Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 552/TB-SXD hướng dẫn hệ số điều chỉnh đối với Bộ đơn giá xây dựng đã quyết định công bố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo Thông tư 05/2009/TT-BXD

Số hiệu: 552/TB-SXD Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Thao Mười
Ngày ban hành: 30/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 552/TB-SXD

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 6 năm 2009

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH ĐỐI VỚI CÁC BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG ĐÃ QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI THEO THÔNG TƯ SỐ 05/2009/TT-BXD NGÀY 15/4/2009 CỦA BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

Căn cứ Công văn số 1514/UBND-CNXD ngày 10/6/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng.

Sở Xây dựng Quảng Ngãi thông báo hướng dẫn hệ số điều chỉnh đối với các bộ đơn giá xây dựng đã được quyết định công bố địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, như sau:

1. Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng

Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình lập theo các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi: Phần lắp đặt công bố kèm theo Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 23/6/2008; Phần xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 23/6/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; đã tính với mức lương tối thiểu 450.000 đồng/tháng quy định tại Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về điều chỉnh mức lương tối thiểu chung, với cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ được điều chỉnh như sau:

1.1. Điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công.

Chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng lập theo các bộ đơn giá xây dựng nêu trên được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNC, KĐCMTC phù hợp với chế độ mức lương tối thiểu vùng và giá nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm tháng 01 năm 2009, như sau:

Mức lương tối thiểu vùng

Hệ số

điều chỉnh

Địa bàn Thành phố Quảng Ngãi (Vùng III)

Địa bàn Các huyện (Vùng IV)

690.000 đồng/tháng

650.000 đồng/tháng

Chi phí nhân công KĐCNC

1,53

1,44

Chi phí máy thi công KĐCMTC

1,16

1,14

1.2. Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng.

Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng bao gồm: Chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng, nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công được tính bằng định mức tỷ lệ (%) theo quy định.

2. Điều chỉnh dự toán khảo sát xây dựng

Chi phí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng lập theo Bộ đơn giá khảo sát xây dựng công bố kèm kèm theo Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 23/6/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, được nhân với hệ số điều chỉnh (KĐC NCKS), như sau:

Mức lương tối thiểu vùng

Hệ số

điều chỉnh

Địa bàn Thành phố Quảng Ngãi (Vùng III)

Địa bàn Các huyện (Vùng IV)

690.000 đồng/tháng

650.000 đồng/tháng

Chi phí nhân công KĐCNCKS

1,53

1,44

3. Điều chỉnh dự toán chi phí thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng

Chi phí nhân công trong dự toán thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng xác định theo Định mức, đơn giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2001/QĐ-BXD ngày 20/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh (KĐCNCTN), như sau:

Mức lương tối thiểu vùng

Hệ số

điều chỉnh

Địa bàn Thành phố Quảng Ngãi (Vùng III)

Địa bàn Các huyện (Vùng IV)

690.000 đồng/tháng

650.000 đồng/tháng

Chi phí nhân công KĐCNCTN

3,62

3,41

4. Trường hợp dự toán xây dựng công trình lập theo quy định tại điểm 1 đã điều chỉnh theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng. Khi thực hiện điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu vùng mới thì chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng, chi phí nhân công trong dự toán chi phí khảo sát xây dựng được nhân tiếp hệ số điều chỉnh tương ứng xác định bằng hệ số điều chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng mới quy định trong phụ lục kèm theo Thông tư này chia cho hệ số điều chỉnh đã sử dụng để điều chỉnh theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/1/2008 của Bộ Xây dựng.

5. Điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị:

Chi phí nhân công, chi phí sử dụng xe máy và thiết bị trong dự toán dịch vụ công ích đô thị lập theo Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 217/2008/QĐ-UBND ngày 07/8/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã tính với mức lương tối thiểu 540.000đ/tháng, áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới để tính toán điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích cho phù hợp.

Sở Xây dựng thông báo nội dung trên, đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan nghiên cứu áp dụng cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Q.Ngãi;
- Các Sở: KHĐT, TC, GTVT, C Thương, NN&PTNT;
- Kho bạc NNQN;
- BQL Khu Kinh tế Dung Quất;
- Ban QL các KCN Quảng Ngãi;
- Lưu: VT, KHKTTĐ.

GIÁM ĐỐC
Trần Thao Mười

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 552/TB-SXD hướng dẫn hệ số điều chỉnh đối với Bộ đơn giá xây dựng đã quyết định công bố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo Thông tư 05/2009/TT-BXD

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.728
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87