Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 420/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt kế hoạch triển khai rà soát, lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên

Số hiệu: 420/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Hoàng Văn Nhân
Ngày ban hành: 20/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 420/QĐ-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 20 tháng 4 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI RÀ SOÁT, LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐIỆN BIÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số: 491/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn mới

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 02/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số: 21/2009/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn;

Căn cứ Thông tư số: 07/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số: 171/SXD - KTQH ngày 31/3/2010 về triển khai công tác lập Quy hoạch xây dựng nông nông mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2009-2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai rà soát, điều chỉnh, lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên theo Quyết định 193/QĐ-TTg ngày 02/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ cụ thể như sau:

Tổng số các xã rà soát, lập quy hoạch là 98 xã thuộc các huyện: Điện Biên, Tuần Giáo, Mường Chà, Mường Ảng, Mường Nhé, Tủa Chùa, Điện Biên Đông, thị xã Mường Lay và thành phố Điện biên Phủ; trong đó:

- Năm 2010 triển khai rà soát, điều chỉnh, lập quy hoạch 97 xã;

- Năm 2011 lập quy hoạch 01 xã;

(chi tiết các xã như biểu kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của từng vùng; quy hoạch phát triển ngành đã, đang thực hiện; Thông tư số 21/2009/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng; Thông tư số: 07/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định khác có liên quan, khẩn trương hướng dẫn, chỉ đạo các xã, cơ quan chuyên môn rà soát lập nhiệm vụ quy hoạch, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xong trong Quý 2 năm 2010, làm cơ sở cho UBND từng xã đề ra yêu cầu quy hoạch xây dựng nông thôn đảm bảo đúng trình tự để phê duyệt trong Quý IV năm 2010.

2. Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

- Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới của từng xã trên địa bàn từng huyện.

- Căn cứ vào Quyết định này và các tài liệu có liên quan phối hợp với các ngành, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn, hướng dẫn, giúp đỡ cán bộ cấp huyện, cấp xã để lập, thẩm định và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn cấp xã.

- Kiểm tra, hướng dẫn thường xuyên, định kỳ về tình hình lập quy hoạch xây dựng nông thôn của các huyện, thị xã, thành phố; kịp thời tổng hợp báo cáo những tồn tại vướng mắc vượt thẩm quyền của cấp huyện, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên - Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nhân

 

DANH SÁCH CÁC XÃ LẬP QUY HOẠCH GIAI ĐOẠN I (NĂM 2010)

(Kèm theo Quyết định số: 420 /QĐ-UBND ngày 20/4/2010 của UBND tỉnh)

TT

Địa điểm

Đối tượng ưu tiên

Xã nằm trong NQ 30a

Xã nằm trong CT 134,135

Xã nằm cận đô thị

Xã nằm tại quốc lộ, dọc biên giới

Xã nằm trong khu vực có động lực PT

Ghi chú

I.

Huyện Tủa Chùa

 

 

 

 

 

 

1

Xã Xá Nhè

x

x

 

 

 

 

2

Xã Tả Sìn Thàng

x

x

 

 

 

 

3

Xã Trung Thu

x

x

 

 

 

 

4

Xã Mường Đun

x

x

 

 

 

 

5

Xã Sính Phình

x

x

 

 

 

 

6

Xã Sín Chải

x

x

 

 

 

 

7

Xã Huổi Xó

x

x

 

 

 

 

8

Xã Lao Xả phình

x

x

 

 

 

 

9

Xã Tà Phình

x

x

 

 

 

 

10

Xã Tủa Thàng

x

x

 

 

 

 

11

Xã Mường Báng

 

 

x

 

 

 

II.

Thành phố ĐB Phủ

 

 

 

 

 

 

1

Xã Thanh Minh

 

 

x

x

 

 

2

Xã Tà Lèng

 

 

x

x

 

 

III.

Huyện Điện Biên

 

 

 

 

 

 

1

Xã Mường Lói

 

x

 

x

 

 

2

Xã Nà Tấu

 

x

 

x

 

 

3

Xã Mường Nhà

 

x

 

 

 

 

4

Xã Na Ư

 

x

 

x

 

 

5

Xã Núa Ngam

 

x

 

x

 

 

6

Xã Pa Thơm

 

x

 

x

 

 

7

Xã Mường phăng

 

x

 

 

 

 

8

Xã Nà Nhạn

 

x

 

x

 

 

9

Xã Thanh Luông

 

 

x

x

 

 

10

Xã Thanh Xương

 

 

x

x

 

 

11

Xã Sam Mứn

 

 

 

x

x

 

12

Xã Thanh Nưa

 

 

x

x

 

 

13

Xã Noong hẹt

 

 

 

x

 

 

14

Xã Thanh An

 

 

 

x

 

 

15

Xã Thanh Chăn

 

 

 

x

 

 

16

Xã Mường Pồn

 

 

 

x

 

 

17

Xã Noong Luống

 

 

 

x

 

 

18

Xã Thanh Hưng

 

 

 

x

 

 

IV.

Huyện Mường Chà

 

 

 

 

 

 

1

Xã Na Sang

 

x

 

x

 

 

2

Xã Mường Mơn

 

x

 

x

 

 

3

Xã Hừa Ngài

 

x

 

x

 

 

4

Xã Xá Tổng

 

x

 

x

 

 

5

Xã Chà Tở

 

x

 

x

 

 

6

Xã Pa Ham

 

x

 

 

 

 

7

Xã Huổi Lèng

 

x

 

x

 

 

8

Xã Chà Nưa

 

x

 

x

 

 

9

Xã Si Pa Phìn

 

x

 

x

 

 

10

Xã Mường Tùng

 

x

 

x

 

 

11

Xã Ma Thì Hồ

 

x

 

 

 

 

12

Xã Phìn Hồ

 

x

 

x

 

 

13

Xã Nậm Khăn

 

x

 

 

 

 

14

Xã Xa Lông

 

x

 

 

 

 

V.

Huyện Điện Biên Đông

 

 

 

 

 

 

1

Xã Pú Nhi

x

x

 

 

 

 

2

Xã Xa Dung

x

x

 

 

 

 

3

Xã Keo lôm

x

x

 

 

 

 

4

Xã Luân Giói

x

x

 

 

 

 

5

Xã Na Son

x

x

 

 

 

 

6

Xã Mường Luân

x

x

 

 

 

 

7

Xã Phình Giàng

x

x

 

 

 

 

8

Xã Háng Lìa

x

x

 

 

 

 

9

Xã Pú Hồng

x

x

 

 

 

 

10

Xã Phì Nhừ

x

x

 

 

 

 

11

Xã Tìa Dình

x

x

 

 

 

 

12

Xã Noong U

x

x

 

 

 

 

13

Xã Chiềng Sơ

x

x

 

 

 

 

VI.

Huyện Mường Nhé

 

 

 

 

 

 

1

Xã Chà Cang

x

x

 

 

 

 

2

Xã Nà Hỳ

x

x

 

x

 

 

3

Xã Pa Tần

x

x

 

 

 

 

4

Xã Mường Nhé

x

x

x

x

 

 

5

Xã Chung chải

x

x

 

x

 

 

6

Xã Sín Thầu

x

x

 

x

 

 

7

Xã Mường Toong

x

x

x

x

 

 

8

Xã Nà Bủng

x

x

 

x

 

 

9

Xã Nà Khoa

x

x

 

 

 

 

10

Xã Nậm Kè

x

x

 

x

 

 

11

Xã Quảng Lâm

x

x

 

x

 

 

12

Xã Sen Thượng

x

 

 

x

 

 

13

Xã Leng Su Sìn

x

 

 

x

 

 

14

Xã Nậm vì

x

 

 

 

 

 

15

Xã Pá Mì

x

 

 

 

 

 

16

Xã Na Co Sa

x

 

 

x

 

 

VII.

Huyện Tuần Giáo

 

 

 

 

 

 

1

Xã Quài Cang

 

x

 

x

 

 

2

Xã Ta ma

 

x

 

 

 

 

3

Xã Nà Sáy

 

x

 

 

 

 

4

Xã Mùn Chung

 

x

 

x

 

 

5

Xã Tỏa Tình

 

x

 

 

 

 

6

Xã Mường Mùn

 

x

 

x

 

 

7

Xã Tênh Phông

 

x

 

 

 

 

8

Xã Phình Sáng

 

x

 

 

 

 

9

Xã Mường Thín

 

x

 

 

 

 

10

Xã Quài Tở

 

 

 

x

 

 

11

Xã Chiềng Sinh

 

 

 

x

 

 

12

Xã Quài Nưa

 

 

 

x

 

 

13

Xã Pú Nhung

 

 

 

 

 

 

VIII.

Thị xã Mường Lay

 

 

 

 

 

 

1

Xã Lay Nưa

 

 

x

 

 

 

IX.

Huyện Mường Ảng

 

 

 

 

 

 

1

Xã Búng Lao

x

x

 

x

 

 

2

Xã Ảng Cang

x

x

 

x

 

 

3

Xã Ảng Tở

x

x

 

x

 

 

4

Xã Ngối Cáy

x

x

 

 

 

 

5

Xã Mường Đăng

x

x

 

x

 

 

6

Xã Nậm lịch

x

x

 

 

 

 

7

Xã Xuân Lao

x

x

 

x

 

 

8

Xã Ẳng Nưa

x

 

 

x

 

 

9

Xã Mường Lạn

x

x

 

 

 

 

* Xã Thanh Chăn mới có quy hoạch chung, chưa lập quy hoạch chi tiết trung tâm xã nên khái toán kinh phí lập quy hoạch chi tiết là 300 triệu đồng

 

DANH SÁCH XÃ LẬP QUY HOẠCH NĂM 2011

Số
TT

TÊN ĐỊA PHƯƠNG

Đối tượng ưu tiên

Xã nằm trong NQ 30a

Xã nằm trong CT 134,135

Xã nằm cận đô thị

Xã nằm tại quốc lộ, dọc biên giới

Xã nằm trong khu vực có động lực PT

 

I.

Huyện Điện Biên

 

 

 

 

 

 

1

Xã Thanh Yên

 

 

 

 

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 420/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt kế hoạch triển khai rà soát, lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


136
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.109.231