Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 905/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Thanh Minh
Ngày ban hành: 14/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 905/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2008/QĐ-BXD NGÀY 01/02/2008 BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2008/QĐ-BXD NGÀY 18/4/2008 BAN HÀNH QUY CHẾ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996 ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002 ;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính nội dung phần ảnh trong giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng của Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD như sau: Đã in “ảnh 3x4 (đóng dấu nổi của cơ sở đào tạo)”, in đúng là “ảnh 3x4 (đóng dấu của cơ sở đào tạo)”.

Điều 2. Đính chính Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng như sau:

1. Tại trang 1 mẫu chứng chỉ kỹ sư định giá của Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD đã in 2 dòng “Số chứng chỉ: (*) và Lần cấp:”, nay sửa lại in vào trang 2 như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

2. Tại điểm b, khoản 2, Điều 7 của Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD đã in “Đã trực tiếp thực hiện ít nhất 5 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (công việc số 1, 2, 5, 6 và 8) quy định tại Điều 3 của Quy chế này ...” sửa lại là “Đã trực tiếp thực hiện ít nhất 5 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (trong số các công việc số 1, 2, 5, 6, 7 và 8) quy định tại Điều 3 của Quy chế này ...”.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- WEB site Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Lưu VP, Vụ KTXD, Viện KTXD, T400.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thanh Minh

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 905 /QĐ-BXD ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

TÊN CƠ QUAN CẤP CHỨNG CHỈ
--------

 

 

CHỨNG CHỈ

KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

 

 

Ảnh 3x4 của người được cấp chứng chỉ (đóng dấu nổi của cơ quan cấp chứng chỉ)

 

 

Thông tin cá nhân của người được cấp chứng chỉ:

- Số CMND (hoặc hộ chiếu)

- Ngày cấp CMND: Nơi cấp CMND:

- Quốc tịch:

- Số chứng chỉ : (*)

- Lần cấp:

Trang bìa 1 (màu xanh đậm)

Trang 2 (màu trắng)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP CHỨNG CHỈ

- Cấp cho ông/bà:

- Ngày tháng năm sinh:

- Nơi thường trú:

- Trình độ chuyên môn:

Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng:

 

........., ngày ..... tháng ..... năm .....
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP CHỨNG CHỈ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

Trách nhiệm của người được cấp chứng chỉ

- Hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo qui định.

- Không được tẩy xoá, sửa chữa nội dung chứng chỉ.

- Không được cho thuê, mượn chứng chỉ này để hành nghề.

Trang 3 (màu trắng)

Trang 4 (màu xanh đậm)

Ghi chú: (*) Số chứng chỉ ghi theo mã điện thoại của tỉnh, ví dụ: chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng cấp ở Hà Nội ghi là: 04-0001; tại TPHCM ghi là: 08-0001...vv.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 905/QĐ-BXD ngày 14/07/2008 đính chính Quyết định 01/2008/QĐ-BXD về chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và Quyết định 06/2008/QĐ-BXD về quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.763

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!