Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 08/2017/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 38/2015/NĐ-CP quản lý chất thải rắn xây dựng

Số hiệu: 08/2017/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phan Thị Mỹ Linh
Ngày ban hành: 16/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn phân loại chất thải rắn xây dựng

Ngày 16/5/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 08/2017/TT-BXD quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng (CTRXD).

Theo đó, các CTRXD quy định tại khoản 1 Điều 50 Nghị định 38/2015/NĐ-CP phải được phân loại ngay tại nơi phát sinh thành các loại sau:
 
- Chất thải rắn có khả năng tái chế được.

- Chất thải rắn có thể được tái sử dụng ngay trên công trường hoặc tái sử dụng ở các công trường xây dựng khác.

- Chất thải không tái chế, tái sử dụng được và phải đem đi chôn lấp.

- Chất thải nguy hại được phân loại riêng và quản lý theo quy định tại các văn bản pháp luật về quản lý chất thải rắn nguy hại.

Các CTRXD sau khi phân loại phải được lưu giữ riêng theo quy định và không được để lẫn với các chất thải khác.

Trường hợp CTRXD thông thường có lẫn với chất thải nguy hại thì phải thực hiện việc phân tách phần chất thải nguy hại, nếu không thể tách được thì toàn bộ hỗn hợp phải được quản lý như chất thải nguy hại.

Thông tư 08/2017/TT-BXD có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017.

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2017/TT-BXD

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2017

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định vquản lý chất thải rắn xây dựng.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định chi tiết về việc phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn xây dựng được quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu (sau đây viết tắt là Nghị định số 38/2015/NĐ-CP).

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây viết tắt là tổ chức, cá nhân) có hoạt động liên quan đến việc quản lý chất thải rắn xây dựng (sau đây viết tắt là CTRXD) trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiu như sau:

1. CTRXD là chất thải rắn phát sinh trong quá trình khảo sát, thi công xây dựng công trình (bao gồm công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi, phá dỡ).

2. Hoạt động quản lý CTRXD là các hoạt động kiểm soát CTRXD trong suốt quá trình từ phát sinh, phân loại đến thu gom, vận chuyển, lưu giữ tạm thời, tái chế, xử lý hoặc tái sử dụng nhằm ngăn ngừa, giảm thiu những tác động có hại đối với môi trường và sức khỏe con người.

3. Chủ nguồn thải CTRXD là chủ đầu tư hoặc nhà thầu chính thi công xây dựng công trình (được chủ đầu tư ủy quyền thông qua hợp đồng) có phát sinh CTRXD.

4. Chủ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRXD là các tổ chức, cá nhân thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý CTRXD.

5. Cơ sở xử lý CTRXD là cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý CTRXD (có thể bao gồm cả hoạt động tái chế, tái sử dụng hoặc chôn lấp).

Điều 3. Nguyên tắc quản lý chất thải rắn xây dựng

1. Quản lý CTRXD phải tuân thủ các nguyên tắc chung về quản lý chất thải có liên quan quy định tại Điều 4 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP.

2. Khi thiết kế công trình phải có giải pháp thiết kế và công nghệ, lựa chọn sử dụng vật liệu hợp lý nhằm hạn chế tối đa lượng chất thải phát sinh.

3. Vị trí, quy mô các điểm tập kết, trạm trung chuyển và cơ sở xử lý CTRXD phải phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch quản lý chất thải rắn.

4. Dự án đầu tư xây dựng các cơ sở xử lý CTRXD được hưởng ưu đãi theo các quy định về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường, sản xuất vật liệu xây dựng và các ưu đãi khác theo quy định hiện hành.

5. Khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia giám sát việc thực hiện các quy định quản lý CTRXD trên địa bàn.

Điều 4. Cơ sở dữ liệu về quản lý chất thải rắn xây dựng

1. Cơ sở dữ liệu về quản lý CTRXD bao gồm các số liệu như sau:

a) Thành phần, khối lượng CTRXD phát sinh;

b) Khối lượng CTRXD thu gom, vận chuyển và xử lý tại cơ sở xử lý;

c) Thành phần, khối lượng CTRXD tái chế hoặc tái sử dụng;

d) Danh sách các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý CTRXD.

2. Cơ sở dữ liệu được cập nhật và đăng tải trên website của Sở Xây dựng địa phương và Bộ Xây dựng để quản lý, khai thác, cung cấp thông tin.

3. Bộ Xây dựng thống nhất quản lý cơ sở dữ liệu về CTRXD trên toàn quốc.

Chương II

PHÂN LOẠI, LƯU GIỮ, THU GOM VÀ VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN XÂY DỰNG

Điều 5. Phân loại chất thải rắn xây dựng

1. CTRXD phải được phân loại ngay tại nơi phát sinh theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP thành các loại sau đây:

a) Chất thải rắn có khả năng tái chế được;

b) Chất thải rắn có thể được tái sử dụng ngay trên công trường hoặc tái sử dụng ở các công trường xây dựng khác;

c) Chất thải không tái chế, tái sử dụng được và phải đem đi chôn lấp;

d) Chất thải nguy hại được phân loại riêng và quản lý theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP và các văn bản pháp luật hướng dẫn về quản lý chất thải nguy hại.

2. CTRXD sau khi phân loại không được để lẫn với các chất thải khác và phải được lưu giữ riêng theo quy định.

3. Trong trường hợp CTRXD thông thường có lẫn với chất thải nguy hại thì phải thực hiện việc phân tách phần chất thải nguy hại. Nếu không thể tách được thì toàn bộ hỗn hợp phải được quản lý như chất thải nguy hại.

Điều 6. Lưu giữ chất thải rắn xây dựng

1. Khi tiến hành thi công xây dựng công trình, chủ nguồn thải phải bố trí thiết bị hoặc khu vực lưu giữ CTRXD trong khuôn viên công trường hoặc tại địa điểm theo quy định của chính quyền địa phương.

2. Địa điểm lưu giữ CTRXD phải bố trí ở nơi tránh bị ngập nước, hoặc nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh khu vực lưu giữ.

3. Thiết bị, khu vực lưu giữ CTRXD phải đảm bảo không gây cản trở giao thông của khu vực và đảm bảo mỹ quan đô thị; phải ghi hoặc dán nhãn thông tin về loại CTRXD.

4. Thời gian lưu giữ CTRXD phù hợp theo đặc tính của loại chất thải và quy mô, khả năng lưu chứa của thiết bị, địa điểm lưu giữ.

5. Các loại CTRXD có thể tái chế, tái sử dụng được phân loại phải lưu chứa trong các thiết bị hoặc khu vực lưu giữ riêng.

Điều 7. Thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng

1. CTRXD phải được thu gom, vận chuyển đến điểm tập kết, trạm trung chuyển và cơ sở xử lý được đầu tư xây dựng theo quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc cơ sở tái chế, công trình khác để tái chế, tái sử dụng.

2. Việc vận chuyển phải theo thời gian và lộ trình về tuyến đường, an toàn giao thông và tuân thủ các quy định của cơ quan có thẩm quyền về phân luồng giao thông tại địa phương.

3. Các phương tiện vận chuyển CTRXD phải là phương tiện bảo đảm các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn, đã được kiểm định và được các cơ quan chức năng cấp phép lưu hành theo quy định.

4. Trong quá trình vận chuyển, phương tiện vận chuyển phải đảm bảo không làm rò rỉ, rơi vãi chất thải, gây phát tán bụi, mùi.

5. Trong trường hợp chủ nguồn thải tự vận chuyển CTRXD thì phải tuân thủ các quy định tại Điều này.

Điều 8. Trạm trung chuyển chất thải rắn xây dựng

1. Trạm trung chuyển CTRXD phải được quy hoạch tại các vị trí thuận tiện giao thông và phải bảo đảm hoạt động chuyên chở không gây ảnh hưởng tới chất lượng môi trường và mỹ quan đô thị.

2. Trạm trung chuyển CTRXD chỉ tiếp nhận và lưu giữ CTRXD thông thường, CTRXD có chứa thành phần nguy hại phải được vận chuyển trực tiếp đến cơ sở xử lý chất thải nguy hại theo quy định.

3. Trạm trung chuyển phải có khả năng tiếp nhận và lưu giữ khối lượng CTRXD phù hợp với khả năng thu gom, vận chuyển trên địa bàn, nhưng không vượt quá 80% khả năng lưu chứa của trạm trung chuyn.

Chương III

TÁI SỬ DỤNG, TÁI CHẾ, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN XÂY DỰNG

Điều 9. Tái sử dụng, tái chế chất thải rắn xây dựng

1. CTRXD được tái sử dụng phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định.

2. Đối với các công trình xây dựng được quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư này, khuyến khích thực hiện các giải pháp liên quan đến tái sử dụng, tái chế CTRXD ngay tại công trường trong kế hoạch quản lý CTRXD.

3. CTRXD có khả năng tái chế, tái sử dụng được thu gom, vận chuyển đến các cơ sở xử lý CTRXD để tái chế, tái sử dụng.

4. Các loại CTRXD được tái chế, tái sử dụng theo các mục đích sau:

a) CTRXD dạng bê tông và gạch vụn chủ yếu được tái chế thành cốt liệu thô, có thể sử dụng làm vật liệu sản xuất gạch, tấm tường, gạch lát nền, các sản phẩm vật liệu xây dựng khác hoặc san nền;

b) Đối với CTRXD như gỗ, giấy chủ yếu được tái chế làm nguyên liệu cho sản xuất giấy, gỗ và nhiên liệu đốt;

c) Đối với CTRXD là vật liệu hỗn hợp nhựa đường, có thể tái chế thành vật liệu bê tông nhựa (dạng cốt liệu);

d) Đối với phế liệu là thép và các vật liệu kim loại khác, có thể trực tiếp tái sử dụng hoặc làm nguyên liệu cho ngành luyện kim;

đ) Các loại CTRXD khác, tùy theo tính chất và đặc điểm (thành phần), được tái sử dụng, tái chế theo mục đích sử dụng phù hợp.

Điều 10. Xử lý chất thải rắn xây dựng

1. Cơ sở xử lý CTRXD phải được đầu tư xây dựng theo quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Khuyến khích việc xử lý CTRXD tại nơi phát sinh với quy trình, công nghệ phù hợp, đảm bảo các yêu cầu về an toàn, môi trường.

3. Công nghệ xử lý chất thải rắn xây dựng:

a) Nghiền, sàng;

b) Sản xuất vật liệu xây dựng;

c) Chôn lấp;

d) Các công nghệ khác.

4. Công nghệ xử lý CTRXD phải phù hợp với quy mô, công suất và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường và hiệu quả kinh tế xã hội.

5. Việc lựa chọn chủ đầu tư xây dựng cơ sở xử lý CTRXD phải tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

Điều 11. Trách nhiệm của chủ nguồn thải

1. Đối với công trình xây dựng (không bao gồm nhà ở), chủ nguồn thải có trách nhiệm sau đây:

a) Lập kế hoạch quản lý CTRXD theo mẫu tại Phụ lục 1 trình chủ đầu tư chấp thuận (nếu là nhà thầu chính) trước khi triển khai thi công xây dựng; hướng dẫn các nhà thầu phụ (nếu có) thực hiện quản lý CTRXD theo kế hoạch quản lý CTRXD;

b) Thực hiện việc phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý CTRXD phát sinh trên công trường xây dựng theo kế hoạch quản lý CTRXD;

c) Bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về an toàn và vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật về xây dựng để hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý CTRXD trong công trình xây dựng. Ghi chép nhật ký, lưu giữ chứng từ ghi khối lượng, thành phần CTRXD được thu gom, vận chuyển đến cơ sở xử lý;

d) Ký hợp đồng với chủ thu gom, vận chuyển và chủ xử lý CTRXD để vận chuyển, xử lý CTRXD hoặc tự xử lý CTRXD tại nơi phát sinh tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý chất thải;

đ) Báo cáo kết quả thực hiện quản lý CTRXD với chủ đầu tư (nếu là nhà thầu chính);

e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Đối với công trình nhà ở, chủ nguồn thải là chủ đầu tư và thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư này.

Điều 12. Trách nhiệm của chủ thu gom, vận chuyển

1. Có đủ thiết bị, phương tiện thực hiện thu gom, vận chuyển theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư này và các quy định khác có liên quan.

2. Thu gom, vận chuyển CTRXD đến trạm trung chuyển, cơ sở xử lý đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định hoặc công trình khác để tái sử dụng. Chịu trách nhiệm khi có sự cố xảy ra trong quá trình thu gom, vận chuyển.

3. Xác định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRXD để làm cơ sở ký hợp đồng thu gom, vận chuyển.

4. Có sổ theo dõi quản lý việc thu gom, vận chuyển CTRXD, nội dung gồm:

a) Thông tin chung về chủ nguồn thải;

b) Schuyến xe thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển trong ngày/tháng của từng chủ nguồn thải;

c) Khối lượng, loại CTRXD được thu gom, vận chuyển;

d) Địa điểm tiếp nhận xử lý CTRXD (trạm trung chuyển, cơ sở xử lý; các cơ sở tái chế, tái sử dụng CTRXD;

đ) Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển;

e) Các thông tin khác nếu cần thiết.

5. Cung cấp thông tin về năng lực cho Sở Xây dựng tại địa phương để quản lý, công bố trên website. Mẫu cung cấp thông tin về năng lực thực hiện theo Phụ lục 3A, 3B ban hành kèm theo Thông tư này.

6. Lập các báo cáo sau:

a) Báo cáo công tác thu gom, vận chuyển CTRXD định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết 31 tháng 12) theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này và gửi báo cáo về Sở Xây dựng địa phương trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo;

b) Báo cáo đột xuất về tình hình thu gom, vận chuyển CTRXD theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

7. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Trách nhiệm của chủ xử lý

1. Đầu tư xây dựng, trang bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện và btrí nhân lực đáp ứng năng lực tiếp nhận CTRXD, đảm bảo các yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định.

2. Tiếp nhận và xử lý CTRXD từ các chủ thu gom, vận chuyển trên cơ sở hợp đồng ký kết với chủ nguồn thải và có phiếu ghi khối lượng, thành phần CTRXD được vận chuyển đến hàng ngày có xác nhận của hai bên.

3. Có sổ theo dõi hoạt động xử lý CTRXD, nội dung gồm:

a) Thông tin chung của các chủ thu gom, vận chuyển CTRXD;

b) Khối lượng/dung tích/schuyển xe chở CTRXD được tiếp nhận của từng chủ thu gom, vận chuyển CTRXD; loại CTRXD tiếp nhận;

c) Công nghệ, biện pháp xử lý CTRXD;

d) Nhật ký vận hành các hạng mục công trình, thiết bị trong dây chuyền công nghệ xử lý (nếu có);

đ) Các thông tin khác nếu cần thiết.

4. Xây dựng phương án giá dịch vụ xử lý CTRXD làm cơ sở ký kết hợp đồng dịch vụ xử lý:

a) Đối với cơ sở xử lý được đầu tư từ ngân sách nhà nước, trình Sở Tài chính để tổ chức thẩm định;

b) Đối với cơ sở xử lý được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, chủ đầu tư phê duyệt phương án giá và gửi thông báo giá đến Sở Tài chính và Sở Xây dựng để theo dõi, quản lý.

5. Thực hiện đúng quy trình quản lý vận hành cơ sở xử lý; có các biện pháp an toàn lao động trong vận hành và bảo đảm sức khỏe cho người lao động.

6. Cung cấp thông tin về năng lực cho Sở Xây dựng tại địa phương để công bố trên website. Mẫu cung cấp thông tin về năng lực thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

7. Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Khi phát hiện sự cố môi trường, phải có trách nhiệm thực hiện các biện pháp khn cấp để bảo đảm an toàn cho người và tài sản; tổ chức cứu người, tài sản và kịp thời thông báo cho chủ đầu tư, chính quyền địa phương hoặc cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường nơi xảy ra ô nhiễm hoặc sự cố môi trường để phối hợp xử lý.

8. Lập các báo cáo sau:

a) Báo cáo công tác xử lý CTRXD định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết 31 tháng 12) theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này và gửi báo cáo về Sở Xây dựng địa phương trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo;

b) Báo cáo đột xuất về tình hình xử lý CTRXD theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

9. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Trách nhiệm của chủ đầu tư công trình xây dựng

1. Chủ đầu tư các công trình xây dựng (trừ các công trình quy định tại Khoản 2 Điều này) có trách nhiệm:

a) Phê duyệt và gửi thông báo kế hoạch quản lý CTRXD theo mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư này đến Sở Xây dựng (hoặc cơ quan cấp phép xây dựng theo phân cấp về quản lý công trình) và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tối thiểu 07 (bảy) ngày trước ngày khởi công thi công xây dựng công trình. Báo cáo kết quả thực hiện quản lý CTRXD sau khi công trình hoàn thành;

b) Tổ chức kiểm tra, giám sát kế hoạch thực hiện quản lý CTRXD đảm bảo môi trường xây dựng theo quy định;

c) Đảm bảo chi phí cho việc phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển, xử lý CTRXD theo quy định;

d) Các nghĩa vụ khác theo quy định.

2. Chủ đầu tư các công trình nhà ở có trách nhiệm:

a) Lập và gửi thông báo thực hiện quản lý CTRXD theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này đến cơ quan cấp phép xây dựng (nếu công trình thuộc đối tượng phải xin giấy phép xây dựng) và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tối thiểu 07 (bảy) ngày trước khi khởi công xây dựng công trình;

b) Chịu trách nhiệm về việc quản lý CTRXD tại công trình theo các quy định tại Thông tư này và các quy định hiện hành khác có liên quan;

c) Trường hợp các hộ gia đình tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa chưa có hệ thống thu gom, vận chuyển CTRXD, phải thực hiện quản lý CTRXD theo hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Thống nhất quản lý CTRXD và phân công, phân cấp trách nhiệm cho các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp tại địa phương thực hiện quản lý CTRXD trên địa bàn;

b) Ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền có liên quan đến quản lý CTRXD trên địa bàn phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ môi trường, các văn bản quy phạm pháp luật khác và Thông tư này; phê duyệt phương án giá dịch vụ xử lý CTRXD theo quy định;

c) Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật trong quản lý CTRXD trên địa bàn.

2. Ủy ban nhân dân theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Giám sát quá trình thu gom, vận chuyển CTRXD trên địa bàn quản lý. Trong trường hợp phát hiện những vi phạm pháp luật về quản lý CTRXD, thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật hoặc xử lý theo thẩm quyền;

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra công tác tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường của các công trình xây dựng và cơ sở xử lý CTRXD trên địa bàn quản lý;

c) Lập danh sách các công trình xây dựng (bao gồm công trình nhà ở phải có giấy phép xây dựng) sẽ phá dỡ, xây dựng trên địa bàn và thông báo công khai để các tổ chức, cá nhân liên quan biết và phối hợp trong công tác thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý CTRXD. Định kỳ 03 tháng tổng hợp danh mục gửi Sở Xây dựng trước ngày 15 của tháng tiếp theo của kỳ báo cáo để công bố trên website;

d) Báo cáo công tác quản lý CTRXD trên địa bàn định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết 31 tháng 12) theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này và gửi báo cáo về Sở Xây dựng địa phương trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

Điều 16. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện công tác quản lý CTRXD trên địa bàn.

2. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về quản lý CTRXD trên địa bàn tỉnh/thành phố theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này. Tổng hợp danh sách các công trình sẽ phá dỡ, khởi công xây dựng (bao gồm công trình nhà ở phải có giấy phép xây dựng) trên địa bàn và danh sách các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý CTRXD trên địa bàn tỉnh/thành phố công bố trên website của Sở Xây dựng để các tổ chức, cá nhân liên quan biết và phối hợp trong công tác thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý CTRXD.

3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật trong quản lý CTRXD trên địa bàn.

4. Phối hợp với Sở Tài chính tổ chức thẩm định phương án giá dịch vụ xử lý CTRXD đối với các cơ sở xử lý CTRXD được đầu tư từ ngân sách nhà nước.

5. Báo cáo Bộ Xây dựng theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư này định kỳ 01 lần/năm về công tác quản lý CTRXD tại địa phương trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo hoặc đột xuất theo yêu cầu.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Điều 18. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính ph
ủ;
- HĐND, UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở QHKT Tp. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo; website Chính phủ; website Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT, Vụ PC, Cục HTKT(5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Thị Mỹ Linh

PHỤ LỤC 1

MẪU THÔNG BÁO KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN XÂY DỰNG CỦA CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (KHÔNG BAO GỒM NHÀ Ở)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN XÂY DỰNG

Kính gửi[1]: .…………….………………………

1. Thông tin về công trình xây dựng

Tên chđầu tư

Người đại diện

Chức vụ:

Địa điểm công trình xây dựng

Giấy phép xây dựng (nếu có)

S:

Ngày cấp:

Cơ quan cấp:

Loại hình công trình xây dựng

1. Xây mới

2. Sửa chữa, cải tạo, tu bổ

3. Phá dỡ, di dời

Thời gian xây dựng

/ / ~ / /

Tên đơn vị xây dựng (chỉ nêu chủ thầu chính)

Người đại diện

Chức vụ:

Giấy phép kinh doanh/số CMT

Địa chỉ công ty

Điện thoại:

2. Kế hoạch tận dng vật liệu xây dựng

Vật liệu xây dựng

Khối lượng vật liệu (tấn)

Vật liệu có thể tận dụng tại công trường (tấn)

Vật liệu tái chế (tấn)

Vật liệu mới mua (tấn)

Tỷ lệ tái chế vật liu (b+c)/a*100 (%)

Ghi chú

(a)

(b)

(c)

(d)

(đ)

Đất

Bê tông, gạch vỡ

Nhựa đường

Gỗ, giấy

Sắt, thép

3. Kế hoạch quản chất thi rắn xây dựng

Chất thải rắn xây dựng

Khối lượng phát thải (tấn)

Tái sử dụng tại công trường (tấn)

Tái sử dụng tại công trường khác (tấn)

Tái chế tại cơ sở tái chế (tấn)

Xử lý cuối cùng (tấn)

Tỷ lệ tái sử dụng ((f+g)/e*100) (%)

Tỷ lệ tái chế ((f+g+h)/e* 100 (%)

Ghi chú

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

Đất

Bê tông cốt liệu

Nhựa đường và bê tông cốt liệu

Bùn thi

Gỗ, giấy

Sắt, thép

4. Các hsơ kèm theo (bản sao):

1. Giấy phép xây dựng (nếu có); 2. Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý CTRXD; 3. Các văn bản khác (nếu có)

………….., ngày ……. tháng ……. năm ……..
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Biểu mẫu này có thể bổ sung thông tin cho phù hợp với tình hình thực tế.

PHỤ LỤC 2

MẪU THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN XÂY DỰNG ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH NHÀ Ở
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Kính gửi: ....…………….………………………[2]

1. Thông tin về công trình

Tên chủ hộ:

Số GPXD (nếu có): Ngày cấp:

Địa chỉ công trình:

Loại công trình xây dựng:

1. Xây dựng mới

2. Ci tạo, sửa chữa

3. Phá dỡ, di dời

Thời gian thực hiện công trình:

/ / - / /

Tên chủ thầu:

Đại diện:

Chức vụ (nếu có):

Số giấy phép kinh doanh/Số CMT:

Địa ch văn phòng:

Số điện thoại:

2. Chất thải rắn xây dựng phát sinh

Khối lượng chất thải rắn xây dựng ước tính

m3 (hoặc tấn)

3. Kế hoạch quản lý chất thải xây dựng

Thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng

Tên cá nhân, tổ chức thu gom, vận chuyển

Đại diện:

Chức vụ (nếu có):

Số giấy phép kinh doanh (hoặc tương đương)/số CMT (căn cước)

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Tái chế/Xử lý chất thải rắn xây dựng

Tên cơ sở xử lý, tiếp nhận:

Đại diện:

Chức vụ:

Số giấy phép kinh doanh (hoặc tương đương):

Địa chỉ văn phòng:

Điện thoại:

4. Các hsơ kèm theo (bản sao):

1. Giấy phép xây dựng (nếu có); 2. Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý CTRXD; 3. Các văn bản khác (nếu có)

………….., ngày ……. tháng ……. năm ……..
CHỦ HỘ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Biểu mẫu này có thể bổ sung thông tin cho phù hợp với tình hình thực tế.

PHỤ LỤC 3A

MẪU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NĂNG LỰC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN XÂY DỰNG (DÀNH CHO DOANH NGHIỆP)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Tên tổ chức
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……………

………….., ngày ……. tháng ……. năm 20…..

BẢNG THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG THU GOM, VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN XÂY DỰNG

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh/thành phố ...

1) Tên tổ chức (tên đăng ký pháp nhân):

2) Đại diện đơn vị:

3) Thông tin liên hệ:

- Trụ sở:

- Điện thoại: - Fax:

- Email: - Website (nếu có):

4) Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô [3]:

5) Slượng phương tiện, năng lực thực hiện

STT

Loại phương tiện

Số lượng

Ghi chú

1

Xe ô tô có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn

2

Xe ô tô có trọng tải thiết kế từ 3,5 - 7 tấn

3

Xe ô tô có trọng tải thiết kế từ 7 - 10 tấn

4

Xe ô tô có trọng tải thiết kế trên 10 tấn

5

Các phương tiện khác (nếu có)

...

6) Các công trình tiêu biểu đã tham gia:

STT

Tên dự án/Chủ đầu tư/Đa điểm

Thời gian thực hiện

Khối lượng thực hiện

Ghi chú

1

2

...

7) Những công trình đang thực hiện:

STT

Tên dự án/Chủ đầu tư/Đa điểm

Thời gian thực hiện

Khối lượng thực hiện

Ghi chú

1

2

...

Tôi, đại diện Tên tổ chức, cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện Tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Biu mu này có thể bổ sung thông tin cho phù hợp với tình hình thực tế.

PHỤ LỤC 3B

MẪU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NĂNG LỰC THỰC HIỆN DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN XÂY DỰNG (DÀNH CHO HỘ KINH DOANH)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

BẢNG THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG THU GOM, VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN XÂY DỰNG

Kính gửi: Sở Xây dựng ..................

1) Tên đơn vị kinh doanh vận tải:

2) Họ và tên người đại diện hợp pháp:

3) Số CMTND (hoặc tương đương): Ngày cấp: Nơi cấp:

4) Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ liên hệ:

- Điện thoại:

- Email:

5) Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô:

6) Loại phương tiện thực hiện:

- Loại xe: ; Dung tích thùng chứa, chuyên chở:... .(tấn/m3);

- Biển kiểm soát:

- Tên chủ sở hữu:

Tôi cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

………….., ngày ……. tháng ……. năm 20…..
Đại diện đơn vị kinh doanh vận tải
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú: Biểu mẫu này có thể bổ sung thông tin cho phù hợp với tình hình thực tế.

PHỤ LỤC 4

MẪU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NĂNG LỰC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN DỊCH VỤ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Tên tổ chức
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……………

………….., ngày ……. tháng ……. năm 20……..

BẢNG THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN XÂY DỰNG

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh/thành phố

1) Tên tổ chức (tên đăng ký pháp nhân):

2) Đại diện: Chức vụ:

3) Thông tin liên hệ:

- Trụ sở:

- Điện thoại: - Fax:

- Email: - Website (nếu có):

4) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc đăng ký doanh nghiệp):

5) Địa điểm cơ sở xử lý chất thải rắn xây dựng:

6) Quy mô, công nghệ xử lý chất thải rn xây dựng:

6.1. Công nghệ nghiền, ng, sản xuất cốt liệu:

- Quy mô: ....ha (m2); - Công suất: …… tấn/ngày (tấn/giờ);

6.2. Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng:

- Loại sản phẩm vật liệu xây dựng:

- Công suất sản phẩm:

- Quy mô cơ sở:...ha (m2);

- Công suất xử lý: ....tn/ngày (tấn/giờ);

6.3. Chôn lấp:

- Quy mô bãi chôn lấp:.... (ha); - Công suất tiếp nhận:....tấn/ngày (tấn/giờ);

6.4. Công nghệ khác (nếu có):

Tôi, đại diện Tên tổ chức, cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện Tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC 5

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN XÂY DỰNG CỦA CHỦ THU GOM, VẬN CHUYỂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

BÁO CÁO CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN XÂY DỰNG

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh/thành phố...

1. Tên tổ chức (tên đăng ký pháp nhân):

- Đại diện đơn vị: Chức vụ:

- Thông tin liên hệ:

• Trụ sở:

• Điện thoại: Fax:

• Email: Website (nếu có):

- Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô4 (đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương):

2. Thực hiện thu gom/ vận chuyn chất thải rắn xây dựng

TT

Ngày

Thông tin về nguồn phát thải CTRXD (Giấy phép xây dựng (nếu có))

Khối lượng CTRXD đã thu gom/vận chuyển

Nơi tiếp nhận CTRXD

CTRXD lẫn tạp chất
(tấn)

Đất thải
(tấn)

Bê tông cốt liệu, gạch vỡ
(tấn)

Nhựa đường và bê tông cốt liệu
(tấn)

Bùn thải
(tấn)

Gỗ
(tấn)

Tên công ty

Địa ch

1

2

3

4

5

6

7

8

Tổng

………….., ngày ……. tháng ……. năm 20……..
Đại diện đơn vị thu gom, vận chuyển
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Biểu mẫu này có thể bổ sung thông tin cho phù hợp với tình hình thực tế.

PHỤ LỤC 6

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

BÁO CÁO CÔNG TÁC XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN XÂY DỰNG

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh/thành phố ...

1. Tên tổ chức (tên đăng ký pháp nhân):

- Đại diện đơn vị: Chức vụ:

- Thông tin liên hệ:

• Trụ sở:

• Điện thoại: Fax:

• Email: Website (nếu có):

- Giấy phép xử lý chất thải (đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương)

- Địa điểm thực hiện xử lý chất thải rắn xây dựng:

2. Thực hiện tiếp nhận CTRXD

TT

Ngày

Thông tin về nguồn phát thải CTRXD
(Giấy phép xây dựng (nếu có))

Khối lượng CTRXD tiếp nhận

Đơn vị vận chuyển

CTRXD lẫn tạp chất
(tấn)

Đất thải (tấn)

Bê tông cốt liệu
(tấn)

Nhựa đường và bê tông cốt liệu
tấn)

Bùn thải
(tấn)

Gỗ
(tấn)

Tên công ty

Giy phép kinh doanh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tổng


Người lập báo cáo
(, ghi rõ họ tên)

………….., ngày ……. tháng ……. năm 20 ……..
Đại diện đơn vị xử lý
(, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Biểu mẫu này có thể bổ sung thông tin cho phù hợp với tình hình thực tế.

PHỤ LỤC 7

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN XÂY DỰNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THEO PHÂN CẤP CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

ỦY BAN NHÂN DÂN…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……………

………….., ngày ……. tháng ……. năm ……..

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN XÂY DỰNG NĂM ...
(từ ngày 01/01 đến ngày 31/12)

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh/thành phố ...

1. Đơn vị báo cáo: Ủy ban nhân dân ....

Người lập báo cáo: ….

Đơn vị: …….. Chức vụ: ………..

Điện thoại liên hệ: Email:

2. Tình hình chung về việc quản lý CTRXD trong kỳ báo cáo:

3. Báo cáo thống kê:

a. Thông tin về các chủ nguồn thải CTRXD (không phải nhà ở) trên địa bàn:

TT

Tên chủ nguồn thải (địa chỉ công trình xây dựng, số Giấy phép xây dựng (nếu có))

Đơn vị thực hiện thu gom, vận chuyển

Đơn vị xử lý CTRXD

1

2

...

b. Thông tin về chủ nguồn thải là các công trình xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà ở trên địa bàn:

TT

Tên chủ hộ (địa chỉ công trình xây dựng, số Giấy phép xây dựng (nếu có))

Đơn vị/Địa điểm xử lý CTRXD

Đơn vị thực hiện thu gom, vận chuyển
(nếu có)

1

2


Người lập báo cáo
(, ghi rõ họ tên)

……….., ngày …. tháng …… năm 20 ……..
Người có thẩm quyền ký
(, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú: Biểu mẫu này có thể bsung thông tin cho phù hợp với tình hình thực tế.

PHỤ LỤC 8

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN XÂY DỰNG CỦA SỞ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

SỞ XÂY DỰNG………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……………

………….., ngày ……. tháng ……. năm ……..

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN XÂY DỰNG TỈNH/TP...
NĂM ...
(từ ngày 01/01 đến ngày 31/12)

Kính gửi: Bộ Xây dựng

1. Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng tỉnh/Tp ....

Người lập báo cáo: ……………….

Đơn vị: ……….. Chức vụ: ……………..

Điện thoại liên hệ: Email:

2. Tình hình chung về việc quản lý CTRXD trong kỳ báo cáo:

- Tổng số công trình xây dựng trên địa bàn (không bao gồm công trình sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở): ...

- Tổng lượng CTRXD được thu gom, vận chuyển trên địa bàn tỉnh/Tp: ... (tấn (m3)/năm).

- Tổng lượng CTRXD được tái chế trên địa bàn tỉnh/Tp: .... (tấn (m3)/năm).

3. Báo cáo thống kê:

a. Thành phần CTRXD được thu gom, tái chế, tái sử dụng:

TT

CTRXD

Tổng khối lượng được thu gom
(tấn/năm)

Khối lượng được tái chế
(tấn/năm)

Khi lượng được tái sử dụng
(tấn/năm)

Ghi chú

1

Đất

2

Bê tông cốt liệu

3

Nhựa đường và bê tông cốt liệu

4

Bùn

5

Gỗ, giấy

6

St, thép

Tng

b. Thông tin về chủ các chủ thu gom, vận chuyển CTRXD (doanh nghiệp):

TT

Tên chủ thu gom, vận chuyn (địa chỉ, sGiấy phép (nếu có))

Năng lực thu gom, vận chuyển5 (tấn/ngày)

Ghi chú

1

2

c. Thông tin về các chủ xử lý CTRXD:

TT

Tên chủ xử lý (địa chđăng ký kinh doanh, địa chcơ sở thực hiện xứ lý, số Giấy phép (nếu có))

Công suất tiếp nhận (tấn/ngày hoặc tấn/năm)

Quy mô (ha)

Công nghệ xử lý

1. Chôn lấp

2. Nghiền, sản xuất cốt liệu

3. Sản xuất vật liệu xây dựng

4. Khác (ghi rõ loại hình công nghệ)

Ghi chú

1

2

4. Đánh giá công tác quản lý CTRXD, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị

a) Đánh giá công tác quản lý CTRXD trên địa bàn:

b) Khó khăn, vướng mắc (công tác quản lý, thanh tra, giám sát, báo cáo,... kinh phí thực hiện, văn bản quy phạm pháp luật,...):

c) Kiến nghị nhằm thực hiện tốt công tác quản lý CTRXD: ...


Người lập báo cáo
(, ghi rõ họ tên)

……….., ngày …. tháng …. năm 20
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Biểu mẫu này có thể bổ sung thông tin cho phù hợp với tình hình thực tế.[1] Sở Xây dựng (hoặc Cơ quan cấp phép xây dựng theo phân cấp về qun lý xây dựng công trình) và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xây dựng công trình

[2] Ủy ban nhân dân xã/phường và Cơ quan cấp phép xây dựng (nếu công trình có giấy phép xây dựng)

[3] Nếu phương tiện vận chuyển bằng xe ô tô

4 Nếu phương tiện vận chuyển bằng xe ô tô

5 Dựa trên số lượng, loại phương tiện của đơn vị và phạm vi vận chuyn trung bình đến cơ sở xử lý tại địa phương

MINISTRY OF CONSTRUCTION
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
----------------

No. 08/2017/TT-BXD

Hanoi, May 16, 2017

 

CIRCULAR

CONSTRUCTION SOLID WASTE MANAGEMENT

Pursuant to the Decree No. 38/2015/ND-CP dated April 24, 2015 of the Government on scrap and waste management;

Pursuant to the Decree No. 62/2013/NĐ-CP dated June 25, 2013 of the Government on functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Construction;

At the request of the director of Technical Infrastructure Agency;

The Minister of Construction promulgates the Circular on solid waste management.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular provides for classification, collection, reuse, recycling and treatment of construction solid waste specified in the Decree No. 38/2015/NĐ-CP dated April 24, 2015 of the Government on scrap and waste management (hereinafter referred to as Decree No. 38/2015/ND-CP).

2. This Circular is applied to domestic authorities, organizations, households and individuals and foreign organizations and individuals (hereinafter referred to as organization and individual) who carry out operations related to construction solid waste management (hereinafter referred to as construction waste) in the Vietnamese territories.

Article 2. Definition of terms

For the purposes of this Decree, the terms used herein shall be construed as follows:

1. “construction waste” means solid waste produced in the process of survey and construction of works (including new, repaired, renovated, relocated and demolished works)

2. “construction waste management” means control during all processes including classification, collection, transport, temporary storage, recycling, treatment or reuse of solid waste with the intention of prevention and reduction of harm done to the environment and human health.

3. “waste producer” means the investor or main contractor (authorized by the investor under a contract) of a construction work which produces construction waste.

4. “waste collection service provider” means an organization or individual that collects and transports construction waste; “waste treatment service provider” means an organization or individual that treats construction waste.

5. “waste treatment service provider” means the facility that provides construction waste treatment services (the services may include recycling, reuse or burial).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Construction waste management shall comply with related general regulations on waste management specified in Article 4 of the Decree No. 38/2015/ND-CP.

2. There shall be solutions of design and technology and selection of proper materials, with the intention of minimizing the amount of waste.

3. Locations and scale of gathering points, transfer stations and construction waste treatment facilities shall comply with the construction waste management planning.

4. Construction waste treatment facility projects shall have incentives in accordance with regulations on incentives to environmental protection, construction material production and applicable regulations.

5. The community is encouraged to participate in supervision of implementation of regulations on construction waste management in the local areas.

Article 4. Construction waste management database

1. The construction waste management database contains the following information:

a) Composition and volume of construction waste that is produced;

b) Volume of construction waste collected, transported and treated at treatment facilities;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Lists of facilities collecting, transporting and treating construction waste.

2. Databases shall be updated and published on the website of the departments of construction of provinces and the Ministry of Construction.

3. The Ministry of Construction shall ensure nationwide consistency of management of construction waste database.

Chapter II

CLASSIFICATION, STORAGE AND TRANSPORT OF CONSTRUCTION WASTE

Article 5. Classification of construction waste

1. Construction waste shall be classified where it is produced as specified in Clause 1 Article 50 of the Decree No. 38/2015/ND-CP into the following categories:

a) Recyclable solid waste;

b) Solid waste which can be reused on the site or in other construction works;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Hazardous waste that must be separately classified and managed as specified in the Decree No. 38/2015/ND-CP and its guiding documents on hazardous waste management.

2. Classified construction waste shall be separated from other wastes in accordance with regulations.

3. If hazardous waste is mixed with common construction waste, they must be separated from each other. If they cannot be separated, the entire mixture shall be handled as hazardous waste.

Article 6. Construction waste storage

1. Construction waste producers shall prepare containers or an area for construction waste storage on the site or at a location specified by the local authorities.

2. Construction waste shall be stored in the places where it can be protected from flood and rain, to ensure environmental sanitation of their surroundings.

3. Construction waste containers and construction waste storage area shall ensure urban beauty but not obstruct local traffic; the types of construction waste shall be specified on their labels.

4. Period of storage of construction waste shall be suitable for characteristics of the type of waste, and the size of the storage area or the capacity of the containers.

5. Construction waste classified as recyclable or reusable shall be stored in separate containers or separate areas.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Construction waste shall be collected and transported to the gathering points, transfer stations and treatment facilities which have been built according to construction planning approved by competent authorities or to other works where it can be recycled or reused.

2. Transport of construction waste shall follow the predetermined schedule and route, ensure traffic safety and comply with regulations of the local traffic authority.

3. The vehicles used for transport of construction waste must satisfy technical and safety standards, have been inspected and licensed by regulatory authorities in accordance with regulations.

4. The vehicles used for transport of construction waste shall ensure that waste, dust and gas are prevented from being released into the surroundings.

5. If construction waste producers transport construction waste themselves, they must comply with regulations of this Article.

1. Construction waste transfer stations shall be constructed at locations where traffic is convenient and ensure that the transport of construction waste does not affect the quality of urban environment and beauty.

2. Transfer stations of construction waste shall only receive and store construction waste without hazardous materials, the other types of construction waste that contain hazardous materials shall be transferred directly to hazardous waste treatment facilities in accordance with regulations and law

3. Construction waste transfer stations must be able to receive and store a volume of construction waste consistent with their ability of collection and transport in the local areas but not over 80% of their capacity.

Chapter III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 9. Reuse and recycling of construction waste

1. Construction waste that is reused shall satisfy technical standards in accordance with regulations and law.

2. It is recommended to reuse or recycle construction waste of the construction works specified in Clause 1 Article 11 of this Circular on the site according to the construction waste management plan.

3. Construction waste that is reusable or recyclable shall be collected and transported to construction waste treatment facilities for reuse and recycling

4. Construction waste shall be recycled and reused for the following purposes:

a) Construction waste which is concrete or debris of bricks is mostly recycled and used to produce aggregates , bricks, wall tiles, floor tiles, other construction materials or used for land grading

b) Construction waste that is wood or paper is mostly recycled and used as raw materials for making paper, woods and flammable fuel;

c) Construction waste which is composite material made from asphalt can be recycled to make asphalt concrete (aggregate);

d) Scraps which are iron, steel and other metals can directly be reused or used as materials for metallurgy industry;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 10. Treatment of construction waste

1. Construction waste treatment facilities shall be built according to the construction planning approved by competent authorities.

2. Construction waste should be treated where it is produced with suitable methods that meet requirements for safety and environment

3. Construction waste treatment methods

a) Grinding, sieving;

b) Production of construction materials;

c) Burial;

d) Other methods.

4. Construction waste treatment technology must be suitable for capacity of treatment facilities and socio-economic conditions of the local areas and meet requirements for environmental protection and socio-economic efficiency.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter IV.

RESPONSIBILITIES OF RELATED PARTIES

1. The waste producer of a construction works other than housing works shall:

a) Formulate a construction waste management plan according to the form in the Appendix 1 hereto attached and submit it to the investor for approval ( if the waste producer is the main contractor) before starting construction; provide subcontractors (if any) with guidelines for management of construction waste according to the plan.

b) Classify, store, collect, transport, reuse, recycle and treat construction waste produced on the site according to the construction waste management plan;

c) Assign full-time or part-time officers in charge of labor safety and hygiene in accordance with regulations of law on construction, who will provide guidelines for and inspect management of construction waste in construction works. Keep a log of the volume and composition of construction waste collected and transported to treatment facilities

d) Sign contracts with waste collection service providers and waste treatment service providers to transport and treat construction waste or treat construction waste themselves where the waste is produced in accordance with regulations of law on waste management

dd) Report results of management of construction waste to the investor (if the investor is the main contractor);

e) Fulfill other obligations in accordance with regulations of law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 12. Responsibilities of waste collection service providers

Every waste collection service provider shall:

1. Prepare adequate equipment for collection and transport as specified in the Clause 3 Article 7 of this Circular and relevant regulations.

2. Collect and transport construction waste to transfer stations and treatment facilities that meet technical requirements and follow management procedures in compliance with regulations and law or to other construction works for reuse. Take responsibility for problems occurring during the collection and transport of construction waste.

3. Impose prices for construction waste collection and transport services as a basis for signing contracts of construction waste collection and transport.

4. Keep a log of collection and transport of construction waste which specifies the following information:

a) General information about construction waste producers;

b) Daily and monthly number of trips of construction waste transport in of each construction waste producer.

b) Volume and types of collected and transported construction waste;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Price of collection and transport service;

e) Other information (if necessary).

5. Provide information about their capacity for the Department of Construction of the province according to Appendix 3A and 3B hereto attached.

6. Make:

a) Annual reports on collection and transport of construction waste (from January 1 to the end of December 31) according to the forms in Appendix 5 hereto attached , which have to be sent to the Department of Construction of the province before January 15 of the next year;

b) Unscheduled reports on collection and transport of construction waste at the request of competent authorities.

7. Fulfill other obligations in accordance with regulations of law.

Article 13. Responsibilities of waste treatment service provider

Every waste treatment service provider shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Receive and treat construction waste from waste collection service providers according to the contracts signed with construction waste producers and keep a daily log of volume and composition of construction waste received as confirmed by both parties.

3. Keep a log of treatment of construction waste which specifies the following information:

a) General information about waste collection service providers;

b) Volume/capacity/number of trips of construction waste transport which is received by each waste collection service provider; types of received construction waste;

c) Construction waste treatment technologies and methods;

d) Logs of operation of construction works and equipment in the treatment technological line (if any);

dd) Other information (if necessary).

4. Formulate a plan for pricing treatment service of construction waste as the basis for signing treatment service contracts:

a) Pricing plans of state invested construction waste treatment facilities shall be submitted to the Department of Finance for verification.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Follow procedures for management and operation of construction waste treatment facilities; implement occupational safety measures and ensure workers’ health.

6. Provide information about their ability for the Department of Constructions of the province according to the form in Appendix 4 enclosed herewith.

7. e) Comply with regulations of law on environmental protection. In case of an environmental accident, implement emergency measures to ensure safety of people and property; organize a rescue and promptly report to the investors and local authorities or the local environment authority where the environmental accident occurs.

8. Make:

a) Annual reports on treatment of construction waste (from January 1 to the end of December 31) according to the forms in Appendix 6 hereto attached and send those reports to local Department of Construction before January 15 of the next year;

b) Unscheduled reports on treatment of construction waste at the request of competent regulatory authorities.

9. Fulfill other obligations in accordance with regulations of law.

Article 14. Responsibilities of investors in construction works

1. Investors in construction works (apart from construction works specified in Clause 2 of this Article) shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Organize inspection and supervision of plans for management of construction waste with the intention of ensuring construction environment in accordance with regulations and law.

c) Provide sufficient funds for classification, storage, collection, transport and treatment of construction waste in accordance with regulations of law;

d) Fulfill other obligations in accordance with regulations and law.          

2. An investor in a housing construction work shall:

a) Prepare and send notifications of management of construction waste according to the forms in Appendix 2 hereto attached to the authority that granted the construction permit (if the construction permit is mandatory) and to the people’s committee of the commune at least 7 days before starting construction;

b) Take responsibility for management of construction waste on the site in accordance with regulations of this Circular and other relevant applicable regulations;

c) In case of households in rural areas and remote areas without construction waste collection systems, construction waste shall be managed under guidance of local authorities.

Article 15. Responsibilities of the People’s Committees

1. People’s committees of provinces shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Issue documents under their authorities related to construction waste in their provinces in accordance with the Law on environmental protection, other legislative documents and this Circular; approve plans for price of construction waste treatment in accordance with regulations and law;

c) Provide instructions on inspection, supervision and take actions against violations against law in construction waste management in their provinces.

2. People’s committees authorized by people’s committees of provinces shall:

a) Supervise collection and transport of construction waste in their areas. Report violations against law on management of construction waste to competent authorities to handle (if any) in accordance with regulations of law or as authorized;

b) Cooperate with relevant agencies in inspection of conformity to regulations on environmental protection of construction works and construction waste treatment facilities in their areas;

c) Make and publish lists of construction works (including housing that must apply for construction permit) that will be demolished or built in their areas in order for relevant organizations and individuals to cooperate in collection, transport, reuse, recycling and treatment of construction waste. Send the lists to the Department of Construction before the 15th of the next month every 3 months;

a) Make annual reports on construction waste treatment (from January 1 to the end of December 31) according to the forms in Appendix 7 hereto attached and submit those reports to local Department of Construction before January 15 of the next year or as requested;

Article 16. Responsibilities of Departments of Construction of provinces

The Department of Construction of each province shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Develop and manage databases of construction waste management in their provinces as specified in Clause 1 Article 4 of this Circular. Compile a list of construction works that will be demolished or built (including housing for which the construction permit is mandatory) in the province, the waste collection and waste treatment service providers in the province and publish the list on the website of the Department of Construction.

3. Organize inspection, supervision and take actions against violations against law on construction waste management in the province

4. Cooperate with the Department of Finance of the same province in assessing the plans for pricing construction waste treatment services prepared by treatment facilities funded by state budget.

5. Report construction waste management in the province to the Ministry of Construction according to the form in the Appendix 8 hereto attached before January 31 of the next year or as requested.

Chapter V.

REGULATIONS ON THE IMPLEMENTATION

Article 17. Operation and use of information and data via websites or information portals of authorities supplying information and data

1. The Ministry of Construction shall provide guidelines for, inspect and supervise the implementation of this Circular.

2. Chairpersons of people’s committees, Heads of Departments of Construction of provinces, relevant organizations and individuals are responsible for implementation of this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This circular shall come into force from July 1, 2017.

2. Any problem about implementation of this Circular should be promptly reported to the Ministry of Construction for consideration.

 

 

PP MINISTER
DEPUTY MINISTER
Phan Thi My Linh

 

APPENDIX 1

PLAN FOR MANAGEMENT OF CONSTRUCTION SOLID WASTE GENERATED ON CONSTRUCTION SITES (EXCEPT HOUSING CONSTRUCTION SITES)
(Enclosed with the Circular No. 08/2017/TT-BXD dated May 16, 2017 of the Minister of Construction)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To [1]: .…………….………………………

1. Particulars of the construction site

The investor

 

Representative:

Position:

Location of the construction site

 

Building permit (if any)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Date of issue:

Issuing authority:

Type of the construction site:

1. New construction

2. Repair, remodeling or renovation

3. Demolition or relocation

Construction duration

/        /     ~     /        /

Name of construction company (only name of the principal contractor is specified)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Representative:

Position:

Number of business license/ ID Card

 

Company’s address

Telephone:

2. Plan for salvage of building materials

Building materials

 Quantity of materials
(tons)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Recycled materials
(tons)

New materials
(tons)

Rate for recycling of materials (b+c)/a*100
 (%)

Notes

 

(a)

(b)

(c)

(d)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Soil

 

 

 

 

 

 

Concrete, brick

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

Asphalt

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Wood, paper

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

3. Plan for management of construction solid waste

Construction solid waste

 Total quantity of waste generated
(tons)

 Quantity of waste reused on site
(tons)

 Quantity of waste reused on other construction sites
(tons)

Quantity of waste recycled by recycling facility
(tons)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Rate of recycling for reuse ((f+g)/e*100)
(%)

Recycling rate ((f+g+h)/e* 100 (%)

Notes

 

 (e)

(f)

(g)

(h)

(i)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Soil

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Reinforced concrete

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Asphalt and reinforced concrete

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

Wood, paper

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

Iron, steel

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

4. Enclosed documents (copies):

1. Building permit (if any); 2. Contract for collection, transport and treatment of construction solid waste; 3. Other documents (if any)

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Note: Based on actual conditions, other information may be added to this plan.

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 08/2017/TT-BXD ngày 16/05/2017 quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


75.248

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!