Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 860/QĐ-BNN-QLCL năm 2013 phê duyệt nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2013 giao cho Cục Bảo vệ thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 860/QĐ-BNN-QLCL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu
Ngày ban hành: 22/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 860/QĐ-BNN-QLCL

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT NỘI DUNG CÁC NHIỆM VỤ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2013 GIAO CHO CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1228/QĐ-TTg ngày 7 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê quyệt Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Thông tư 05/2010/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 01 năm 2010 về hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản trước khi đưa ra thị trường;

Xét biên bản cuộc họp ngày 7/3/2013 của Hội đồng thẩm định Kế hoạch giám sát ATTP có nguồn gốc thực vật năm 2013 thuộc Dự án "Đảm bảo VSATTP trong sản xuất nông lâm thủy sản" giao cho Cục Bảo vệ thực vật;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương triển khai các nhiệm vụ thuộc Hợp phần nông lâm sản, Dự án Đảm bảo VSATTP trong sản xuất nông lâm thủy sản, Chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP năm 2013 cho Cục Bảo vệ thực vật.

- Chương trình giám sát an toàn thực phẩm đối với rau, quả từ sản xuất đến kinh doanh năm 2013.

- Giám sát an toàn thực phẩm đối với một số hàng hóa thực vật nhập khẩu dùng làm thực phẩm năm 2013.

Điều 2. Căn cứ đề cương triển khai nhiệm vụ được duyệt, Cục Bảo vệ thực vật xây dựng dự toán chi tiết trình Bộ phê duyệt với tổng mức kinh phí dự kiến là 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng chẵn).

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Vụ trưởng Vụ Tài Chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 860/QĐ-BNN-QLCL ngày 22/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn)

TT

Nhiệm vụ

Nội dung thực hiện

Sản phẩm dự kiến

1

Chương trình giám sát an toàn thực phẩm đối với rau, quả từ sản xuất đến kinh doanh năm 2013

- Khảo sát, thu thập thông tin về tình hình sử dụng hóa chất BVTV đối với rau, quả trong các khâu sản xuất, tiêu thụ.

- Kiểm tra, lấy mẫu giám sát tồn dư hóa chất BVTV và kim loại nặng trong quá trình sản xuất, tiêu thụ rau, quả tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Thanh Hóa, Vinh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Lâm Đồng (dự kiến lấy 1000 mẫu).

- Xác định các nguy cơ gây tồn dư hóa chất BVTV đối với rau, quả trong các khâu sản xuất, tiêu thụ

- Thực hiện truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm đối với rau, quả không đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Thực hiện nhiệm vụ được Bộ trưởng giao về công tác kiểm tra đột xuất, đánh giá thực trạng nguy cơ mất ATTP đối với một số thực phẩm có nguồn gốc thực vật.

- Báo cáo tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện chương trình giám sát an toàn thực phẩm đối với rau, quả từ sản xuất kinh doanh năm 2013 (bao gồm hệ thống phân tích).

- Xác định nguy cơ gây tồn dư hóa chất BVTV trong quá trình sản xuất ra ... Đề xuất các biện pháp kiểm soát giảm thiểu nguy cơ tồn dư hóa chất BVTV.

- Thiết lập hệ thống truy xuất, cảnh báo nhanh nguy cơ mất ATTP đối với quá trình sản xuất nông sản xuất khẩu lưu thông.

- Báo cáo chuyên đề các trường hợp cảnh báo nguy cơ mất ATTP.

2

Giám sát an toàn thực phẩm đối với một số hàng hóa thực vật nhập khẩu dùng làm thực phẩm năm 2013

- Tổng hợp thông tin để xây dựng danh mục chỉ tiêu phân tích cho một số loại quả nhập khẩu.

- Lấy mẫu kiểm tra lê nhập khẩu từ Trung Quốc, nhãn, xoài nhập khẩu từ Thái Lan, nho nhập khẩu từ Ấn Độ, Chi Lê, Achentina, Peru (dự kiến 50 mẫu)

- Danh mục chỉ tiêu về dư lượng thuôc BVTV phải kiểm soát trên một mẫu tươi nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Chi Lê; Achentina, Peru.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 860/QĐ-BNN-QLCL năm 2013 phê duyệt nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2013 giao cho Cục Bảo vệ thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.143

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79