Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 733/QĐ-UBND năm 2012 tổ chức quản lý cấp và thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 733/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 26/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 733/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC QUẢN LÝ CẤP NƯỚC VÀ THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NHA TRANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định về thoát nước đô thị và khu công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ quy định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định quản lý một số lĩnh vực trong hoạt động thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 3306/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định phân cấp quản lý sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 28/STC-TCDN ngày 03/01/2012 và đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 441/SNV-TCBC ngày 15 tháng 3 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Về cấp nước đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang

1. Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang thực hiện ký kết thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước với Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Khánh Hòa và giám sát việc thực hiện thỏa thuận theo quy định tại Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ quy định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch và Quyết định số 3306/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phân cấp quản lý sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn việc ký kết thỏa thuận nêu trên với những nội dung chủ yếu theo khoản 2 Điều 31 Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ, cụ thể:

a) Vùng phục vụ cấp nước;

b) Định hướng kế hoạch phát triển cấp nước;

c) Nguồn tài chính dự kiến để thực hiện kế hoạch phát triển cấp nước;

d) Giá nước, lộ trình, các nguyên tắc điều chỉnh giá nước;

đ) Các điều kiện dịch vụ (chất lượng nước, áp lực, lưu lượng và tính liên tục), lộ trình cải thiện các điều kiện dịch vụ;

e) Nghĩa cụ, quyền hạn các bên liên quan.

Điều 2. Về thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang

1. Chuyển giao hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang do Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Khánh Hòa đang quản lý cho Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang quản lý theo quy định tại Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định về thoát nước đô thị và khu công nghiệp; các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc bàn giao theo chức năng.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang thực hiện việc ký hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước với Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Khánh Hòa và thực hiện quản lý nhà nước về thoát nước đô thị theo Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ và Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định quản lý một số lĩnh vực trong hoạt động thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang có trách nhiệm:

- Phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra, hướng dẫn Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Khánh Hòa trong việc chấp hành chính sách, chế độ tài chính - kế toán và nghĩa vụ nộp ngân sách theo quy định của nhà nước.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan thẩm định các dự án đầu tư của Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Khánh Hòa trên địa bàn thành phố cho phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị thành phố.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan thẩm định các dự án thoát nước thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Nha Trang.

- Xây dựng quy chế phối hợp hoạt động về lĩnh vực cấp nước và thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang giữa Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Khánh Hòa với Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Đối với công tác tổ chức và cán bộ Công ty TNHH một thành viên Cấp Thoát nước Khánh Hòa thực hiện theo luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Khánh Hòa và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 733/QĐ-UBND năm 2012 tổ chức quản lý cấp và thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.264

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211