116.27
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!