Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 861/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết quận Hoàn Kiếm (phần Quy hoạch sử dụng đất và giao thông) để xây dựng các Ga ngầm C10; và phê duyệt Tổng mặt bằng Ga ngầm: C6, C10 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội số 2 (đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo)

Số hiệu: 861/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 22/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 861/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT QUẬN HOÀN KIẾM (PHẦN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ GIAO THÔNG) ĐỂ XÂY DỰNG GA NGẦM C10; VÀ PHÊ DUYỆT TỔNG MẶT BẰNG CÁC GA NGẦM: C6, C10 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỐ 2 (ĐOẠN NAM THĂNG LONG - TRẦN HƯNG ĐẠO)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Luật Đường sắt số 35/2005/QH11 ngày 27/6/2005;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị;

Căn cứ Nghị định 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 96/2000/QĐ-UBND ngày 07/11/2000 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết quận Hoàn Kiếm, tỷ lệ 1/2000 (phần Quy hoạch sử dụng đất và giao thông);

Căn cứ Quyết định số 4177/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6);

Căn cứ Quyết định số 2054/QĐ-UBND ngày 13/11/2008 của UBND Thành phố phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo;

Căn cứ Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 của UBND Thành phố phê duyệt Quy hoạch mặt bằng tuyến cho phần đi ngầm (đoạn tuyến từ Km2+450 đến Km11+133,7), tỷ lệ 1/500, của Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội tuyến số 2 (giai đoạn 1), đoạn Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số 303/TTr-QHKT-P7 ngày 21/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết quận Hoàn Kiếm (phần Quy hoạch sử dụng đất và giao thông) để xây dựng các Ga ngầm C10 với các nội dung cụ thể như sau:

- Điều chỉnh cục bộ phần đất nằm ngoài chỉ giới đường đỏ các tuyến đường tại khu vực nút giao Hàng Bài - Trần Hưng Đạo, thuộc các ô quy hoạch ký hiệu số C41, C52, từ chức năng là đất cơ quan sang chức năng đất hạ tầng kỹ thuật (diện tích các lô đất điều chỉnh khoảng 1.285m2) để xây dựng các hạng mục công trình của Ga ngầm C10.

- Quy mô, ranh giới phạm vi ô đất điều chỉnh cục bộ chức năng sử dụng đất được xác định cụ thể theo bản vẽ Tổng mặt bằng Ga ngầm C10 do Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận theo quy định tại Điu 2 của Quyết định này. Các nội dung đề xuất trong bản vẽ Tổng mặt bằng Ga ngầm C10, tỷ lệ 1/500, được xác định là nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Hoàn Kiếm (phần Quy hoạch sử dụng đất và giao thông) tại khu vực xây dựng ga ngầm.

Điều 2. Phê duyệt Tổng mặt bằng 02 Ga ngầm: C6, C10, tỷ lệ 1/500, đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, báo cáo tại Tờ trình số 303/TTr-QHKT-P7 ngày 21/01/2016.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận bản vẽ Tổng mặt bằng các Ga ngầm: C6, C10; chủ trì phối hợp với UBND các quận: Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và các cơ quan liên quan công bố công khai Tổng mặt bằng các ga ngầm C6, C10 được duyệt, theo quy định, để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện.

Giao Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội thực hiện công tác cắm mốc giới Tổng mặt bằng các Ga ngầm: C6, C10 theo hồ sơ được duyệt; khẩn trương nghiên cứu Phương án kiến trúc sơ bộ các công trình nổi của các Ga này để trình duyệt theo quy định. Đối với ga C10, tiếp tục nghiên cứu, trình duyệt theo quy định Phương án kết cu, giải pháp thi công công trình và các nội dung khác, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội phối hp với Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cập nhật nội dung đã phê duyệt của Ga ngầm C10 vào đồ án Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C.

Giao UBND các quận Tây Hồ và Hoàn Kiếm tổ chức quản lý các công trình xây dựng trong phạm vi Tổng mặt bằng các Ga ngầm: C6, C10 được duyệt theo quy định của pháp luật; giám sát, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyn.

Giao Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất của chủ đầu tư về cơ chế đền bù, giải phóng mặt bằng các công trình trong phạm vi Tổng mặt bằng các Ga ngầm C6, C10 nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Chủ tịch UBND các quận: Tây Hồ và Hoàn Kiếm, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; Chủ tịch UBND các phường nơi có các Ga ngầm C6, C10; Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ch tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các PCT UBND TP;
- VP UBND TP: PCVP Lưu Quang Huy; TH, QHKT, XDGT, TNMT;
- Lưu: VT, GTh, QHv.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn
Quốc Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 861/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết quận Hoàn Kiếm (phần Quy hoạch sử dụng đất và giao thông) để xây dựng các Ga ngầm C10; và phê duyệt Tổng mặt bằng Ga ngầm: C6, C10 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội số 2 (đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.892
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238