Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 683/QĐ-BXD năm 2010 phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí hoạt động của Ban điều phối Dự án Cải thiện Môi trường Đô thị Miền Trung (nguồn vốn ADB) do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 683/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 25/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 683/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG BAN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ MIỀN TRUNG (NGUỒN VỐN ADB)

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);
Căn cứ Hiệp định vốn vay, khoản 2034-VIE ngày 06/2/2004 giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) cho dự án “Cải thiện Môi trường Đô thị Miền Trung”;
Căn cứ Văn bản số 4321/VPCP-QHQT ngày 26/6/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn dự án “ Cải thiện môi trường đô thị Miền Trung”;
Căn cứ Quyết định số 786/QĐ-BXD ngày 17/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt dự toán chi phí hoạt động Ban điều phối dự án Cải thiện môi trường đô thị Miền Trung;
Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-BXD ngày 20/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phân bổ vốn dư dự án “ Cải thiện môi trường đô thị Miền Trung” (đợt 1);
Xét đề nghị của Giám đốc Ban điều phối dự án, Ban quản lý dự án phát triển đô thị- Cục Phát triển đô thị tại văn bản số 73/CV-PCU ngày 02/6/2010 về việc phê duyệt dự toán hoạt động của Ban điều phối dự án;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí hoạt động của Ban điều phối Dự án Cải thiện Môi trường Đô thị Miền Trung (nguồn vốn ADB) đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 786/QĐ-BXD ngày 17/5/2006 với nội dung cụ thể như sau:

- Dự toán đã được phê duyệt: 332.000USD (Ba trăm ba mươi hai ngàn Đô la Mỹ); tương đương với 5.315.652.000đồng

- Dự toán điều chỉnh: 370.772 USD (Ba trăm bảy mươi ngàn bảy trăm bảy mươi hai Đô la Mỹ); tương đương với 6.338.988.907đồng.

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

Điều 2. Trên cơ sở dự toán chi phí được duyệt, Giám đốc Ban điều phối dự án Cải thiện Môi trường Đô thị Miền Trung Ban có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn ngân sách và các văn bản pháp lý có liên quan, đảm bảo thực hiện dự án theo đúng Hiệp định đã ký kết; được chủ động điều chỉnh các khoản mục chi hoạt động Ban điều phối Dự án cho phù hợp với nhu cầu chi tiêu thực tế của Dự án. Việc mua sắm trang thiết bị nằm trong dự toán chi phí được thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Giám đốc Ban quản lý dự án phát triển đô thị, Giám đốc Ban điều phối dự án Cải thiện Môi trường Đô thị Miền Trung và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VP, KHTC. H(6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

PHỤ LỤC

DỰ TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ MIỀN TRUNG (NGUỒN VỐN ADB)
 (Kèm theo Quyết định số: 683 /QĐ-BXD ngày 25 tháng 6 năm 2010)

Đơn vị tính: USD

TT

Nội dung

Dự toán được duyệt theo QĐ số 786

Thực chi đến 31/12/2009

Dự toán trong thời gian gia hạn

Tổng cộng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (4)+(5)

I

Chi giám sát và kiểm toán

120.000

88.147

20.000 (1)

108.147

1

Giám sát và đánh giá tái định cư

75.000

47.889

0

47.889

2

Dịch vụ kiểm toán cho PCU và PMUs

45.000

40.258

20.000

60.258

II

Chi phí hoạt động Ban điều phối (PCU)

212.000

120.890

141.735(2)

262.625

1

Chi lương và phụ cấp 

29.790

34.483

29.334

63.817

2

Các khoản trích nộp theo lương

0

0

2.976

2.976

3

Mua sắm trang thiết bị 

15.000

11.001

19.000

30.001

4

Mua ôtô phục vụ dự án 

42.000

39.800

0

39.800

5

Chi phí hành chính khác 

125.210

35.606

90.425

126.031

 

TỔNG CỘNG 

332.000

209.037

161.735

370.772

Ghi chú:

(1) Chi phí giám sát đánh giá tái định cư và kiểm toán cho PCU và PMUs theo QĐ số 872/QĐ-BXD ngày 20/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (phân bổ vốn dư đợt 1) là 39.875USD. Thực tế trong thời gian gia hạn không thực hiện việc giám sát và đánh giá tái định cư nên chi phí này bằng 0.

(2) Chi phí hoạt động PCU trong thời gian gia hạn gồm (i) Số kết dư từ dự toán được duyệt tại Quyết định số 786/QĐ-BXD ngày 17/5/2006 là 91.110USD và (ii) Chi phí được duyệt trong thời gian gia hạn dự án là 50.625USD theo QĐ số 872/QĐ-BXD ngày 20/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

(3) Tỷ giá của dự toán điều chỉnh:

16.011đ/USD x 209.037USD + 18.500đ/USD x 161.735USD = 6.338.988.907đ

TT

Nội dung

Dự toán được duyệt theo QĐ số 786

Thực chi đến 31/12/2009

Dự toán trong thời gian gia hạn

Tổng cộng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (4)+(5)

I

Chi giám sát và kiểm toán

120.000

88.147

20.000

 

1

Giám sát và đánh giá tái định cư

75.000

47.889

0

47.889

2

Dịch vụ kiểm toán cho PCU và PMUs

45.000

40.258

20.000

60.258

II

Chi phí hoạt động Ban điều phối (PCU)

212.000

120.890

141.681

 

1

Chi lương và phụ cấp

29.790

34.483

29.334

 

2

Các khoản trích nộp theo lương

0

0

2.976

 

3

Mua sắm trang thiết bị

15.000

11.001

19.000

 

4

Mua ôtô phục vụ dự án

42.000

39.800

0

39.800

5

Chi phí hành chính khác

125.210

35.606

90.370

 

-

Chi hoạt động văn phòng (điện nước, xăng ...)

18.750

21.110

3.243

24.354

-

In ấn tài liệu

1.875

4.000

0

4.000

-

Điện thoại, fax, internet, bưu chính...

15.000

12.000

0

12.000

-

Chi phí họp, hội thảo (bao gồm chi phí đi lại, kinh phí tổ chức, phòng nghỉ...)

7.500

11.242

3.784

15.026

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 683/QĐ-BXD năm 2010 phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí hoạt động của Ban điều phối Dự án Cải thiện Môi trường Đô thị Miền Trung (nguồn vốn ADB) do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.030
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37