Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 222/QĐ-TTg năm 2008 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu của Thủ tướng Chính phủ

Số hiệu: 222/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 222/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NHÀ NƯỚC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN LAI CHÂU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 731/BKH-TĐ-GSĐT ngày 30 tháng 01 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo đầu tư xây dựng công trình thủy đin Lai Châu gồm các thành viên sau:

- Chủ tịch Hội đồng: Ông Võ Hồng Phúc, Bộ trưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Trương Văn Đoan, Thứ trưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Các Uỷ viên Hội đồng:

+ Ông Đỗ Hữu Hào, Thứ trưởng Bộ Công Thương;

+ Ông Cao Lại Quang, Th trưng Bộ Xây dựng;

+ Ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưng Bộ Giao thông vận tải;

+ Ba Huỳnh Thị Nhân, Thứ trưng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Ông Nguyễn Công Nghiệp, Thứ trưng Bộ Tài chính;

+ Ông Đinh Trung Tụng, Thứ trưng Bộ Tư pháp;

+ Ông Hà Hùng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc;

+ Ông Lê Trọng Quảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu;

- Cục trưng Cục Di sản văn hoá, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ cử thanh viên tham gia Hội đồng thẩm định Nhà nước nói trên theo đúng đối tượng là cấp Thứ trưng hoặc tương đương.

- Vụ Thẩm định và Giám sát Đầu tư thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng, giúp Chủ tịch Hội đồng thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Tổ chức thẩm định Báo cáo đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đầu tư.

- Yêu cầu Chủ đầu tư cung cấp các tài liu, thông tin có liên quan để phục vụ công tác thẩm định; khi cần thiết yêu cầu Chủ đầu tư sửa đổi, bổ sung hsơ để đáp ứng các yêu cầu thẩm định.

- Được mời các Tổ chức tư vấn, chuyên gia trong và ngoài nước tham gia thẩm định hoặc phản bin dự án.

Điều 3. Kinh phí thẩm định Báo cáo đầu tư xây dựng công trình thủy đin Lai Châu và chi phí thuê tư vấn thẩm định do Cơ quan thường trực của Hi đồng lập dự toán chi phí, Tập đoàn Đin lực Việt Nam (Ban Quản lý Dự án Nhà máy Thủy điên Sơn La) thực hin theo quyết định của Chủ tịch Hi đng.

Điều 4. Trách nhim của Chủ tịch và Phó chủ tịch Hi đng:

1. Chủ tịch Hi đng có trách nhim:

- Chịu trách nhim trước Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hoạt đng thẩm định theo nhim vụ được giao.

- Xem xét, phê chuẩn kế hoạch thẩm định, quyết định triu tập các cuc họp Hi đng, chủ trì các phiên họp; phân công trách nhim đối với Phó Chủ tịch và Các Uỷ viên Hi đng.

- Xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo thẩm định và các văn bản có liên quan đến hoạt đng của Hi đng; chịu trách nhim về ni dung báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ hoặc giải trình trước Chính phủ những ý kiến thẩm định về vấn đề do Hi đng tiến hành.

- Yêu cầu Chủ đầu tư giải trình ni dung và các vấn đề liên quan đến Báo cáo đầu tư bằng văn bản hoặc tại các phiên họp Hi đng.

- Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hôi đng có thể yêu cầu các B, các cơ quan Chính phủ, các tổ chức tư vấn trong và ngoài nước thực hin nhim vụ thẩm định riêng mang tính chất chuyên sâu.

2. Phó Chủ tịch Hi đng có trách nhim:

- Giúp Chủ tịch Hi đng tổ chức thực hiên quá trình thẩm định, theo dõi và chỉ đạo trực tiếp các công vic của Hi đng được Chủ tịch Hi đng phân công.

- Thực hin các nhim vụ được Chủ tịch Hi đng uỷ quyền (mời họp, chủ trì họp); quyết định các vấn đề trong phạm vi thẩm quyền đã được Chủ tịch Hi đng giao.

Điều 5. Trách nhim của các Uỷ viên Hi đng:

- Xem xét, có ý kiến về các ni dung thẩm định Báo cáo đầu tư trong các lĩnh vực thuc chức năng nhim vụ của B, cơ quan và địa phương do Uỷ viên đó phụ trách và về những vấn đề chung, ni dung toàn din của Báo cáo đầu tư.

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của Hi đng, trao đổi, đóng góp ý kiến về các ni dung xem xét, thẩm định và biểu quyết các kết luận của Hi đng khi cần thiết. Trong trường hợp đặc bit không thể tham dự được, thành viên Hi đng phải có ý kiến bằng văn bản gửi tới Hi đng hoặc uỷ quyền (bằng văn bản) cho đại din tham dự. Người được uỷ quyền phải có đủ điều kin tìm hiểu và phát biểu ý kiến hoặc tham gia biểu quyết (khi cần thiết) về những vấn đề Hi đng xem xét, thẩm định hoặc trưng cầu ý kiến. Ý kiến của đại din được uỷ quyền được coi là ý kiến của uỷ viên chính thức mà người đó đại din.

Điều 6. Trách nhim của Cơ quan thường trực Hi đng:

- Huy đng bmáy giúp Chủ tịch Hi đng tổ chức công vic thẩm định báo cáo đầu tư và các hoạt đng chung của Hi đng, phối hợp các cơ quan, tổ chức tư vấn để thực hiên các công vic tổ chức thẩm định.

- Tiếp nhận và kiểm tra hsơ dự án, gửi hsơ dự án đến các thành viên Hi đng, lập và trình duyt kế hoạch thẩm định Báo cáo đầu tư.

- Đề xuất và trình Chủ tịch Hi đng xem xét quyết định những vấn đề cần xử lý trong quá trình thẩm định (chọn cơ quan tư vấn thẩm định, tiếp xúc với Chủ dự án, tổ chức tham quan, khảo sát, nhu cầu về kinh phí).

- Chuẩn bị các phiên họp của Hi đng: chương trình, mời họp, tài liu, phương tin làm vic.

- Chuẩn bị các ni dung yêu cầu bổ sung, sửa đổi hsơ theo yêu cầu của các thành viên Hi đng, của cơ quan tư vấn thẩm định trong quá trình thẩm định trình Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch của Hi đng thông qua và ký văn bản yêu cầu khi được uỷ quyền.

- Thực hin các công vic nghiên cứu khác do Chủ tịch Hi đng giao.

- Chuẩn bị báo cáo của Hi đng trình Thủ tướng Chính phủ.

- Lập dự toán kinh phí cho hoạt đng của Hi đng trình Chủ tịch Hi đng thông qua, phối hợp quản lý chi phí theo đúng chế đcủa Nhà nước.

Điều 7. Tập đoàn Đin lực Vit Nam có trách nhim cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liu và chi phí hoạt đng theo yêu cầu của Hi đng.

Điều 8. Hi đng sẽ tự giải tán sau khi kết thúc nhiêm vụ.

Điều 9. Quyết định có hiu lực thi hành kể từ ngày ký, Btrưởng các B, Thủ trưởng cơ quan ngang B, Thủ trưởng cơ quan trực thuc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu, Tập đoàn Đin lực Viêt Nam và các đng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhim thi hành quyết định này./.

 

 

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 222/QĐ-TTg năm 2008 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu của Thủ tướng Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.807
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145