Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 62/2006/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết (Tỷ lệ 1/500) Trung tâm Giao lưu hàng hóa và Khu công viên, cây xanh, hồ điều hòa tại huyện Đông Anh, Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 62/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 12/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 62/2006/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ THIẾT KẾ QUY HOẠCH CHI TIẾT (TỶ LỆ 1/500) TRUNG TÂM GIAO LƯU HÀNG HÓA VÀ KHU CÔNG VIÊN, CÂY XANH, HỒ ĐIỀU HÒA TẠI HUYỆN ĐÔNG ANH, HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Quy hoạch chi tiết huyện Đông Anh (Tỷ lệ 1/5000) đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt theo Quyết định số 106/2000/QĐ-UB ngày 12/12/2000;
Căn cứ công văn số 1065/UB-NNĐC ngày 5/4/2004 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đông Anh được làm chủ đầu tư Trung tâm Giao lưu hàng hóa tại huyện Đông Anh;
Căn cứ công văn số 198/CV-UB ngày 27/4/2004 của UBND huyện Đông Anh về việc đồng ý cho Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đông Anh được sử dụng 60ha đất tại huyện Đông Anh để xây dựng Trung tâm giao lưu hàng hóa;
Căn cứ công văn số 177/VP-NNĐC ngày 19/5/2004 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đông Anh được lập Quy hoạch chi tiết Trung tâm Giao lưu hàng hóa bao gồm cả Khu công viên cây xanh, mặt nước, hồ điều hòa tại huyện Đông Anh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 504/2006/TTr-QHKT ngày 13/4/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết (Tỷ lệ 1/500) Trung tâm Giao lưu hàng hóa và Khu công viên, cây xanh, hồ điều hòa tại huyện Đông Anh, Hà Nội (do Trung tâm Phát triển vùng SEAN lập năm 2006) với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết (Tỷ lệ 1/500) Trung tâm Giao lưu hàng hóa và Khu công viên, cây xanh, hồ điều hòa tại huyện Đông Anh, Hà Nội.

2. Vị trí, ranh giới và quy mô nghiên cứu.

a. Vị trí: Khu đất lập quy hoạch chi tiết có vị trí thuộc địa bàn các xã: Kim Chung, Hải Bối và Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội (nằm ở phía Đông tuyến đường Bắc Thăng Long – Nội Bài).

b. Ranh giới:

- Phía Bắc: Giáp tuyến đường Cầu Chui – Đông Trù – Vân Trì (Đường 05 kéo dài).

- Phía Tây: Giáp tuyến đường Bắc Thăng Long – Nội Bài

- Phía Đông: Giáp đường Quy hoạch dọc đường sắt lên cầu Thăng Long.

- Phía Nam: Giáp tuyến Quốc lộ Thăng Long.

c. Quy mô: Khoảng 56,26 ha.

3. Mục tiêu của đồ án:

- Cụ thể hóa Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và Quy hoạch chi tiết huyện Đông Anh (tỷ lệ 1/5000) đã được UBND Thành phố phê duyệt, đóng góp vào việc phát triển đời sống, kinh tế - xã hội của địa phương và Thành phố.

- Quy hoạch xây dựng Trung tâm Giao lưu hàng hóa với các chức năng: Văn phòng giao dịch, kho bãi chứa hàng hóa phục vụ giao lưu, phân phối, buôn bán và giới thiệu sản phẩm, hàng hóa trong khu vực và quy hoạch khu công viên, cây xanh, hồ điều hòa ... đồng bộ cơ sở hạ tầng.

- Xác định cơ cấu chức năng, sử dụng đất hợp lý với các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật cụ thể cho từng ô đất. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đóng góp vào bộ mặt kiến trúc Nút giao thông Kim Chung, các tuyến đường: Bắc Thăng Long – Nội Bài, đường 05 kéo dài và Quốc lộ Thăng Long.

- Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phù hợp Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Xây dựng và quy hoạch được duyệt, đảm bảo khớp nối đồng bộ trong khu vực, đảm bảo diện tích mặt nước hồ điều hòa, đề xuất giải pháp đấu nối và cải tạo kênh Việt Thắng phù hợp yêu cầu của quy hoạch chi tiết được duyệt.

- Xây dựng Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng và là cơ sở pháp lý để các cơ quan, chính quyền địa phương quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

4. Nội dung thành phần hồ sơ:

Thực hiện theo Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005, Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng và Nhiệm vụ thiết kế đã được Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội thẩm định và xác nhận tại Tờ trình số 504/2006/TTr-QHKT ngày 13/4/2006.

5. Thời gian hoàn thành đồ án: Theo yêu cầu của dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Cơ quan tổ chức lập QHCT: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đông Anh.

- Cơ quan tư vấn thiết kế : Thực hiện theo quy định của UBND Thành phố.

- Cơ quan thẩm định và trình duyệt: Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội.

- Cơ quan phê duyệt QHCT: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đông Anh chịu trách nhiệm thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố về quản lý đầu tư và xây dựng.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ quy hoạch chi tiết theo quy định, trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Quy hoạch – Kiến trúc, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Tài nguyên Môi trường và Nhà đất; Chủ tịch UBND huyện Đông Anh; Chủ tịch UBND các xã; Kim Chung, Hải Bối, Kim Nỗ; Thủ trưởng các ban, ngành; Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đông Anh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- CPVP, THKT, các tổ CV, Xd;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH  
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 62/2006/QĐ-UBND ngày 12/05/2006 phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết (Tỷ lệ 1/500) Trung tâm Giao lưu hàng hóa và Khu công viên, cây xanh, hồ điều hòa tại huyện Đông Anh, Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.591

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.239.91